Thứ sáu, ngày 20/07/2018

35 Tỉnh Hà Nam

35 Tỉnh Hà Nam

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Hµ Nam

35

004

TTYT huyÖn Kim B¶ng

 

2

Hµ Nam

35

005

Tr¹m y tÕ x· T­îng LÜnh

 

3

Hµ Nam

35

006

Tr¹m y tÕ x· Lª Hå

 

4

Hµ Nam

35

007

Tr¹m y tÕ x· NguyÔn óy

 

5

Hµ Nam

35

008

Tr¹m y tÕ x· §¹i C­¬ng

 

6

Hµ Nam

35

009

Tr¹m y tÕ x· NhËt Tùu

 

7

Hµ Nam

35

010

Tr¹m y tÕ x· NhËt T©n

 

8

Hµ Nam

35

011

Tr¹m y tÕ x· Hoµng T©y

 

9

Hµ Nam

35

012

Tr¹m y tÕ x· §ång Hãa

 

10

Hµ Nam

35

013

Tr¹m y tÕ x· V¨n X¸

 

11

Hµ Nam

35

014

Tr¹m y tÕ x· Kim B×nh

 

12

Hµ Nam

35

015

Tr¹m y tÕ x· Kh¶ Phong

 

13

Hµ Nam

35

016

Tr¹m y tÕ x· Thôy L«i

 

14

Hµ Nam

35

017

Tr¹m y tÕ x· Thi S¬n

 

15

Hµ Nam

35

018

Tr¹m y tÕ x· T©n S¬n

 

16

Hµ Nam

35

019

Tr¹m y tÕ x· Ba Sao

 

17

Hµ Nam

35

020

Tr¹m y tÕ x· Liªn S¬n

 

18

Hµ Nam

35

021

Tr¹m y tÕ x· Thanh S¬n

 

19

Hµ Nam

35

022

TTYT huyÖn Thanh Liªm

 

20

Hµ Nam

35

025

Phßng kh¸m ®a khoa KV KiÖn Khª

 

21

Hµ Nam

35

026

Tr¹m y tÕ x· Thanh H¶i

 

22

Hµ Nam

35

027

Tr¹m y tÕ ph­êng Thanh TuyÒn

 

23

Hµ Nam

35

028

Tr¹m y tÕ x· Liªm CÇn

 

24

Hµ Nam

35

029

Tr¹m y tÕ x· Thanh H­¬ng

 

25

Hµ Nam

35

030

Tr¹m y tÕ x· Liªm TiÕt

 

26

Hµ Nam

35

031

Tr¹m y tÕ x· Thanh Hµ

 

27

Hµ Nam

35

032

Tr¹m y tÕ x· Liªm TuyÒn

 

28

Hµ Nam

35

033

Tr¹m y tÕ x· Liªm Phong

 

29

Hµ Nam

35

034

Tr¹m y tÕ x· Thanh Thñy

 

30

Hµ Nam

35

035

Tr¹m y tÕ x· Thanh T©m

 

31

Hµ Nam

35

036

TTYT huyÖn Duy Tiªn

 

32

Hµ Nam

35

039

Tr¹m y tÕ x· §äi S¬n

 

33

Hµ Nam

35

040

Tr¹m y tÕ x· Duy H¶i

 

34

Hµ Nam

35

041

Tr¹m y tÕ x· Duy Minh

 

35

Hµ Nam

35

042

Tr¹m y tÕ x· Hoµng §«ng

 

36

Hµ Nam

35

043

Tr¹m y tÕ x· B¹ch Th­îng

 

37

Hµ Nam

35

044

Tr¹m y tÕ x· Chuyªn Ngo¹i

 

38

Hµ Nam

35

045

Tr¹m y tÕ x· Ch©u Giang

 

39

Hµ Nam

35

046

TTYT huyÖn B×nh Lôc

 

40

Hµ Nam

35

047

Tr¹m y tÕ x· Bèi CÇu

 

41

Hµ Nam

35

048

Tr¹m y tÕ x· H­ng C«ng

 

42

Hµ Nam

35

049

Tr¹m y tÕ x· An L·o

 

43

Hµ Nam

35

050

Tr¹m y tÕ x· §ång Du

 

44

Hµ Nam

35

051

Tr¹m y tÕ x· TrÞnh X¸

 

45

Hµ Nam

35

052

Tr¹m y tÕ x· §inh X¸

 

46

Hµ Nam

35

053

Tr¹m y tÕ x· An §æ

 

47

Hµ Nam

35

054

Tr¹m y tÕ x· An Ninh

 

48

Hµ Nam

35

055

Tr¹m y tÕ x· Vò B¶n

 

49

Hµ Nam

35

056

Tr¹m y tÕ x· Tiªu §éng

 

50

Hµ Nam

35

057

Tr¹m y tÕ x· Trµng An

 

51

Hµ Nam

35

058

Tr¹m y tÕ x· B×nh NghÜa

 

52

Hµ Nam

35

059

Tr¹m y tÕ x· §ån X¸

 

53

Hµ Nam

35

060

Tr¹m y tÕ X· Trung L­¬ng

 

54

Hµ Nam

35

061

Tr¹m y tÕ x· La S¬n

 

55

Hµ Nam

35

062

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Lò

 

56

Hµ Nam

35

063

Tr¹m y tÕ x· Bå §Ò

 

57

Hµ Nam

35

064

TTYT huyÖn Lý Nh©n

 

58

Hµ Nam

35

065

BÖnh viÖn ®a khoa Nam Lý

 

59

Hµ Nam

35

066

BÖnh viÖn Y häc cæ truyÒn tØnh

 

60

Hµ Nam

35

068

Tr¹m y tÕ x· Hîp Lý

 

61

Hµ Nam

35

069

Tr¹m y tÕ x· V¨n Lý

 

62

Hµ Nam

35

070

Tr¹m y tÕ x· §¹o Lý

 

63

Hµ Nam

35

071

Tr¹m y tÕ x· Nh©n Mü

 

64

Hµ Nam

35

072

Tr¹m y tÕ x· Nh©n H­ng

 

65

Hµ Nam

35

073

Tr¹m y tÕ x· Nh©n ChÝnh

 

66

Hµ Nam

35

074

Tr¹m y tÕ x· Nh©n NghÜa

 

67

Hµ Nam

35

075

Tr¹m y tÕ x· Nh©n B×nh

 

68

Hµ Nam

35

076

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Khª

 

69

Hµ Nam

35

077

Tr¹m y tÕ x· Nh©n ThÞnh

 

70

Hµ Nam

35

078

Tr¹m y tÕ x· Phó Phóc

 

71

Hµ Nam

35

079

Tr¹m y tÕ x· Nh©n §¹o

 

72

Hµ Nam

35

080

Tr¹m y tÕ x· Hßa HËu

 

73

Hµ Nam

35

084

Tr¹m y tÕ x· Tr¸c V¨n

 

74

Hµ Nam

35

085

Tr¹m y tÕ x· Tiªn Néi

 

75

Hµ Nam

35

086

Tr¹m y tÕ x· Tiªn HiÖp

 

76

Hµ Nam

35

087

Tr¹m y tÕ x· Tiªn T©n

 

77

Hµ Nam

35

088

Tr¹m y tÕ x· Méc Nam

 

78

Hµ Nam

35

089

Tr¹m y tÕ x· Yªn B¾c

 

79

Hµ Nam

35

091

Tr¹m y tÕ x· Tiªn Ngo¹i

 

80

Hµ Nam

35

092

Tr¹m y tÕ x· Yªn Nam

 

81

Hµ Nam

35

093

Tr¹m y tÕ x· Tiªn H¶i

 

82

Hµ Nam

35

094

Tr¹m y tÕ x· Ngäc S¬n

 

83

Hµ Nam

35

095

Tr¹m y tÕ x· An Mü

 

84

Hµ Nam

35

097

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn QuÕ

 

85

Hµ Nam

35

098

Tr¹m y tÕ x· ChÝnh Lý

 

86

Hµ Nam

35

099

Tr¹m y tÕ x· Ch©n Lý

 

87

Hµ Nam

35

100

Tr¹m y tÕ x· Méc B¾c

 

88

Hµ Nam

35

101

Tr¹m y tÕ x· Ch©u S¬n

 

89

Hµ Nam

35

102

Tr¹m y tÕ x· Tiªn Phong

 

90

Hµ Nam

35

103

Tr¹m y tÕ x· Liªm S¬n

 

91

Hµ Nam

35

104

Tr¹m y tÕ x· Thanh T©n

 

92

Hµ Nam

35

105

Tr¹m y tÕ x· Thanh Nguyªn

 

93

Hµ Nam

35

106

Tr¹m y tÕ x· Thanh NghÞ

 

94

Hµ Nam

35

120

Tr¹m y tÕ x· Thanh B×nh

 

95

Hµ Nam

35

122

Tr¹m y tÕ x· B¾c Lý

 

96

Hµ Nam

35

123

Tr¹m y tÕ x· An Néi

 

97

Hµ Nam

35

124

Tr¹m y tÕ x· Liªm ThuËn

 

98

Hµ Nam

35

125

Tr¹m y tÕ x· Thanh Phong

 

99

Hµ Nam

35

126

Tr¹m y tÕ x· Thanh L­u

 

100

Hµ Nam

35

127

Tr¹m y tÕ x· Liªm Tóc

 

101

Hµ Nam

35

128

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn B×nh Mü

 

102

Hµ Nam

35

130

Tr¹m y tÕ x· Mü Thä

 

103

Hµ Nam

35

131

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn VÜnh Trô

 

104

Hµ Nam

35

132

Tr¹m y tÕ x· Nguyªn Lý

 

105

Hµ Nam

35

133

Tr¹m y tÕ x· C«ng Lý

 

106

Hµ Nam

35

134

Tr¹m y tÕ x· §øc Lý

 

107

Hµ Nam

35

135

Tr¹m y tÕ x· §ång Lý

 

108

Hµ Nam

35

136

Tr¹m y tÕ x· Nh©n Khang

 

109

Hµ Nam

35

137

Tr¹m y tÕ x· TiÕn Th¾ng

 

110

Hµ Nam

35

143

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn §ång V¨n

 

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.