Thứ ba, ngày 21/08/2018

44 Tỉnh Quảng Bình

44 Tỉnh Quảng Bình

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Qu¶ng B×nh

44

001

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Minh Hãa

 

2

Qu¶ng B×nh

44

002

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Tuyªn Hãa

 

3

Qu¶ng B×nh

44

003

BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc B¾c Qu¶ng B×nh

 

4

Qu¶ng B×nh

44

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Bè Tr¹ch

 

5

Qu¶ng B×nh

44

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Qu¶ng Ninh

 

6

Qu¶ng B×nh

44

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn LÖ Thñy

 

7

Qu¶ng B×nh

44

008

BÖnh viÖn ®a khoa thµnh phè §ång Híi

 

8

Qu¶ng B×nh

44

010

Tr¹m y tÕ ph­êng B¾c Lý

 

9

Qu¶ng B×nh

44

012

Tr¹m y tÕ ph­êng H¶i §×nh

 

10

Qu¶ng B×nh

44

015

Tr¹m y tÕ ph­êng §ång S¬n

 

11

Qu¶ng B×nh

44

017

Tr¹m y tÕ ph­êng B¾c NghÜa

 

12

Qu¶ng B×nh

44

021

Tr¹m y tÕ ph­êng §øc Ninh §«ng

 

13

Qu¶ng B×nh

44

022

Tr¹m y tÕ x· Quang Phó

 

14

Qu¶ng B×nh

44

023

Tr¹m y tÕ x· B¶o Ninh

 

15

Qu¶ng B×nh

44

024

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Ninh

 

16

Qu¶ng B×nh

44

025

Tr¹m y tÕ x· §øc Ninh

 

17

Qu¶ng B×nh

44

026

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Quy §¹t

 

18

Qu¶ng B×nh

44

027

Tr¹m y tÕ x· D©n Hãa

 

19

Qu¶ng B×nh

44

028

Tr¹m y tÕ x· Träng Ho¸

 

20

Qu¶ng B×nh

44

029

Tr¹m y tÕ x· Hãa Phóc

 

21

Qu¶ng B×nh

44

030

Tr¹m y tÕ x· Hång Hãa

 

22

Qu¶ng B×nh

44

031

Tr¹m y tÕ x· Hãa Thanh

 

23

Qu¶ng B×nh

44

032

Tr¹m y tÕ x· Hãa TiÕn

 

24

Qu¶ng B×nh

44

033

Tr¹m y tÕ x· Hãa Hîp

 

25

Qu¶ng B×nh

44

034

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Hãa

 

26

Qu¶ng B×nh

44

035

Tr¹m y tÕ x· Yªn Hãa

 

27

Qu¶ng B×nh

44

036

Tr¹m y tÕ x· Minh Hãa

 

28

Qu¶ng B×nh

44

037

Tr¹m y tÕ x· T©n Hãa

 

29

Qu¶ng B×nh

44

038

Tr¹m y tÕ x· Hãa S¬n

 

30

Qu¶ng B×nh

44

039

Tr¹m y tÕ x· Quy Hãa

 

31

Qu¶ng B×nh

44

040

Tr¹m y tÕ X· Trung Hãa

 

32

Qu¶ng B×nh

44

041

Tr¹m y tÕ x· Th­îng Hãa

 

33

Qu¶ng B×nh

44

042

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn §ång Lª

 

34

Qu¶ng B×nh

44

043

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Hãa

 

35

Qu¶ng B×nh

44

044

Tr¹m y tÕ x· Kim Hãa

 

36

Qu¶ng B×nh

44

045

Tr¹m y tÕ x· Thanh Hãa

 

37

Qu¶ng B×nh

44

046

Tr¹m y tÕ x· Thanh Th¹ch

 

38

Qu¶ng B×nh

44

047

Tr¹m y tÕ x· ThuËn Hãa

 

39

Qu¶ng B×nh

44

048

Tr¹m y tÕ x· L©m Hãa

 

40

Qu¶ng B×nh

44

049

Tr¹m y tÕ x· Lª Hãa

 

41

Qu¶ng B×nh

44

050

Tr¹m y tÕ x· S¬n Ho¸

 

42

Qu¶ng B×nh

44

051

Tr¹m y tÕ x· §ång Hãa

 

43

Qu¶ng B×nh

44

052

Tr¹m y tÕ x· Ng­ Hãa

 

44

Qu¶ng B×nh

44

053

Tr¹m y tÕ x· Nam Ho¸

 

45

Qu¶ng B×nh

44

054

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch Hãa

 

46

Qu¶ng B×nh

44

055

Tr¹m y tÕ x· §øc Hãa

 

47

Qu¶ng B×nh

44

056

Tr¹m y tÕ x· Phong Hãa

 

48

Qu¶ng B×nh

44

057

Tr¹m y tÕ x· TiÕn Hãa

 

49

Qu¶ng B×nh

44

058

Tr¹m y tÕ x· Ch©u Hãa

 

50

Qu¶ng B×nh

44

059

Tr¹m y tÕ x· Cao Qu¶ng

 

51

Qu¶ng B×nh

44

061

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ba §ån

 

52

Qu¶ng B×nh

44

062

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Hîp

 

53

Qu¶ng B×nh

44

063

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Kim

 

54

Qu¶ng B×nh

44

064

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng §«ng

 

55

Qu¶ng B×nh

44

065

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Phó

 

56

Qu¶ng B×nh

44

066

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Ch©u

 

57

Qu¶ng B×nh

44

067

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Th¹ch

 

58

Qu¶ng B×nh

44

068

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng L­u

 

59

Qu¶ng B×nh

44

069

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Tïng

 

60

Qu¶ng B×nh

44

070

Tr¹m y tÕ x· C¶nh D­¬ng