Thứ ba, ngày 21/08/2018

42 Tỉnh Hà Tĩnh

42 Tỉnh Hà Tĩnh

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Hµ TÜnh

42

001

BÖnh viÖn ®a khoa Thµnh phè Hµ TÜnh

 

2

Hµ TÜnh

42

002

BÖnh viÖn ®a khoa ThÞ x· Hång LÜnh

 

3

Hµ TÜnh

42

003

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn H­¬ng S¬n

 

4

Hµ TÜnh

42

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §øc Thä

 

5

Hµ TÜnh

42

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Nghi Xu©n

 

6

Hµ TÜnh

42

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Can Léc

 

7

Hµ TÜnh

42

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn H­¬ng Khª

 

8

Hµ TÜnh

42

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Th¹ch Hµ

 

9

Hµ TÜnh

42

009

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn CÈm Xuyªn

 

10

Hµ TÜnh

42

010

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Kú Anh

 

11

Hµ TÜnh

42

011

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Vò Quang

 

12

Hµ TÜnh

42

021

BÖnh viÖn ®a khoa KVCKQT CÇu Treo

 

13

Hµ TÜnh

42

022

Trung t©m y tÕ Cao Su

 

14

Hµ TÜnh

42

040

Tr¹m y tÕ X· Trung L­¬ng

 

15

Hµ TÜnh

42

041

Tr¹m y tÕ x· §øc ThuËn

 

16

Hµ TÜnh

42

042

Tr¹m y tÕ x· §Ëu Liªu

 

17

Hµ TÜnh

42

043

Tr¹m y tÕ x· ThuËn Léc

 

18

Hµ TÜnh

42

044

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Phè Ch©u

 

19

Hµ TÜnh

42

045

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn T©y S¬n

 

20

Hµ TÜnh

42

046

Tr¹m y tÕ x· S¬n Hång

 

21

Hµ TÜnh

42

047

Tr¹m y tÕ x· S¬n TiÕn

 

22

Hµ TÜnh

42

048

Tr¹m y tÕ x· S¬n L©m

 

23

Hµ TÜnh

42

049

Tr¹m y tÕ x· S¬n LÔ

 

24

Hµ TÜnh

42

050

Tr¹m y tÕ x· S¬n ThÞnh

 

25

Hµ TÜnh

42

051

Tr¹m y tÕ x· S¬n An

 

26

Hµ TÜnh

42

052

Tr¹m y tÕ x· S¬n Giang

 

27

Hµ TÜnh

42

053

Tr¹m y tÕ x· S¬n LÜnh

 

28

Hµ TÜnh

42

054

Tr¹m y tÕ x· S¬n Hoµ

 

29

Hµ TÜnh

42

055

Tr¹m y tÕ x· S¬n T©n

 

30

Hµ TÜnh

42

056

Tr¹m y tÕ x· S¬n Mü

 

31

Hµ TÜnh

42

057

Tr¹m y tÕ x· S¬n T©y

 

32

Hµ TÜnh

42

058

Tr¹m y tÕ x· S¬n Ninh

 

33

Hµ TÜnh

42

059

Tr¹m y tÕ x· S¬n Ch©u

 

34

Hµ TÜnh

42

060

Tr¹m y tÕ x· S¬n Hµ

 

35

Hµ TÜnh

42

061

Tr¹m y tÕ x· S¬n Quang

 

36

Hµ TÜnh

42

062

Tr¹m y tÕ x·  S¬n Trung

 

37

Hµ TÜnh

42

063

Tr¹m y tÕ x· S¬n B»ng

 

38

Hµ TÜnh

42

064

Tr¹m y tÕ x· S¬n B×nh

 

39

Hµ TÜnh

42

065

Tr¹m y tÕ x· S¬n Kim I

 

40

Hµ TÜnh

42

066

Tr¹m y tÕ x· S¬n Kim II

 

41

Hµ TÜnh

42

067

Tr¹m y tÕ x· S¬n Trµ

 

42

Hµ TÜnh

42

068

Tr¹m y tÕ x· S¬n Long

 

43

Hµ TÜnh

42

069

Tr¹m y tÕ x· S¬n DiÖm

 

44

Hµ TÜnh

42

070

Tr¹m y tÕ x· S¬n Thñy

 

45

Hµ TÜnh

42

071

Tr¹m y tÕ x· S¬n Hµm

 

46

Hµ TÜnh

42

072

Tr¹m y tÕ x· S¬n Phó

 

47

Hµ TÜnh

42

073

Tr¹m y tÕ x· S¬n Phóc

 

48

Hµ TÜnh

42

074

Tr¹m y tÕ x· S¬n Tr­êng

 

49

Hµ TÜnh

42

075

Tr¹m y tÕ x· S¬n Mai

 

50

Hµ TÜnh

42

076

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn .§øc Thä

 

51

Hµ TÜnh

42

077

Tr¹m y tÕ x· §øc Quang

 

52

Hµ TÜnh

42

078

Tr¹m y tÕ x· §øc VÜnh

 

53

Hµ TÜnh

42

079

Tr¹m y tÕ x· §øc Ch©u

 

54

Hµ TÜnh

42

080

Tr¹m y tÕ x· §øc Tïng

 

55

Hµ TÜnh

42

081

Tr¹m y tÕ x· Tr­êng S¬n

 

56

Hµ TÜnh

42

082

Tr¹m y tÕ x· Liªn Minh

 

57

Hµ TÜnh

42

083

Tr¹m y tÕ x· §øc La

 

58

Hµ TÜnh

42

084

Tr¹m y tÕ x· Yªn Hå

 

59

Hµ TÜnh

42

085

Tr¹m y tÕ x· §øc Nh©n

 

60

Hµ TÜnh

42

086

Tr¹m y tÕ x· Tïng ¶nh