Thứ ba, ngày 25/09/2018

31 Tỉnh Hải Phòng

31 Tỉnh Hải Phòng

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

H¶i Phßng

31

002

BÖnh viÖn ®a khoa quËn Hång Bµng

 

2

H¶i Phßng

31

003

BÖnh viÖn ®a khoa quËn Ng« QuyÒn

 

3

H¶i Phßng

31

004

BÖnh viÖn ®a khoa quËn Lª Ch©n

 

4

H¶i Phßng

31

005

Trung t©m y tÕ quËn KiÕn An

 

5

H¶i Phßng

31

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Thñy Nguyªn

 

6

H¶i Phßng

31

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn An D­¬ng

 

7

H¶i Phßng

31

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn An L·o

 

8

H¶i Phßng

31

009

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn VÜnh B¶o

 

9

H¶i Phßng

31

010

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Tiªn L·ng

 

10

H¶i Phßng

31

011

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn KiÕn Thôy

 

11

H¶i Phßng

31

012

BÖnh viÖn ®a khoa quËn §å S¬n

 

12

H¶i Phßng

31

013

BÖnh viÖn ®a khoa C¸t Bµ

 

13

H¶i Phßng

31

014

BÖnh viÖn ®a khoa  §«n L­¬ng

 

14

H¶i Phßng

31

017

BÖnh viÖn C«ng an thµnh phè  HP

 

15

H¶i Phßng

31

020

BÖnh viÖn ®a khoa quËn H¶i An

 

16

H¶i Phßng

31

022

BÖnh viÖn Giao th«ng vËn t¶i HP

 

17

H¶i Phßng

31

025

BÖnh viÖn ®a khoa  B¹ch long vü

 

18

H¶i Phßng

31

305

Trung t©m y tÕ QuËn  D­¬ng kinh

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Về mức đóng Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên

Mức đóng BHXH HS-SV cho năm học 2018-2019 (12 tháng) là 750.600 đồng. Trong đó:

- HS-SV đóng 70%: 525.420 đồng;

- Ngân sách Nhà nước hổ trợ 30%: 225.180 đồng

Khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thu sẽ thay đổi tương ứng với tỉ lệ đóng như trên.

HS-SV có thể đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tính theo năm tài chính. Riêng HS-SV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT từ đầu năm học.