Thứ bảy, ngày 22/09/2018

46 Tỉnh Thừa thiên Huế

46 Tỉnh Thừa thiên Huế

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Thõa Thiªn HuÕ

46

011

Trung t©m y tÕ Thµnh phè HuÕ

 

2

Thõa Thiªn HuÕ

46

012

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc 2 HuÕ

 

3

Thõa Thiªn HuÕ

46

013

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc 3 HuÕ

 

4

Thõa Thiªn HuÕ

46

014

Tr¹m y tÕ ph­êng An Hoµ

 

5

Thõa Thiªn HuÕ

46

015

Tr¹m y tÕ ph­êng An §«ng

 

6

Thõa Thiªn HuÕ

46

016

Tr¹m y tÕ ph­êng Thñy BiÒu

 

7

Thõa Thiªn HuÕ

46

017

Tr¹m y tÕ ph­êng Thñy Xu©n

 

8

Thõa Thiªn HuÕ

46

018

Tr¹m y tÕ ph­êng H­¬ng Long

 

9

Thõa Thiªn HuÕ

46

019

Tr¹m y tÕ ph­êng ThuËn Léc

 

10

Thõa Thiªn HuÕ

46

020

Tr¹m y tÕ ph­êng An Cùu

 

11

Thõa Thiªn HuÕ

46

021

Tr¹m y tÕ ph­êng Ph­êng §óc

 

12

Thõa Thiªn HuÕ

46

022

Tr¹m y tÕ ph­êng Kim Long

 

13

Thõa Thiªn HuÕ

46

023

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó B×nh

 

14

Thõa Thiªn HuÕ

46

024

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó C¸t

 

15

Thõa Thiªn HuÕ

46

025

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó HËu

 

16

Thõa Thiªn HuÕ

46

026

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó HiÖp

 

17

Thõa Thiªn HuÕ

46

027

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó Hßa

 

18

Thõa Thiªn HuÕ

46

028

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó Héi

 

19

Thõa Thiªn HuÕ

46

029

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó NhuËn

 

20

Thõa Thiªn HuÕ

46

030

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó ThuËn

 

21

Thõa Thiªn HuÕ

46

031

Tr¹m y tÕ ph­êng Ph­íc VÜnh

 

22

Thõa Thiªn HuÕ

46

032

Tr¹m y tÕ ph­êng T©y Léc

 

23

Thõa Thiªn HuÕ

46

033

Tr¹m y tÕ ph­êng ThuËn Hoµ

 

24

Thõa Thiªn HuÕ

46

034

Tr¹m y tÕ ph­êng ThuËn Thµnh

 

25

Thõa Thiªn HuÕ

46

035

Tr¹m y tÕ ph­êng Tr­êng An

 

26

Thõa Thiªn HuÕ

46

036

Tr¹m y tÕ ph­êng VÜnh Ninh

 

27

Thõa Thiªn HuÕ

46

037

Tr¹m y tÕ ph­êng Vü D¹

 

28

Thõa Thiªn HuÕ

46

038

Tr¹m y tÕ ph­êng Xu©n Phó

 

29

Thõa Thiªn HuÕ

46

041

Trung t©m y tÕ huyÖn Phong §iÒn

 

30

Thõa Thiªn HuÕ

46

044

Tr¹m y tÕ x· §iÒn M«n

 

31

Thõa Thiªn HuÕ

46

045

Tr¹m y tÕ x· §iÒn H­¬ng

 

32

Thõa Thiªn HuÕ

46

046

Tr¹m y tÕ x· §iÒn Hoµ

 

33

Thõa Thiªn HuÕ

46

047

Tr¹m y tÕ x· §iÒn Léc

 

34

Thõa Thiªn HuÕ

46

048

Tr¹m y tÕ x· Phong An

 

35

Thõa Thiªn HuÕ

46

049

Tr¹m y tÕ x· Phong B×nh

 

36

Thõa Thiªn HuÕ

46

050

Tr¹m y tÕ x· Phong Ch­¬ng

 

37

Thõa Thiªn HuÕ

46

051

Tr¹m y tÕ x· Phong H¶i

 

38

Thõa Thiªn HuÕ

46

052

Tr¹m y tÕ x· Phong HiÒn

 

39

Thõa Thiªn HuÕ

46

053

Tr¹m y tÕ x· Phong Hoµ

 

40

Thõa Thiªn HuÕ

46

054

Tr¹m y tÕ x· Phong Mü

 

41

Thõa Thiªn HuÕ

46

055

Tr¹m y tÕ x· Phong S¬n

 

42

Thõa Thiªn HuÕ

46

056

Tr¹m y tÕ x· Phong Xu©n

 

43

Thõa Thiªn HuÕ

46

057

Tr¹m y tÕ x· Phong Thu

 

44

Thõa Thiªn HuÕ

46

058

Tr¹m y tÕ x· §iÒn H¶i

 

45

Thõa Thiªn HuÕ

46

059

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Phong §iÒn

 

46

Thõa Thiªn HuÕ

46

060

Trung t©m y tÕ huyÖn Qu¶ng §iÒn

 

47

Thõa Thiªn HuÕ

46

061

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng An

 

48

Thõa Thiªn HuÕ

46

062

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng C«ng

 

49

Thõa Thiªn HuÕ

46

063

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Lîi

 

50

Thõa Thiªn HuÕ

46

064

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Ng¹n

 

51

Thõa Thiªn HuÕ

46

065

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Ph­íc

 

52

Thõa Thiªn HuÕ

46

066

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Phó

 

53

Thõa Thiªn HuÕ

46

067

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Th¸i

 

54

Thõa Thiªn HuÕ

46

068

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Thµnh

 

55

Thõa Thiªn HuÕ

46

069

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Thä

 

56

Thõa Thiªn HuÕ

46

070

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Vinh

 

57

Thõa Thiªn HuÕ

46

071

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn SÞa

 

58

Thõa Thiªn HuÕ

46

072

Trung t©m y tÕ thÞ x· H­¬ng Trµ

 

59

Thõa Thiªn HuÕ

46

075

Tr¹m y tÕ ph­êng H­¬ng An

 

60

Thõa Thiªn HuÕ

46

076