Thứ bảy, ngày 20/10/2018

37 Tỉnh Ninh Bình

37 Tỉnh Ninh Bình


 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1.       

Ninh B×nh

37

012

Tr¹m y tÕ phư­­êng Nam Thµnh

 

2.       

Ninh B×nh

37

015

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Nho Quan

 

3.       

Ninh B×nh

37

016

Tr¹m y tÕ x· Gia L©m

 

4.       

Ninh B×nh

37

017

Tr¹m y tÕ x· Cóc Phư­¬ng

 

5.       

Ninh B×nh

37

018

Tr¹m y tÕ x· L¹c V¨n

 

6.       

Ninh B×nh

37

019

Tr¹m y tÕ x· §ång Phong

 

7.       

Ninh B×nh

37

020

Tr¹m y tÕ x· L¹ng Phong

 

8.       

Ninh B×nh

37

021

Tr¹m y tÕ x· Thanh L¹c

 

9.       

Ninh B×nh

37

022

Tr¹m y tÕ x· Quúnh L­ưu

 

10.   

Ninh B×nh

37

025

Tr¹m y tÕ x· Gia TrÊn

 

11.   

Ninh B×nh

37

027

Tr¹m y tÕ x· Gia Phư­¬ng

 

12.   

Ninh B×nh

37

037

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Yªn Ninh

 

13.   

Ninh B×nh

37

038

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Tiªn

 

14.   

Ninh B×nh

37

039

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Lîi

 

15.   

Ninh B×nh

37

040

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Cư­êng

 

16.   

Ninh B×nh

37

042

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Trung

 

17.   

Ninh B×nh

37

043

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh V©n

 

18.   

Ninh B×nh

37

045

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Nh¹c

 

19.   

Ninh B×nh

37

046

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Thñy

 

20.   

Ninh B×nh

37

047

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Hång

 

21.   

Ninh B×nh

37

048

Tr¹m y tÕ x· Håi Ninh

 

22.   

Ninh B×nh

37

050

Tr¹m y tÕ x· Th­ưîng KiÖm

 

23.   

Ninh B×nh

37

052

Tr¹m y tÕ x· Kim H¶i

 

24.   

Ninh B×nh

37

053

Tr¹m y tÕ x· Kim §«ng

 

25.   

Ninh B×nh

37

055

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh D­ư¬ng

 

26.   

Ninh B×nh

37

058

Tr¹m y tÕ x· Yªn H­ưng

 

27.   

Ninh B×nh

37

059

Tr¹m y tÕ x· Yªn Mü

 

28.   

Ninh B×nh

37

060

Tr¹m y tÕ x· Yªn M¹c

 

29.   

Ninh B×nh

37

061

Phßng kh¸m ®a khoa Quúnh L­ưu

 

30.   

Ninh B×nh

37

066

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh H¶i

 

31.   

Ninh B×nh

37

068

Phßng kh¸m ®a khoa tư­ nh©n Hîp Lùc

 

32.   

Ninh B×nh

37

070

BÖnh viÖn C«ng an tØnh Ninh B×nh

 

33.   

Ninh B×nh

37

076

Phßng kh¸m ®a khoa t­ư nh©n Thµnh T©m

 

34.   

Ninh B×nh

37

077

Tr¹m y tÕ ph­ưêng T©y S¬n

 

35.   

Ninh B×nh

37

078

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Yªn B×nh

 

36.   

Ninh B×nh

37

079

Tr¹m Y tÕ ph­ưêng T©n B×nh

 

37.   

Ninh B×nh

37

080

Phßng kh¸m ®a khoa t­ư nh©n An Sinh

 

38.   

Ninh B×nh

37

081

Tr¹m y tÕ x· Cån Thoi

 

39.   

Ninh B×nh

37

082

Tr¹m y tÕ x· ¢n Hßa

 

40.   

Ninh B×nh

37

083

Tr¹m y tÕ x· §«ng S¬n

 

41.   

Ninh B×nh

37

086

DNTN PK§K t­ư nh©n Cóc Ph­ư¬ng

 

42.   

Ninh B×nh

37

103

Trung t©m y tÕ thµnh phè  Ninh B×nh

 

43.   

Ninh B×nh

37

110

Tr¹m y tÕ x· Ninh TiÕn

 

44.   

Ninh B×nh

37

111

Tr¹m y tÕ x· Ninh NhÊt

 

45.   

Ninh B×nh

37

112

Tr¹m y tÕ x· Ninh Phóc

 

46.   

Ninh B×nh

37

113

Tr¹m y tÕ x· Ninh S¬n

 

47.   

Ninh B×nh

37

114

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Ninh Phong

 

48.   

Ninh B×nh

37

115

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Ninh Kh¸nh

 

49.   

Ninh B×nh

37

201

BÖnh viÖn ®a khoa thµnh phè Tam §iÖp

 

50.   

Ninh B×nh

37

202

BÖnh x¸ C¬ quan Qu©n ®oµn 1

 

51.   

Ninh B×nh

37

203

Tr¹m y tÕ x· Yªn S¬n

 

52.   

Ninh B×nh

37

204

Tr¹m y tÕ x· Quang S¬n

 

53.   

Ninh B×nh

37

205

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Nam S¬n

 

54.   

Ninh B×nh

37

301

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Nho Quan

 

55.   

Ninh B×nh

37

302

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Quúnh S¬n

 

56.   

Ninh B×nh

37

303

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Cóc Ph­ư¬ng

 

57.   

Ninh B×nh

37

304

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Gia L©m

 

58.   

Ninh B×nh

37

305

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Thanh L¹c

 

59.   

Ninh B×nh

37

306

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch B×nh

 

60.   

Ninh B×nh

37

307

Tr¹m y tÕ x· XÝch Thæ

 

61.   

Ninh B×nh

37

308

Tr¹m y tÕ x· V¨n Ph­ư¬ng

 

62.   

Ninh B×nh

37

309

Tr¹m y tÕ x· Yªn Quang

 

63.   

Ninh B×nh

37

310

Tr¹m y tÕ x· Phó S¬n

 

64.   

Ninh B×nh

37

311

Tr¹m y tÕ x· §øc Long

 

65.   

Ninh B×nh

37

312

Tr¹m y tÕ x· Gia T­ưêng

 

66.   

Ninh B×nh

37

313

Tr¹m y tÕ x· Gia S¬n

 

67.   

Ninh B×nh

37

314

Tr¹m y tÕ x· Gia Thñy

 

68.   

Ninh B×nh

37

315

Tr¹m y tÕ x· V¨n Phó

 

69.   

Ninh B×nh

37

316

Tr¹m y tÕ x· Phó Léc

 

70.   

Ninh B×nh

37

317

Tr¹m y tÕ x· Th­ưîng Hoµ

 

71.   

Ninh B×nh

37

318

Tr¹m y tÕ x· S¬n Lai

 

72.   

Ninh B×nh

37

319

Tr¹m y tÕ x· Phó Long

 

73.   

Ninh B×nh

37

320

Tr¹m y tÕ x· V¨n Phong

 

74.   

Ninh B×nh

37

321

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng L¹c

 

75.   

Ninh B×nh

37

322

Tr¹m y tÕ x· S¬n Thµnh

 

76.   

Ninh B×nh

37

323

Tr¹m y tÕ x· S¬n Hµ

 

77.   

Ninh B×nh

37

324

Tr¹m y tÕ x· Kú Phó

 

78.   

Ninh B×nh

37

401

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Gia ViÔn

 

79.   

Ninh B×nh

37

402

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Gia L¹c

 

80.   

Ninh B×nh

37

403

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Gi¸n

 

81.   

Ninh B×nh

37

404

Tr¹m y tÕ x· Gia H­ưng

 

82.   

Ninh B×nh

37

405

Tr¹m y tÕ x· Gia Sinh

 

83.   

Ninh B×nh

37

406

Tr¹m y tÕ x· Gia LËp

 

84.   

Ninh B×nh

37

407

Tr¹m y tÕ x· Gia Thanh

 

85.   

Ninh B×nh

37

408

Tr¹m y tÕ x· Gia Xu©n

 

86.   

Ninh B×nh

37

409

Tr¹m y tÕ x· Gia Minh

 

87.   

Ninh B×nh

37

410

Tr¹m y tÕ x· Gia Hoµ

 

88.   

Ninh B×nh

37

411

Tr¹m y tÕ x· Gia Phong

 

89.   

Ninh B×nh

37

412

Tr¹m y tÕ x· Liªn S¬n

 

90.   

Ninh B×nh

37

413

Tr¹m y tÕ x· Gia V©n

 

91.   

Ninh B×nh

37

414

Tr¹m y tÕ x· Gia Phó

 

92.   

Ninh B×nh

37

501

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Hoa L­ư

 

93.   

Ninh B×nh

37

502

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc CÇu Yªn

 

94.   

Ninh B×nh

37

503

Tr¹m y tÕ x· Tr­ưêng Yªn

 

95.   

Ninh B×nh

37

504

Tr¹m y tÕ x· Ninh V©n

 

96.   

Ninh B×nh

37

506

Tr¹m y tÕ x· Ninh Xu©n

 

97.   

Ninh B×nh

37

507

Tr¹m y tÕ x· Ninh Khang

 

98.   

Ninh B×nh

37

508

Tr¹m y tÕ x· Ninh Hoµ

 

99.   

Ninh B×nh

37

509

Tr¹m y tÕ x· Ninh H¶i

 

100.                       

Ninh B×nh

37

601

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Yªn M«

 

101.                       

Ninh B×nh

37

602

Phßng kh¸m ®a khoa KV Bót

 

102.                       

Ninh B×nh

37

603

Tr¹m y tÕ x· Yªn Th¸i

 

103.                       

Ninh B×nh

37

604

Tr¹m y tÕ x· Yªn Th¾ng

 

104.                       

Ninh B×nh

37

605

Tr¹m y tÕ x· Yªn Hoµ

 

105.                       

Ninh B×nh

37

606

Tr¹m y tÕ x· Yªn §ång

 

106.                       

Ninh B×nh

37

607

Tr¹m y tÕ x· Yªn Thµnh

 

107.                       

Ninh B×nh

37

608

Tr¹m y tÕ x· Yªn Nh©n

 

108.                       

Ninh B×nh

37

609

Tr¹m y tÕ x· Yªn Tõ

 

109.                       

Ninh B×nh

37

610

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Th­ưîng

 

110.                       

Ninh B×nh

37

611

Tr¹m y tÕ x· Yªn Phong

 

111.                       

Ninh B×nh

37

612

Tr¹m y tÕ x· Mai S¬n

 

112.                       

Ninh B×nh

37

613

Tr¹m y tÕ x· Yªn L©m

 

113.                       

Ninh B×nh

37

701

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Kim S¬n

 

114.                       

Ninh B×nh

37

702

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Cån Thoi

 

115.                       

Ninh B×nh

37

703

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc ¢n Hoµ

 

116.                       

Ninh B×nh

37

704

Tr¹m y tÕ x· §Þnh Hãa

 

117.                       

Ninh B×nh

37

705

Tr¹m y tÕ x· Kim Mü

 

118.                       

Ninh B×nh

37

706

Tr¹m y tÕ x· Yªn Léc

 

119.                       

Ninh B×nh

37

707

Tr¹m y tÕ x· §ång h­ưíng

 

120.                       

Ninh B×nh

37

708

Tr¹m y tÕ x· Lai Thµnh

 

121.                       

Ninh B×nh

37

709

Tr¹m y tÕ x· Nh­ư Hoµ

 

122.                       

Ninh B×nh

37

710

Tr¹m y tÕ x· Kim §Þnh

 

123.                       

Ninh B×nh

37

711

Tr¹m y tÕ x· Quang ThiÖn

 

124.                       

Ninh B×nh

37

712

Tr¹m y tÕ x· ChÊt B×nh

 

125.                       

Ninh B×nh

37

713

Tr¹m y tÕ x· Hïng TiÕn

 

126.                       

Ninh B×nh

37

714

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn B×nh Minh

 

127.                       

Ninh B×nh

37

715

Tr¹m y tÕ x· Xu©n ThiÖn

 

128.                       

Ninh B×nh

37

716

Tr¹m y tÕ x· V¨n H¶i

 

129.                       

Ninh B×nh

37

717

Tr¹m y tÕ x· ChÝnh T©m

 

130.                       

Ninh B×nh

37

718

Tr¹m y tÕ x· Yªn MËt

 

131.                       

Ninh B×nh

37

719

Tr¹m y tÕ x· Kim ChÝnh

 

132.                       

Ninh B×nh

37

720

Tr¹m y tÕ x· L­ưu Ph­ư¬ng

 

133.                       

Ninh B×nh

37

721

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh

 

134.                       

Ninh B×nh

37

722

Tr¹m y tÕ x· Kim T©n

 

135.                       

Ninh B×nh

37

723

Tr¹m y tÕ x· Kim Trung

 

136.                       

Ninh B×nh

37

724

Tr¹m y tÕ x· Ph¸t DiÖm

 

137.                       

Ninh B×nh

37

801

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Yªn Kh¸nh

 

138.                       

Ninh B×nh

37

802

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Kh¸nh Trung

 

139.                       

Ninh B×nh

37

803

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Thµnh

 

140.                       

Ninh B×nh

37

804

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Hoµ

 

141.                       

Ninh B×nh

37

805

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Cư­

 

142.                       

Ninh B×nh

37

806

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh An

 

143.                       

Ninh B×nh

37

807

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh MËu

 

144.                       

Ninh B×nh

37

808

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Héi

 

145.                       

Ninh B×nh

37

809

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Phó

 

146.                       

Ninh B×nh

37

810

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh C«ng

 

147.                       

Ninh B×nh

37

811

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh ThiÖn

 

148.                       

Ninh B×nh

37

054

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Yªn ThÞnh

 

149.                       

Ninh B×nh

37

056

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh ThÞnh

 

150.                       

Ninh B×nh

37

084

Phßng kh¸m ®a khoa t­ư nh©n Hïng V­ư¬ng