Thứ ba, ngày 21/08/2018

33 Tỉnh Hưng Yên

33 Tỉnh Hưng Yên

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1 Hưng Yên 33 001 Phßng kh¸m bÖnh ®a khoa FV CLINIC  
2

Hưng Yên

33

010

Trung t©m y tÕ thµnh phè Hư­ng Yªn

 

3

Hưng Yên

33

020

Trung t©m y tÕ huyÖn Tiªn L÷

 

4

Hưng Yên

33

030

Trung t©m y tÕ huyÖn Phï Cõ

 

5

Hưng Yên

33

040

Trung t©m y tÕ huyÖn Kim §éng

 

6

Hưng Yên

33

050

Trung t©m y tÕ huyÖn ¢n Thi

 

7

Hưng Yên

33

052

C«ng ty cæ phÇn bÖnh viÖn §K Hư­ng Hµ

 

8

Hưng Yên

33

060

Trung t©m y tÕ huyÖn Kho¸i Ch©u

 

9

Hưng Yên

33

070

Trung t©m y tÕ huyÖn V¨n Giang

 

10

Hưng Yên

33

075

BÖnh viÖn ®a khoa Phóc L©m

 

11

Hưng Yên

33

076

BÖnh x¸ C«ng an tØnh H­ưng Yªn

 

12

Hưng Yên

33

080

Trung t©m y tÕ huyÖn Yªn Mü

 

13

Hưng Yên

33

090

Trung t©m y tÕ huyÖn Mü Hµo

 

14

Hưng Yên

33

101

Trung t©m y tÕ huyÖn V¨n L©m

 

15

Hưng Yên

33

778

Trung t©m y tÕ §­ưêng bé II

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí  Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.