Thứ bảy, ngày 20/10/2018

34 Tỉnh Thái Bình

34 Tỉnh Thái Bình

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Th¸i B×nh

34

002

BÖnh viÖn ®a khoa thµnh phè Th¸i B×nh

 

2

Th¸i B×nh

34

003

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Vò Thư

 

3

Th¸i B×nh

34

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn KiÕn Xư­¬ng

 

4

Th¸i B×nh

34

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn TiÒn H¶i

 

5

Th¸i B×nh

34

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §«ng H­ưng

 

6

Th¸i B×nh

34

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Quúnh Phô

 

7

Th¸i B×nh

34

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn H­ưng Hµ

 

8

Th¸i B×nh

34

009

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Th¸i Thôy

 

9

Th¸i B×nh

34

014

BÖnh viÖn §¹i häc Y Th¸i B×nh

 

10

Th¸i B×nh

34

015

BÖnh viÖn ®a khoa t­ư nh©n L©m Hoa

 

11

Th¸i B×nh

34

033

Tr¹m y tÕ x· §«ng Hßa

 

12

Th¸i B×nh

34

035

Tr¹m y tÕ x· Phó Xu©n

 

13

Th¸i B×nh

34

036

Tr¹m y tÕ x· Vò Phóc

 

14

Th¸i B×nh

34

037

Tr¹m y tÕ x· Vò ChÝnh

 

15

Th¸i B×nh

34

038

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Quúnh C«i

 

16

Th¸i B×nh

34

039

Tr¹m y tÕ x· An Khª

 

17

Th¸i B×nh

34

040

Tr¹m y tÕ x· An §ång

 

18

Th¸i B×nh

34

041

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Hoa

 

19

Th¸i B×nh

34

042

Tr¹m y tÕ x· Quúnh L©m

 

20

Th¸i B×nh

34

043

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Thä

 

21

Th¸i B×nh

34

044

Tr¹m y tÕ x· An HiÖp

 

22

Th¸i B×nh

34

045

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Hoµng

 

23

Th¸i B×nh

34

046

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Giao

 

24

Th¸i B×nh

34

047

Tr¹m y tÕ x· An Th¸i

 

25

Th¸i B×nh

34

048

Tr¹m y tÕ x· An CÇu

 

26

Th¸i B×nh

34

049

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Hång

 

27

Th¸i B×nh

34

050

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Khª

 

28

Th¸i B×nh

34

051

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Minh

 

29

Th¸i B×nh

34

052

Tr¹m y tÕ x· An Ninh

 

30

Th¸i B×nh

34

053

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Ngäc

 

31

Th¸i B×nh

34

054

Tr¹m y tÕ x· Quúnh H¶i

 

32

Th¸i B×nh

34

055

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn An Bµi

 

33

Th¸i B×nh

34

056

Tr¹m y tÕ x· An Êp

 

34

Th¸i B×nh

34

057

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Héi

 

35

Th¸i B×nh

34

058

Tr¹m y tÕ x· Quúnh S¬n

 

36

Th¸i B×nh

34

059

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Mü

 

37

Th¸i B×nh

34

060

Tr¹m y tÕ X· An Quý

 

38

Th¸i B×nh

34

061

Tr¹m y tÕ x· An Thanh

 

39

Th¸i B×nh

34

062

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Ch©u

 

40

Th¸i B×nh

34

063

Tr¹m y tÕ x· An Vò

 

41

Th¸i B×nh

34

064

Tr¹m y tÕ x· An LÔ

 

42

Th¸i B×nh

34

065

Tr¹m y tÕ x· Quúnh H­ưng

 

43

Th¸i B×nh

34

066

Tr¹m y tÕ x· Quúnh B¶o

 

44

Th¸i B×nh

34

067

Tr¹m y tÕ x· An Mü

 

45

Th¸i B×nh

34

068

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Nguyªn

 

46

Th¸i B×nh

34

069

Tr¹m y tÕ x· An Vinh

 

47

Th¸i B×nh

34

070

Tr¹m y tÕ x· Quúnh X¸

 

48

Th¸i B×nh

34

071

Tr¹m y tÕ x· An Dôc

 

49

Th¸i B×nh

34

072

Tr¹m y tÕ x· §«ng H¶i

 

50

Th¸i B×nh

34

073

Tr¹m y tÕ x· Quúnh Trang

 

51

Th¸i B×nh

34

074

Tr¹m y tÕ x· An Trµng

 

52

Th¸i B×nh

34

075

Tr¹m y tÕ X· §ång TiÕn

 

53

Th¸i B×nh

34

076

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn H­ưng Hµ

 

54

Th¸i B×nh

34

077

Tr¹m y tÕ x· §iÖp N«ng

 

55

Th¸i B×nh

34

078

Tr¹m y tÕ x· T©n LÔ

 

56

Th¸i B×nh

34

079