Thứ bảy, ngày 20/10/2018

44 Tỉnh Quảng Bình

44 Tỉnh Quảng Bình

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Qu¶ng B×nh

44

001

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Minh Hãa

 

2

Qu¶ng B×nh

44

002

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Tuyªn Hãa

 

3

Qu¶ng B×nh

44

003

BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc B¾c Qu¶ng B×nh

 

4

Qu¶ng B×nh

44

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Bè Tr¹ch

 

5

Qu¶ng B×nh

44

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Qu¶ng Ninh

 

6

Qu¶ng B×nh

44

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn LÖ Thñy

 

7

Qu¶ng B×nh

44

008

BÖnh viÖn ®a khoa thµnh phè §ång Híi

 

8

Qu¶ng B×nh

44

010

Tr¹m y tÕ ph­êng B¾c Lý

 

9

Qu¶ng B×nh

44

012

Tr¹m y tÕ ph­êng H¶i §×nh

 

10

Qu¶ng B×nh

44

015

Tr¹m y tÕ ph­êng §ång S¬n

 

11

Qu¶ng B×nh

44

017

Tr¹m y tÕ ph­êng B¾c NghÜa

 

12

Qu¶ng B×nh

44

021

Tr¹m y tÕ ph­êng §øc Ninh §«ng

 

13

Qu¶ng B×nh

44

022

Tr¹m y tÕ x· Quang Phó

 

14

Qu¶ng B×nh

44

023

Tr¹m y tÕ x· B¶o Ninh

 

15

Qu¶ng B×nh

44

024

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Ninh

 

16

Qu¶ng B×nh

44

025

Tr¹m y tÕ x· §øc Ninh

 

17

Qu¶ng B×nh

44

026

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Quy §¹t

 

18

Qu¶ng B×nh

44

027

Tr¹m y tÕ x· D©n Hãa

 

19

Qu¶ng B×nh

44

028

Tr¹m y tÕ x· Träng Ho¸

 

20

Qu¶ng B×nh

44

029

Tr¹m y tÕ x· Hãa Phóc

 

21

Qu¶ng B×nh

44

030

Tr¹m y tÕ x· Hång Hãa

 

22

Qu¶ng B×nh

44

031

Tr¹m y tÕ x· Hãa Thanh

 

23

Qu¶ng B×nh

44

032

Tr¹m y tÕ x· Hãa TiÕn

 

24

Qu¶ng B×nh

44

033

Tr¹m y tÕ x· Hãa Hîp

 

25

Qu¶ng B×nh

44

034

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Hãa

 

26

Qu¶ng B×nh

44

035

Tr¹m y tÕ x· Yªn Hãa

 

27

Qu¶ng B×nh

44

036

Tr¹m y tÕ x· Minh Hãa

 

28

Qu¶ng B×nh

44

037

Tr¹m y tÕ x· T©n Hãa

 

29

Qu¶ng B×nh

44

038

Tr¹m y tÕ x· Hãa S¬n

 

30

Qu¶ng B×nh

44

039

Tr¹m y tÕ x· Quy Hãa

 

31

Qu¶ng B×nh

44

040

Tr¹m y tÕ X· Trung Hãa

 

32

Qu¶ng B×nh

44

041

Tr¹m y tÕ x· Th­îng Hãa

 

33

Qu¶ng B×nh

44

042

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn §ång Lª

 

34

Qu¶ng B×nh

44

043

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Hãa

 

35

Qu¶ng B×nh

44

044

Tr¹m y tÕ x· Kim Hãa

 

36

Qu¶ng B×nh

44

045

Tr¹m y tÕ x· Thanh Hãa

 

37

Qu¶ng B×nh

44

046

Tr¹m y tÕ x· Thanh Th¹ch

 

38

Qu¶ng B×nh

44

047

Tr¹m y tÕ x· ThuËn Hãa

 

39

Qu¶ng B×nh

44

048

Tr¹m y tÕ x· L©m Hãa

 

40

Qu¶ng B×nh

44

049

Tr¹m y tÕ x· Lª Hãa

 

41

Qu¶ng B×nh

44

050

Tr¹m y tÕ x· S¬n Ho¸

 

42

Qu¶ng B×nh

44

051

Tr¹m y tÕ x· §ång Hãa

 

43

Qu¶ng B×nh

44

052

Tr¹m y tÕ x· Ng­ Hãa

 

44

Qu¶ng B×nh

44

053

Tr¹m y tÕ x· Nam Ho¸

 

45

Qu¶ng B×nh

44

054

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch Hãa

 

46

Qu¶ng B×nh

44

055

Tr¹m y tÕ x· §øc Hãa

 

47

Qu¶ng B×nh

44

056

Tr¹m y tÕ x· Phong Hãa

 

48

Qu¶ng B×nh

44

057

Tr¹m y tÕ x· TiÕn Hãa

 

49

Qu¶ng B×nh

44

058

Tr¹m y tÕ x· Ch©u Hãa

 

50

Qu¶ng B×nh

44

059

Tr¹m y tÕ x· Cao Qu¶ng

 

51

Qu¶ng B×nh

44

061

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Ba §ån

 

52

Qu¶ng B×nh

44

062

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Hîp

 

53

Qu¶ng B×nh

44

063

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Kim

 

54

Qu¶ng B×nh

44

064

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng §«ng

 

55

Qu¶ng B×nh

44

065

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Phó

 

56

Qu¶ng B×nh

44

066

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Ch©u

 

57

Qu¶ng B×nh

44

067

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Th¹ch

 

58

Qu¶ng B×nh

44

068

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng L­u

 

59

Qu¶ng B×nh

44

069

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Tïng

 

60

Qu¶ng B×nh

44

070

Tr¹m y tÕ x· C¶nh D­¬ng

 

61

Qu¶ng B×nh

44

071

Tr¹m y tÕ X· Qu¶ng TiÕn

 

62

Qu¶ng B×nh

44

072

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng H­ng

 

63

Qu¶ng B×nh

44

073

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Xu©n

 

64

Qu¶ng B×nh

44

074

Tr¹m y tÕ x· C¶nh Hãa

 

65

Qu¶ng B×nh

44

075

Tr¹m y tÕ x· Phï Hãa

 

66

Qu¶ng B×nh

44

076

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Liªn

 

67

Qu¶ng B×nh

44

077

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Tr­êng

 

68

Qu¶ng B×nh

44

078

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Ph­¬ng

 

69

Qu¶ng B×nh

44

079

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Long

 

70

Qu¶ng B×nh

44

080

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Thä

 

71

Qu¶ng B×nh

44

081

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Tiªn

 

72

Qu¶ng B×nh

44

083

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Trung

 

73

Qu¶ng B×nh

44

084

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Phong

 

74

Qu¶ng B×nh

44

085

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng ThuËn

 

75

Qu¶ng B×nh

44

086

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng T©n

 

76

Qu¶ng B×nh

44

087

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng H¶i

 

77

Qu¶ng B×nh

44

088

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng S¬n

 

78

Qu¶ng B×nh

44

089

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Léc

 

79

Qu¶ng B×nh

44

090

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Thñy

 

80

Qu¶ng B×nh

44

091

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng V¨n

 

81

Qu¶ng B×nh

44

092

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Phóc

 

82

Qu¶ng B×nh

44

093

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Hßa

 

83

Qu¶ng B×nh

44

094

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Minh

 

84

Qu¶ng B×nh

44

095

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Hoµn L·o

 

85

Qu¶ng B×nh

44

096

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn NT ViÖt Trung

 

86

Qu¶ng B×nh

44

097

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Tr¹ch

 

87

Qu¶ng B×nh

44

098

Tr¹m y tÕ x· Mü Tr¹ch

 

88

Qu¶ng B×nh

44

099

Tr¹m y tÕ x· H¹ Tr¹ch

 

89

Qu¶ng B×nh

44

100

Tr¹m y tÕ x· B¾c Tr¹ch

 

90

Qu¶ng B×nh

44

101

Tr¹m y tÕ x· L©m Tr¹ch

 

91

Qu¶ng B×nh

44

102

Tr¹m y tÕ x· Thanh Tr¹ch

 

92

Qu¶ng B×nh

44

103

Tr¹m y tÕ x· Liªn Tr¹ch

 

93

Qu¶ng B×nh

44

104

Tr¹m y tÕ x· Phóc Tr¹ch

 

94

Qu¶ng B×nh

44

105

Tr¹m y tÕ x· Cù NÉm

 

95

Qu¶ng B×nh

44

106

Tr¹m y tÕ x· H¶i Tr¹ch

 

96

Qu¶ng B×nh

44

107

Tr¹m y tÕ x· Th­îng Tr¹ch

 

97

Qu¶ng B×nh

44

108

Tr¹m y tÕ x· S¬n Léc

 

98

Qu¶ng B×nh

44

109

Tr¹m y tÕ x· Phó Tr¹ch

 

99

Qu¶ng B×nh

44

110

Tr¹m y tÕ x· H­ng Tr¹ch

 

100

Qu¶ng B×nh

44

111

Tr¹m y tÕ x· §ång Tr¹ch

 

101

Qu¶ng B×nh

44

112

Tr¹m y tÕ x· §øc Tr¹ch

 

102

Qu¶ng B×nh

44

113

Tr¹m y tÕ x· S¬n Tr¹ch

 

103

Qu¶ng B×nh

44

114

Tr¹m y tÕ x· V¹n Tr¹ch

 

104

Qu¶ng B×nh

44

115

Tr¹m y tÕ x· Hoµn Tr¹ch

 

105

Qu¶ng B×nh

44

116

Tr¹m y tÕ x· Phó §Þnh

 

106

Qu¶ng B×nh

44

117

Tr¹m y tÕ X· Trung Tr¹ch

 

107

Qu¶ng B×nh

44

118

Tr¹m y tÕ x· T©y Tr¹ch

 

108

Qu¶ng B×nh

44

119

Tr¹m y tÕ x· Hoµ Tr¹ch

 

109

Qu¶ng B×nh

44

120

Tr¹m y tÕ x· §¹i Tr¹ch

 

110

Qu¶ng B×nh

44

121

Tr¹m y tÕ x· Nh©n Tr¹ch

 

111

Qu¶ng B×nh

44

122

Tr¹m y tÕ x· T©n Tr¹ch

 

112

Qu¶ng B×nh

44

123

Tr¹m y tÕ x· Nam Tr¹ch

 

113

Qu¶ng B×nh

44

124

Tr¹m y tÕ x· Lý Tr¹ch

 

114

Qu¶ng B×nh

44

125

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Qu¸n Hµu

 

115

Qu¶ng B×nh

44

126

Tr¹m y tÕ x· Tr­êng S¬n

 

116

Qu¶ng B×nh

44

127

Tr¹m y tÕ x· L­¬ng Ninh

 

117

Qu¶ng B×nh

44

128

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Ninh

 

118

Qu¶ng B×nh

44

129

Tr¹m y tÕ x· Vâ Ninh

 

119

Qu¶ng B×nh

44

130

Tr¹m y tÕ x· H¶i Ninh

 

120

Qu¶ng B×nh

44

131

Tr¹m y tÕ x· Hµm Ninh

 

121

Qu¶ng B×nh

44

132

Tr¹m y tÕ x· Duy Ninh

 

122

Qu¶ng B×nh

44

133

Tr¹m y tÕ x· Gia Ninh

 

123

Qu¶ng B×nh

44

134

Tr¹m y tÕ x· Tr­êng Xu©n

 

124

Qu¶ng B×nh

44

135

Tr¹m y tÕ x· HiÒn Ninh

 

125

Qu¶ng B×nh

44

136

Tr¹m y tÕ x· T©n Ninh

 

126

Qu¶ng B×nh

44

137

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Ninh

 

127

Qu¶ng B×nh

44

138

Tr¹m y tÕ x· An Ninh

 

128

Qu¶ng B×nh

44

139

Tr¹m y tÕ x· V¹n Ninh

 

129

Qu¶ng B×nh

44

140

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn NT LÖ Ninh

 

130

Qu¶ng B×nh

44

141

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn KiÕn Giang

 

131

Qu¶ng B×nh

44

142

Tr¹m y tÕ x· Hång Thñy

 

132

Qu¶ng B×nh

44

143

Tr¹m y tÕ x· Ng­ Thñy B¾c

 

133

Qu¶ng B×nh

44

144

Tr¹m y tÕ x· Hoa Thñy

 

134

Qu¶ng B×nh

44

145

Tr¹m y tÕ x· Thanh Thñy

 

135

Qu¶ng B×nh

44

146

Tr¹m y tÕ x· An Thñy

 

136

Qu¶ng B×nh

44

147

Tr¹m y tÕ x· Phong Thñy

 

137

Qu¶ng B×nh

44

148

Tr¹m y tÕ x· Cam Thñy

 

138

Qu¶ng B×nh

44

149

Tr¹m y tÕ x· Ng©n Thñy

 

139

Qu¶ng B×nh

44

150

Tr¹m y tÕ x· S¬n Thñy

 

140

Qu¶ng B×nh

44

151

Tr¹m y tÕ x· Léc Thñy

 

141

Qu¶ng B×nh

44

152

Tr¹m y tÕ x· Ng­ Thñy Trung

 

142

Qu¶ng B×nh

44

153

Tr¹m y tÕ x· Liªn Thñy

 

143

Qu¶ng B×nh

44

154

Tr¹m y tÕ x· H­ng Thñy

 

144

Qu¶ng B×nh

44

155

Tr¹m y tÕ x· D­¬ng Thñy

 

145

Qu¶ng B×nh

44

156

Tr¹m y tÕ x· T©n Thñy

 

146

Qu¶ng B×nh

44

157

Tr¹m y tÕ x· Phó Thñy

 

147

Qu¶ng B×nh

44

158

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Thñy

 

148

Qu¶ng B×nh

44

159

Tr¹m y tÕ x· Mü Thñy

 

149

Qu¶ng B×nh

44

160

Tr¹m y tÕ x· Ng­ Thñy Nam

 

150

Qu¶ng B×nh

44

161

Tr¹m y tÕ x· Mai Thñy

 

151

Qu¶ng B×nh

44

162

Tr¹m y tÕ x· Sen Thñy

 

152

Qu¶ng B×nh

44

163

Tr¹m y tÕ x· Th¸i Thñy

 

153

Qu¶ng B×nh

44

164

Tr¹m y tÕ x· Kim Thñy

 

154

Qu¶ng B×nh

44

165

Tr¹m y tÕ x· Tr­êng Thñy

 

155

Qu¶ng B×nh

44

166

Tr¹m y tÕ x· V¨n Thñy

 

156

Qu¶ng B×nh

44

167

Tr¹m y tÕ x· L©m Thñy

 

157

Qu¶ng B×nh

44

168

BÖnh viÖn y häc cæ truyÒn tØnh Qu¶ng B×nh

 

158

Qu¶ng B×nh

44

201

Tr¹m y tÕ x· Mai Hãa

 

159

Qu¶ng B×nh

44

802

Tr¹m y tÕ ph­êng §ång Phó

 

160

Qu¶ng B×nh

44

804

Tr¹m y tÕ ph­êng Nam Lý

 

161

Qu¶ng B×nh

44

805

Tr¹m y tÕ ph­êng Phó H¶i

 

162

Qu¶ng B×nh

44

806

Tr¹m y tÕ ph­êng H¶i Thµnh

 

163

Qu¶ng B×nh

44

808

Tr¹m y tÕ ph­êng §ång Mü

 

164

Qu¶ng B×nh

44

812

Tr¹m y tÕ x· Léc Ninh

 

165

Qu¶ng B×nh

44

814

Tr¹m y tÕ x· ThuËn §øc