Thứ ba, ngày 21/08/2018

34 Tỉnh Thái Bình

34 Tỉnh Thái Bình

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Th¸i B×nh

34

002

BÖnh viÖn ®a khoa thµnh phè Th¸i B×nh

 

2

Th¸i B×nh

34

003

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Vò Thư

 

3

Th¸i B×nh

34

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn KiÕn Xư­¬ng

 

4

Th¸i B×nh

34

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn TiÒn H¶i

 

5

Th¸i B×nh

34

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §«ng H­ưng

 

6

Th¸i B×nh

34

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Quúnh Phô

 

7

Th¸i B×nh

34

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn H­ưng Hµ

 

8

Th¸i B×nh

34

009

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Th¸i Thôy

 

9

Th¸i B×nh

34

014

BÖnh viÖn §¹i häc Y Th¸i B×nh

 

10

Th¸i B×nh

34

015

BÖnh viÖn ®a khoa t­ư nh©n L©m Hoa

 

11

Th¸i B×nh

34

033

Tr¹m y tÕ x· §«ng Hßa

 

12

Th¸i B×nh

34

035

Tr¹m y tÕ x· Phó Xu©n

 

13

Th¸i B×nh

34

036

Tr¹m y tÕ x· Vò Phóc

 

14

Th¸i B×nh

34

037

Tr¹m y tÕ x· Vò ChÝnh

 

15

Th¸i B×nh

34

038

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Quúnh C«i

 

16

Th¸i B×nh

34

039

Tr¹m y tÕ x· An Khª

 

17

Th¸i B×nh

34

040

Tr¹m y tÕ x· An §ång

 

18

Th¸i B×nh

34

041

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Hoa

 

19

Th¸i B×nh

34

042

Tr¹m y tÕ x· Quúnh L©m

 

20

Th¸i B×nh

34

043

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Thä

 

21

Th¸i B×nh

34

044

Tr¹m y tÕ x· An HiÖp

 

22

Th¸i B×nh

34

045

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Hoµng

 

23

Th¸i B×nh

34

046

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Giao

 

24

Th¸i B×nh

34

047

Tr¹m y tÕ x· An Th¸i

 

25

Th¸i B×nh

34

048

Tr¹m y tÕ x· An CÇu

 

26

Th¸i B×nh

34

049

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Hång

 

27

Th¸i B×nh

34

050

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Khª

 

28

Th¸i B×nh

34

051

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Minh

 

29

Th¸i B×nh

34

052

Tr¹m y tÕ x· An Ninh

 

30

Th¸i B×nh

34

053

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Ngäc

 

31

Th¸i B×nh

34

054

Tr¹m y tÕ x· Quúnh H¶i

 

32

Th¸i B×nh

34

055

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn An Bµi

 

33

Th¸i B×nh

34

056

Tr¹m y tÕ x· An Êp

 

34

Th¸i B×nh

34

057

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Héi

 

35

Th¸i B×nh

34

058

Tr¹m y tÕ x· Quúnh S¬n

 

36

Th¸i B×nh

34

059

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Mü

 

37

Th¸i B×nh

34

060

Tr¹m y tÕ X· An Quý

 

38

Th¸i B×nh

34

061

Tr¹m y tÕ x· An Thanh

 

39

Th¸i B×nh

34

062

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Ch©u

 

40

Th¸i B×nh

34

063

Tr¹m y tÕ x· An Vò

 

41

Th¸i B×nh

34

064

Tr¹m y tÕ x· An LÔ

 

42

Th¸i B×nh

34

065

Tr¹m y tÕ x· Quúnh H­ưng

 

43

Th¸i B×nh

34

066

Tr¹m y tÕ x· Quúnh B¶o

 

44

Th¸i B×nh

34

067

Tr¹m y tÕ x· An Mü

 

45

Th¸i B×nh

34

068

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Nguyªn

 

46

Th¸i B×nh

34

069

Tr¹m y tÕ x· An Vinh

 

47

Th¸i B×nh

34

070

Tr¹m y tÕ x· Quúnh X¸

 

48

Th¸i B×nh

34

071

Tr¹m y tÕ x· An Dôc

 

49

Th¸i B×nh

34

072

Tr¹m y tÕ x· §«ng H¶i

 

50

Th¸i B×nh

34

073

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Trang

 

51

Th¸i B×nh

34

074

Tr¹m y tÕ x· An Trµng

 

52

Th¸i B×nh

34

075

Tr¹m y tÕ X· §ång TiÕn

 

53

Th¸i B×nh

34

076

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn H­ưng Hµ

 

54

Th¸i B×nh

34

077

Tr¹m y tÕ x· §iÖp N«ng

 

55

Th¸i B×nh

34

078

Tr¹m y tÕ x· T©n LÔ

 

56

Th¸i B×nh

34

079

Tr¹m y tÕ x· Céng Hßa

 

57

Th¸i B×nh

34

080

Tr¹m y tÕ x· D©n Chñ

 

58

Th¸i B×nh

34

081

Tr¹m y tÕ x· Canh T©n

 

59

Th¸i B×nh

34

082

Tr¹m y tÕ X· HßA TiÕn

 

60

Th¸i B×nh

34

083

Tr¹m y tÕ x· Hïng Dòng

 

61

Th¸i B×nh

34

084

Tr¹m y tÕ x· T©n TiÕn

 

62

Th¸i B×nh

34

085

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn H­ưng Nh©n

 

63

Th¸i B×nh

34

086

Tr¹m y tÕ x· §oan Hïng

 

64

Th¸i B×nh

34

087

Tr¹m y tÕ x· Duyªn H¶i

 

65

Th¸i B×nh

34

088

Tr¹m y tÕ x· T©n Hßa

 

66

Th¸i B×nh

34

089

Tr¹m y tÕ x· V¨n CÈm

 

67

Th¸i B×nh

34

090

Tr¹m y tÕ x· B¾c S¬n

 

68

Th¸i B×nh

34

091

Tr¹m y tÕ x· §«ng §«

 

69

Th¸i B×nh

34

092

Tr¹m y tÕ x· Phóc Kh¸nh

 

70

Th¸i B×nh

34

093

Tr¹m y tÕ x· Liªn HiÖp

 

71

Th¸i B×nh

34

094

Tr¹m y tÕ x· T©y §«

 

72

Th¸i B×nh

34

095

Tr¹m y tÕ x· Thèng NhÊt

 

73

Th¸i B×nh

34

096

Tr¹m y tÕ X· TiÕn §øc

 

74

Th¸i B×nh

34

097

Tr¹m y tÕ x· Th¸i H­ưng

 

75

Th¸i B×nh

34

098

Tr¹m y tÕ x· Th¸i Ph­ư¬ng

 

76

Th¸i B×nh

34

100

Tr¹m y tÕ x· Minh Khai

 

77

Th¸i B×nh

34

101

Tr¹m y tÕ x· Hång An

 

78

Th¸i B×nh

34

102

Tr¹m y tÕ x· Kim Trung

 

79

Th¸i B×nh

34

103

Tr¹m y tÕ x· Hång LÜnh

 

80

Th¸i B×nh

34

104

Tr¹m y tÕ x· Minh T©n

 

81

Th¸i B×nh

34

105

Tr¹m y tÕ x· V¨n Lang

 

82

Th¸i B×nh

34

106

Tr¹m y tÕ x· §éc LËp

 

83

Th¸i B×nh

34

107

Tr¹m y tÕ X· ChÝ Hßa

 

84

Th¸i B×nh

34

108

Tr¹m y tÕ x· Minh Hßa

 

85

Th¸i B×nh

34

109

Tr¹m y tÕ x· Hång Minh

 

86

Th¸i B×nh

34

110

Tr¹m y tÕ x· Hoµ B×nh

 

87

Th¸i B×nh

34

111

Tr¹m y tÕ x· Chi L¨ng

 

88

Th¸i B×nh

34

112

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn §«ng H­ưng

 

89

Th¸i B×nh

34

113

Tr¹m y tÕ x· §« L­ư¬ng

 

90

Th¸i B×nh

34

114

Tr¹m y tÕ x· §«ng Ph­ư¬ng

 

91

Th¸i B×nh

34

115

Tr¹m y tÕ x· Liªn Giang

 

92

Th¸i B×nh

34

116

Tr¹m y tÕ x· An Ch©u

 

93

Th¸i B×nh

34

117

Tr¹m y tÕ x· §«ng S¬n

 

94

Th¸i B×nh

34

118

Tr¹m y tÕ x· §«ng C­ưêng

 

95

Th¸i B×nh

34

119

Tr¹m y tÕ x· Phó L­ư¬ng

 

96

Th¸i B×nh

34

120

Tr¹m y tÕ x· Mª Linh

 

97

Th¸i B×nh

34

121

Tr¹m y tÕ x· L« Giang

 

98

Th¸i B×nh

34

122

Tr¹m y tÕ x· §«ng La

 

99

Th¸i B×nh

34

123

Tr¹m y tÕ x· Minh T©n

 

100

Th¸i B×nh

34

124

Tr¹m y tÕ x· §«ng X¸

 

101

Th¸i B×nh

34

125

Tr¹m y tÕ x· Ch­ư¬ng D­ư¬ng

 

102

Th¸i B×nh

34

126

Tr¹m y tÕ x· Nguyªn X¸

 

103

Th¸i B×nh

34

127

Tr¹m y tÕ x· Phong Ch©u

 

104

Th¸i B×nh

34

128

Tr¹m y tÕ X· Hîp TiÕn

 

105

Th¸i B×nh

34

129

Tr¹m y tÕ x· Hång ViÖt

 

106

Th¸i B×nh

34

130

Tr¹m y tÕ x· §«ng Hµ

 

107

Th¸i B×nh

34

131

Tr¹m y tÕ x· §«ng Giang

 

108

Th¸i B×nh

34

132

Tr¹m y tÕ x· §«ng Kinh

 

109

Th¸i B×nh

34

133

Tr¹m y tÕ x· §«ng Hîp

 

110

Th¸i B×nh

34

134

Tr¹m y tÕ x· Th¨ng Long

 

111

Th¸i B×nh

34

135

Tr¹m y tÕ x· §«ng C¸c

 

112

Th¸i B×nh

34

136

Tr¹m y tÕ x· Phó Ch©u

 

113

Th¸i B×nh

34

137

Tr¹m y tÕ x· Hoa L­ư

 

114

Th¸i B×nh

34

138

Tr¹m y tÕ x· Minh Ch©u

 

115

Th¸i B×nh

34

139

Tr¹m y tÕ x· §«ng T©n

 

116

Th¸i B×nh

34

140

Tr¹m y tÕ x· §«ng Vinh

 

117

Th¸i B×nh

34

141

Tr¹m y tÕ x· §«ng §éng

 

118

Th¸i B×nh

34

142

Tr¹m y tÕ x· Hång Ch©u

 

119

Th¸i B×nh

34

143

Tr¹m y tÕ x· B¹ch §»ng

 

120

Th¸i B×nh

34

144

Tr¹m y tÕ x· Träng Quan

 

121

Th¸i B×nh

34

145

Tr¹m y tÕ x· Hoa Nam

 

122

Th¸i B×nh

34

146

Tr¹m y tÕ x· Hång Giang

 

123

Th¸i B×nh

34

147

Tr¹m y tÕ x· §«ng Phong

 

124

Th¸i B×nh

34

148

Tr¹m y tÕ x· §«ng Quang

 

125

Th¸i B×nh

34

149

Tr¹m y tÕ x· §«ng Xu©n

 

126

Th¸i B×nh

34

150

Tr¹m y tÕ x· §«ng ¸

 

127

Th¸i B×nh

34

151

Tr¹m y tÕ x· §«ng LÜnh

 

128

Th¸i B×nh

34

152

Tr¹m y tÕ x· §«ng Hoµng

 

129

Th¸i B×nh

34

153

Tr¹m y tÕ x· §«ng Dư­¬ng

 

130

Th¸i B×nh

34

154

Tr¹m y tÕ x· §«ng Huy

 

131

Th¸i B×nh

34

155

Tr¹m y tÕ x· §«ng Mü

 

132

Th¸i B×nh

34

156

Tr¹m y tÕ x· §«ng Thä

 

133

Th¸i B×nh

34

157

Tr¹m y tÕ x· §ång Phó

 

134

Th¸i B×nh

34

159

Tr¹m y tÕ x· Thôy T©n

 

135

Th¸i B×nh

34

160

Tr¹m y tÕ x· Thôy Tr­ưêng

 

136

Th¸i B×nh

34

161

Tr¹m y tÕ x· Hång Quúnh

 

137

Th¸i B×nh

34

162

Tr¹m y tÕ x· Thôy Dòng

 

138

Th¸i B×nh

34

163

Tr¹m y tÕ x· Thôy Hång

 

139

Th¸i B×nh

34

164

Tr¹m y tÕ x· Thôy Quúnh

 

140

Th¸i B×nh

34

165

Tr¹m y tÕ x· Thôy An

 

141

Th¸i B×nh

34

166

Tr¹m y tÕ x· Thôy Ninh

 

142

Th¸i B×nh

34

167

Tr¹m y tÕ x· Thôy H­ưng

 

143

Th¸i B×nh

34

168

Tr¹m y tÕ x· Thôy ViÖt

 

144

Th¸i B×nh

34

169

Tr¹m y tÕ x· Thôy V¨n

 

145

Th¸i B×nh

34

170

Tr¹m y tÕ x· Thôy Xu©n

 

146

Th¸i B×nh

34

171

Tr¹m y tÕ x· Thôy D­ư¬ng

 

147

Th¸i B×nh

34

172

Tr¹m y tÕ x· Thôy Tr×nh

 

148

Th¸i B×nh

34

173

Tr¹m y tÕ x· Thôy B×nh

 

149

Th¸i B×nh

34

174

Tr¹m y tÕ x· Thôy ChÝnh

 

150

Th¸i B×nh

34

175

Tr¹m y tÕ x· Thôy D©n

 

151

Th¸i B×nh

34

176

Tr¹m y tÕ x· Thôy H¶i

 

152

Th¸i B×nh

34

177

Tr¹m y tÕ x· Thôy Phóc

 

153

Th¸i B×nh

34

178

Tr¹m y tÕ x· Thôy L­ư¬ng

 

154

Th¸i B×nh

34

179

Tr¹m y tÕ x· Thôy Liªn

 

155

Th¸i B×nh

34

180

Tr¹m y tÕ x· Thôy Duyªn

 

156

Th¸i B×nh

34

181

Tr¹m y tÕ x· Thôy Hµ

 

157

Th¸i B×nh

34

182

Tr¹m y tÕ x· Thôy Thanh

 

158

Th¸i B×nh

34

183

Tr¹m y tÕ x· Thôy S¬n

 

159

Th¸i B×nh

34

184

Tr¹m y tÕ x· Thôy Phong

 

160

Th¸i B×nh

34

185

Tr¹m y tÕ x· Th¸i Th­ưîng

 

161

Th¸i B×nh

34

186

Tr¹m y tÕ x· Th¸i Nguyªn

 

162

Th¸i B×nh

34

187

Tr¹m y tÕ x· Th¸i Thñy

 

163

Th¸i B×nh

34

188

Tr¹m y tÕ x· Th¸i D­ư¬ng

 

164

Th¸i B×nh

34

189

Tr¹m y tÕ x· Th¸i Giang

 

165

Th¸i B×nh

34

190

Tr¹m y tÕ x· Th¸i Hoµ

 

166

Th¸i B×nh

34

191

Tr¹m y tÕ x· Th¸i S¬n

 

167

Th¸i B×nh

34

192

Tr¹m y tÕ x· Th¸i Hång

 

168

Th¸i B×nh

34

193

Tr¹m y tÕ x· Th¸i An

 

169

Th¸i B×nh

34

194

Tr¹m y tÕ x· Th¸i Phóc

 

170

Th¸i B×nh

34

195

Tr¹m y tÕ x· Th¸i H­ưng

 

171

Th¸i B×nh

34

196

Tr¹m y tÕ x· Th¸i §«

 

172

Th¸i B×nh

34

197

Tr¹m y tÕ x· Th¸i Xuyªn

 

173

Th¸i B×nh

34

198

Tr¹m y tÕ x· Th¸i Hµ

 

174

Th¸i B×nh

34

199

Tr¹m y tÕ x· Mü Léc

 

175

Th¸i B×nh

34

200

Tr¹m y tÕ x· Th¸i T©n

 

176

Th¸i B×nh

34

201

Tr¹m y tÕ x· Th¸i ThuÇn

 

177

Th¸i B×nh

34

202

Tr¹m y tÕ x· Th¸i Häc

 

178

Th¸i B×nh

34

203

Tr¹m y tÕ x· Th¸i ThÞnh

 

179

Th¸i B×nh

34

204

Tr¹m y tÕ x· Th¸i Thµnh

 

180

Th¸i B×nh

34

205

Tr¹m y tÕ x· Th¸i Thä

 

181

Th¸i B×nh

34

206

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn TiÒn H¶i

 

182

Th¸i B×nh

34

207

Tr¹m y tÕ x· §«ng H¶i

 

183

Th¸i B×nh

34

208

Tr¹m y tÕ x· §«ng Trµ

 

184

Th¸i B×nh

34

209

Tr¹m y tÕ x· §«ng Long

 

185

Th¸i B×nh

34

210

Tr¹m y tÕ x· §«ng QuÝ

 

186

Th¸i B×nh

34

211

Tr¹m y tÕ x· Vò L¨ng

 

187

Th¸i B×nh

34

212

Tr¹m y tÕ x· §«ng Xuyªn

 

188

Th¸i B×nh

34

213

Tr¹m y tÕ x· T©y L­ư¬ng

 

189

Th¸i B×nh

34

214

Tr¹m y tÕ x· T©y Ninh

 

190

Th¸i B×nh

34

215

Tr¹m y tÕ x· §«ng Trung

 

191

Th¸i B×nh

34

216

Tr¹m y tÕ x· §«ng Hoµng

 

192

Th¸i B×nh

34

217

Tr¹m y tÕ x· §«ng Minh

 

193

Th¸i B×nh

34

218

Tr¹m y tÕ x· T©y An

 

194

Th¸i B×nh

34

219

Tr¹m y tÕ x· §«ng Phong

 

195

Th¸i B×nh

34

220

Tr¹m y tÕ x· An Ninh

 

196

Th¸i B×nh

34

221

Tr¹m y tÕ x· T©y S¬n

 

197

Th¸i B×nh

34

222

Tr¹m y tÕ x· §«ng C¬

 

198

Th¸i B×nh

34

223

Tr¹m y tÕ x· T©y Giang

 

199

Th¸i B×nh

34

224

Tr¹m y tÕ x· §«ng L©m

 

200

Th¸i B×nh

34

225

Tr¹m y tÕ x· Ph­ư¬ng C«ng

 

201

Th¸i B×nh

34

226

Tr¹m y tÕ x· T©y Phong

 

202

Th¸i B×nh

34

227

Tr¹m y tÕ x· T©y TiÕn

 

203

Th¸i B×nh

34

228

Tr¹m y tÕ x· Nam C­ưêng

 

204

Th¸i B×nh

34

229

Tr¹m y tÕ x· V©n Tr­ưêng

 

205

Th¸i B×nh

34

230

Tr¹m y tÕ x· Nam Th¾ng

 

206

Th¸i B×nh

34

231

Tr¹m y tÕ X· Nam ChÝnh

 

207

Th¸i B×nh

34

232

Tr¹m y tÕ x· B¾c H¶i

 

208

Th¸i B×nh

34

233

Tr¹m y tÕ x· Nam ThÞnh

 

209

Th¸i B×nh

34

234

Tr¹m y tÕ x· Nam Hµ

 

210

Th¸i B×nh

34

235

Tr¹m y tÕ x· Nam Thanh

 

211

Th¸i B×nh

34

236

Tr¹m y tÕ x· Nam Trung

 

212

Th¸i B×nh

34

237

Tr¹m y tÕ x· Nam Hång

 

213

Th¸i B×nh

34

238

Tr¹m y tÕ x· Nam H­ưng

 

214

Th¸i B×nh

34

239

Tr¹m y tÕ x· Nam H¶i

 

215

Th¸i B×nh

34

240

Tr¹m y tÕ x· Nam Phó

 

216

Th¸i B×nh

34

242

Tr¹m y tÕ x· Trµ Giang

 

217

Th¸i B×nh

34

243

Tr¹m y tÕ x· Quèc TuÊn

 

218

Th¸i B×nh

34

244

Tr¹m y tÕ x· Vò §«ng

 

219

Th¸i B×nh

34

245

Tr¹m y tÕ x· An B×nh

 

220

Th¸i B×nh

34

247

Tr¹m y tÕ x· Hång Th¸i

 

221

Th¸i B×nh

34

248

Tr¹m y tÕ x· B×nh Nguyªn

 

222

Th¸i B×nh

34

249

Tr¹m y tÕ x· Vò S¬n

 

223

Th¸i B×nh

34

250

Tr¹m y tÕ x· Lª Lîi

 

224

Th¸i B×nh

34

252

Tr¹m y tÕ x· Vò L¹c

 

225

Th¸i B×nh

34

253

Tr¹m y tÕ x· Vò LÔ

 

226

Th¸i B×nh

34

254

Tr¹m y tÕ x· Thanh T©n

 

227

Th¸i B×nh

34

255

Tr¹m y tÕ x· Th­ưîng HiÒn

 

228

Th¸i B×nh

34

256

Tr¹m y tÕ x· Nam Cao

 

229

Th¸i B×nh

34

257

Tr¹m y tÕ x· §×nh Phïng

 

230