Thứ ba, ngày 21/08/2018

45 Tỉnh Quang Trị

45 Tỉnh Quang Trị

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Qu¶ng TrÞ

45

001

BÖnh viÖn ®a khoa §«ng Hµ

 

2

Qu¶ng TrÞ

45

002

Trung t©m y tÕ thÞ x· Qu¶ng TrÞ

 

3

Qu¶ng TrÞ

45

003

BÖnh viÖn ®a khoa VÜnh Linh

 

4

Qu¶ng TrÞ

45

004

BÖnh viÖn ®a khoa Gio Linh

 

5

Qu¶ng TrÞ

45

005

BÖnh viÖn ®a khoa  Cam Lé

 

6

Qu¶ng TrÞ

45

006

BÖnh viÖn ®a khoa TriÖu Phong

 

7

Qu¶ng TrÞ

45

007

BÖnh viÖn ®a khoa H¶i L¨ng

 

8

Qu¶ng TrÞ

45

008

BÖnh viÖn ®a khoa H­íng Ho¸

 

9

Qu¶ng TrÞ

45

009

BÖnh viÖn ®a khoa  §akr«ng

 

10

Qu¶ng TrÞ

45

017

Trung t©m y tÕ C«ng ty Cao su Qu¶ng TrÞ

 

11

Qu¶ng TrÞ

45

019

Tr¹m Y tÕ Ph­êng §«ng Giang

 

12

Qu¶ng TrÞ

45

020

Tr¹m Y tÕ Ph­êng 1 §«ng Hµ

 

13

Qu¶ng TrÞ

45

021

Tr¹m Y tÕ Ph­êng §«ng LÔ

 

14

Qu¶ng TrÞ

45

022

Tr¹m Y tÕ Ph­êng §«ng Thanh

 

15

Qu¶ng TrÞ

45

023

Tr¹m Y tÕ Ph­êng 2 §«ng Hµ

 

16

Qu¶ng TrÞ

45

024

Tr¹m Y tÕ Ph­êng 4 §«ng Hµ

 

17

Qu¶ng TrÞ

45

025

Tr¹m Y tÕ Ph­êng 5 §«ng Hµ

 

18

Qu¶ng TrÞ

45

026

Tr¹m Y tÕ Ph­êng §«ng L­¬ng

 

19

Qu¶ng TrÞ

45

027

Tr¹m Y tÕ Ph­êng 3 §«ng Hµ

 

20

Qu¶ng TrÞ

45

028

Tr¹m Y tÕ Ph­êng 1 TX. Qu¶ng TrÞ

 

21

Qu¶ng TrÞ

45

029

Tr¹m Y tÕ Ph­êng 2 TX. Qu¶ng TrÞ

 

22

Qu¶ng TrÞ

45

030

Tr¹m Y tÕ thÞ trÊn Hå X¸

 

23

Qu¶ng TrÞ

45

031

Tr¹m Y tÕ thÞ trÊn Khe Sanh

 

24

Qu¶ng TrÞ

45

032

Tr¹m Y tÕ thÞ trÊn Lao B¶o

 

25

Qu¶ng TrÞ

45

033

Tr¹m Y tÕ X· H­íng LËp

 

26

Qu¶ng TrÞ

45

034

Tr¹m Y tÕ X· H­íng ViÖt

 

27

Qu¶ng TrÞ

45

035

Tr¹m Y tÕ X· H­íng Phïng

 

28

Qu¶ng TrÞ

45

036

Tr¹m Y tÕ X· H­íng S¬n

 

29

Qu¶ng TrÞ

45

037

Tr¹m Y tÕ X· H­íng Linh

 

30

Qu¶ng TrÞ

45

038

Tr¹m Y tÕ X· T©n Hîp

 

31

Qu¶ng TrÞ

45

039

Tr¹m Y tÕ X· H­íng T©n

 

32

Qu¶ng TrÞ

45

040

Tr¹m Y tÕ X· T©n Thµnh

 

33

Qu¶ng TrÞ

45

041

Tr¹m Y tÕ X· T©n Long

 

34

Qu¶ng TrÞ

45

042

Tr¹m Y tÕ X· T©n LËp

 

35

Qu¶ng TrÞ

45

043

Tr¹m Y tÕ X· T©n Liªn

 

36

Qu¶ng TrÞ

45

044

Tr¹m Y tÕ X· Hóc

 

37

Qu¶ng TrÞ

45

045

Tr¹m Y tÕ X· ThuËn

 

38

Qu¶ng TrÞ

45

046

Tr¹m Y tÕ X· H­íng Léc

 

39

Qu¶ng TrÞ

45

047

Tr¹m Y tÕ X· Ba TÇng

 

40

Qu¶ng TrÞ

45

048

Tr¹m Y tÕ X· Thanh

 

41

Qu¶ng TrÞ

45

049

Tr¹m Y tÕ X· A D¬i

 

42

Qu¶ng TrÞ

45

050

Tr¹m Y tÕ X· A xing

 

43

Qu¶ng TrÞ

45

051

Tr¹m Y tÕ X· A Tóc

 

44

Qu¶ng TrÞ

45

052

Tr¹m Y tÕ X· Xy

 

45

Qu¶ng TrÞ

45

053

Tr¹m Y tÕ thÞ trÊn Gio Linh

 

46

Qu¶ng TrÞ

45

054

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Tr­êng

 

47

Qu¶ng TrÞ

45

055

Tr¹m Y tÕ X· Gio B×nh

 

48

Qu¶ng TrÞ

45

056

Tr¹m Y tÕ X· Gio Thµnh

 

49

Qu¶ng TrÞ

45

057

Tr¹m Y tÕ X· Linh Th­îng

 

50

Qu¶ng TrÞ

45

058

Tr¹m Y tÕ X· Gio Hoµ

 

51

Qu¶ng TrÞ

45

059

Tr¹m Y tÕ X· Gio Mai

 

52

Qu¶ng TrÞ

45

060

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Th¸i

 

53

Qu¶ng TrÞ

45

061

Tr¹m Y tÕ X· Gio Quang

 

54

Qu¶ng TrÞ

45

062

Tr¹m Y tÕ thÞ trÊn Cöa ViÖt

 

55

Qu¶ng TrÞ

45

063

Tr¹m Y tÕ thÞ trÊn Kr«ng Klang

 

56

Qu¶ng TrÞ

45

064

Tr¹m Y tÕ X· Mß ã

 

57

Qu¶ng TrÞ

45

065

Tr¹m Y tÕ X· H­íng HiÖp

 

58

Qu¶ng TrÞ

45

066

Tr¹m Y tÕ X· §akr«ng

 

59

Qu¶ng TrÞ

45

067

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu Nguyªn

 

60

Qu¶ng TrÞ

45

068

Tr¹m Y tÕ X· Ba Lßng

 

61

Qu¶ng TrÞ

45

069

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Phóc

 

62

Qu¶ng TrÞ

45

070

Tr¹m Y tÕ X· Pa Nang

 

63

Qu¶ng TrÞ

45

071

Tr¹m Y tÕ X· Tµ Long

 

64

Qu¶ng TrÞ

45

072

Tr¹m Y tÕ X· Hóc Ngh×

 

65

Qu¶ng TrÞ

45

073

Tr¹m Y tÕ X· A Vao

 

66

Qu¶ng TrÞ

45

074

Tr¹m Y tÕ X· Tµ Rôt

 

67

Qu¶ng TrÞ

45

075

Tr¹m Y tÕ X· A Bung

 

68

Qu¶ng TrÞ

45

076

Tr¹m Y tÕ X· A Ngo

 

69

Qu¶ng TrÞ

45

077

Tr¹m Y tÕ thÞ trÊn Cam Lé

 

70

Qu¶ng TrÞ

45

078

Tr¹m Y tÕ X· Cam TuyÒn

 

71

Qu¶ng TrÞ

45

079

Tr¹m Y tÕ X· Cam An

 

72

Qu¶ng TrÞ

45

080

Tr¹m Y tÕ X· Cam Thñy

 

73

Qu¶ng TrÞ

45

081

Tr¹m Y tÕ X· Cam Thanh

 

74

Qu¶ng TrÞ

45

082

Tr¹m Y tÕ X· Cam Thµnh

 

75

Qu¶ng TrÞ

45

083

Tr¹m Y tÕ X· Cam HiÕu

 

76

Qu¶ng TrÞ

45

084

Tr¹m Y tÕ X· Cam ChÝnh

 

77

Qu¶ng TrÞ

45

085

Tr¹m Y tÕ thÞ trÊn ¸i Tö

 

78

Qu¶ng TrÞ

45

086

Tr¹m Y tÕ thÞ trÊn H¶i L¨ng

 

79

Qu¶ng TrÞ

45

087

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Ba

 

80

Qu¶ng TrÞ

45

088

Tr¹m Y tÕ X· H¶i QuÕ

 

81

Qu¶ng TrÞ

45

089

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Thµnh

 

82

Qu¶ng TrÞ

45

090

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Tr­êng

 

83

Qu¶ng TrÞ

45

091

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Khª

 

84

Qu¶ng TrÞ

45

093

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Tµ Rôt

 

85

Qu¶ng TrÞ

45

095

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc L×a

 

86

Qu¶ng TrÞ

45

096

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Lao B¶o

 

87

Qu¶ng TrÞ

45

103

BÖnh x¸ BCH bé ®éi biªn phßng tØnh Qu¶ng trÞ

 

88

Qu¶ng TrÞ

45

104

Phßng kh¸m ®a khoa Quang Trung

 

89

Qu¶ng TrÞ

45

106

Phßng kh¸m ®a khoa Tr­êng An

 

90

Qu¶ng TrÞ

45

107

Phßng kh¸m ®a khoa Kh¶i Hoµn

 

91

Qu¶ng TrÞ

45

108

Phßng kh¸m ®a khoa Hoµng §øc Dòng

 

92

Qu¶ng TrÞ

45

109

Tr¹m Y tÕ Ph­êng 3, TX Qu¶ng TrÞ

 

93

Qu¶ng TrÞ

45

110

Tr¹m Y tÕ Ph­êng An §«n

 

94

Qu¶ng TrÞ

45

112

Phßng kh¸m ®a khoa §øc Linh

 

95

Qu¶ng TrÞ

45

113

Phßng kh¸m ®a khoa Hång An

 

96

Qu¶ng TrÞ

45

114

BÖnh x¸ 20A Bé chØ huy qu©n sù tØnh Qu¶ng TrÞ

 

  Qu¶ng TrÞ 45 116
PK§K tr­­ưêng Cao ®¼ng Y tÕ Qu¶ng TrÞ  

97

Qu¶ng TrÞ

45

302

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Th¸i

 

98

Qu¶ng TrÞ

45

303

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Tó

 

99

Qu¶ng TrÞ

45

304

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Trung

 

100

Qu¶ng TrÞ

45

305

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh ChÊp

 

101

Qu¶ng TrÞ

45

306

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Nam

 

102

Qu¶ng TrÞ

45

307

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Khª

 

103

Qu¶ng TrÞ

45

308

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Long

 

104

Qu¶ng TrÞ

45

309

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Kim

 

105

Qu¶ng TrÞ

45

310

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Hoµ

 

106

Qu¶ng TrÞ

45

311

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Th¹ch

 

107

Qu¶ng TrÞ

45

312

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh L©m

 

108

Qu¶ng TrÞ

45

313

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh HiÒn

 

109

Qu¶ng TrÞ

45

314

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Thñy

 

110

Qu¶ng TrÞ

45

315

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Thµnh

 

111

Qu¶ng TrÞ

45

316

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Hµ

 

112

Qu¶ng TrÞ

45

317

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh S¬n

 

113

Qu¶ng TrÞ

45

318

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh T©n

 

114

Qu¶ng TrÞ

45

319

Tr¹m Y tÕ thÞ trÊn Cöa Tïng

 

115

Qu¶ng TrÞ

45

320

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Giang

 

116

Qu¶ng TrÞ

45

321

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh ¤

 

117

Qu¶ng TrÞ

45

322

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn BÕn Quan

 

118

Qu¶ng TrÞ

45

401

Tr¹m Y tÕ X· Gio Ch©u

 

119

Qu¶ng TrÞ

45

402

Tr¹m Y tÕ X· Trung H¶i

 

120

Qu¶ng TrÞ

45

403

Tr¹m Y tÕ X· Trung Giang

 

121

Qu¶ng TrÞ

45

404

Tr¹m Y tÕ X· Trung S¬n

 

122

Qu¶ng TrÞ

45

405

Tr¹m Y tÕ X· Gio Mü

 

123

Qu¶ng TrÞ

45

406

Tr¹m Y tÕ X· Gio Phong

 

124

Qu¶ng TrÞ

45

407

Tr¹m Y tÕ X· Gio An

 

125

Qu¶ng TrÞ

45

410

Tr¹m Y tÕ X· Gio H¶i

 

126

Qu¶ng TrÞ

45

411

Tr¹m Y tÕ X· Gio S¬n

 

127

Qu¶ng TrÞ

45

413

Tr¹m Y tÕ X· Linh H¶i

 

128

Qu¶ng TrÞ

45

414

Tr¹m Y tÕ X· Gio ViÖt

 

129

Qu¶ng TrÞ

45

508

Tr¹m Y tÕ X· Cam NghÜa

 

130

Qu¶ng TrÞ

45

600

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Bå B¶n

 

131

Qu¶ng TrÞ

45

601

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu ¸i

 

132

Qu¶ng TrÞ

45

602

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu Th­îng

 

133

Qu¶ng TrÞ

45

603

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu Ph­íc

 

134

Qu¶ng TrÞ

45

604

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu V©n

 

135

Qu¶ng TrÞ

45

605

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu §é

 

136

Qu¶ng TrÞ

45

606

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu Tr¹ch

 

137

Qu¶ng TrÞ

45

607

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu §¹i

 

138

Qu¶ng TrÞ

45

608

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu L¨ng

 

139

Qu¶ng TrÞ

45

609

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu ThuËn

 

140

Qu¶ng TrÞ

45

610

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu S¬n

 

141

Qu¶ng TrÞ

45

611

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu Giang

 

142

Qu¶ng TrÞ

45

612

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu Hoµ

 

143

Qu¶ng TrÞ

45

613

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu Tµi

 

144

Qu¶ng TrÞ

45

614

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu §«ng

 

145

Qu¶ng TrÞ

45

615

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu Trung

 

146

Qu¶ng TrÞ

45

616

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu Long

 

147

Qu¶ng TrÞ

45

617

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu Thµnh

 

148

Qu¶ng TrÞ

45

618

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu An

 

149

Qu¶ng TrÞ

45

701

Tr¹m Y tÕ X· H¶i L©m

 

150

Qu¶ng TrÞ

45

702

Tr¹m Y tÕ X· H¶i An

 

151

Qu¶ng TrÞ

45

705

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Quy

 

152

Qu¶ng TrÞ

45

706

Tr¹m Y tÕ X· H¶i VÜnh

 

153

Qu¶ng TrÞ

45

707

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Xu©n

 

154

Qu¶ng TrÞ

45

709

Tr¹m Y tÕ X· H¶i ThiÖn

 

155

Qu¶ng TrÞ

45

710

Tr¹m Y tÕ X· H¶i D­¬ng

 

156

Qu¶ng TrÞ

45

713

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Phó

 

157

Qu¶ng TrÞ

45

714

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Thä

 

158

Qu¶ng TrÞ

45

715

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Hoµ

 

159

Qu¶ng TrÞ

45

716

Tr¹m Y tÕ X· H¶i LÖ

 

160

Qu¶ng TrÞ

45

717

Tr¹m Y tÕ X· H¶i T©n

 

161

Qu¶ng TrÞ

45

718

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Th­îng

 

162

Qu¶ng TrÞ

45

719

Tr¹m Y tÕ X· H¶i S¬n

 

163

Qu¶ng TrÞ

45

720

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Ch¸nh

 

164

Qu¶ng TrÞ

45

833

BÖnh x¸ Binh ®oµn 337

 

165

Qu¶ng TrÞ

45

101

BÖnh x¸ c«ng an tØnh Qu¶ng trÞ

 

166

Qu¶ng TrÞ

45

016

Phßng kh¸m ®a khoa B¸c sü V¨n

 

 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí  Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.