Thứ ba, ngày 21/08/2018

40 Tỉnh Nghệ An

40 Tỉnh Nghệ An

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

NghÖ An

40

002

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn H­ng Nguyªn

 

2

NghÖ An

40

003

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Nam §µn

 

3

NghÖ An

40

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Thanh Ch­¬ng

 

4

NghÖ An

40

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §« L­¬ng

 

5

NghÖ An

40

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Yªn Thµnh

 

6

NghÖ An

40

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn DiÔn Ch©u

 

7

NghÖ An

40

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Quúnh L­u

 

8

NghÖ An

40

009

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Nghi Léc

 

9

NghÖ An

40

010

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Anh S¬n

 

10

NghÖ An

40

011

BÖnh viÖn ®a khoa KV T©y B¾c NghÖ An

 

11

NghÖ An

40

012

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn T©n Kú

 

12

NghÖ An

40

013

BÖnh viÖn ®a khoa KV T©y Nam NghÖ An

 

13

NghÖ An

40

014

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn T­¬ng D­¬ng

 

14

NghÖ An

40

015

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Kú S¬n

 

15

NghÖ An

40

016

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Quú Hîp

 

16

NghÖ An

40

017

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Quú Ch©u

 

17

NghÖ An

40

018

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn QuÕ Phong

 

18

NghÖ An

40

019

BÖnh viÖn ®a khoa Thµnh phè Vinh

 

19

NghÖ An

40

020

BÖnh viÖn ®a khoa ThÞ x· Cöa Lß

 

20

NghÖ An

40

026

BÖnh viÖn 4- Côc hËu cÇn Qu©n khu 4

 

21

NghÖ An

40

567

Trung t©m y tÕ huyÖn NghÜa §µn

 

22

NghÖ An

40

568

BÖnh x¸ Qu©n D©n Y- §oµn kinh tÕ quèc phßng 4

 

23

NghÖ An

40

572

Trung t©m y tÕ thÞ x· Hoµng Mai

 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí  Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.