Thứ bảy, ngày 20/10/2018

40 Tỉnh Nghệ An

40 Tỉnh Nghệ An

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

NghÖ An

40

002

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn H­ng Nguyªn

 

2

NghÖ An

40

003

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Nam §µn

 

3

NghÖ An

40

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Thanh Ch­¬ng

 

4

NghÖ An

40

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §« L­¬ng

 

5

NghÖ An

40

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Yªn Thµnh

 

6

NghÖ An

40

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn DiÔn Ch©u

 

7

NghÖ An

40

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Quúnh L­u

 

8

NghÖ An

40

009

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Nghi Léc

 

9

NghÖ An

40

010

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Anh S¬n

 

10

NghÖ An

40

011

BÖnh viÖn ®a khoa KV T©y B¾c NghÖ An

 

11

NghÖ An

40

012

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn T©n Kú

 

12

NghÖ An

40

013

BÖnh viÖn ®a khoa KV T©y Nam NghÖ An

 

13

NghÖ An

40

014

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn T­¬ng D­¬ng

 

14

NghÖ An

40

015

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Kú S¬n

 

15

NghÖ An

40

016

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Quú Hîp

 

16

NghÖ An

40

017

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Quú Ch©u

 

17

NghÖ An

40

018

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn QuÕ Phong

 

18

NghÖ An

40

019

BÖnh viÖn ®a khoa Thµnh phè Vinh

 

19

NghÖ An

40

020

BÖnh viÖn ®a khoa ThÞ x· Cöa Lß

 

20

NghÖ An

40

026

BÖnh viÖn 4- Côc hËu cÇn Qu©n khu 4

 

21

NghÖ An

40

567

Trung t©m y tÕ huyÖn NghÜa §µn

 

22

NghÖ An

40

568

BÖnh x¸ Qu©n D©n Y- §oµn kinh tÕ quèc phßng 4

 

23

NghÖ An

40

572

Trung t©m y tÕ thÞ x· Hoµng Mai