Thứ bảy, ngày 20/10/2018

45 Tỉnh Quang Trị

45 Tỉnh Quang Trị

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Qu¶ng TrÞ

45

001

BÖnh viÖn ®a khoa §«ng Hµ

 

2

Qu¶ng TrÞ

45

002

Trung t©m y tÕ thÞ x· Qu¶ng TrÞ

 

3

Qu¶ng TrÞ

45

003

BÖnh viÖn ®a khoa VÜnh Linh

 

4

Qu¶ng TrÞ

45

004

BÖnh viÖn ®a khoa Gio Linh

 

5

Qu¶ng TrÞ

45

005

BÖnh viÖn ®a khoa  Cam Lé

 

6

Qu¶ng TrÞ

45

006

BÖnh viÖn ®a khoa TriÖu Phong

 

7

Qu¶ng TrÞ

45

007

BÖnh viÖn ®a khoa H¶i L¨ng

 

8

Qu¶ng TrÞ

45

008

BÖnh viÖn ®a khoa H­íng Ho¸

 

9

Qu¶ng TrÞ

45

009

BÖnh viÖn ®a khoa  §akr«ng

 

10

Qu¶ng TrÞ

45

017

Trung t©m y tÕ C«ng ty Cao su Qu¶ng TrÞ

 

11

Qu¶ng TrÞ

45

019

Tr¹m Y tÕ Ph­êng §«ng Giang

 

12

Qu¶ng TrÞ

45

020

Tr¹m Y tÕ Ph­êng 1 §«ng Hµ

 

13

Qu¶ng TrÞ

45

021

Tr¹m Y tÕ Ph­êng §«ng LÔ

 

14

Qu¶ng TrÞ

45

022

Tr¹m Y tÕ Ph­êng §«ng Thanh

 

15

Qu¶ng TrÞ

45

023

Tr¹m Y tÕ Ph­êng 2 §«ng Hµ

 

16

Qu¶ng TrÞ

45

024

Tr¹m Y tÕ Ph­êng 4 §«ng Hµ

 

17

Qu¶ng TrÞ

45

025

Tr¹m Y tÕ Ph­êng 5 §«ng Hµ

 

18

Qu¶ng TrÞ

45

026

Tr¹m Y tÕ Ph­êng §«ng L­¬ng

 

19

Qu¶ng TrÞ

45

027

Tr¹m Y tÕ Ph­êng 3 §«ng Hµ

 

20

Qu¶ng TrÞ

45

028

Tr¹m Y tÕ Ph­êng 1 TX. Qu¶ng TrÞ

 

21

Qu¶ng TrÞ

45

029

Tr¹m Y tÕ Ph­êng 2 TX. Qu¶ng TrÞ

 

22

Qu¶ng TrÞ

45

030

Tr¹m Y tÕ thÞ trÊn Hå X¸

 

23

Qu¶ng TrÞ

45

031

Tr¹m Y tÕ thÞ trÊn Khe Sanh

 

24

Qu¶ng TrÞ

45

032

Tr¹m Y tÕ thÞ trÊn Lao B¶o

 

25

Qu¶ng TrÞ

45

033

Tr¹m Y tÕ X· H­íng LËp

 

26

Qu¶ng TrÞ

45

034

Tr¹m Y tÕ X· H­íng ViÖt

 

27

Qu¶ng TrÞ

45

035

Tr¹m Y tÕ X· H­íng Phïng

 

28

Qu¶ng TrÞ

45

036

Tr¹m Y tÕ X· H­íng S¬n

 

29

Qu¶ng TrÞ

45

037

Tr¹m Y tÕ X· H­íng Linh

 

30

Qu¶ng TrÞ

45

038

Tr¹m Y tÕ X· T©n Hîp

 

31

Qu¶ng TrÞ

45

039

Tr¹m Y tÕ X· H­íng T©n

 

32

Qu¶ng TrÞ

45

040

Tr¹m Y tÕ X· T©n Thµnh

 

33

Qu¶ng TrÞ

45

041

Tr¹m Y tÕ X· T©n Long

 

34

Qu¶ng TrÞ

45

042

Tr¹m Y tÕ X· T©n LËp

 

35

Qu¶ng TrÞ

45

043

Tr¹m Y tÕ X· T©n Liªn

 

36

Qu¶ng TrÞ

45

044

Tr¹m Y tÕ X· Hóc

 

37

Qu¶ng TrÞ

45

045

Tr¹m Y tÕ X· ThuËn

 

38

Qu¶ng TrÞ

45

046

Tr¹m Y tÕ X· H­íng Léc

 

39

Qu¶ng TrÞ

45

047

Tr¹m Y tÕ X· Ba TÇng

 

40

Qu¶ng TrÞ

45

048

Tr¹m Y tÕ X· Thanh

 

41

Qu¶ng TrÞ

45

049

Tr¹m Y tÕ X· A D¬i

 

42

Qu¶ng TrÞ

45

050

Tr¹m Y tÕ X· A xing

 

43

Qu¶ng TrÞ

45

051

Tr¹m Y tÕ X· A Tóc

 

44

Qu¶ng TrÞ

45

052

Tr¹m Y tÕ X· Xy

 

45

Qu¶ng TrÞ

45

053

Tr¹m Y tÕ thÞ trÊn Gio Linh

 

46

Qu¶ng TrÞ

45

054

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Tr­êng

 

47

Qu¶ng TrÞ

45

055

Tr¹m Y tÕ X· Gio B×nh

 

48

Qu¶ng TrÞ

45

056

Tr¹m Y tÕ X· Gio Thµnh

 

49

Qu¶ng TrÞ

45

057

Tr¹m Y tÕ X· Linh Th­îng

 

50

Qu¶ng TrÞ

45

058

Tr¹m Y tÕ X· Gio Hoµ

 

51

Qu¶ng TrÞ

45

059

Tr¹m Y tÕ X· Gio Mai

 

52

Qu¶ng TrÞ

45

060

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Th¸i

 

53

Qu¶ng TrÞ

45

061

Tr¹m Y tÕ X· Gio Quang

 

54

Qu¶ng TrÞ

45

062

Tr¹m Y tÕ thÞ trÊn Cöa ViÖt

 

55

Qu¶ng TrÞ

45

063

Tr¹m Y tÕ thÞ trÊn Kr«ng Klang

 

56

Qu¶ng TrÞ

45

064

Tr¹m Y tÕ X· Mß ã

 

57

Qu¶ng TrÞ

45

065

Tr¹m Y tÕ X· H­íng HiÖp

 

58

Qu¶ng TrÞ

45

066

Tr¹m Y tÕ X· §akr«ng

 

59

Qu¶ng TrÞ

45

067

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu Nguyªn

 

60

Qu¶ng TrÞ

45

068

Tr¹m Y tÕ X· Ba Lßng

 

61

Qu¶ng TrÞ

45

069

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Phóc

 

62

Qu¶ng TrÞ

45

070

Tr¹m Y tÕ X· Pa Nang

 

63

Qu¶ng TrÞ

45

071

Tr¹m Y tÕ X· Tµ Long

 

64

Qu¶ng TrÞ

45

072

Tr¹m Y tÕ X· Hóc Ngh×

 

65

Qu¶ng TrÞ

45

073

Tr¹m Y tÕ X· A Vao

 

66

Qu¶ng TrÞ

45

074

Tr¹m Y tÕ X· Tµ Rôt

 

67

Qu¶ng TrÞ

45

075

Tr¹m Y tÕ X· A Bung

 

68

Qu¶ng TrÞ

45

076

Tr¹m Y tÕ X· A Ngo

 

69

Qu¶ng TrÞ

45

077

Tr¹m Y tÕ thÞ trÊn Cam Lé

 

70

Qu¶ng TrÞ

45

078

Tr¹m Y tÕ X· Cam TuyÒn

 

71

Qu¶ng TrÞ

45

079

Tr¹m Y tÕ X· Cam An

 

72

Qu¶ng TrÞ

45

080

Tr¹m Y tÕ X· Cam Thñy

 

73

Qu¶ng TrÞ

45

081

Tr¹m Y tÕ X· Cam Thanh

 

74

Qu¶ng TrÞ

45

082

Tr¹m Y tÕ X· Cam Thµnh

 

75

Qu¶ng TrÞ

45

083

Tr¹m Y tÕ X· Cam HiÕu

 

76

Qu¶ng TrÞ

45

084

Tr¹m Y tÕ X· Cam ChÝnh

 

77

Qu¶ng TrÞ

45

085

Tr¹m Y tÕ thÞ trÊn ¸i Tö

 

78

Qu¶ng TrÞ

45

086

Tr¹m Y tÕ thÞ trÊn H¶i L¨ng

 

79

Qu¶ng TrÞ

45

087

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Ba

 

80

Qu¶ng TrÞ

45

088

Tr¹m Y tÕ X· H¶i QuÕ

 

81

Qu¶ng TrÞ

45

089

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Thµnh

 

82

Qu¶ng TrÞ

45

090

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Tr­êng

 

83

Qu¶ng TrÞ

45

091

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Khª

 

84

Qu¶ng TrÞ

45

093

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Tµ Rôt

 

85

Qu¶ng TrÞ

45

095

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc L×a

 

86

Qu¶ng TrÞ

45

096

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Lao B¶o

 

87

Qu¶ng TrÞ

45

103

BÖnh x¸ BCH bé ®éi biªn phßng tØnh Qu¶ng trÞ

 

88

Qu¶ng TrÞ

45

104

Phßng kh¸m ®a khoa Quang Trung

 

89

Qu¶ng TrÞ

45

106

Phßng kh¸m ®a khoa Tr­êng An

 

90

Qu¶ng TrÞ

45

107

Phßng kh¸m ®a khoa Kh¶i Hoµn

 

91

Qu¶ng TrÞ

45

108

Phßng kh¸m ®a khoa Hoµng §øc Dòng

 

92

Qu¶ng TrÞ

45

109

Tr¹m Y tÕ Ph­êng 3, TX Qu¶ng TrÞ

 

93

Qu¶ng TrÞ

45

110

Tr¹m Y tÕ Ph­êng An §«n

 

94

Qu¶ng TrÞ

45

112

Phßng kh¸m ®a khoa §øc Linh

 

95

Qu¶ng TrÞ

45

113

Phßng kh¸m ®a khoa Hång An

 

96

Qu¶ng TrÞ

45

114

BÖnh x¸ 20A Bé chØ huy qu©n sù tØnh Qu¶ng TrÞ

 

  Qu¶ng TrÞ 45 116
PK§K tr­­ưêng Cao ®¼ng Y tÕ Qu¶ng TrÞ  

97

Qu¶ng TrÞ

45

302

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Th¸i

 

98

Qu¶ng TrÞ

45

303

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Tó

 

99

Qu¶ng TrÞ

45

304

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Trung

 

100

Qu¶ng TrÞ

45

305

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh ChÊp

 

101

Qu¶ng TrÞ

45

306

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Nam

 

102

Qu¶ng TrÞ

45

307

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Khª

 

103

Qu¶ng TrÞ

45

308

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Long

 

104

Qu¶ng TrÞ

45

309

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Kim

 

105

Qu¶ng TrÞ

45

310

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Hoµ

 

106

Qu¶ng TrÞ

45

311

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Th¹ch

 

107

Qu¶ng TrÞ

45

312

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh L©m

 

108

Qu¶ng TrÞ

45

313

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh HiÒn

 

109

Qu¶ng TrÞ

45

314

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Thñy

 

110

Qu¶ng TrÞ

45

315

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Thµnh

 

111

Qu¶ng TrÞ

45

316

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Hµ

 

112

Qu¶ng TrÞ

45

317

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh S¬n

 

113

Qu¶ng TrÞ

45

318

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh T©n

 

114

Qu¶ng TrÞ

45

319

Tr¹m Y tÕ thÞ trÊn Cöa Tïng

 

115

Qu¶ng TrÞ

45

320

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh Giang

 

116

Qu¶ng TrÞ

45

321

Tr¹m Y tÕ X· VÜnh ¤

 

117

Qu¶ng TrÞ

45

322

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn BÕn Quan

 

118

Qu¶ng TrÞ

45

401

Tr¹m Y tÕ X· Gio Ch©u

 

119

Qu¶ng TrÞ

45

402

Tr¹m Y tÕ X· Trung H¶i

 

120

Qu¶ng TrÞ

45

403

Tr¹m Y tÕ X· Trung Giang

 

121

Qu¶ng TrÞ

45

404

Tr¹m Y tÕ X· Trung S¬n

 

122

Qu¶ng TrÞ

45

405

Tr¹m Y tÕ X· Gio Mü

 

123

Qu¶ng TrÞ

45

406

Tr¹m Y tÕ X· Gio Phong

 

124

Qu¶ng TrÞ

45

407

Tr¹m Y tÕ X· Gio An

 

125

Qu¶ng TrÞ

45

410

Tr¹m Y tÕ X· Gio H¶i

 

126

Qu¶ng TrÞ

45

411

Tr¹m Y tÕ X· Gio S¬n

 

127

Qu¶ng TrÞ

45

413

Tr¹m Y tÕ X· Linh H¶i

 

128

Qu¶ng TrÞ

45

414

Tr¹m Y tÕ X· Gio ViÖt

 

129

Qu¶ng TrÞ

45

508

Tr¹m Y tÕ X· Cam NghÜa

 

130

Qu¶ng TrÞ

45

600

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Bå B¶n

 

131

Qu¶ng TrÞ

45

601

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu ¸i

 

132

Qu¶ng TrÞ

45

602

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu Th­îng

 

133

Qu¶ng TrÞ

45

603

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu Ph­íc

 

134

Qu¶ng TrÞ

45

604

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu V©n

 

135

Qu¶ng TrÞ

45

605

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu §é

 

136

Qu¶ng TrÞ

45

606

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu Tr¹ch

 

137

Qu¶ng TrÞ

45

607

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu §¹i

 

138

Qu¶ng TrÞ

45

608

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu L¨ng

 

139

Qu¶ng TrÞ

45

609

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu ThuËn

 

140

Qu¶ng TrÞ

45

610

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu S¬n

 

141

Qu¶ng TrÞ

45

611

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu Giang

 

142

Qu¶ng TrÞ

45

612

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu Hoµ

 

143

Qu¶ng TrÞ

45

613

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu Tµi

 

144

Qu¶ng TrÞ

45

614

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu §«ng

 

145

Qu¶ng TrÞ

45

615

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu Trung

 

146

Qu¶ng TrÞ

45

616

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu Long

 

147

Qu¶ng TrÞ

45

617

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu Thµnh

 

148

Qu¶ng TrÞ

45

618

Tr¹m Y tÕ X· TriÖu An

 

149

Qu¶ng TrÞ

45

701

Tr¹m Y tÕ X· H¶i L©m

 

150

Qu¶ng TrÞ

45

702

Tr¹m Y tÕ X· H¶i An

 

151

Qu¶ng TrÞ

45

705

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Quy

 

152

Qu¶ng TrÞ

45

706

Tr¹m Y tÕ X· H¶i VÜnh

 

153

Qu¶ng TrÞ

45

707

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Xu©n

 

154

Qu¶ng TrÞ

45

709

Tr¹m Y tÕ X· H¶i ThiÖn

 

155

Qu¶ng TrÞ

45

710

Tr¹m Y tÕ X· H¶i D­¬ng

 

156

Qu¶ng TrÞ

45

713

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Phó

 

157

Qu¶ng TrÞ

45

714

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Thä

 

158

Qu¶ng TrÞ

45

715

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Hoµ

 

159

Qu¶ng TrÞ

45

716

Tr¹m Y tÕ X· H¶i LÖ

 

160

Qu¶ng TrÞ

45

717

Tr¹m Y tÕ X· H¶i T©n

 

161

Qu¶ng TrÞ

45

718

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Th­îng

 

162

Qu¶ng TrÞ

45

719

Tr¹m Y tÕ X· H¶i S¬n

 

163

Qu¶ng TrÞ

45

720

Tr¹m Y tÕ X· H¶i Ch¸nh

 

164

Qu¶ng TrÞ

45

833

BÖnh x¸ Binh ®oµn 337

 

165

Qu¶ng TrÞ

45

101

BÖnh x¸ c«ng an tØnh Qu¶ng trÞ

 

166

Qu¶ng TrÞ

45

016

Phßng kh¸m ®a khoa B¸c sü V¨n