Thứ bảy, ngày 20/10/2018

42 Tỉnh Hà Tĩnh

42 Tỉnh Hà Tĩnh

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Hµ TÜnh

42

001

BÖnh viÖn ®a khoa Thµnh phè Hµ TÜnh

 

2

Hµ TÜnh

42

002

BÖnh viÖn ®a khoa ThÞ x· Hång LÜnh

 

3

Hµ TÜnh

42

003

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn H­¬ng S¬n

 

4

Hµ TÜnh

42

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §øc Thä

 

5

Hµ TÜnh

42

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Nghi Xu©n

 

6

Hµ TÜnh

42

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Can Léc

 

7

Hµ TÜnh

42

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn H­¬ng Khª

 

8

Hµ TÜnh

42

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Th¹ch Hµ

 

9

Hµ TÜnh

42

009

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn CÈm Xuyªn

 

10

Hµ TÜnh

42

010

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Kú Anh

 

11

Hµ TÜnh

42

011

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Vò Quang

 

12

Hµ TÜnh

42

021

BÖnh viÖn ®a khoa KVCKQT CÇu Treo

 

13

Hµ TÜnh

42

022

Trung t©m y tÕ Cao Su

 

14

Hµ TÜnh

42

040

Tr¹m y tÕ X· Trung L­¬ng

 

15

Hµ TÜnh

42

041

Tr¹m y tÕ x· §øc ThuËn

 

16

Hµ TÜnh

42

042

Tr¹m y tÕ x· §Ëu Liªu

 

17

Hµ TÜnh

42

043

Tr¹m y tÕ x· ThuËn Léc

 

18

Hµ TÜnh

42

044

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Phè Ch©u

 

19

Hµ TÜnh

42

045

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn T©y S¬n

 

20

Hµ TÜnh

42

046

Tr¹m y tÕ x· S¬n Hång

 

21

Hµ TÜnh

42

047

Tr¹m y tÕ x· S¬n TiÕn

 

22

Hµ TÜnh

42

048

Tr¹m y tÕ x· S¬n L©m

 

23

Hµ TÜnh

42

049

Tr¹m y tÕ x· S¬n LÔ

 

24

Hµ TÜnh

42

050

Tr¹m y tÕ x· S¬n ThÞnh

 

25

Hµ TÜnh

42

051

Tr¹m y tÕ x· S¬n An

 

26

Hµ TÜnh

42

052

Tr¹m y tÕ x· S¬n Giang

 

27

Hµ TÜnh

42

053

Tr¹m y tÕ x· S¬n LÜnh

 

28

Hµ TÜnh

42

054

Tr¹m y tÕ x· S¬n Hoµ

 

29

Hµ TÜnh

42

055

Tr¹m y tÕ x· S¬n T©n

 

30

Hµ TÜnh

42

056

Tr¹m y tÕ x· S¬n Mü

 

31

Hµ TÜnh

42

057

Tr¹m y tÕ x· S¬n T©y

 

32

Hµ TÜnh

42

058

Tr¹m y tÕ x· S¬n Ninh

 

33

Hµ TÜnh

42

059

Tr¹m y tÕ x· S¬n Ch©u

 

34

Hµ TÜnh

42

060

Tr¹m y tÕ x· S¬n Hµ

 

35

Hµ TÜnh

42

061

Tr¹m y tÕ x· S¬n Quang

 

36

Hµ TÜnh

42

062

Tr¹m y tÕ x·  S¬n Trung

 

37

Hµ TÜnh

42

063

Tr¹m y tÕ x· S¬n B»ng

 

38

Hµ TÜnh

42

064

Tr¹m y tÕ x· S¬n B×nh

 

39

Hµ TÜnh

42

065

Tr¹m y tÕ x· S¬n Kim I

 

40

Hµ TÜnh

42

066

Tr¹m y tÕ x· S¬n Kim II

 

41

Hµ TÜnh

42

067

Tr¹m y tÕ x· S¬n Trµ

 

42

Hµ TÜnh

42

068

Tr¹m y tÕ x· S¬n Long

 

43

Hµ TÜnh

42

069

Tr¹m y tÕ x· S¬n DiÖm

 

44

Hµ TÜnh

42

070

Tr¹m y tÕ x· S¬n Thñy

 

45

Hµ TÜnh

42

071

Tr¹m y tÕ x· S¬n Hµm

 

46

Hµ TÜnh

42

072

Tr¹m y tÕ x· S¬n Phó

 

47

Hµ TÜnh

42

073

Tr¹m y tÕ x· S¬n Phóc

 

48

Hµ TÜnh

42

074

Tr¹m y tÕ x· S¬n Tr­êng

 

49

Hµ TÜnh

42

075

Tr¹m y tÕ x· S¬n Mai

 

50

Hµ TÜnh

42

076

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn .§øc Thä

 

51

Hµ TÜnh

42

077

Tr¹m y tÕ x· §øc Quang

 

52

Hµ TÜnh

42

078

Tr¹m y tÕ x· §øc VÜnh

 

53

Hµ TÜnh

42

079

Tr¹m y tÕ x· §øc Ch©u

 

54

Hµ TÜnh

42

080

Tr¹m y tÕ x· §øc Tïng

 

55

Hµ TÜnh

42

081

Tr¹m y tÕ x· Tr­êng S¬n

 

56

Hµ TÜnh

42

082

Tr¹m y tÕ x· Liªn Minh

 

57

Hµ TÜnh

42

083

Tr¹m y tÕ x· §øc La

 

58

Hµ TÜnh

42

084

Tr¹m y tÕ x· Yªn Hå

 

59

Hµ TÜnh

42

085

Tr¹m y tÕ x· §øc Nh©n

 

60

Hµ TÜnh

42

086

Tr¹m y tÕ x· Tïng ¶nh

 

61

Hµ TÜnh

42

087

Tr¹m y tÕ x· Bïi X¸

 

62

Hµ TÜnh

42

088

Tr¹m y tÕ x· §øc ThÞnh

 

63

Hµ TÜnh

42

089

Tr¹m y tÕ x· §øc Yªn

 

64

Hµ TÜnh

42

090

Tr¹m y tÕ x· §øc Thñy

 

65

Hµ TÜnh

42

091

Tr¹m y tÕ x· Th¸i Yªn

 

66

Hµ TÜnh

42

092

Tr¹m y tÕ X· Trung LÔ

 

67

Hµ TÜnh

42

093

Tr¹m y tÕ x· §øc Hoµ

 

68

Hµ TÜnh

42

094

Tr¹m y tÕ x· §øc Long

 

69

Hµ TÜnh

42

095

Tr¹m y tÕ x· §øc L©m

 

70

Hµ TÜnh

42

096

Tr¹m y tÕ x· §øc Thanh

 

71

Hµ TÜnh

42

097

Tr¹m y tÕ x· §øc Dòng

 

72

Hµ TÜnh

42

098

Tr¹m y tÕ x·  §øc LËp

 

73

Hµ TÜnh

42

099

Tr¹m y tÕ x· §øc An

 

74

Hµ TÜnh

42

100

Tr¹m y tÕ x· §øc L¹c

 

75

Hµ TÜnh

42

101

Tr¹m y tÕ x· §øc §ång

 

76

Hµ TÜnh

42

102

Tr¹m y tÕ x· §øc L¹ng

 

77

Hµ TÜnh

42

103

Tr¹m y tÕ x· T©n H­¬ng

 

78

Hµ TÜnh

42

104

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Vò Quang

 

79

Hµ TÜnh

42

105

Tr¹m y tÕ x· ¢n Phó

 

80

Hµ TÜnh

42

106

Tr¹m y tÕ x· §øc Giang

 

81

Hµ TÜnh

42

107

Tr¹m y tÕ x· §øc LÜnh

 

82

Hµ TÜnh

42

108

Tr¹m y tÕ x· S¬n Thä

 

83

Hµ TÜnh

42

109

Tr¹m y tÕ x· §øc H­¬ng

 

84

Hµ TÜnh

42

110

Tr¹m y tÕ x· §øc Bång

 

85

Hµ TÜnh

42

111

Tr¹m y tÕ x· §øc Liªn

 

86

Hµ TÜnh

42

112

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng §iÒn

 

87

Hµ TÜnh

42

113

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Minh

 

88

Hµ TÜnh

42

114

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Thä

 

89

Hµ TÜnh

42

115

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Quang

 

90

Hµ TÜnh

42

116

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Nghi Xu©n

 

91

Hµ TÜnh

42

117

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Xu©n An

 

92

Hµ TÜnh

42

118

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Héi

 

93

Hµ TÜnh

42

119

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Tr­êng

 

94

Hµ TÜnh

42

120

Tr¹m y tÕ x· Xu©n §an

 

95

Hµ TÜnh

42

121

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Phæ

 

96

Hµ TÜnh

42

122

Tr¹m y tÕ x· Xu©n H¶i

 

97

Hµ TÜnh

42

123

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Giang

 

98

Hµ TÜnh

42

124

Tr¹m y tÕ x· Tiªn §iÒn

 

99

Hµ TÜnh

42

125

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Yªn

 

100

Hµ TÜnh

42

126

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Mü

 

101

Hµ TÜnh

42

127

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Thµnh

 

102

Hµ TÜnh

42

128

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Viªn

 

103

Hµ TÜnh

42

129

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Hång

 

104

Hµ TÜnh

42

130

Tr¹m y tÕ x· Cæ §¹m

 

105

Hµ TÜnh

42

131

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Liªn

 

106

Hµ TÜnh

42

132

Tr¹m y tÕ x· Xu©n LÜnh

 

107

Hµ TÜnh

42

133

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Lam

 

108

Hµ TÜnh

42

134

Tr¹m y tÕ x· C­¬ng Gi¸n

 

109

Hµ TÜnh

42

135

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn NghÌn

 

110

Hµ TÜnh

42

138

Tr¹m y tÕ x· Thiªn Léc

 

111

Hµ TÜnh

42

139

Tr¹m y tÕ x· ThuÇn ThiÖn

 

112

Hµ TÜnh

42

141

Tr¹m y tÕ x· Kim Léc

 

113

Hµ TÜnh

42

142

Tr¹m y tÕ x· V­îng Léc

 

114

Hµ TÜnh

42

144

Tr¹m y tÕ x· Thanh Léc

 

115

Hµ TÜnh

42

145

Tr¹m y tÕ x· Song Léc

 

116

Hµ TÜnh

42

146

Tr¹m y tÕ x· Th­êng Nga

 

117

Hµ TÜnh

42

147

Tr¹m y tÕ x· Tr­êng Léc

 

118

Hµ TÜnh

42

148

Tr¹m y tÕ x· Tïng Léc

 

119

Hµ TÜnh

42

150

Tr¹m y tÕ x· Yªn Léc

 

120

Hµ TÜnh

42

151

Tr¹m y tÕ x· Phó Léc

 

121

Hµ TÜnh

42

153

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Léc

 

122

Hµ TÜnh

42

154

Tr¹m y tÕ x· Gia Hanh

 

123

Hµ TÜnh

42

155

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Léc

 

124

Hµ TÜnh

42

156

Tr¹m y tÕ x· TiÕn Léc

 

125

Hµ TÜnh

42

157

Tr¹m y tÕ X· Trung Léc

 

126

Hµ TÜnh

42

158

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Léc

 

127

Hµ TÜnh

42

159

Tr¹m y tÕ x· Th­îng Léc

 

128

Hµ TÜnh

42

160

Tr¹m y tÕ x· Quang Léc

 

129

Hµ TÜnh

42

161

Tr¹m y tÕ x· §ång Léc

 

130

Hµ TÜnh

42

162

Tr¹m y tÕ x· Mü Léc

 

131

Hµ TÜnh

42

163

Tr¹m y tÕ x· S¬n Léc

 

132

Hµ TÜnh

42

165

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn H­¬ng Khª

 

133

Hµ TÜnh

42

166

Tr¹m y tÕ x· Ph­¬ng Mü

 

134

Hµ TÜnh

42

167

Tr¹m y tÕ x· Hµ Linh

 

135

Hµ TÜnh

42

168

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Thñy

 

136

Hµ TÜnh

42

169

Tr¹m y tÕ x· Hoµ H¶i

 

137

Hµ TÜnh

42

170

Tr¹m y tÕ x· Ph­¬ng §iÒn

 

138

Hµ TÜnh

42

171

Tr¹m y tÕ x· Phóc §ång

 

139

Hµ TÜnh

42

172

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Giang

 

140

Hµ TÜnh

42

173

Tr¹m y tÕ x· Léc Yªn

 

141

Hµ TÜnh

42

174

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng B×nh

 

142

Hµ TÜnh

42

175

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Long

 

143

Hµ TÜnh

42

176

Tr¹m y tÕ x· Phó Gia

 

144

Hµ TÜnh

42

177

Tr¹m y tÕ x· Gia Phè

 

145

Hµ TÜnh

42

178

Tr¹m y tÕ x· Phó Phong

 

146

Hµ TÜnh

42

179

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng §«

 

147

Hµ TÜnh

42

180

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng VÜnh

 

148

Hµ TÜnh

42

181

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Xu©n

 

149

Hµ TÜnh

42

182

Tr¹m y tÕ x· Phóc Tr¹ch

 

150

Hµ TÜnh

42

183

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Trµ

 

151

Hµ TÜnh

42

184

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Tr¹ch

 

152

Hµ TÜnh

42

185

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng L©m

 

153

Hµ TÜnh

42

186

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Liªn

 

154

Hµ TÜnh

42

187

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Th¹ch Hµ

 

155

Hµ TÜnh

42

188

Tr¹m y tÕ x· Ngäc S¬n

 

156

Hµ TÜnh

42

190

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch H¶i

 

157

Hµ TÜnh

42

191

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch Bµn

 

158

Hµ TÜnh

42

195

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch Kªnh

 

159

Hµ TÜnh

42

196

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch S¬n

 

160

Hµ TÜnh

42

197

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch Liªn

 

161

Hµ TÜnh

42

198

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch §Ønh

 

162

Hµ TÜnh

42

200

Tr¹m y tÕ x· Phï ViÖt

 

163

Hµ TÜnh

42

201

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch Khª

 

164

Hµ TÜnh

42

202

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch Long

 

165

Hµ TÜnh

42

203

Tr¹m y tÕ x· ViÖt Xuyªn

 

166

Hµ TÜnh

42

204

Tr¹m y tÕ X· TH¹CH TiÕn

 

167

Hµ TÜnh

42

205

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch Thanh

 

168

Hµ TÜnh

42

206

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch TrÞ

 

169

Hµ TÜnh

42

207

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch L¹c

 

170

Hµ TÜnh

42

208

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch Ngäc

 

171

Hµ TÜnh

42

209

Tr¹m y tÕ x· T­îng S¬n

 

172

Hµ TÜnh

42

210

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch V¨n

 

173

Hµ TÜnh

42

211

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch VÜnh

 

174

Hµ TÜnh

42

212

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch Th¾ng

 

175

Hµ TÜnh

42

213

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch L­u

 

176

Hµ TÜnh

42

214

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch §µi

 

177

Hµ TÜnh

42

215

Tr¹m y tÕ x· B¾c S¬n

 

178

Hµ TÜnh

42

216

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch Héi

 

179

Hµ TÜnh

42

217

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch T©n

 

180

Hµ TÜnh

42

218

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch L©m

 

181

Hµ TÜnh

42

219

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch Xu©n

 

182

Hµ TÜnh

42

220

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch H­¬ng

 

183

Hµ TÜnh

42

221

Tr¹m y tÕ x· Nam H­¬ng

 

184

Hµ TÜnh

42

222

Tr¹m y tÕ X· TH¹CH §iÒn

 

185

Hµ TÜnh

42

224

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn CÈm Xuyªn

 

186

Hµ TÜnh

42

225

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Thiªn CÇm

 

187

Hµ TÜnh

42

226

Tr¹m y tÕ x· CÈm Hoµ

 

188

Hµ TÜnh

42

227

Tr¹m y tÕ x· CÈm D­¬ng

 

189

Hµ TÜnh

42

228

Tr¹m y tÕ x· CÈm B×nh

 

190

Hµ TÜnh

42

229

Tr¹m y tÕ x· CÈm Yªn

 

191

Hµ TÜnh

42

230

Tr¹m y tÕ x· CÈm VÜnh

 

192

Hµ TÜnh

42

231

Tr¹m y tÕ x· CÈm Thµnh

 

193

Hµ TÜnh

42

232

Tr¹m y tÕ x· CÈm Quang

 

194

Hµ TÜnh

42

233

Tr¹m y tÕ x· CÈm Nam

 

195

Hµ TÜnh

42

234

Tr¹m y tÕ x· CÈm Huy

 

196

Hµ TÜnh

42

235

Tr¹m y tÕ x· CÈm Th¹ch

 

197

Hµ TÜnh

42

236

Tr¹m y tÕ x· CÈm Nh­îng

 

198

Hµ TÜnh

42

237

Tr¹m y tÕ x· CÈm Th¨ng

 

199

Hµ TÜnh

42

238

Tr¹m y tÕ x· CÈm DuÖ

 

200

Hµ TÜnh

42

239

Tr¹m y tÕ x· CÈm Phóc

 

201

Hµ TÜnh

42

240

Tr¹m y tÕ x· CÈm LÜnh

 

202

Hµ TÜnh

42

241

Tr¹m y tÕ x· CÈm  Quan

 

203

Hµ TÜnh

42

242

Tr¹m y tÕ x· CÈm Hµ

 

204

Hµ TÜnh

42

243

Tr¹m y tÕ x· CÈm Léc

 

205

Hµ TÜnh

42

244

Tr¹m y tÕ x· CÈm H­ng

 

206

Hµ TÜnh

42

245

Tr¹m y tÕ x· CÈm ThÞnh

 

207

Hµ TÜnh

42

246

Tr¹m y tÕ x· CÈm Mü

 

208

Hµ TÜnh

42

247

Tr¹m y tÕ x· CÈm Trung

 

209

Hµ TÜnh

42

248

Tr¹m y tÕ x· CÈm S¬n

 

210

Hµ TÜnh

42

249

Tr¹m y tÕ x· CÈm L¹c

 

211

Hµ TÜnh

42

250

Tr¹m y tÕ x· CÈm Minh

 

212

Hµ TÜnh

42

252

Tr¹m y tÕ x· Kú Xu©n

 

213

Hµ TÜnh

42

253

Tr¹m y tÕ x· Kú B¾c

 

214

Hµ TÜnh

42

254

Tr¹m y tÕ x· Kú Phó

 

215

Hµ TÜnh

42

255

Tr¹m y tÕ x· Kú Phong

 

216

Hµ TÜnh

42

256

Tr¹m y tÕ x· Kú TiÕn

 

217

Hµ TÜnh

42

257

Tr¹m y tÕ x· Kú Giang

 

218

Hµ TÜnh

42

258

Tr¹m y tÕ x· Kú §ång

 

219

Hµ TÜnh

42

259

Tr¹m y tÕ x· Kú Khang

 

220

Hµ TÜnh

42

260

Tr¹m y tÕ x· Kú Ninh

 

221

Hµ TÜnh

42

261

Tr¹m y tÕ x· Kú V¨n

 

222

Hµ TÜnh

42

262

Tr¹m y tÕ x· Kú Trung

 

223

Hµ TÜnh

42

263

Tr¹m y tÕ x· Kú Thä

 

224

Hµ TÜnh

42

264

Tr¹m y tÕ x· Kú T©y

 

225

Hµ TÜnh

42

265

Tr¹m y tÕ x· Kú Lîi

 

226

Hµ TÜnh

42

266

Tr¹m y tÕ x· Kú Th­îng

 

227

Hµ TÜnh

42

267

Tr¹m y tÕ x· Kú H¶i

 

228

Hµ TÜnh

42

268

Tr¹m y tÕ x· Kú Th­

 

229

Hµ TÜnh

42

269

Tr¹m y tÕ x· Kú Hµ

 

230

Hµ TÜnh

42

270

Tr¹m y tÕ x· Kú Ch©u

 

231

Hµ TÜnh

42

271

Tr¹m y tÕ x· Kú T©n

 

232

Hµ TÜnh

42

272

Tr¹m y tÕ x· Kú H­ng

 

233

Hµ TÜnh

42

273

Tr¹m y tÕ ph­êng Kú Trinh

 

234

Hµ TÜnh

42