Thứ sáu, ngày 20/07/2018

46 Tỉnh Thừa thiên Huế

46 Tỉnh Thừa thiên Huế

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Thõa Thiªn HuÕ

46

011

Trung t©m y tÕ Thµnh phè HuÕ

 

2

Thõa Thiªn HuÕ

46

012

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc 2 HuÕ

 

3

Thõa Thiªn HuÕ

46

013

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc 3 HuÕ

 

4

Thõa Thiªn HuÕ

46

014

Tr¹m y tÕ ph­êng An Hoµ

 

5

Thõa Thiªn HuÕ

46

015

Tr¹m y tÕ ph­êng An §«ng

 

6

Thõa Thiªn HuÕ

46

016

Tr¹m y tÕ ph­êng Thñy BiÒu

 

7

Thõa Thiªn HuÕ

46

017

Tr¹m y tÕ ph­êng Thñy Xu©n

 

8

Thõa Thiªn HuÕ

46

018

Tr¹m y tÕ ph­êng H­¬ng Long

 

9

Thõa Thiªn HuÕ

46

019

Tr¹m y tÕ ph­êng ThuËn Léc

 

10

Thõa Thiªn HuÕ

46

020

Tr¹m y tÕ ph­êng An Cùu

 

11

Thõa Thiªn HuÕ

46

021

Tr¹m y tÕ ph­êng Ph­êng §óc

 

12

Thõa Thiªn HuÕ

46

022

Tr¹m y tÕ ph­êng Kim Long

 

13

Thõa Thiªn HuÕ

46

023

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó B×nh

 

14

Thõa Thiªn HuÕ

46

024

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó C¸t

 

15

Thõa Thiªn HuÕ

46

025

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó HËu

 

16

Thõa Thiªn HuÕ

46

026

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó HiÖp

 

17

Thõa Thiªn HuÕ

46

027

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó Hßa

 

18

Thõa Thiªn HuÕ

46

028

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó Héi

 

19

Thõa Thiªn HuÕ

46

029

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó NhuËn

 

20

Thõa Thiªn HuÕ

46

030

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó ThuËn

 

21

Thõa Thiªn HuÕ

46

031

Tr¹m y tÕ ph­êng Ph­íc VÜnh

 

22

Thõa Thiªn HuÕ

46

032

Tr¹m y tÕ ph­êng T©y Léc

 

23

Thõa Thiªn HuÕ

46

033

Tr¹m y tÕ ph­êng ThuËn Hoµ

 

24

Thõa Thiªn HuÕ

46

034

Tr¹m y tÕ ph­êng ThuËn Thµnh

 

25

Thõa Thiªn HuÕ

46

035

Tr¹m y tÕ ph­êng Tr­êng An

 

26

Thõa Thiªn HuÕ

46

036

Tr¹m y tÕ ph­êng VÜnh Ninh

 

27

Thõa Thiªn HuÕ

46

037

Tr¹m y tÕ ph­êng Vü D¹

 

28

Thõa Thiªn HuÕ

46

038

Tr¹m y tÕ ph­êng Xu©n Phó

 

29

Thõa Thiªn HuÕ

46

041

Trung t©m y tÕ huyÖn Phong §iÒn

 

30

Thõa Thiªn HuÕ

46

044

Tr¹m y tÕ x· §iÒn M«n

 

31

Thõa Thiªn HuÕ

46

045

Tr¹m y tÕ x· §iÒn H­¬ng

 

32

Thõa Thiªn HuÕ

46

046

Tr¹m y tÕ x· §iÒn Hoµ

 

33

Thõa Thiªn HuÕ

46

047

Tr¹m y tÕ x· §iÒn Léc

 

34

Thõa Thiªn HuÕ

46

048

Tr¹m y tÕ x· Phong An

 

35

Thõa Thiªn HuÕ

46

049

Tr¹m y tÕ x· Phong B×nh

 

36

Thõa Thiªn HuÕ

46

050

Tr¹m y tÕ x· Phong Ch­¬ng

 

37

Thõa Thiªn HuÕ

46

051

Tr¹m y tÕ x· Phong H¶i

 

38

Thõa Thiªn HuÕ

46

052

Tr¹m y tÕ x· Phong HiÒn

 

39

Thõa Thiªn HuÕ

46

053

Tr¹m y tÕ x· Phong Hoµ

 

40

Thõa Thiªn HuÕ

46

054

Tr¹m y tÕ x· Phong Mü

 

41

Thõa Thiªn HuÕ

46

055

Tr¹m y tÕ x· Phong S¬n

 

42

Thõa Thiªn HuÕ

46

056

Tr¹m y tÕ x· Phong Xu©n

 

43

Thõa Thiªn HuÕ

46

057

Tr¹m y tÕ x· Phong Thu

 

44

Thõa Thiªn HuÕ

46

058

Tr¹m y tÕ x· §iÒn H¶i

 

45

Thõa Thiªn HuÕ

46

059

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Phong §iÒn

 

46

Thõa Thiªn HuÕ

46

060

Trung t©m y tÕ huyÖn Qu¶ng §iÒn

 

47

Thõa Thiªn HuÕ

46

061

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng An

 

48

Thõa Thiªn HuÕ

46

062

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng C«ng

 

49

Thõa Thiªn HuÕ

46

063

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Lîi

 

50

Thõa Thiªn HuÕ

46

064

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Ng¹n

 

51

Thõa Thiªn HuÕ

46

065

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Ph­íc

 

52

Thõa Thiªn HuÕ

46

066

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Phó

 

53

Thõa Thiªn HuÕ

46

067

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Th¸i

 

54

Thõa Thiªn HuÕ

46

068

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Thµnh

 

55

Thõa Thiªn HuÕ

46

069

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Thä

 

56

Thõa Thiªn HuÕ

46

070

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Vinh

 

57

Thõa Thiªn HuÕ

46

071

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn SÞa

 

58

Thõa Thiªn HuÕ

46

072

Trung t©m y tÕ thÞ x· H­¬ng Trµ

 

59

Thõa Thiªn HuÕ

46

075

Tr¹m y tÕ ph­êng H­¬ng An

 

60

Thõa Thiªn HuÕ

46

076

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng B×nh

 

61

Thõa Thiªn HuÕ

46

077

Tr¹m y tÕ ph­êng H­¬ng Ch÷

 

62

Thõa Thiªn HuÕ

46

078

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Phong

 

63

Thõa Thiªn HuÕ

46

079

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Thä

 

64

Thõa Thiªn HuÕ

46

080

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Toµn

 

65

Thõa Thiªn HuÕ

46

081

Tr¹m y tÕ ph­êng H­¬ng V¨n

 

66

Thõa Thiªn HuÕ

46

082

Tr¹m y tÕ ph­êng H­¬ng V©n

 

67

Thõa Thiªn HuÕ

46

083

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Vinh

 

68

Thõa Thiªn HuÕ

46

084

Tr¹m y tÕ ph­êng H­¬ng Xu©n

 

69

Thõa Thiªn HuÕ

46

085

Tr¹m y tÕ x· H¶I D­¬ng

 

70

Thõa Thiªn HuÕ

46

086

Tr¹m y tÕ ph­êng H­¬ng Hå

 

71

Thõa Thiªn HuÕ

46

087

Tr¹m y tÕ x· B×nh §iÒn

 

72

Thõa Thiªn HuÕ

46

088

Tr¹m y tÕ x· B×nh Thµnh

 

73

Thõa Thiªn HuÕ

46

089

Tr¹m y tÕ x· Hång TiÕn

 

74

Thõa Thiªn HuÕ

46

091

Trung t©m y tÕ huyÖn Phó Vang

 

75

Thõa Thiªn HuÕ

46

092

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Diªn §¹i

 

76

Thõa Thiªn HuÕ

46

093

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc ThuËn An

 

77

Thõa Thiªn HuÕ

46

094

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn ThuËn An

 

78

Thõa Thiªn HuÕ

46

095

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Phó §a

 

79

Thõa Thiªn HuÕ

46

096

Tr¹m y tÕ x· Phó An

 

80

Thõa Thiªn HuÕ

46

097

Tr¹m y tÕ x· Phó D­¬ng

 

81

Thõa Thiªn HuÕ

46

098

Tr¹m y tÕ x· Phó Diªn

 

82

Thõa Thiªn HuÕ

46

099

Tr¹m y tÕ x· Phó H¶i

 

83

Thõa Thiªn HuÕ

46

100

Tr¹m y tÕ x· Phó Hå

 

84

Thõa Thiªn HuÕ

46

101

Tr¹m y tÕ x· Phó L­¬ng

 

85

Thõa Thiªn HuÕ

46

102

Tr¹m y tÕ x· Phó MËu

 

86

Thõa Thiªn HuÕ

46

103

Tr¹m y tÕ x· Phó Mü

 

87

Thõa Thiªn HuÕ

46

104

Tr¹m y tÕ x· Phó Thanh

 

88

Thõa Thiªn HuÕ

46

105

Tr¹m y tÕ x· Phó Th­îng

 

89

Thõa Thiªn HuÕ

46

106

Tr¹m y tÕ x· Phó ThuËn

 

90

Thõa Thiªn HuÕ

46

107

Tr¹m y tÕ x· Phó Xu©n

 

91

Thõa Thiªn HuÕ

46

108

Tr¹m y tÕ x· Vinh An

 

92

Thõa Thiªn HuÕ

46

109

Tr¹m y tÕ x· Vinh Hµ

 

93

Thõa Thiªn HuÕ

46

110

Tr¹m y tÕ x· Vinh Phó

 

94

Thõa Thiªn HuÕ

46

111

Tr¹m y tÕ x· Vinh Th¸i

 

95

Thõa Thiªn HuÕ

46

112

Tr¹m y tÕ x· Vinh Thanh

 

96

Thõa Thiªn HuÕ

46

113

Tr¹m y tÕ x· Vinh Xu©n

 

97

Thõa Thiªn HuÕ

46

114

Trung t©m y tÕ thÞ x· H­¬ng Thñy

 

98

Thõa Thiªn HuÕ

46

115

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó Bµi

 

99

Thõa Thiªn HuÕ

46

116

Tr¹m y tÕ x· D­¬ng Hoµ

 

100

Thõa Thiªn HuÕ

46

117

Tr¹m y tÕ x· Phó S¬n

 

101

Thõa Thiªn HuÕ

46

118

Tr¹m y tÕ x· Thñy B»ng

 

102

Thõa Thiªn HuÕ

46

119

Tr¹m y tÕ ph­êng Thñy Ch©u

 

103

Thõa Thiªn HuÕ

46

120

Tr¹m y tÕ ph­êng Thñy D­¬ng

 

104

Thõa Thiªn HuÕ

46

121

Tr¹m y tÕ ph­êng Thñy L­¬ng

 

105

Thõa Thiªn HuÕ

46

122

Tr¹m y tÕ ph­êng Thñy Ph­¬ng

 

106

Thõa Thiªn HuÕ

46

123

Tr¹m y tÕ x· Thñy Phï

 

107

Thõa Thiªn HuÕ

46

124

Tr¹m y tÕ x· Thñy T©n

 

108

Thõa Thiªn HuÕ

46

125

Tr¹m y tÕ x· Thñy Thanh

 

109

Thõa Thiªn HuÕ

46

126

Tr¹m y tÕ x· Thñy V©n

 

110

Thõa Thiªn HuÕ

46

127

Trung t©m y tÕ huyÖn Phó Léc

 

111

Thõa Thiªn HuÕ

46

130

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc 3 Phó Léc

 

112

Thõa Thiªn HuÕ

46

131

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn L¨ng C«

 

113

Thõa Thiªn HuÕ

46

132

Tr¹m y tÕ x· Léc §iÒn

 

114

Thõa Thiªn HuÕ

46

133

Tr¹m y tÕ x· Léc An

 

115

Thõa Thiªn HuÕ

46

134

Tr¹m y tÕ x· Léc Bæn

 

116

Thõa Thiªn HuÕ

46

135

Tr¹m y tÕ x· Léc Hoµ

 

117

Thõa Thiªn HuÕ

46

136

Tr¹m y tÕ x· Léc S¬n

 

118

Thõa Thiªn HuÕ

46

137

Tr¹m y tÕ x· Léc Thñy

 

119

Thõa Thiªn HuÕ

46

138

Tr¹m y tÕ x· Vinh H¶i

 

120

Thõa Thiªn HuÕ

46

139

Tr¹m y tÕ x· Vinh HiÒn

 

121

Thõa Thiªn HuÕ

46

140

Tr¹m y tÕ x· Vinh H­ng

 

122

Thõa Thiªn HuÕ

46

141

Tr¹m y tÕ x· Vinh Mü

 

123

Thõa Thiªn HuÕ

46

142

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Léc

 

124

Thõa Thiªn HuÕ

46

143

Tr¹m y tÕ x· Léc VÜnh

 

125

Thõa Thiªn HuÕ

46

144

Tr¹m y tÕ x· Léc B×nh

 

126

Thõa Thiªn HuÕ

46

145

Tr¹m y tÕ x· Vinh Giang

 

127

Thõa Thiªn HuÕ

46

146

Tr¹m y tÕ x· Léc TiÕn

 

128

Thõa Thiªn HuÕ

46

147

Tr¹m y tÕ x· Léc Tr×

 

129

Thõa Thiªn HuÕ

46

148

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Phó Léc

 

130

Thõa Thiªn HuÕ

46

149

Trung t©m y tÕ huyÖn Nam §«ng

 

131

Thõa Thiªn HuÕ

46

151

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Khe Tre

 

132

Thõa Thiªn HuÕ

46

152

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng H÷u

 

133

Thõa Thiªn HuÕ

46

153

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Hoµ

 

134

Thõa Thiªn HuÕ

46

154

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Léc

 

135

Thõa Thiªn HuÕ

46

155

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Phó

 

136

Thõa Thiªn HuÕ

46

156

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng S¬n

 

137

Thõa Thiªn HuÕ

46

157

Tr¹m y tÕ x· Th­îng Lé

 

138

Thõa Thiªn HuÕ

46

158

Tr¹m y tÕ x· Th­îng Long

 

139

Thõa Thiªn HuÕ

46

159

Tr¹m y tÕ x· Th­îng NhËt

 

140

Thõa Thiªn HuÕ

46

160

Tr¹m y tÕ x· Th­îng Qu¶ng

 

141

Thõa Thiªn HuÕ

46

161

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Giang

 

142

Thõa Thiªn HuÕ

46

162

Trung t©m y tÕ huyÖn A L­íi

 

143

Thõa Thiªn HuÕ

46

164

Tr¹m y tÕ x· A Ro»ng

 

144

Thõa Thiªn HuÕ

46

165

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Nguyªn

 

145

Thõa Thiªn HuÕ

46

166

Tr¹m y tÕ x· Hång B¾c

 

146

Thõa Thiªn HuÕ

46

167

Tr¹m y tÕ x· Hång H¹

 

147

Thõa Thiªn HuÕ

46

168

Tr¹m y tÕ x· Hång Th­îng

 

148

Thõa Thiªn HuÕ

46

169

Tr¹m y tÕ x· Hång Thñy

 

149

Thõa Thiªn HuÕ

46

170

Tr¹m y tÕ x· Hång Trung

 

150

Thõa Thiªn HuÕ

46

171

Tr¹m y tÕ x· Hång V©n

 

151

Thõa Thiªn HuÕ

46

172

Tr¹m y tÕ x· Phó Vinh

 

152

Thõa Thiªn HuÕ

46

173

Tr¹m y tÕ x· S¬n Thñy

 

153

Thõa Thiªn HuÕ

46

174

Tr¹m y tÕ x· Nh©m

 

154

Thõa Thiªn HuÕ

46

175

Tr¹m y tÕ x· Hång Th¸i

 

155

Thõa Thiªn HuÕ

46

176

Tr¹m y tÕ x· Hång Qu¶ng

 

156

Thõa Thiªn HuÕ

46

177

Tr¹m y tÕ x· Hång Kim

 

157

Thõa Thiªn HuÕ

46

178

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Phong

 

158

Thõa Thiªn HuÕ

46

179

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng L©m

 

159

Thõa Thiªn HuÕ

46

180

Tr¹m y tÕ x· B¾c S¬n

 

160

Thõa Thiªn HuÕ

46

181

Tr¹m y tÕ x· A Ngo

 

161

Thõa Thiªn HuÕ

46

182

Tr¹m y tÕ x· A §ít

 

162

Thõa Thiªn HuÕ

46

183

Tr¹m y tÕ x· §«ng S¬n

 

163

Thõa Thiªn HuÕ

46

184

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn A L­íi

 

164

Thõa Thiªn HuÕ

46

191

Phßng kh¸m MeDic 1A BÕn NghÐ

 

165

Thõa Thiªn HuÕ

46

196

Tr¹m y tÕ ph­êng H­¬ng S¬

 

166

Thõa Thiªn HuÕ

46

197

Tr¹m y tÕ ph­êng An T©y

 

167

Thõa Thiªn HuÕ

46

200

Phßng kh¸m Medic 69 NguyÔn HuÖ

 

168

Thõa Thiªn HuÕ

46

202

Phßng kh¸m ®a khoa NguyÔn Xu©n Dò

 

169

Thõa Thiªn HuÕ

46

207

Phßng kh¸m ®a khoa 102 Ph¹m V¨n §ång

 

 


 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.