Thứ bảy, ngày 22/09/2018

36 Tỉnh Nam Định

36 Tỉnh Nam Định

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Nam §Þnh

36

004

Phßng kh¸m ®a khoa Hoµng Ng©n

 

2

Nam §Þnh

36

006

Phßng kh¸m ®a khoa N¨ng TÜnh

 

3

Nam §Þnh

36

010

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Mü Léc

 

4

Nam §Þnh

36

011

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Trùc Ninh

 

5

Nam §Þnh

36

015

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Mü Léc

 

6

Nam §Þnh

36

016

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Nam Trùc

 

7

Nam §Þnh

36

017

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn H¶i HËu

 

8

Nam §Þnh

36

020

Phßng kh¸m ®a khoa Trùc Th¸i

 

9

Nam §Þnh

36

022

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Xu©n Tr­êng

 

10

Nam §Þnh

36

025

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Giao Thñy

 

11

Nam §Þnh

36

026

Tr¹m y tÕ x· Giao Thanh

 

12

Nam §Þnh

36

027

Tr¹m y tÕ x· Giao YÕn

 

13

Nam §Þnh

36

028

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn NghÜa H­ng

 

14

Nam §Þnh

36

030

BÖnh viÖn ®a khoa NghÜa B×nh

 

15

Nam §Þnh

36

032

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn ý Yªn

 

16

Nam §Þnh

36

035

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Vô B¶n

 

17

Nam §Þnh

36

038

BÖnh viªn ®a khoa C«ng an tØnh Nam §Þnh

 

18

Nam §Þnh

36

048

BÖnh x¸ BCHQS tØnh Nam §Þnh

 

19

Nam §Þnh

36

053

Phßng kh¸m ®a khoa Hång Phóc

 

20

Nam §Þnh

36

054

Chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn y tÕ ViÖt Nam - Phßng kh¸m ®a khoa 108

 

21

Nam §Þnh

36

055

Phßng kh¸m ®a khoa cao cÊp S«ng Hång

 

22

Nam §Þnh

36

056

BÖnh viÖn ®a khoa Sµi Gßn - Nam §Þnh

 

23

Nam §Þnh

36

100

Tr¹m y tÕ x· Mü X¸

 

24

Nam §Þnh

36

101

Tr¹m y tÕ x· Léc Hoµ

 

25

Nam §Þnh

36

102

Tr¹m y tÕ ph­êng Léc V­îng

 

26

Nam §Þnh

36

103

Tr¹m y tÕ x· Léc An

 

27

Nam §Þnh

36

104

Tr¹m y tÕ ph­êng Léc H¹

 

28

Nam §Þnh

36

105

Tr¹m y tÕ ph­êng V¨n MiÕu

 

29

Nam §Þnh

36

106

Tr¹m y tÕ ph­êng Tr­êng Thi

 

30

Nam §Þnh

36

107

Tr¹m y tÕ ph­êng H¹ Long

 

31

Nam §Þnh

36

108

Tr¹m y tÕ ph­êng TrÇn TÕ X­¬ng

 

32

Nam §Þnh

36

109

Tr¹m y tÕ ph­êng VÞ Xuyªn

 

33

Nam §Þnh

36

110

Tr¹m y tÕ ph­êng VÞ Hoµng

 

34

Nam §Þnh

36

111

Tr¹m y tÕ ph­êng Quang Trung

 

35

Nam §Þnh

36

112

Tr¹m y tÕ ph­êng Cöa B¾c

 

36

Nam §Þnh

36

113

Tr¹m y tÕ ph­êng Bµ TriÖu

 

37

Nam §Þnh

36

114

Tr¹m y tÕ ph­êng NguyÔn Du

 

38

Nam §Þnh

36

115

Tr¹m y tÕ ph­êng Phan §×nh Phïng

 

39

Nam §Þnh

36

116

Tr¹m y tÕ ph­êng Ng« QuyÒn

 

40

Nam §Þnh

36

117

Tr¹m y tÕ ph­êng TrÇn H­ng §¹o

 

41

Nam §Þnh

36

118

Tr¹m y tÕ ph­êng TrÇn §¨ng Ninh

 

42

Nam §Þnh

36

119

Tr¹m y tÕ ph­êng N¨ng TÜnh

 

43

Nam §Þnh

36

120

Tr¹m y tÕ x· Nam Phong

 

44

Nam §Þnh

36

121

Tr¹m y tÕ x· Nam V©n

 

45

Nam §Þnh

36

200

Tr¹m y tÕ x· Trùc H­ng

 

46

Nam §Þnh

36

201

Tr¹m y tÕ x· Trùc Mü

 

47

Nam §Þnh

36

202

Tr¹m y tÕ x· Trùc Khang

 

48

Nam §Þnh

36

203

Tr¹m y tÕ TT C¸t Thµnh

 

49

Nam §Þnh

36

204

Tr¹m y tÕ x· Trùc Thanh

 

50

Nam §Þnh

36

205

Tr¹m y tÕ x· ViÖt Hïng

 

51

Nam §Þnh

36

206

Tr¹m y tÕ x· Trùc TuÊn

 

52

Nam §Þnh

36

207

Tr¹m y tÕ x· Trùc §¹o

 

53

Nam §Þnh

36

208

Tr¹m y tÕ x· Trùc ThuËn

 

54

Nam §Þnh

36

209

Tr¹m y tÕ x· Trùc Néi

 

55

Nam §Þnh

36

210

Tr¹m y tÕ x· Trùc ChÝnh

 

56

Nam §Þnh

36

211

Tr¹m y tÕ X· Trung §«ng

 

57

Nam §Þnh

36

212

Tr¹m y tÕ x· Ph­¬ng §Þnh

 

58

Nam §Þnh

36

213

Tr¹m y tÕ x· Liªm H¶i

 

59

Nam §Þnh

36

214

Tr¹m y tÕ x· Trùc §¹i

 

60

Nam §Þnh

36

215

Tr¹m y tÕ x· Trùc Th¸i

 

61

Nam §Þnh

36

216

Tr¹m y tÕ x· Trùc Th¾ng

 

62

Nam §Þnh

36

217

Tr¹m y tÕ x· Trùc C­êng

 

63

Nam §Þnh

36

218

Tr¹m y tÕ x· Trùc Hïng

 

64

Nam §Þnh

36

219

Tr¹m y tÕ x· Trùc Phó

 

65

Nam §Þnh

36

230

Tr¹m y tÕ x· T©n ThÞnh

 

66

Nam §Þnh

36

231

Tr¹m y tÕ X· Nam TiÕn

 

67

Nam §Þnh

36

232

Tr¹m y tÕ x· Nam Mü

 

68

Nam §Þnh

36

233

Tr¹m y tÕ x· Nam D­¬ng

 

69

Nam §Þnh

36

234

Tr¹m y tÕ x· §ång S¬n

 

70

Nam §Þnh

36

235

Tr¹m y tÕ x· Nam Toµn

 

71

Nam §Þnh

36

236

Tr¹m y tÕ x· Nam Th¾ng

 

72

Nam §Þnh

36

237

Tr¹m y tÕ x· Nam H¶i

 

73

Nam §Þnh

36

238

Tr¹m y tÕ x· Nam Thanh

 

74

Nam §Þnh

36

239

Tr¹m y tÕ x· B×nh Minh

 

75

Nam §Þnh

36

240

Tr¹m y tÕ x· NghÜa An

 

76

Nam §Þnh

36

241

Tr¹m y tÕ x· Hång Quang

 

77

Nam §Þnh

36

242

Tr¹m y tÕ x· Nam C­êng

 

78

Nam §Þnh

36

243

Tr¹m y tÕ X· §iÒn X¸

 

79

Nam §Þnh

36

244

Tr¹m y tÕ x· Nam Hoa

 

80

Nam §Þnh

36

245

Tr¹m y tÕ x· Nam Hång

 

81

Nam §Þnh

36

246

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Nam Giang

 

82

Nam §Þnh

36

247

Tr¹m y tÕ x· Nam Hïng

 

83

Nam §Þnh

36

248

Tr¹m y tÕ x· Nam Lîi

 

84

Nam §Þnh

36

249

Tr¹m y tÕ x· Nam Th¸i

 

85

Nam §Þnh

36

301

Tr¹m y tÕ x· Yªn TiÕn

 

86

Nam §Þnh

36

302

Tr¹m y tÕ x· Yªn Khang

 

87

Nam §Þnh

36

303

Tr¹m y tÕ x· Yªn T©n

 

88

Nam §Þnh

36

304

Tr¹m y tÕ x· Yªn Thä

 

89

Nam §Þnh

36

305

Tr¹m y tÕ x· Yªn Ninh

 

90

Nam §Þnh

36

306

Tr¹m y tÕ x· Yªn Phóc

 

91

Nam §Þnh

36

307

Tr¹m y tÕ x· Yªn Th¾ng

 

92

Nam §Þnh

36

308

Tr¹m y tÕ x· Yªn Minh

 

93

Nam §Þnh

36

309

Tr¹m y tÕ x· Yªn C­êng

 

94

Nam §Þnh

36

310

Tr¹m y tÕ x· Yªn Ph­¬ng

 

95

Nam §Þnh

36

311

Tr¹m y tÕ x· Yªn Trung

 

96

Nam §Þnh

36

312

Tr¹m y tÕ x· Yªn TrÞ

 

97

Nam §Þnh

36

313

Tr¹m y tÕ x· Yªn Phong

 

98

Nam §Þnh

36

314

Tr¹m y tÕ x· Yªn B×nh

 

99

Nam §Þnh

36

315

Tr¹m y tÕ x· Yªn D­¬ng

 

100

Nam §Þnh

36

316

Tr¹m y tÕ x· Yªn NghÜa

 

101

Nam §Þnh

36

317

Tr¹m y tÕ x· Yªn Phó

 

102

Nam §Þnh

36

318

Tr¹m y tÕ x· Yªn Léc

 

103

Nam §Þnh

36

319

Tr¹m y tÕ x· Yªn Nh©n

 

104

Nam §Þnh

36

320

Tr¹m y tÕ x· Yªn B»ng

 

105

Nam §Þnh

36

321

Tr¹m y tÕ x· Yªn Hång

 

106

Nam §Þnh

36

322

Tr¹m y tÕ x· Yªn X¸

 

107

Nam §Þnh

36

323

Tr¹m y tÕ x· Yªn Lîi

 

108

Nam §Þnh

36

324

Tr¹m y tÕ x· Yªn ChÝnh

 

109

Nam §Þnh

36

325

Tr¹m y tÕ x· Yªn §ång

 

110

Nam §Þnh

36

326

Tr¹m y tÕ x· Yªn Thµnh

 

111

Nam §Þnh

36

327

Tr¹m y tÕ x· Yªn L­¬ng

 

112

Nam §Þnh

36

328

Tr¹m y tÕ x· Yªn H­ng

 

113

Nam §Þnh

36

329

Tr¹m y tÕ x· Yªn Mü

 

114

Nam §Þnh

36

330

Tr¹m y tÕ x· Yªn Quang

 

115

Nam §Þnh

36

331

Tr¹m y tÕ x· Yªn Kh¸nh

 

116

Nam §Þnh

36

332

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn L©m

 

117

Nam §Þnh

36

400

Tr¹m y tÕ x· Mü Th¾ng

 

118

Nam §Þnh

36

401

Tr¹m y tÕ x· Mü Hµ

 

119

Nam §Þnh

36

402

Tr¹m y tÕ x· Mü ThuËn

 

120

Nam §Þnh

36

403

Tr¹m y tÕ X· Mü TiÕn

 

121

Nam §Þnh

36

404

Tr¹m y tÕ x· Mü H­ng

 

122

Nam §Þnh

36

405

Tr¹m y tÕ x· Mü Thµnh

 

123

Nam §Þnh

36

406

Tr¹m y tÕ x· Mü ThÞnh

 

124

Nam §Þnh

36

407

Tr¹m y tÕ x· Mü Trung

 

125

Nam §Þnh

36

408

Tr¹m y tÕ x· Mü Phóc

 

126

Nam §Þnh

36

409

Tr¹m y tÕ x· Mü T©n

 

127

Nam §Þnh

36

500

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Hoµ

 

128

Nam §Þnh

36

501

Tr¹m y tÕ x· Xu©n TiÕn

 

129

Nam §Þnh

36

502

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Vinh

 

130

Nam §Þnh

36

503

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Trung

 

131

Nam §Þnh

36

504

Tr¹m y tÕ x· Xu©n B¾c

 

132

Nam §Þnh

36

505

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Ch©u

 

133

Nam §Þnh

36

506

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Phó

 

134

Nam §Þnh

36

507

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Phong

 

135

Nam §Þnh

36

508

Tr¹m y tÕ x· Xu©n T©n

 

136

Nam §Þnh

36

509

Tr¹m y tÕ x· Xu©n §µi

 

137

Nam §Þnh

36

510

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Thµnh

 

138

Nam §Þnh

36

511

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Hång

 

139

Nam §Þnh

36

512

Tr¹m y tÕ x· Thä NghiÖp

 

140

Nam §Þnh

36

513

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Th­îng

 

141

Nam §Þnh

36

514

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Ninh

 

142

Nam §Þnh

36

515

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Ph­¬ng

 

143

Nam §Þnh

36

516

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Kiªn

 

144

Nam §Þnh

36

517

Tr¹m y tÕ TT Xu©n Tr­êng

 

145

Nam §Þnh

36

600

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hµo

 

146

Nam §Þnh

36

601

Tr¹m y tÕ x· Liªn Minh

 

147

Nam §Þnh

36

602

Tr¹m y tÕ x· Quang Trung

 

148

Nam §Þnh

36

603

Tr¹m y tÕ x· Thµnh Lîi

 

149

Nam §Þnh

36

604

Tr¹m y tÕ x· Kim Th¸i

 

150

Nam §Þnh

36

605

Tr¹m y tÕ x· §¹i An

 

151

Nam §Þnh

36

606

Tr¹m y tÕ x· Hîp H­ng

 

152

Nam §Þnh

36

607

Tr¹m y tÕ x· Trung Thµnh

 

153

Nam §Þnh

36

608

Tr¹m y tÕ x· Minh ThuËn

 

154

Nam §Þnh

36

609

Tr¹m y tÕ x· T©n Kh¸nh

 

155

Nam §Þnh

36

610

Tr¹m y tÕ x· Céng Hoµ

 

156

Nam §Þnh

36

611

Tr¹m y tÕ x· §¹i Th¾ng

 

157

Nam §Þnh

36

612

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh

 

158

Nam §Þnh

36

613

Tr¹m y tÕ x· Tam Thanh

 

159

Nam §Þnh

36

614

Tr¹m y tÕ x· Liªn B¶o

 

160

Nam §Þnh

36

615

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn G«i

 

161

Nam §Þnh

36

616

Tr¹m y tÕ x· Minh T©n

 

162

Nam §Þnh

36

617

Tr¹m y tÕ x· HiÓn Kh¸nh

 

163

Nam §Þnh

36

700

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Th¸i

 

164

Nam §Þnh

36

701

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Ch©u

 

165

Nam §Þnh

36

702

Tr¹m y tÕ x· Hoµng Nam

 

166

Nam §Þnh

36

703

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Trung

 

167

Nam §Þnh

36

704

Tr¹m y tÕ x· NghÜa S¬n

 

168

Nam §Þnh

36

705

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Hång

 

169

Nam §Þnh

36

706

Tr¹m y tÕ x· NghÜa T©n

 

170

Nam §Þnh

36

707

Tr¹m y tÕ x· NghÜa B×nh

 

171

Nam §Þnh

36

708

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Hïng

 

172

Nam §Þnh

36

709

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Th¾ng

 

173

Nam §Þnh

36

710

Tr¹m y tÕ x· NghÜa §ång

 

174

Nam §Þnh

36

711

Tr¹m y tÕ x· NghÜa ThÞnh

 

175

Nam §Þnh

36

712

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Phong

 

176

Nam §Þnh

36

713

Tr¹m y tÕ X· Nam §iÒn

 

177

Nam §Þnh

36

714

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Minh

 

178

Nam §Þnh

36

715

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Thµnh

 

179

Nam §Þnh

36

716

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn LiÔu §Ò

 

180

Nam §Þnh

36

717

Tr¹m y tÕ x· NghÜa L¹c

 

181

Nam §Þnh

36

718

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Phó

 

182

Nam §Þnh

36

719

Tr¹m y tÕ x· NghÜa L©m

 

183

Nam §Þnh

36

720

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Hoµ

 

184

Nam §Þnh

36

721

Tr¹m y tÕ x· NghÜa H¶i

 

185

Nam §Þnh

36

722

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Lîi

 

186

Nam §Þnh

36

723

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Phóc

 

187

Nam §Þnh

36

724

Tr¹m y tÕ TT R¹ng §«ng

 

188

Nam §Þnh

36

800

Tr¹m y tÕ x· Giao ThiÖn

 

189

Nam §Þnh

36

801

Tr¹m y tÕ x· Giao An

 

190

Nam §Þnh

36

802

Tr¹m y tÕ x· Giao H­¬ng

 

191

Nam §Þnh

36

803

Tr¹m y tÕ x· Giao L¹c

 

192

Nam §Þnh

36

804

Tr¹m y tÕ x· Hång ThuËn

 

193

Nam §Þnh

36

805

Tr¹m y tÕ x· Giao Xu©n

 

194

Nam §Þnh

36

806

Tr¹m y tÕ x· Giao H¶i

 

195

Nam §Þnh

36

807

Tr¹m y tÕ x· Giao Long

 

196

Nam §Þnh

36

808

Tr¹m y tÕ x· Giao Hµ

 

197

Nam §Þnh

36

809

Tr¹m y tÕ x· Giao Nh©n

 

198

Nam §Þnh

36

810

Tr¹m y tÕ x· Giao Ch©u

 

199

Nam §Þnh

36

811

Tr¹m y tÕ x· Hoµnh S¬n

 

200

Nam §Þnh

36

812

Tr¹m y tÕ X· Giao TiÕn

 

201

Nam §Þnh

36

813

Tr¹m y tÕ x· Giao Phong

 

202

Nam §Þnh

36

814

Tr¹m y tÕ x· Giao T©n

 

203

Nam §Þnh

36

815

Tr¹m y tÕ x· Giao ThÞnh

 

204

Nam §Þnh

36

816

Tr¹m y tÕ TT QuÊt L©m

 

205

Nam §Þnh

36

817

Tr¹m y tÕ x· B×nh Hoµ

 

206

Nam §Þnh

36

818

Tr¹m y tÕ x· B¹ch Long

 

207

Nam §Þnh

36

900

Tr¹m y tÕ x· H¶i Ph­¬ng

 

208

Nam §Þnh

36

901

Tr¹m y tÕ x· H¶i V©n

 

209

Nam §Þnh

36

902

Tr¹m y tÕ x· H¶i Toµn

 

210

Nam §Þnh

36

903

Tr¹m y tÕ x· H¶i Trung

 

211

Nam §Þnh

36

904

Tr¹m y tÕ x· H¶i §­êng

 

212

Nam §Þnh

36

905

Tr¹m y tÕ x· H¶i An

 

213

Nam §Þnh

36

906

Tr¹m y tÕ x· H¶i Lý

 

214

Nam §Þnh

36

907

Tr¹m y tÕ x· H¶i §«ng

 

215

Nam §Þnh

36

908

Tr¹m y tÕ x· H¶i T©y

 

216

Nam §Þnh

36

909

Tr¹m y tÕ x· H¶i Ch©u

 

217

Nam §Þnh

36

910

Tr¹m y tÕ x· H¶i TriÒu

 

218

Nam §Þnh

36

911

Tr¹m y tÕ x· H¶i Phó

 

219

Nam §Þnh

36

912

Tr¹m y tÕ X· H¶I ChÝnh

 

220

Nam §Þnh

36

913

Tr¹m y tÕ x· H¶i Long

 

221

Nam §Þnh

36

914

Tr¹m y tÕ x· H¶i S¬n

 

222

Nam §Þnh

36

915

Tr¹m y tÕ x· H¶i Hßa

 

223

Nam §Þnh

36

916

Tr¹m y tÕ x· H¶i T©n

 

224

Nam §Þnh

36

917

Tr¹m y tÕ x· H¶i Xu©n

 

225

Nam §Þnh

36

918

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn ThÞnh Long

 

226

Nam §Þnh

36

919

Tr¹m y tÕ x· H¶i Ninh

 

227

Nam §Þnh

36

920

Tr¹m y tÕ x· H¶i B¾c

 

228

Nam §Þnh

36

921

Tr¹m y tÕ x· H¶i Anh

 

229

Nam §Þnh

36

922

Tr¹m y tÕ x· H¶i Minh

 

230

Nam §Þnh

36

923

Tr¹m y tÕ x· H¶i Nam

 

231

Nam §Þnh

36

924

Tr¹m y tÕ x· H¶i Thanh

 

232

Nam §Þnh

36

925

Tr¹m y tÕ x· H¶i Giang

 

233

Nam §Þnh

36

926

Tr¹m y tÕ x· H¶i C­êng

 

234

Nam §Þnh