Thứ bảy, ngày 20/10/2018

27 Bắc Ninh

27 Bắc Ninh

 

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Bc Ninh

27

002

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Tiªn Du

 

2

Bc Ninh

27

003

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Lư­¬ng Tµi

 

3

Bc Ninh

27

004

BÖnh viÖn ®a khoa ThÞ x· Tõ S¬n

 

4

Bc Ninh

27

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Yªn Phong

 

5

Bc Ninh

27

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Gia B×nh

 

6

Bc Ninh

27

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn ThuËn Thµnh

 

7

Bc Ninh

27

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn QuÕ Vâ

 

8

Bc Ninh

27

020

BÖnh viÖn Da LiÔu

 

9

Bc Ninh

27

021

BÖnh viÖn y häc cæ truyÒn

 

10

Bc Ninh

27

025

Trung t©m y tÕ dù phßng tØnh

 

11

Bc Ninh

27

026

BÖnh viÖn ®iÒu d­ưìng PHCN

 

12

Bc Ninh

27

001

Trung t©m y tÕ thµnh phè B¾c Ninh