Thứ ba, ngày 21/08/2018

37 Tỉnh Ninh Bình

37 Tỉnh Ninh Bình


 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1.       

Ninh B×nh

37

012

Tr¹m y tÕ phư­­êng Nam Thµnh

 

2.       

Ninh B×nh

37

015

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Nho Quan

 

3.       

Ninh B×nh

37

016

Tr¹m y tÕ x· Gia L©m

 

4.       

Ninh B×nh

37

017

Tr¹m y tÕ x· Cóc Phư­¬ng

 

5.       

Ninh B×nh

37

018

Tr¹m y tÕ x· L¹c V¨n

 

6.       

Ninh B×nh

37

019

Tr¹m y tÕ x· §ång Phong

 

7.       

Ninh B×nh

37

020

Tr¹m y tÕ x· L¹ng Phong

 

8.       

Ninh B×nh

37

021

Tr¹m y tÕ x· Thanh L¹c

 

9.       

Ninh B×nh

37

022

Tr¹m y tÕ x· Quúnh L­ưu

 

10.   

Ninh B×nh

37

025

Tr¹m y tÕ x· Gia TrÊn

 

11.   

Ninh B×nh

37

027

Tr¹m y tÕ x· Gia Phư­¬ng

 

12.   

Ninh B×nh

37

037

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Yªn Ninh

 

13.   

Ninh B×nh

37

038

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Tiªn

 

14.   

Ninh B×nh

37

039

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Lîi

 

15.   

Ninh B×nh

37

040

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Cư­êng

 

16.   

Ninh B×nh

37

042

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Trung

 

17.   

Ninh B×nh

37

043

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh V©n

 

18.   

Ninh B×nh

37

045

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Nh¹c

 

19.   

Ninh B×nh

37

046

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Thñy

 

20.   

Ninh B×nh

37

047

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Hång

 

21.   

Ninh B×nh

37

048

Tr¹m y tÕ x· Håi Ninh

 

22.   

Ninh B×nh

37

050

Tr¹m y tÕ x· Th­ưîng KiÖm

 

23.   

Ninh B×nh

37

052

Tr¹m y tÕ x· Kim H¶i

 

24.   

Ninh B×nh

37

053

Tr¹m y tÕ x· Kim §«ng

 

25.   

Ninh B×nh

37

055

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh D­ư¬ng

 

26.   

Ninh B×nh

37

058

Tr¹m y tÕ x· Yªn H­ưng

 

27.   

Ninh B×nh

37

059

Tr¹m y tÕ x· Yªn Mü

 

28.   

Ninh B×nh

37

060

Tr¹m y tÕ x· Yªn M¹c

 

29.   

Ninh B×nh

37

061

Phßng kh¸m ®a khoa Quúnh L­ưu

 

30.   

Ninh B×nh

37

066

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh H¶i

 

31.   

Ninh B×nh

37

068

Phßng kh¸m ®a khoa tư­ nh©n Hîp Lùc

 

32.   

Ninh B×nh

37

070

BÖnh viÖn C«ng an tØnh Ninh B×nh

 

33.   

Ninh B×nh

37

076

Phßng kh¸m ®a khoa t­ư nh©n Thµnh T©m

 

34.   

Ninh B×nh

37

077

Tr¹m y tÕ ph­ưêng T©y S¬n

 

35.   

Ninh B×nh

37

078

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Yªn B×nh

 

36.   

Ninh B×nh

37

079

Tr¹m Y tÕ ph­ưêng T©n B×nh

 

37.   

Ninh B×nh

37

080

Phßng kh¸m ®a khoa t­ư nh©n An Sinh

 

38.   

Ninh B×nh

37

081

Tr¹m y tÕ x· Cån Thoi

 

39.   

Ninh B×nh

37

082

Tr¹m y tÕ x· ¢n Hßa

 

40.   

Ninh B×nh

37

083

Tr¹m y tÕ x· §«ng S¬n

 

41.   

Ninh B×nh

37

086

DNTN PK§K t­ư nh©n Cóc Ph­ư¬ng

 

42.   

Ninh B×nh

37

103

Trung t©m y tÕ thµnh phè  Ninh B×nh

 

43.   

Ninh B×nh

37

110

Tr¹m y tÕ x· Ninh TiÕn

 

44.   

Ninh B×nh

37

111

Tr¹m y tÕ x· Ninh NhÊt

 

45.   

Ninh B×nh

37

112

Tr¹m y tÕ x· Ninh Phóc

 

46.   

Ninh B×nh

37

113

Tr¹m y tÕ x· Ninh S¬n

 

47.   

Ninh B×nh

37

114

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Ninh Phong

 

48.   

Ninh B×nh

37

115

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Ninh Kh¸nh

 

49.   

Ninh B×nh

37

201

BÖnh viÖn ®a khoa thµnh phè Tam §iÖp

 

50.   

Ninh B×nh

37

202

BÖnh x¸ C¬ quan Qu©n ®oµn 1

 

51.   

Ninh B×nh

37

203

Tr¹m y tÕ x· Yªn S¬n

 

52.   

Ninh B×nh

37

204

Tr¹m y tÕ x· Quang S¬n

 

53.   

Ninh B×nh

37

205

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Nam S¬n

 

54.   

Ninh B×nh

37

301

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Nho Quan

 

55.   

Ninh B×nh

37

302

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Quúnh S¬n

 

56.   

Ninh B×nh

37

303

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Cóc Ph­ư¬ng

 

57.   

Ninh B×nh

37

304

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Gia L©m

 

58.   

Ninh B×nh

37

305

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Thanh L¹c

 

59.   

Ninh B×nh

37

306

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch B×nh

 

60.   

Ninh B×nh

37

307

Tr¹m y tÕ x· XÝch Thæ

 

61.   

Ninh B×nh

37

308

Tr¹m y tÕ x· V¨n Ph­ư¬ng

 

62.   

Ninh B×nh

37

309

Tr¹m y tÕ x· Yªn Quang

 

63.   

Ninh B×nh

37

310

Tr¹m y tÕ x· Phó S¬n

 

64.   

Ninh B×nh

37

311

Tr¹m y tÕ x· §øc Long

 

65.   

Ninh B×nh

37

312

Tr¹m y tÕ x· Gia T­ưêng

 

66.   

Ninh B×nh

37

313

Tr¹m y tÕ x· Gia S¬n

 

67.   

Ninh B×nh

37

314

Tr¹m y tÕ x· Gia Thñy

 

68.   

Ninh B×nh

37

315

Tr¹m y tÕ x· V¨n Phó

 

69.   

Ninh B×nh

37

316

Tr¹m y tÕ x· Phó Léc

 

70.   

Ninh B×nh

37

317

Tr¹m y tÕ x· Th­ưîng Hoµ

 

71.   

Ninh B×nh

37

318

Tr¹m y tÕ x· S¬n Lai

 

72.   

Ninh B×nh

37

319

Tr¹m y tÕ x· Phó Long

 

73.   

Ninh B×nh

37

320

Tr¹m y tÕ x· V¨n Phong

 

74.   

Ninh B×nh

37

321

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng L¹c

 

75.   

Ninh B×nh

37

322

Tr¹m y tÕ x· S¬n Thµnh

 

76.   

Ninh B×nh

37

323

Tr¹m y tÕ x· S¬n Hµ

 

77.   

Ninh B×nh

37

324

Tr¹m y tÕ x· Kú Phó

 

78.   

Ninh B×nh

37

401

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Gia ViÔn

 

79.   

Ninh B×nh

37

402

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Gia L¹c

 

80.   

Ninh B×nh

37

403

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Gi¸n

 

81.   

Ninh B×nh

37

404

Tr¹m y tÕ x· Gia H­ưng

 

82.   

Ninh B×nh

37

405

Tr¹m y tÕ x· Gia Sinh

 

83.   

Ninh B×nh

37

406

Tr¹m y tÕ x· Gia LËp

 

84.   

Ninh B×nh

37

407

Tr¹m y tÕ x· Gia Thanh

 

85.   

Ninh B×nh

37

408

Tr¹m y tÕ x· Gia Xu©n

 

86.   

Ninh B×nh

37

409

Tr¹m y tÕ x· Gia Minh

 

87.   

Ninh B×nh

37

410

Tr¹m y tÕ x· Gia Hoµ

 

88.   

Ninh B×nh

37

411

Tr¹m y tÕ x· Gia Phong

 

89.   

Ninh B×nh

37

412

Tr¹m y tÕ x· Liªn S¬n

 

90.   

Ninh B×nh

37

413

Tr¹m y tÕ x· Gia V©n

 

91.   

Ninh B×nh

37

414

Tr¹m y tÕ x· Gia Phó

 

92.   

Ninh B×nh

37

501

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Hoa L­ư

 

93.   

Ninh B×nh

37

502

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc CÇu Yªn

 

94.   

Ninh B×nh

37

503

Tr¹m y tÕ x· Tr­ưêng Yªn

 

95.   

Ninh B×nh

37

504

Tr¹m y tÕ x· Ninh V©n

 

96.   

Ninh B×nh

37

506

Tr¹m y tÕ x· Ninh Xu©n

 

97.   

Ninh B×nh

37

507

Tr¹m y tÕ x· Ninh Khang

 

98.   

Ninh B×nh

37

508

Tr¹m y tÕ x· Ninh Hoµ

 

99.   

Ninh B×nh

37

509

Tr¹m y tÕ x· Ninh H¶i

 

100.                       

Ninh B×nh

37

601

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Yªn M«

 

101.                       

Ninh B×nh

37

602

Phßng kh¸m ®a khoa KV Bót

 

102.                       

Ninh B×nh

37

603

Tr¹m y tÕ x· Yªn Th¸i

 

103.                       

Ninh B×nh

37

604

Tr¹m y tÕ x· Yªn Th¾ng

 

104.                       

Ninh B×nh

37

605

Tr¹m y tÕ x· Yªn Hoµ

 

105.                       

Ninh B×nh

37

606

Tr¹m y tÕ x· Yªn §ång

 

106.                       

Ninh B×nh

37

607

Tr¹m y tÕ x· Yªn Thµnh

 

107.                       

Ninh B×nh

37

608

Tr¹m y tÕ x· Yªn Nh©n

 

108.                       

Ninh B×nh

37

609

Tr¹m y tÕ x· Yªn Tõ

 

109.                       

Ninh B×nh

37

610

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Th­ưîng

 

110.                       

Ninh B×nh

37

611

Tr¹m y tÕ x· Yªn Phong

 

111.                       

Ninh B×nh

37

612

Tr¹m y tÕ x· Mai S¬n

 

112.                       

Ninh B×nh

37

613

Tr¹m y tÕ x· Yªn L©m

 

113.                       

Ninh B×nh

37

701

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Kim S¬n

 

114.                       

Ninh B×nh

37

702

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Cån Thoi

 

115.                       

Ninh B×nh

37

703

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc ¢n Hoµ

 

116.                       

Ninh B×nh

37

704

Tr¹m y tÕ x· §Þnh Hãa

 

117.                       

Ninh B×nh

37

705

Tr¹m y tÕ x· Kim Mü

 

118.                       

Ninh B×nh

37

706

Tr¹m y tÕ x· Yªn Léc

 

119.                       

Ninh B×nh

37

707

Tr¹m y tÕ x· §ång h­ưíng

 

120.                       

Ninh B×nh

37

708

Tr¹m y tÕ x· Lai Thµnh

 

121.                       

Ninh B×nh

37

709

Tr¹m y tÕ x· Nh­ư Hoµ

 

122.                       

Ninh B×nh

37

710

Tr¹m y tÕ x· Kim §Þnh

 

123.                       

Ninh B×nh

37

711

Tr¹m y tÕ x· Quang ThiÖn

 

124.                       

Ninh B×nh

37

712

Tr¹m y tÕ x· ChÊt B×nh

 

125.                       

Ninh B×nh

37

713

Tr¹m y tÕ x· Hïng TiÕn

 

126.                       

Ninh B×nh

37

714

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn B×nh Minh

 

127.                       

Ninh B×nh

37

715

Tr¹m y tÕ x· Xu©n ThiÖn

 

128.                       

Ninh B×nh

37

716

Tr¹m y tÕ x· V¨n H¶i

 

129.                       

Ninh B×nh

37

717

Tr¹m y tÕ x· ChÝnh T©m

 

130.                       

Ninh B×nh

37

718

Tr¹m y tÕ x· Yªn MËt

 

131.                       

Ninh B×nh

37

719

Tr¹m y tÕ x· Kim ChÝnh

 

132.                       

Ninh B×nh

37

720

Tr¹m y tÕ x· L­ưu Ph­ư¬ng

 

133.                       

Ninh B×nh

37

721

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh

 

134.                       

Ninh B×nh

37

722

Tr¹m y tÕ x· Kim T©n

 

135.                       

Ninh B×nh

37

723

Tr¹m y tÕ x· Kim Trung

 

136.                       

Ninh B×nh

37

724

Tr¹m y tÕ x· Ph¸t DiÖm

 

137.                       

Ninh B×nh

37

801

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Yªn Kh¸nh

 

138.                       

Ninh B×nh

37

802

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Kh¸nh Trung

 

139.                       

Ninh B×nh

37

803

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Thµnh

 

140.                       

Ninh B×nh

37

804

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Hoµ

 

141.                       

Ninh B×nh

37

805

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Cư­

 

142.                       

Ninh B×nh

37

806

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh An

 

143.                       

Ninh B×nh

37

807

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh MËu

 

144.                       

Ninh B×nh

37

808

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Héi

 

145.                       

Ninh B×nh

37

809

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Phó

 

146.                       

Ninh B×nh

37

810

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh C«ng

 

147.                       

Ninh B×nh

37

811

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh ThiÖn

 

148.                       

Ninh B×nh

37

054

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Yªn ThÞnh

 

149.                       

Ninh B×nh

37

056

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh ThÞnh

 

150.                       

Ninh B×nh

37

084

Phßng kh¸m ®a khoa t­ư nh©n Hïng V­ư¬ng

 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí  Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.