Thứ hai, ngày 23/07/2018

25 Tỉnh Phú Thọ

25 Tỉnh Phú Thọ

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Phó Thä

25

002

BÖnh viÖn ®a khoa thÞ x· Phó Thä

 

2

Phó Thä

25

003

BÖnh viÖn Y d­îc cæ truyÒn vµ Phôc håi chøc n¨ng tØnh Phó Thä

 

3

Phó Thä

25

004

Trung t©m y tÕ huyÖn L©m Thao

 

4

Phó Thä

25

005

Trung t©m y tÕ huyÖn Thanh Thñy

 

5

Phó Thä

25

008

Trung t©m y tÕ huyÖn Phï Ninh

 

6

Phó Thä

25

009

Trung t©m y tÕ huyÖn Tam N«ng

 

7

Phó Thä

25

010

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Thanh S¬n

 

8

Phó Thä

25

011

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn CÈm Khª

 

9

Phó Thä

25

012

Trung t©m y tÕ huyÖn Yªn LËp

 

10

Phó Thä

25

013

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Thanh Ba

 

11

Phó Thä

25

014

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn H¹ Hoµ

 

12

Phó Thä

25

015

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §oan Hïng

 

13

Phó Thä

25

017

BÖnh viÖn X©y dùng ViÖt Tr×

 

14

Phó Thä

25

021

BÖnh x¸ C«ng ty TNHH MTV Pangrim Neotex

 

15

Phó Thä

25

024

Phßng kh¸m ®a khoa C«ng ty Supe Phèt Ph¸t vµ hãa chÊt L©m Thao

 

16

Phó Thä

25

027

Phßng kh¸m ®a khoa - XÝ nghiÖp dÞch vô - Tæng C«ng ty GiÊy VN

 

17

Phó Thä

25

033

Phßng kh¸m ®a khoa C«ng ty Cæ phÇn ®­êng s¾t VÜnh Phó

 

18

Phó Thä

25

042

BÖnh x¸ tr­êng §¹i häc C«ng nghiÖp ViÖt Tr×

 

19

Phó Thä

25

044

Phßng kh¸m ®a khoa - Trung t©m y tÕ dù phßng tØnh Phó Thä

 

20

Phó Thä

25

045

Trung t©m y tÕ huyÖn T©n S¬n

 

21

Phó Thä

25

046

Tr¹m y tÕ x· T©n §øc

 

22

Phó Thä

25

047

Tr¹m y tÕ ph­êng D÷u L©u

 

23

Phó Thä

25

048

Tr¹m y tÕ ph­êng V©n C¬

 

24

Phó Thä

25

049

Tr¹m y tÕ ph­êng N«ng Trang

 

25

Phó Thä

25

050

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n D©n

 

26

Phó Thä

25

051

Tr¹m y tÕ ph­êng Gia CÈm

 

27

Phó Thä

25

052

Tr¹m y tÕ ph­êng Tiªn C¸t

 

28

Phó Thä

25

053

Tr¹m y tÕ ph­êng Thä S¬n

 

29

Phó Thä

25

054

Tr¹m y tÕ ph­êng Thanh MiÕu

 

30

Phó Thä

25

055

Tr¹m y tÕ ph­êng B¹ch H¹c

 

31

Phó Thä

25

056

Tr¹m y tÕ ph­êng BÕn Gãt

 

32

Phó Thä

25

057

Tr¹m y tÕ x· V©n Phó

 

33

Phó Thä

25

058

Tr¹m y tÕ x· Ph­îng L©u

 

34

Phó Thä

25

059

Tr¹m y tÕ x· Thôy V©n

 

35

Phó Thä

25

060

Tr¹m y tÕ x· Minh Ph­¬ng

 

36

Phó Thä

25

061

Tr¹m y tÕ x· Tr­ng V­¬ng

 

37

Phó Thä

25

062

Tr¹m y tÕ x· Minh N«ng

 

38

Phó Thä

25

063

Tr¹m y tÕ x· S«ng L«

 

39

Phó Thä

25

064

Tr¹m y tÕ ph­êng Tr­êng ThÞnh

 

40

Phó Thä

25

065

Tr¹m y tÕ ph­êng Hïng V­¬ng

 

41

Phó Thä

25

066

Tr¹m y tÕ ph­êng Phong Ch©u

 

42

Phó Thä

25

067

Tr¹m y tÕ ph­êng ¢u C¬

 

43

Phó Thä

25

068

Tr¹m y tÕ x· Hµ Léc

 

44

Phó Thä

25

069

Tr¹m y tÕ x· Phó Hé

 

45

Phó Thä

25

070

Tr¹m y tÕ x· V¨n Lung

 

46

Phó Thä

25

071

Tr¹m y tÕ x· Thanh Minh

 

47

Phó Thä

25

072

Tr¹m y tÕ x· Hµ Th¹ch

 

48

Phó Thä

25

074

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn §oan Hïng

 

49

Phó Thä

25

075

Tr¹m y tÕ x· §«ng Khª

 

50

Phó Thä

25

076

Tr¹m y tÕ x· Nghinh Xuyªn

 

51

Phó Thä

25

077

Tr¹m y tÕ x· Hïng Quan

 

52

Phó Thä

25

078

Tr¹m y tÕ x· B»ng Lu©n

 

53

Phó Thä

25

079

Tr¹m y tÕ x· V©n Du

 

54

Phó Thä

25

080

Tr¹m y tÕ x· Ph­¬ng Trung

 

55

Phó Thä

25

081

Tr¹m y tÕ x· QuÕ L©m

 

56

Phó Thä

25

082

Tr¹m y tÕ x· Minh L­¬ng

 

57

Phó Thä

25

083

Tr¹m y tÕ x· B»ng Do·n

 

58

Phó Thä

25

084

Tr¹m y tÕ X· ChÝ §¸m

 

59

Phó Thä

25

085

Tr¹m y tÕ x· Phong Phó

 

60

Phó Thä

25

086

Tr¹m y tÕ x· Phóc Lai

 

61

Phó Thä

25

087

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Quan

 

62

Phó Thä

25

088

Tr¹m y tÕ x· H÷u §«

 

63

Phó Thä

25

089

Tr¹m y tÕ x· §¹i NghÜa

 

64

Phó Thä

25

090

Tr¹m y tÕ x· Sãc §¨ng

 

65

Phó Thä

25

091

Tr¹m y tÕ x· Phó Thø

 

66

Phó Thä

25

092

Tr¹m y tÕ x· T©y Cèc

 

67

Phó Thä

25

093

Tr¹m y tÕ x· Yªn KiÖn

 

68

Phó Thä

25

094

Tr¹m y tÕ x· Hïng Long

 

69

Phó Thä

25

095

Tr¹m y tÕ x· Vô Quang

 

70

Phó Thä

25

096

Tr¹m y tÕ x· V©n §ån

 

71

Phó Thä

25

097

Tr¹m y tÕ x· Tiªu S¬n

 

72

Phó Thä

25

098

Tr¹m y tÕ X· Minh TiÕn

 

73

Phó Thä

25

099

Tr¹m y tÕ x· Minh Phó

 

74

Phó Thä

25

100

Tr¹m y tÕ x· Ch©n Méng

 

75

Phó Thä

25

101

Tr¹m y tÕ x· Ca §×nh

 

76

Phó Thä

25

102

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn H¹ Hoµ

 

77

Phó Thä

25

103

Tr¹m y tÕ x· §¹i Ph¹m

 

78

Phó Thä

25

104

Tr¹m y tÕ x· HËu Bæng

 

79

Phó Thä

25

105

Tr¹m y tÕ x· §an Hµ

 

80

Phó Thä

25

106

Tr¹m y tÕ x· Hµ L­¬ng

 

81

Phó Thä

25

107

Tr¹m y tÕ x· LÖnh Khanh

 

82

Phó Thä

25

108

Tr¹m y tÕ x· Phô Kh¸nh

 

83

Phó Thä

25

109

Tr¹m y tÕ x· Liªn Ph­¬ng

 

84

Phó Thä

25

110

Tr¹m y tÕ x· §an Th­îng

 

85

Phó Thä

25

111

Tr¹m y tÕ x· HiÒn L­¬ng

 

86

Phó Thä

25

112

Tr¹m y tÕ x· §éng L©m

 

87

Phó Thä

25

113

Tr¹m y tÕ x· L©m Lîi

 

88

Phó Thä

25

114

Tr¹m y tÕ x· Ph­¬ng Viªn

 

89

Phó Thä

25

115

Tr¹m y tÕ X· Gia §iÒn

 

90

Phó Thä

25

116

Tr¹m y tÕ x· Êm H¹

 

91

Phó Thä

25

117

Tr¹m y tÕ x· Qu©n Khª

 

92

Phó Thä

25

118

Tr¹m y tÕ x· Y S¬n

 

93

Phó Thä

25

119

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng X¹

 

94

Phó Thä

25

120

Tr¹m y tÕ X· C¸o §iÒn

 

95

Phó Thä

25

121

Tr¹m y tÕ x· Xu©n ¸ng

 

96

Phó Thä

25

122

Tr¹m y tÕ x· Yªn Kú

 

97

Phó Thä

25

123

Tr¹m y tÕ x· ChuÕ L­u

 

98

Phó Thä

25

124

Tr¹m y tÕ x· Minh H¹c

 

99

Phó Thä

25

125

Tr¹m y tÕ x· Lang S¬n

 

100

Phó Thä

25

126

Tr¹m y tÕ x· B»ng Gi·

 

101

Phó Thä

25

127

Tr¹m y tÕ x· Yªn LuËt

 

102

Phó Thä

25

128

Tr¹m y tÕ x· V« Tranh

 

103

Phó Thä

25

129

Tr¹m y tÕ x· V¨n Lang

 

104

Phó Thä

25

130

Tr¹m y tÕ x· ChÝnh C«ng

 

105

Phó Thä

25

131

Tr¹m y tÕ x· Minh C«i

 

106

Phó Thä

25

132

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Ch©n

 

107

Phó Thä

25

133

Tr¹m y tÕ x· Mai Tïng

 

108

Phó Thä

25

134

Tr¹m y tÕ x· Vô CÇu

 

109

Phó Thä

25

135

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Thanh Ba

 

110

Phó Thä

25

136

Tr¹m y tÕ x· Thanh V©n

 

111

Phó Thä

25

137

Tr¹m y tÕ x· §«ng LÜnh

 

112

Phó Thä

25

138

Tr¹m y tÕ x· §¹i An

 

113

Phó Thä

25

139

Tr¹m y tÕ x· Hanh Cï

 

114

Phó Thä

25

140

Tr¹m y tÕ x· Th¸i Ninh

 

115

Phó Thä

25

141

Tr¹m y tÕ x· §ång Xu©n

 

116

Phó Thä

25

142

Tr¹m y tÕ x· N¨ng Yªn

 

117

Phó Thä

25

143

Tr¹m y tÕ x· YÓn Khª

 

118

Phó Thä

25

144

Tr¹m y tÕ x· Ninh D©n

 

119

Phó Thä

25

145

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng N¹p

 

120

Phó Thä

25

146

Tr¹m y tÕ x· Vò YÓn

 

121

Phó Thä

25

147

Tr¹m y tÕ x· Yªn Néi

 

122

Phó Thä

25

148

Tr¹m y tÕ x· Ph­¬ng LÜnh

 

123

Phó Thä

25

149

Tr¹m y tÕ x· Vâ Lao

 

124

Phó Thä

25

150

Tr¹m y tÕ x· Kh¶i Xu©n

 

125

Phó Thä

25

151

Tr¹m y tÕ x· M¹n L¹n

 

126

Phó Thä

25

152

Tr¹m y tÕ x· Thanh X¸

 

127

Phó Thä

25

153

Tr¹m y tÕ x· ChÝ Tiªn

 

128

Phó Thä

25

154

Tr¹m y tÕ x· §«ng Thµnh

 

129

Phó Thä

25

155

Tr¹m y tÕ x· Hoµng C­¬ng

 

130

Phó Thä

25

156

Tr¹m y tÕ x· S¬n C­¬ng

 

131

Phó Thä

25

157

Tr¹m y tÕ x· Thanh Hµ

 

132

Phó Thä

25

158

Tr¹m y tÕ x· §ç S¬n

 

133

Phó Thä

25

159

Tr¹m y tÕ x· §ç Xuyªn

 

134

Phó Thä

25

160

Tr¹m y tÕ x· L­¬ng Lç

 

135

Phó Thä

25

161

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Phong Ch©u

 

136

Phó Thä

25

162

Tr¹m y tÕ x· Phó Mü

 

137

Phó Thä

25

163

Tr¹m y tÕ x· Liªn Hoa

 

138

Phó Thä

25

164

Tr¹m y tÕ x· Tr¹m Th¶n

 

139

Phó Thä

25

165

Tr¹m y tÕ x· TrÞ QuËn

 

140

Phó Thä

25

166

Tr¹m y tÕ X· Trung Gi¸p

 

141

Phó Thä

25

167

Tr¹m y tÕ x· Tiªn Phó

 

142

Phó Thä

25

168

Tr¹m y tÕ x· H¹ Gi¸p

 

143

Phó Thä

25

169

Tr¹m y tÕ x· B¶o Thanh

 

144

Phó Thä

25

170

Tr¹m y tÕ x· Phó Léc

 

145

Phó Thä

25

171

Tr¹m y tÕ x· Gia Thanh

 

146

Phó Thä

25

172

Tr¹m y tÕ x· Tiªn Du

 

147

Phó Thä

25

173

Tr¹m y tÕ x· Phó Nham

 

148

Phó Thä

25

174

Tr¹m y tÕ x· B×nh Bé

 

149

Phó Thä

25

175

Tr¹m y tÕ x· An §¹o

 

150

Phó Thä

25

176

Tr¹m y tÕ x· Tö §µ

 

151

Phó Thä

25

177

Tr¹m y tÕ x· Phï Ninh

 

152

Phó Thä

25

178

Tr¹m y tÕ x· Kim §øc

 

153

Phó Thä

25

179

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Phó

 

154

Phó Thä

25

180

Tr¹m y tÕ x· Hïng L«

 

155

Phó Thä

25

181

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Yªn LËp

 

156

Phó Thä

25

182

Tr¹m y tÕ x· Mü Lung

 

157

Phó Thä

25

183

Tr¹m y tÕ x· Mü L­¬ng

 

158

Phó Thä

25

184

Tr¹m y tÕ x· L­¬ng S¬n

 

159

Phó Thä

25

185

Tr¹m y tÕ x· Xu©n An

 

160

Phó Thä

25

186

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Viªn

 

161

Phó Thä

25

187

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Thñy

 

162

Phó Thä

25

188

Tr¹m y tÕ X· Trung S¬n

 

163

Phó Thä

25

189

Tr¹m y tÕ x· H­ng Long

 

164

Phó Thä

25

190

Tr¹m y tÕ x· Nga Hoµng

 

165

Phó Thä

25

191

Tr¹m y tÕ x· §ång L¹c

 

166

Phó Thä

25

192

Tr¹m y tÕ x· Th­îng Long

 

167

Phó Thä

25

194

Tr¹m y tÕ x· Phóc Kh¸nh

 

168

Phó Thä

25

195

Tr¹m y tÕ x· Minh Hßa

 

169

Phó Thä

25

196

Tr¹m y tÕ x· Ngäc LËp

 

170

Phó Thä

25

197

Tr¹m y tÕ x· Ngäc §ång

 

171

Phó Thä

25

198

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn S«ng Thao

 

172

Phó Thä

25

199

Tr¹m y tÕ x· Tiªn L­¬ng

 

173

Phó Thä

25

200

Tr¹m y tÕ x· Tuy Léc

 

174

Phó Thä

25

201

Tr¹m y tÕ x· Ng« X¸

 

175

Phó Thä

25

202

Tr¹m y tÕ x· Ph­¬ng X¸

 

176

Phó Thä

25

203

Tr¹m y tÕ x· Ph­îng VÜ

 

177

Phó Thä

25

204

Tr¹m y tÕ x· §ång Cam

 

178

Phó Thä

25

205

Tr¹m y tÕ x· Thôy LiÔu

 

179

Phó Thä

25

206

Tr¹m y tÕ x· Phïng X¸

 

180

Phó Thä

25

207

Tr¹m y tÕ x· S¬n Nga

 

181

Phó Thä

25

208

Tr¹m y tÕ x· Sai Nga

 

182

Phó Thä

25

209

Tr¹m y tÕ x· Tïng Khª

 

183

Phó Thä

25

210

Tr¹m y tÕ x· Tam S¬n

 

184

Phó Thä

25

211

Tr¹m y tÕ x· V¨n B¸n

 

185

Phó Thä

25

212

Tr¹m y tÕ x· CÊp DÉn

 

186

Phó Thä

25

213

Tr¹m y tÕ x· Thanh Nga

 

187

Phó Thä

25

214

Tr¹m y tÕ x· X­¬ng ThÞnh

 

188

Phó Thä

25

215

Tr¹m y tÕ x· Phó Khª

 

189

Phó Thä

25

216

Tr¹m y tÕ x· S¬n T×nh

 

190

Phó Thä

25

217

Tr¹m y tÕ x· Yªn TËp

 

191

Phó Thä

25

218

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Lung

 

192

Phó Thä

25

219

Tr¹m y tÕ x· T¹ X¸

 

193

Phó Thä

25

220

Tr¹m y tÕ x· Phó L¹c

 

194

Phó Thä

25

221

Tr¹m y tÕ x· T×nh C­¬ng

 

195

Phó Thä

25

222

Tr¹m y tÕ x· Ch­¬ng X¸

 

196

Phó Thä

25

223

Tr¹m y tÕ x· HiÒn §a

 

197

Phó Thä

25

224

Tr¹m y tÕ x· V¨n Khóc

 

198

Phó Thä

25

225

Tr¹m y tÕ x· Yªn D­ìng

 

199

Phó Thä

25

226

Tr¹m y tÕ x· C¸t Trï

 

200

Phó Thä

25

227

Tr¹m y tÕ x· §iªu L­¬ng

 

201

Phó Thä

25

228

Tr¹m y tÕ x· §ång L­¬ng

 

202

Phó Thä

25

229

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn H­ng Ho¸

 

203

Phó Thä

25

230

Tr¹m y tÕ x· Vùc Tr­êng

 

204

Phó Thä

25

231

Tr¹m y tÕ x· HiÒn Quan

 

205

Phó Thä

25

232

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Nha

 

206

Phó Thä

25

233

Tr¹m y tÕ x· Thanh Uyªn

 

207

Phó Thä

25

234

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Quang

 

208

Phó Thä

25

235

Tr¹m y tÕ x· Tø Mü

 

209

Phó Thä

25

236

Tr¹m y tÕ x· V¨n L­¬ng

 

210

Phó Thä

25

237

Tr¹m y tÕ x· Hïng §«

 

211

Phó Thä

25

238

Tr¹m y tÕ x· Ph­¬ng ThÞnh

 

212

Phó Thä

25

239

Tr¹m y tÕ x· Tam C­êng

 

213

Phó Thä

25

240

Tr¹m y tÕ x· Cæ TiÕt

 

214

Phó Thä

25

241

Tr¹m y tÕ x· Quang Hóc

 

215

Phó Thä

25

242

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Nén

 

216

Phó Thä

25

243

Tr¹m y tÕ x· TÒ LÔ

 

217

Phó Thä

25

244

Tr¹m y tÕ x· Thä V¨n

 

218

Phó Thä

25

245

Tr¹m y tÕ x· DÞ NËu

 

219

Phó Thä

25

246

Tr¹m y tÕ x· Hång §µ

 

220

Phó Thä

25

247

Tr¹m y tÕ x· DËu D­¬ng

 

221

Phó Thä

25

248

Tr¹m y tÕ x· Th­îng N«ng

 

222

Phó Thä

25

249

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn L©m Thao

 

223

Phó Thä

25

250

Tr¹m y tÕ x· Tiªn Kiªn

 

224

Phó Thä

25

251

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Lòng

 

225

Phó Thä

25

252

Tr¹m y tÕ x· Hy C­¬ng

 

226

Phó Thä

25

253

Tr¹m y tÕ x· Chu Hãa

 

227

Phó Thä

25

254

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Huy

 

228

Phó Thä

25

255

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch S¬n

 

229

Phó Thä

25

256

Tr¹m y tÕ x· Thanh §×nh

 

230

Phó Thä

25

302

Tr¹m y tÕ x· Th­îng Cöu

 

231

Phó Thä

25

303

Tr¹m y tÕ x· L­¬ng Nha

 

232

Phó Thä

25

304

Tr¹m y tÕ x· Yªn S¬n

 

233

Phó Thä

25

305

Tr¹m y tÕ x· Tinh NhuÖ

 

234