Thứ hai, ngày 23/07/2018

31 Tỉnh Hải Phòng

31 Tỉnh Hải Phòng

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

H¶i Phßng

31

002

BÖnh viÖn ®a khoa quËn Hång Bµng

 

2

H¶i Phßng

31

003

BÖnh viÖn ®a khoa quËn Ng« QuyÒn

 

3

H¶i Phßng

31

004

BÖnh viÖn ®a khoa quËn Lª Ch©n

 

4

H¶i Phßng

31

005

Trung t©m y tÕ quËn KiÕn An

 

5

H¶i Phßng

31

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Thñy Nguyªn

 

6

H¶i Phßng

31

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn An D­¬ng

 

7

H¶i Phßng

31

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn An L·o

 

8

H¶i Phßng

31

009

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn VÜnh B¶o

 

9

H¶i Phßng

31

010

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Tiªn L·ng

 

10

H¶i Phßng

31

011

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn KiÕn Thôy

 

11

H¶i Phßng

31

012

BÖnh viÖn ®a khoa quËn §å S¬n

 

12

H¶i Phßng

31

013

BÖnh viÖn ®a khoa C¸t Bµ

 

13

H¶i Phßng

31

014

BÖnh viÖn ®a khoa  §«n L­¬ng

 

14

H¶i Phßng

31

017

BÖnh viÖn C«ng an thµnh phè  HP

 

15

H¶i Phßng

31

020

BÖnh viÖn ®a khoa quËn H¶i An

 

16

H¶i Phßng

31

022

BÖnh viÖn Giao th«ng vËn t¶i HP

 

17

H¶i Phßng

31

025

BÖnh viÖn ®a khoa  B¹ch long vü

 

18

H¶i Phßng

31

305

Trung t©m y tÕ QuËn  D­¬ng kinh

 

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.