Thứ bảy, ngày 20/10/2018

30 Tỉnh Hải Dương

30 Tỉnh Hải Dương

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

H¶i Dương

30

001

BÖnh viÖn ®a khoa thµnh phè H¶i D­¬ng

 

2

H¶i Dương

30

002

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn B×nh Giang

 

3

H¶i Dương

30

003

BÖnh viÖn ®a khoa TX ChÝ Linh

 

4

H¶i Dương

30

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Nam S¸ch

 

5

H¶i Dương

30

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Kinh M«n

 

6

H¶i Dương

30

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Ninh Giang

 

7

H¶i Dương

30

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Tø Kú

 

8

H¶i Dương

30

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Gia Léc

 

9

H¶i Dương

30

009

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Thanh Hµ

 

10

H¶i Dương

30

010

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Kim Thµnh

 

11

H¶i Dương

30

011

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Thanh MiÖn

 

12

H¶i Dương

30

012

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn CÈm Giµng

 

13

H¶i Dương

30

017

Tr¹m y tÕ ph­êng B×nh Hµn

 

14

H¶i Dương

30

018

Tr¹m y tÕ ph­êng CÈm Th­îng

 

15

H¶i Dương

30

019

Tr¹m y tÕ ph­êng H¶i T©n

 

16

H¶i Dương

30

021

Tr¹m y tÕ ph­êng Ngäc Ch©u

 

17

H¶i Dương

30

022

Tr¹m y tÕ ph­êng NguyÔn Tr·i

 

18

H¶i Dương

30

024

Tr¹m y tÕ ph­êng Thanh B×nh

 

19

H¶i Dương

30

026

Tr¹m y tÕ ph­êng Ph¹m Ngò L·o

 

20

H¶i Dương

30

028

Tr¹m y tÕ ph­êng Tø Minh

 

21

H¶i Dương

30

029

Tr¹m y tÕ ph­êng ViÖt Hßa

 

22

H¶i Dương

30

031

Tr¹m y tÕ x· B×nh Xuyªn

 

23

H¶i Dương

30

032

Tr¹m y tÕ x· Cæ B×

 

24

H¶i Dương

30

033

Tr¹m y tÕ x· Hång Khª

 

25

H¶i Dương

30

034

Tr¹m y tÕ x· Hïng Th¾ng

 

26

H¶i Dương

30

037

Tr¹m y tÕ x· Long Xuyªn - B.Giang

 

27

H¶i Dương

30

038

Tr¹m y tÕ x· Nh©n QuyÒn

 

28

H¶i Dương

30

041

Tr¹m y tÕ x· Th¸i D­¬ng

 

29

H¶i Dương

30

043

Tr¹m y tÕ x· Th¸i Hßa

 

30

H¶i Dương

30

044

Tr¹m y tÕ x· Thóc Kh¸ng

 

31

H¶i Dương

30

046

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Hång

 

32

H¶i Dương

30

047

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Tuy

 

33

H¶i Dương

30

048

Tr¹m y tÕ ph­êng BÕn T¾m

 

34

H¶i Dương

30

049

Tr¹m y tÕ ph­êng Ph¶ L¹i

 

35

H¶i Dương

30

050

Tr¹m y tÕ ph­êng Sao §á

 

36

H¶i Dương

30

051

Tr¹m y tÕ x· §ång L¹c - C.Linh

 

37

H¶i Dương

30

052

Tr¹m y tÕ x· An L¹c

 

38

H¶i Dương

30

053

Tr¹m y tÕ x· B¾c An

 

39

H¶i Dương

30

054

Tr¹m y tÕ x· Cæ Thµnh

 

40

H¶i Dương

30

055

Tr¹m y tÕ ph­êng Céng Hßa

 

41

H¶i Dương

30

056

Tr¹m y tÕ ph­êng ChÝ Minh

 

42

H¶i Dương

30

057

Tr¹m y tÕ x· H­ng §¹o - C.Linh

 

43

H¶i Dương

30

058

Tr¹m y tÕ ph­êng Hoµng T©n

 

44

H¶i Dương

30

059

Tr¹m y tÕ x· Hoµng TiÕn

 

45

H¶i Dương

30

060

Tr¹m y tÕ x· Hoµng Hoa Th¸m

 

46

H¶i Dương

30

061

Tr¹m y tÕ x· Kªnh Giang

 

47

H¶i Dương

30

062

Tr¹m y tÕ x· Lª Lîi - C.Linh

 

48

H¶i Dương

30

063

Tr¹m y tÕ x· Nh©n HuÖ

 

49

H¶i Dương

30

064

Tr¹m y tÕ x· T©n D©n - C.Linh

 

50

H¶i Dương

30

065

Tr¹m y tÕ Ph­êng Th¸i Häc

 

51

H¶i Dương

30

066

Tr¹m y tÕ x· V¨n §øc

 

52

H¶i Dương

30

067

Tr¹m y tÕ ph­êng V¨n An

 

53

H¶i Dương

30

068

Tr¹m y tÕ x· Nam T©n

 

54

H¶i Dương

30

069

Tr¹m y tÕ x· Nam H­ng

 

55

H¶i Dương

30

070

Tr¹m y tÕ x· Thanh Quang

 

56

H¶i Dương

30

071

Tr¹m y tÕ x· Quèc TuÊn

 

57

H¶i Dương

30

072

Tr¹m y tÕ x· Hîp TiÕn

 

58

H¶i Dương