Thứ bảy, ngày 22/09/2018

35 Tỉnh Hà Nam

35 Tỉnh Hà Nam

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Hµ Nam

35

004

TTYT huyÖn Kim B¶ng

 

2

Hµ Nam

35

005

Tr¹m y tÕ x· T­îng LÜnh

 

3

Hµ Nam

35

006

Tr¹m y tÕ x· Lª Hå

 

4

Hµ Nam

35

007

Tr¹m y tÕ x· NguyÔn óy

 

5

Hµ Nam

35

008

Tr¹m y tÕ x· §¹i C­¬ng

 

6

Hµ Nam

35

009

Tr¹m y tÕ x· NhËt Tùu

 

7

Hµ Nam

35

010

Tr¹m y tÕ x· NhËt T©n

 

8

Hµ Nam

35

011

Tr¹m y tÕ x· Hoµng T©y

 

9

Hµ Nam

35

012

Tr¹m y tÕ x· §ång Hãa

 

10

Hµ Nam

35

013

Tr¹m y tÕ x· V¨n X¸

 

11

Hµ Nam

35

014

Tr¹m y tÕ x· Kim B×nh

 

12

Hµ Nam

35

015

Tr¹m y tÕ x· Kh¶ Phong

 

13

Hµ Nam

35

016

Tr¹m y tÕ x· Thôy L«i

 

14

Hµ Nam

35

017

Tr¹m y tÕ x· Thi S¬n

 

15

Hµ Nam

35

018

Tr¹m y tÕ x· T©n S¬n

 

16

Hµ Nam

35

019

Tr¹m y tÕ x· Ba Sao

 

17

Hµ Nam

35

020

Tr¹m y tÕ x· Liªn S¬n

 

18

Hµ Nam

35

021

Tr¹m y tÕ x· Thanh S¬n

 

19

Hµ Nam

35

022

TTYT huyÖn Thanh Liªm

 

20

Hµ Nam

35

025

Phßng kh¸m ®a khoa KV KiÖn Khª

 

21

Hµ Nam

35

026

Tr¹m y tÕ x· Thanh H¶i

 

22

Hµ Nam

35

027

Tr¹m y tÕ ph­êng Thanh TuyÒn

 

23

Hµ Nam

35

028

Tr¹m y tÕ x· Liªm CÇn

 

24

Hµ Nam

35

029

Tr¹m y tÕ x· Thanh H­¬ng

 

25

Hµ Nam

35

030

Tr¹m y tÕ x· Liªm TiÕt

 

26

Hµ Nam

35

031

Tr¹m y tÕ x· Thanh Hµ

 

27

Hµ Nam

35

032

Tr¹m y tÕ x· Liªm TuyÒn

 

28

Hµ Nam

35

033

Tr¹m y tÕ x· Liªm Phong

 

29

Hµ Nam

35

034

Tr¹m y tÕ x· Thanh Thñy

 

30

Hµ Nam

35

035

Tr¹m y tÕ x· Thanh T©m

 

31

Hµ Nam

35

036

TTYT huyÖn Duy Tiªn

 

32

Hµ Nam

35

039

Tr¹m y tÕ x· §äi S¬n

 

33

Hµ Nam

35

040

Tr¹m y tÕ x· Duy H¶i

 

34

Hµ Nam

35

041

Tr¹m y tÕ x· Duy Minh

 

35

Hµ Nam

35

042

Tr¹m y tÕ x· Hoµng §«ng

 

36

Hµ Nam

35

043

Tr¹m y tÕ x· B¹ch Th­îng

 

37

Hµ Nam

35

044

Tr¹m y tÕ x· Chuyªn Ngo¹i

 

38

Hµ Nam

35

045

Tr¹m y tÕ x· Ch©u Giang

 

39

Hµ Nam

35

046

TTYT huyÖn B×nh Lôc

 

40

Hµ Nam

35

047

Tr¹m y tÕ x· Bèi CÇu

 

41

Hµ Nam

35

048

Tr¹m y tÕ x· H­ng C«ng

 

42

Hµ Nam

35

049

Tr¹m y tÕ x· An L·o

 

43

Hµ Nam

35

050

Tr¹m y tÕ x· §ång Du

 

44

Hµ Nam

35

051

Tr¹m y tÕ x· TrÞnh X¸

 

45

Hµ Nam

35

052

Tr¹m y tÕ x· §inh X¸

 

46

Hµ Nam

35

053

Tr¹m y tÕ x· An §æ

 

47

Hµ Nam

35

054

Tr¹m y tÕ x· An Ninh

 

48

Hµ Nam

35

055

Tr¹m y tÕ x· Vò B¶n

 

49

Hµ Nam

35

056

Tr¹m y tÕ x· Tiªu §éng

 

50

Hµ Nam

35

057

Tr¹m y tÕ x· Trµng An

 

51

Hµ Nam

35

058

Tr¹m y tÕ x· B×nh NghÜa

 

52

Hµ Nam

35

059

Tr¹m y tÕ x· §ån X¸

 

53

Hµ Nam

35

060

Tr¹m y tÕ X· Trung L­¬ng

 

54

Hµ Nam

35

061

Tr¹m y tÕ x· La S¬n

 

55

Hµ Nam

35

062

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Lò

 

56

Hµ Nam

35

063

Tr¹m y tÕ x· Bå §Ò

 

57

Hµ Nam

35

064

TTYT huyÖn Lý Nh©n

 

58

Hµ Nam

35

065

BÖnh viÖn ®a khoa Nam Lý

 

59

Hµ Nam

35

066

BÖnh viÖn Y häc cæ truyÒn tØnh

 

60

Hµ Nam

35

068

Tr¹m y tÕ x· Hîp Lý

 

61

Hµ Nam

35

069

Tr¹m y tÕ x· V¨n Lý