Thứ ba, ngày 21/08/2018

27 Bắc Ninh

27 Bắc Ninh

 

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Bc Ninh

27

002

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Tiªn Du

 

2

Bc Ninh

27

003

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Lư­¬ng Tµi

 

3

Bc Ninh

27

004

BÖnh viÖn ®a khoa ThÞ x· Tõ S¬n

 

4

Bc Ninh

27

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Yªn Phong

 

5

Bc Ninh

27

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Gia B×nh

 

6

Bc Ninh

27

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn ThuËn Thµnh

 

7

Bc Ninh

27

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn QuÕ Vâ

 

8

Bc Ninh

27

020

BÖnh viÖn Da LiÔu

 

9

Bc Ninh

27

021

BÖnh viÖn y häc cæ truyÒn

 

10

Bc Ninh

27

025

Trung t©m y tÕ dù phßng tØnh

 

11

Bc Ninh

27

026

BÖnh viÖn ®iÒu d­ưìng PHCN

 

12

Bc Ninh

27

001

Trung t©m y tÕ thµnh phè B¾c Ninh

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí  Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.