Thứ ba, ngày 25/09/2018

25 Tỉnh Phú Thọ

25 Tỉnh Phú Thọ

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Phó Thä

25

002

BÖnh viÖn ®a khoa thÞ x· Phó Thä

 

2

Phó Thä

25

003

BÖnh viÖn Y d­îc cæ truyÒn vµ Phôc håi chøc n¨ng tØnh Phó Thä

 

3

Phó Thä

25

004

Trung t©m y tÕ huyÖn L©m Thao

 

4

Phó Thä

25

005

Trung t©m y tÕ huyÖn Thanh Thñy

 

5

Phó Thä

25

008

Trung t©m y tÕ huyÖn Phï Ninh

 

6

Phó Thä

25

009

Trung t©m y tÕ huyÖn Tam N«ng

 

7

Phó Thä

25

010

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Thanh S¬n

 

8

Phó Thä

25

011

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn CÈm Khª

 

9

Phó Thä

25

012

Trung t©m y tÕ huyÖn Yªn LËp

 

10

Phó Thä

25

013

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Thanh Ba

 

11

Phó Thä

25

014

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn H¹ Hoµ

 

12

Phó Thä

25

015

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §oan Hïng

 

13

Phó Thä

25

017

BÖnh viÖn X©y dùng ViÖt Tr×

 

14

Phó Thä

25

021

BÖnh x¸ C«ng ty TNHH MTV Pangrim Neotex

 

15

Phó Thä

25

024

Phßng kh¸m ®a khoa C«ng ty Supe Phèt Ph¸t vµ hãa chÊt L©m Thao

 

16

Phó Thä

25

027

Phßng kh¸m ®a khoa - XÝ nghiÖp dÞch vô - Tæng C«ng ty GiÊy VN

 

17

Phó Thä

25

033

Phßng kh¸m ®a khoa C«ng ty Cæ phÇn ®­êng s¾t VÜnh Phó

 

18

Phó Thä

25

042

BÖnh x¸ tr­êng §¹i häc C«ng nghiÖp ViÖt Tr×

 

19

Phó Thä

25

044

Phßng kh¸m ®a khoa - Trung t©m y tÕ dù phßng tØnh Phó Thä

 

20

Phó Thä

25

045

Trung t©m y tÕ huyÖn T©n S¬n

 

21

Phó Thä

25

046

Tr¹m y tÕ x· T©n §øc

 

22

Phó Thä

25

047

Tr¹m y tÕ ph­êng D÷u L©u

 

23

Phó Thä

25

048

Tr¹m y tÕ ph­êng V©n C¬

 

24

Phó Thä

25

049

Tr¹m y tÕ ph­êng N«ng Trang

 

25

Phó Thä

25

050

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n D©n

 

26

Phó Thä

25

051

Tr¹m y tÕ ph­êng Gia CÈm

 

27

Phó Thä

25

052

Tr¹m y tÕ ph­êng Tiªn C¸t

 

28

Phó Thä

25

053

Tr¹m y tÕ ph­êng Thä S¬n

 

29

Phó Thä

25

054

Tr¹m y tÕ ph­êng Thanh MiÕu

 

30

Phó Thä

25

055

Tr¹m y tÕ ph­êng B¹ch H¹c

 

31

Phó Thä

25

056

Tr¹m y tÕ ph­êng BÕn Gãt

 

32

Phó Thä

25

057

Tr¹m y tÕ x· V©n Phó

 

33

Phó Thä

25

058

Tr¹m y tÕ x· Ph­îng L©u

 

34

Phó Thä

25

059

Tr¹m y tÕ x· Thôy V©n

 

35

Phó Thä

25

060

Tr¹m y tÕ x· Minh Ph­¬ng

 

36

Phó Thä

25

061

Tr¹m y tÕ x· Tr­ng V­¬ng

 

37

Phó Thä

25

062

Tr¹m y tÕ x· Minh N«ng

 

38

Phó Thä

25

063

Tr¹m y tÕ x· S«ng L«

 

39

Phó Thä

25

064

Tr¹m y tÕ ph­êng Tr­êng ThÞnh

 

40

Phó Thä

25

065

Tr¹m y tÕ ph­êng Hïng V­¬ng

 

41

Phó Thä

25

066

Tr¹m y tÕ ph­êng Phong Ch©u

 

42

Phó Thä

25

067

Tr¹m y tÕ ph­êng ¢u C¬

 

43

Phó Thä

25

068

Tr¹m y tÕ x· Hµ Léc

 

44

Phó Thä

25

069

Tr¹m y tÕ x· Phó Hé

 

45

Phó Thä

25

070

Tr¹m y tÕ x· V¨n Lung

 

46

Phó Thä

25

071

Tr¹m y tÕ x· Thanh Minh

 

47

Phó Thä

25

072

Tr¹m y tÕ x· Hµ Th¹ch

 

48

Phó Thä

25

074

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn §oan Hïng

 

49

Phó Thä

25

075

Tr¹m y tÕ x· §«ng Khª

 

50

Phó Thä

25

076

Tr¹m y tÕ x· Nghinh Xuyªn

 

51

Phó Thä

25

077

Tr¹m y tÕ x· Hïng Quan

 

52

Phó Thä

25

078

Tr¹m y tÕ x· B»ng Lu©n

 

53

Phó Thä

25

079

Tr¹m y tÕ x· V©n Du

 

54

Phó Thä

25

080

Tr¹m y tÕ x· Ph­¬ng Trung

 

55

Phó Thä

25

081

Tr¹m y tÕ x· QuÕ L©m

 

56

Phó Thä

25

082

Tr¹m y tÕ x· Minh L­¬ng

 

57

Phó Thä

25

083

Tr¹m y tÕ x· B»ng Do·n

 

58

Phó Thä

25

084

Tr¹m y tÕ X· ChÝ §¸m

 

59

Phó Thä

25

085

Tr¹m y tÕ x· Phong Phó

 

60

Phó Thä

25

086

Tr¹m y tÕ x· Phóc Lai