Thứ bảy, ngày 20/10/2018

33 Tỉnh Hưng Yên

33 Tỉnh Hưng Yên

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1 Hưng Yên 33 001 Phßng kh¸m bÖnh ®a khoa FV CLINIC  
2

Hưng Yên

33

010

Trung t©m y tÕ thµnh phè Hư­ng Yªn

 

3

Hưng Yên

33

020

Trung t©m y tÕ huyÖn Tiªn L÷

 

4

Hưng Yên

33

030

Trung t©m y tÕ huyÖn Phï Cõ

 

5

Hưng Yên

33

040

Trung t©m y tÕ huyÖn Kim §éng

 

6

Hưng Yên

33

050

Trung t©m y tÕ huyÖn ¢n Thi

 

7

Hưng Yên

33

052

C«ng ty cæ phÇn bÖnh viÖn §K Hư­ng Hµ

 

8

Hưng Yên

33

060

Trung t©m y tÕ huyÖn Kho¸i Ch©u

 

9

Hưng Yên

33

070

Trung t©m y tÕ huyÖn V¨n Giang

 

10

Hưng Yên

33

075

BÖnh viÖn ®a khoa Phóc L©m

 

11

Hưng Yên

33

076

BÖnh x¸ C«ng an tØnh H­ưng Yªn

 

12

Hưng Yên

33

080

Trung t©m y tÕ huyÖn Yªn Mü

 

13

Hưng Yên

33

090

Trung t©m y tÕ huyÖn Mü Hµo

 

14

Hưng Yên

33

101

Trung t©m y tÕ huyÖn V¨n L©m

 

15

Hưng Yên

33

778

Trung t©m y tÕ §­ưêng bé II