Thứ sáu, ngày 20/07/2018

48 Thành phố Đà Nẵng

48 Thành phố Đà Nẵng

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

§µ N½ng

48

003

Trung t©m y tÕ quËn H¶i Ch©u

 

2

§µ N½ng

48

004

Trung t©m y tÕ quËn Thanh Khª

 

3

§µ N½ng

48

005

Trung t©m y tÕ quËn S¬n Trµ

 

4

§µ N½ng

48

008

Trung t©m y tÕ quËn Liªn ChiÓu

 

5

§µ N½ng

48

010

Trung t©m y tÕ quËn Ngò Hµnh S¬n

 

6

§µ N½ng

48

065

BÖnh viÖn 199 - Bé C«ng An

ChØ tiÕp nhËn th©n nh©n
C«ng an(m· ®èi t­îng TA)

7

§µ N½ng

48

072

BÖnh viÖn ®a khoa Hoµn Mü §µ N½ng

 

8

§µ N½ng

48

073

BÖnh viÖn B×nh D©n

 

9

§µ N½ng

48

075

Trung t©m y tÕ quËn CÈm LÖ

 

10

§µ N½ng

48

120

BÖnh viÖn ChØnh h×nh vµ PHCN §N

KCB néi tró: chØ ®iÒu trÞ ë
khoa Phôc håi chøc n¨ng

11

§µ N½ng

48

121

Trung t©m ChÈn ®o¸n Y khoa - Tr­êng §¹i häc Y d­îc §µ N½ng

 

12

§µ N½ng

48

127

Phßng kh¸m ®a khoa Hßa Kh¸nh

 

13

§µ N½ng

48

128

Trung t©m y tÕ huyÖn Hßa Vang

 

14

§µ N½ng

48

186

Phßng kh¸m ®a khoa Ph­íc An

 

15

§µ N½ng

48

193

BÖnh viÖn ®a khoa T©m TrÝ §µ N½ng

 

16

§µ N½ng

48

194

BÖnh viÖn ®a khoa VÜnh toµn

 

17

§µ N½ng

48

196

Trung t©m Y khoa Phóc Khang §µ N½ng

 

18

§µ N½ng

48

195

BÖnh viÖn ®a khoa Gia §×nh

 

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.