Thứ bảy, ngày 20/10/2018

38 Tỉnh Thanh Hóa

38 Tỉnh Thanh Hóa

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Thanh Hãa

38

005

Tr¹m y tÕ phư­êng Hµm Rång

 

2

Thanh Hãa

38

006

Tr¹m y tÕ ph­ưêng §«ng Thä

 

3

Thanh Hãa

38

007

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Nam Ng¹n

 

4

Thanh Hãa

38

009

Tr¹m y tÕ ph­ưêng §iÖn Biªn

 

5

Thanh Hãa

38

010

BÖnh viÖn ®a khoa thµnh phè Thanh Hãa

 

6

Thanh Hãa

38

013

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Phó S¬n

 

7

Thanh Hãa

38

014

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Lam S¬n

 

8

Thanh Hãa

38

015

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Ba §×nh

 

9

Thanh Hãa

38

016

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Ngäc Tr¹o

 

10

Thanh Hãa

38

017

Tr¹m y tÕ ph­ưêng §«ng VÖ

 

11

Thanh Hãa

38

018

Tr¹m y tÕ ph­ưêng §«ng S¬n

 

12

Thanh Hãa

38

019

Tr¹m y tÕ ph­ưêng T©n S¬n

 

13

Thanh Hãa

38

020

BÖnh viÖn ®a khoa ThÞ x· BØm S¬n

 

14

Thanh Hãa

38

030

BÖnh viÖn ®a khoa thÞ x· SÇm S¬n

 

15

Thanh Hãa

38

040

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Quan Hãa

 

16

Thanh Hãa

38

050

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn B¸ Th­ưíc

 

17

Thanh Hãa

38

051

Tr¹m y tÕ x· Tam Chung

 

18

Thanh Hãa

38

052

Tr¹m y tÕ x· TÐn T»n

 

19

Thanh Hãa

38

053

Tr¹m y tÕ x· Mư­êng Lý

 

20

Thanh Hãa

38

054

Tr¹m y tÕ X· Trung Lý

 

21

Thanh Hãa

38

055

Tr¹m y tÕ x· Quang ChiÓu

 

22

Thanh Hãa

38

056

Tr¹m y tÕ x· Pï Nhi

 

23

Thanh Hãa

38

057

Tr¹m y tÕ x· M­ưêng Chanh

 

24

Thanh Hãa

38

059

Tr¹m y tÕ x· Thµnh S¬n

 

25

Thanh Hãa

38

060

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Th­ưêng Xu©n

 

26

Thanh Hãa

38

061

Tr¹m y tÕ X· Trung S¬n

 

27

Thanh Hãa

38

062

Tr¹m y tÕ x· Phó Thanh

 

28

Thanh Hãa

38

063

Tr¹m y tÕ X· Trung Thµnh

 

29

Thanh Hãa

38

064

Tr¹m y tÕ x· Phó LÖ

 

30

Thanh Hãa

38

065

Tr¹m y tÕ x· Phó S¬n

 

31

Thanh Hãa

38

066

Tr¹m y tÕ x· Phó Xu©n

 

32

Thanh Hãa

38

067

Tr¹m y tÕ x· Thanh Xu©n

 

33

Thanh Hãa

38

068

Tr¹m y tÕ x· HiÒn Chung

 

34

Thanh Hãa

38

069

Tr¹m y tÕ x· HiÒn KiÖt

 

35

Thanh Hãa

38

070

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Nh­ư Xu©n

 

36

Thanh Hãa

38

071

Tr¹m y tÕ X· Nam TiÕn

 

37

Thanh Hãa

38

072

Tr¹m y tÕ x· Håi Xu©n

 

38

Thanh Hãa

38

073

Tr¹m y tÕ x· Thiªn Phñ

 

39

Thanh Hãa

38

074

Tr¹m y tÕ x· Phó Nghiªm

 

40

Thanh Hãa

38

075

Tr¹m y tÕ x· Nam Xu©n

 

41

Thanh Hãa

38

076

Tr¹m y tÕ x· Nam §éng

 

42

Thanh Hãa

38

077

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Phó

 

43

Thanh Hãa

38

079

Tr¹m y tÕ x· §iÒn Th­ưîng

 

44

Thanh Hãa

38

080

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Lang Ch¸nh

 

45

Thanh Hãa

38

081

Tr¹m y tÕ X· §iÒn H¹

 

46

Thanh Hãa

38

082

Tr¹m y tÕ X· §iÒn Quang

 

47

Thanh Hãa

38

083

Tr¹m y tÕ X· §iÒn Trung

 

48

Thanh Hãa

38

084

Tr¹m y tÕ x· Thµnh S¬n

 

49

Thanh Hãa

38

085

Tr¹m y tÕ x· L­ư¬ng Ngo¹i

 

50

Thanh Hãa

38

086

Tr¹m y tÕ x· ¸i Th­ưîng

 

51

Thanh Hãa

38

087

Tr¹m y tÕ x· L­ư¬ng Néi

 

52

Thanh Hãa

38

088

Tr¹m y tÕ x· §iÒn L­ư

 

53

Thanh Hãa

38

089

Tr¹m y tÕ x· L­ư¬ng Trung

 

54

Thanh Hãa

38

090

BÖnh viÖn ®a khoa KV Ngäc LÆc

 

55

Thanh Hãa

38

091

Tr¹m y tÕ x· Lòng Niªm

 

56

Thanh Hãa

38

092

Tr¹m y tÕ x· Lòng Cao

 

57

Thanh Hãa

38

093

Tr¹m y tÕ x· H¹ Trung

 

58

Thanh Hãa

38

094

Tr¹m y tÕ x· Cæ Lòng

 

59

Thanh Hãa

38

095

Tr¹m y tÕ x· Thµnh L©m

 

60

Thanh Hãa

38

096

Tr¹m y tÕ x· Ban C«ng

 

61

Thanh Hãa

38

097

Tr¹m y tÕ x· Kú T©n

 

62

Thanh Hãa

38

098

Tr¹m y tÕ x· V¨n Nho

 

63

Thanh Hãa

38

099

Tr¹m y tÕ x· ThiÕt èng

 

64

Thanh Hãa

38

100

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn CÈm Thñy

 

65

Thanh Hãa

38

101

Tr¹m y tÕ x· L©m Xa

 

66

Thanh Hãa

38

102

Tr¹m y tÕ x· ThiÕt KÕ

 

67

Thanh Hãa

38

103

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp

 

68

Thanh Hãa

38

105

Tr¹m y tÕ X· Trung Xu©n

 

69

Thanh Hãa

38

106

Tr¹m y tÕ X· Trung Th­ưîng

 

70

Thanh Hãa

38

107

Tr¹m y tÕ X· Trung H¹

 

71

Thanh Hãa

38

108

Tr¹m y tÕ x· S¬n Hµ

 

72

Thanh Hãa

38

109

Tr¹m y tÕ x· Tam Thanh

 

73

Thanh Hãa

38

110

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Th¹ch Thµnh

 

74

Thanh Hãa

38

111

Tr¹m y tÕ x· S¬n Thñy

 

75

Thanh Hãa

38

112

Tr¹m y tÕ x· Na MÌo

 

76

Thanh Hãa

38

113

Tr¹m y tÕ x· S¬n L­ư

 

77

Thanh Hãa

38

114

Tr¹m y tÕ x· Tam L­ư

 

78

Thanh Hãa

38

115

Tr¹m y tÕ x· S¬n §iÖn

 

79

Thanh Hãa

38

116

Tr¹m y tÕ x· M­ưêng M×n

 

80

Thanh Hãa

38

118

Tr¹m y tÕ x· Yªn Kh­ư¬ng

 

81

Thanh Hãa

38

119

Tr¹m y tÕ x· Yªn Th¾ng

 

82

Thanh Hãa

38

120

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Thä Xu©n

 

83

Thanh Hãa

38

124

Tr¹m y tÕ X· TrÝ Nang

 

84

Thanh Hãa

38

125

Tr¹m y tÕ x· Giao An

 

85

Thanh Hãa

38

126

Tr¹m y tÕ x· Giao ThiÖn

 

86

Thanh Hãa

38

127

Tr¹m y tÕ x· T©n Phóc

 

87

Thanh Hãa

38

128

Tr¹m y tÕ x· Tam V¨n

 

88

Thanh Hãa

38

129

Tr¹m y tÕ x· L©m Phó

 

89

Thanh Hãa

38

130

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn VÜnh Léc

 

90

Thanh Hãa

38

131

Tr¹m y tÕ x· Quang HiÕn

 

91

Thanh Hãa

38

132

Tr¹m y tÕ x· §ång L­ư¬ng

 

92

Thanh Hãa

38

134

Tr¹m y tÕ x· Lam S¬n

 

93

Thanh Hãa

38

135

Tr¹m y tÕ x· Mü T©n

 

94

Thanh Hãa

38

136

Tr¹m y tÕ x· Thóy S¬n

 

95

Thanh Hãa

38

137

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch LËp

 

96

Thanh Hãa

38

138

Tr¹m y tÕ x· V©n Am

 

97

Thanh Hãa

38

139

Tr¹m y tÕ x· Cao Ngäc

 

98

Thanh Hãa

38

140

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Yªn §Þnh

 

99

Thanh Hãa

38

141

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Khª

 

100

Thanh Hãa

38

142

Tr¹m y tÕ x· Quang Trung

 

101

Thanh Hãa

38

143

Tr¹m y tÕ x· §ång ThÞnh

 

102

Thanh Hãa

38

144

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Liªn

 

103

Thanh Hãa

38

145

Tr¹m y tÕ x· Ngäc S¬n

 

104

Thanh Hãa

38

146

Tr¹m y tÕ x· Léc ThÞnh

 

105

Thanh Hãa

38

147

Tr¹m y tÕ x· Cao ThÞnh

 

106

Thanh Hãa

38

148

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Trung

 

107

Thanh Hãa

38

149

Tr¹m y tÕ x· Phïng Gi¸o

 

108

Thanh Hãa

38

150

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn TriÖu S¬n

 

109

Thanh Hãa

38

151

Tr¹m y tÕ x· Phïng Minh

 

110

Thanh Hãa

38

152

Tr¹m y tÕ x· Phóc ThÞnh

 

111

Thanh Hãa

38

153

Tr¹m y tÕ x· NguyÖt Ên

 

112

Thanh Hãa

38

154

Tr¹m y tÕ x· Kiªn Thä

 

113

Thanh Hãa

38

155

Tr¹m y tÕ X· Minh TiÕn

 

114

Thanh Hãa

38

156

Tr¹m y tÕ x· Minh S¬n

 

115

Thanh Hãa

38

158

Tr¹m y tÕ x· Phóc Do

 

116

Thanh Hãa

38

159

Tr¹m y tÕ x· CÈm Thµnh

 

117

Thanh Hãa

38

160

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn N«ng Cèng

 

118

Thanh Hãa

38

161

Tr¹m y tÕ x· CÈm Quý

 

119

Thanh Hãa

38

162

Tr¹m y tÕ x· CÈm Lư­¬ng

 

120

Thanh Hãa

38

163

Tr¹m y tÕ x· CÈm Th¹ch

 

121

Thanh Hãa

38

164

Tr¹m y tÕ x· CÈm Liªn

 

122

Thanh Hãa

38

165

Tr¹m y tÕ x· CÈm Giang

 

123

Thanh Hãa

38

166

Tr¹m y tÕ x· CÈm B×nh

 

124

Thanh Hãa

38

167

Tr¹m y tÕ x· CÈm Tó

 

125

Thanh Hãa

38

168

Tr¹m y tÕ x· CÈm S¬n

 

126

Thanh Hãa

38

169

Tr¹m y tÕ x· CÈm Ch©u

 

127

Thanh Hãa

38

170

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §«ng S¬n

 

128

Thanh Hãa

38

171

Tr¹m y tÕ x· CÈm T©m

 

129

Thanh Hãa

38

172

Tr¹m y tÕ x· CÈm Phong

 

130

Thanh Hãa

38

173

Tr¹m y tÕ x· CÈm Ngäc

 

131

Thanh Hãa

38

174

Tr¹m y tÕ x· CÈm Long

 

132

Thanh Hãa

38

175

Tr¹m y tÕ x· CÈm Yªn

 

133

Thanh Hãa

38

176

Tr¹m y tÕ x· CÈm T©n

 

134

Thanh Hãa

38

177

Tr¹m y tÕ x· CÈm Phó

 

135

Thanh Hãa

38

178

Tr¹m y tÕ x· CÈm V©n

 

136

Thanh Hãa

38

180

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Hµ Trung

 

137

Thanh Hãa

38

182

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn V©n Du

 

138

Thanh Hãa

38

183

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch T©n

 

139

Thanh Hãa

38

184

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch L©m

 

140

Thanh Hãa

38

185

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch Qu¶ng

 

141

Thanh Hãa

38

186

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch Tư­îng

 

142

Thanh Hãa

38

187

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch CÈm

 

143

Thanh Hãa

38

188

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch S¬n

 

144

Thanh Hãa

38

189

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch B×nh

 

145

Thanh Hãa

38

190

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Ho»ng Hãa

 

146

Thanh Hãa

38

191

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch §Þnh

 

147

Thanh Hãa

38

192

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch §ång

 

148

Thanh Hãa

38

193

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch Long

 

149

Thanh Hãa

38

194

Tr¹m y tÕ x· Thµnh Mü

 

150

Thanh Hãa

38

195

Tr¹m y tÕ x· Thµnh Yªn

 

151

Thanh Hãa

38

196

Tr¹m y tÕ x· Thµnh Vinh

 

152

Thanh Hãa

38

197

Tr¹m y tÕ x· Thµnh Minh

 

153

Thanh Hãa

38

198

Tr¹m y tÕ x· Thµnh C«ng

 

154

Thanh Hãa

38

199

Tr¹m y tÕ x· Thµnh T©n

 

155

Thanh Hãa

38

200

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Nga S¬n

 

156

Thanh Hãa

38

201

Tr¹m y tÕ x· Thµnh Trùc

 

157

Thanh Hãa

38

202

Tr¹m y tÕ x· Thµnh V©n

 

158

Thanh Hãa

38

203

Tr¹m y tÕ x· Thµnh T©m

 

159

Thanh Hãa

38

204

Tr¹m y tÕ x· Thµnh An

 

160

Thanh Hãa

38

205

Tr¹m y tÕ x· Thµnh Thä

 

161

Thanh Hãa

38

206

Tr¹m y tÕ X· Thµnh TiÕn

 

162

Thanh Hãa

38

207

Tr¹m y tÕ x· Thµnh Long

 

163

Thanh Hãa

38

208

Tr¹m y tÕ x· Thµnh Kim

 

164

Thanh Hãa

38

209

Tr¹m y tÕ x· Thµnh H­ưng

 

165

Thanh Hãa

38

210

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn HËu Léc

 

166

Thanh Hãa

38

211

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Tr¹o

 

167

Thanh Hãa

38

213

Tr¹m y tÕ x· Hµ Long

 

168

Thanh Hãa

38

214

Tr¹m y tÕ x· Hµ Vinh

 

169

Thanh Hãa

38

215

Tr¹m y tÕ x· Hµ B¾c

 

170

Thanh Hãa

38

216

Tr¹m y tÕ x· Hµ V©n

 

171

Thanh Hãa

38

217

Tr¹m y tÕ x· Hµ Yªn

 

172

Thanh Hãa

38

218

Tr¹m y tÕ x· Hµ Thanh

 

173

Thanh Hãa

38

219

Tr¹m y tÕ x· Hµ Giang

 

174

Thanh Hãa

38

220

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Qu¶ng X­ư¬ng

 

175

Thanh Hãa

38

222

Tr¹m y tÕ x· Hµ D­ư¬ng

 

176

Thanh Hãa

38

223

Tr¹m y tÕ x· Hµ Phó

 

177

Thanh Hãa

38

224

Tr¹m y tÕ x· Hµ Phong

 

178

Thanh Hãa

38

225

Tr¹m y tÕ x· Hµ Ngäc

 

179

Thanh Hãa

38

226

Tr¹m y tÕ x· Hµ Ninh

 

180

Thanh Hãa

38

227

Tr¹m y tÕ x· Hµ L©m

 

181

Thanh Hãa

38

228

Tr¹m y tÕ x· Hµ S¬n

 

182

Thanh Hãa

38

229

Tr¹m y tÕ x· Hµ LÜnh

 

183

Thanh Hãa

38

230

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn TÜnh Gia

 

184

Thanh Hãa

38

231

Tr¹m y tÕ x· Hµ §«ng

 

185

Thanh Hãa

38

232

Tr¹m y tÕ x· Hµ T©n

 

186

Thanh Hãa

38

233

Tr¹m y tÕ X· Hµ TiÕn

 

187

Thanh Hãa

38

234

Tr¹m y tÕ x· Hµ B×nh

 

188

Thanh Hãa

38

235

Tr¹m y tÕ x· Hµ Lai

 

189

Thanh Hãa

38

236

Tr¹m y tÕ x· Hµ Ch©u

 

190

Thanh Hãa

38

237

Tr¹m y tÕ x· Hµ To¹i

 

191

Thanh Hãa

38

238

Tr¹m y tÕ x· Hµ Th¸i

 

192

Thanh Hãa

38

239

Tr¹m y tÕ x· Hµ H¶i

 

193

Thanh Hãa

38

240

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn ThiÖu Ho¸

 

194

Thanh Hãa

38

242

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Thµnh

 

195

Thanh Hãa

38

243

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Quang

 

196

Thanh Hãa

38

244

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Yªn

 

197

Thanh Hãa

38

245

Tr¹m y tÕ X· VÜnh TiÕn

 

198

Thanh Hãa

38

246

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Long

 

199

Thanh Hãa

38

247

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Phóc

 

200

Thanh Hãa

38

248

Tr¹m y tÕ x· VÜnh H­ưng

 

201

Thanh Hãa

38

249

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Minh

 

202

Thanh Hãa

38

250

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Nh­ư Thanh

 

203

Thanh Hãa

38

251

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Khang

 

204

Thanh Hãa

38

252

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hßa

 

205

Thanh Hãa

38

253

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hïng

 

206

Thanh Hãa

38

254

Tr¹m y tÕ x· VÜnh T©n

 

207

Thanh Hãa

38

255

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Ninh

 

208

Thanh Hãa

38

256

Tr¹m y tÕ x· VÜnh ThÞnh

 

209

Thanh Hãa

38

257

Tr¹m y tÕ x· VÜnh An

 

210

Thanh Hãa

38

258

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Qu¸n Lµo

 

211

Thanh Hãa

38

259

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn NT Thèng NhÊt

 

212

Thanh Hãa

38

260

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Quan S¬n

 

213

Thanh Hãa

38

261

Tr¹m y tÕ x· Yªn Phó

 

214

Thanh Hãa

38

262

Tr¹m y tÕ x· Yªn L©m

 

215

Thanh Hãa

38

263

Tr¹m y tÕ x· Yªn T©m

 

216

Thanh Hãa

38

264

Tr¹m y tÕ x· Yªn Giang

 

217

Thanh Hãa

38

265

Tr¹m y tÕ x· Quý Léc

 

218

Thanh Hãa

38

266

Tr¹m y tÕ x· Yªn Thä

 

219

Thanh Hãa

38

267

Tr¹m y tÕ x· Yªn Trung

 

220

Thanh Hãa

38

268

Tr¹m y tÕ x· Yªn Tr­ưêng

 

221

Thanh Hãa

38

269

Tr¹m y tÕ x· Yªn B¸i

 

222

Thanh Hãa

38

270

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn M­ưêng L¸t

 

223

Thanh Hãa

38

271

Tr¹m y tÕ x· Yªn Phong

 

224

Thanh Hãa

38

272

Tr¹m y tÕ x· Yªn Th¸i

 

225

Thanh Hãa

38

273

Tr¹m y tÕ x· Yªn Hïng

 

226

Thanh Hãa

38

274

Tr¹m y tÕ x· Yªn ThÞnh

 

227

Thanh Hãa

38

275

Tr¹m y tÕ x· Yªn Ninh

 

228

Thanh Hãa

38

276

Tr¹m y tÕ x· Yªn L¹c

 

229

Thanh Hãa

38

277

Tr¹m y tÕ x· §Þnh T¨ng

 

230

Thanh Hãa

38

278

Tr¹m y tÕ x· §Þnh Hßa

 

231

Thanh Hãa

38

279

Tr¹m y tÕ x· §Þnh Thµnh

 

232

Thanh Hãa

38

287

BÖnh viÖn nhi

 

233

Thanh Hãa

38

290

Tr¹m y tÕ x· §Þnh T©n

 

234

Thanh Hãa

38

291

Tr¹m y tÕ X· §Þnh TiÕn

 

235

Thanh Hãa

38

293

Tr¹m y tÕ x· §Þnh Liªn

 

236

Thanh Hãa

38

294

Tr¹m y tÕ x· §Þnh T­ưêng

 

237

Thanh Hãa

38