Thứ bảy, ngày 22/09/2018

24 Tỉnh Bắc Giang

24 Tỉnh Bắc Giang

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn BV

Ghi chó

1

B¾c Giang

24

002

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Yªn ThÕ

 

2

B¾c Giang

24

003

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Lôc Nam

 

3

B¾c Giang

24

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn S¬n §éng

 

4

B¾c Giang

24

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn T©n Yªn

 

5

B¾c Giang

24

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn HiÖp Hßa

 

6

B¾c Giang

24

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn L¹ng Giang

 

7

B¾c Giang

24

009

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn ViÖt Yªn

 

8

B¾c Giang

24

010

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Yªn Dòng

 

9

B¾c Giang

24

015

Phßng kh¸m ®a khoa GTVT

 

  B¾c Giang 24 016 Ban Y tế Công an tỉnh Bắc Giang  

10

B¾c Giang

24

017

BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc Lôc Ng¹n

 

11

B¾c Giang

24

019

BÖnh viÖn 110 - C¬ së 2

 

12

B¾c Giang

24

020

BÖnh viÖn ®a khoa S«ng Thư­¬ng

 

13

B¾c Giang

24

024

Phßng kh¸m §KGTVT c¬ së 2

 

14

B¾c Giang

24

025

Phßng kh¸m ®a khoa  B¶o Minh

 

15

B¾c Giang

24

035

TYT ThÞ trÊn CÇu Gå

 

16

B¾c Giang

24

036

TYT ThÞ trÊn Bè H¹

 

17

B¾c Giang

24

037

TYT ThÞ trÊn NT Yªn ThÕ

 

18

B¾c Giang

24

038

TYT X· §ång TiÕn

 

19

B¾c Giang

24

039

TYT x· Canh NËu

 

20

B¾c Giang

24

040

TYT x· Xu©n L­ư¬ng

 

21

B¾c Giang

24

041

TYT X· Tam TiÕn

 

22

B¾c Giang

24

042

TYT x· §ång V­ư¬ng

 

23

B¾c Giang

24

043

TYT x· §ång H­ưu

 

24

B¾c Giang

24

044

TYT x· Tam HiÖp

 

25

B¾c Giang

24

045

TYT X· TiÕn Th¾ng

 

26

B¾c Giang

24

046

TYT x· Hång Kú

 

27

B¾c Giang

24

047

TYT x· §ång L¹c

 

28

B¾c Giang

24

048

TYT x· §«ng S¬n

 

29

B¾c Giang

24

049

TYT x· T©n HiÖp

 

30

B¾c Giang

24

050

TYT x· H­ư¬ng VÜ

 

31

B¾c Giang

24

051

TYT x· §ång Kú

 

32

B¾c Giang

24

052

TYT x· An Th­ưîng

 

33

B¾c Giang

24

053

TYT x· Phån X­ư¬ng

 

34

B¾c Giang

24

054

TYT x· T©n Sái

 

35

B¾c Giang

24

055

TYT x· Bè H¹

 

36

B¾c Giang

24

056

TYT ThÞ trÊn Cao Th­ưîng

 

37

B¾c Giang

24

057

TYT ThÞ trÊn Nh· Nam

 

38

B¾c Giang

24

058

TYT x· Lan Giíi

 

39

B¾c Giang

24

059

TYT x· Nh· Nam

 

40

B¾c Giang

24

060

TYT x· T©n Trung

 

41

B¾c Giang

24

061

TYT x· §¹i Hãa

 

42

B¾c Giang

24

062

TYT X· Quang TiÕn

 

43

B¾c Giang

24

063

TYT X· Phóc S¬n

 

44

B¾c Giang

24

064

TYT X· An D­ư¬ng

 

45

B¾c Giang

24

065

TYT X· Phóc Hßa

 

46

B¾c Giang

24

066

TYT X· Liªn S¬n

 

47

B¾c Giang

24

067

TYT X· Hîp §øc

 

48

B¾c Giang

24

068

TYT X· Lam Cèt

 

49

B¾c Giang

24

069

TYT X· Cao X¸

 

50

B¾c Giang

24

070

TYT X· Cao Thư­îng

 

51

B¾c Giang

24

071

TYT X· ViÖt Ngäc

 

52

B¾c Giang

24

072

TYT X· Song V©n

 

53

B¾c Giang

24

073

TYT X· Ngäc Ch©u

 

54

B¾c Giang

24

074

TYT X· Ngäc V©n

 

55

B¾c Giang

24

075

TYT X· ViÖt LËp

 

56

B¾c Giang

24

076

TYT X· Liªn Chung

 

57

B¾c Giang

24

077

TYT X· Ngäc ThiÖn

 

58

B¾c Giang

24

078

TYT X· Ngäc Lý

 

59

B¾c Giang

24

079

TYT X· QuÕ Nham

 

60

B¾c Giang

24

080

TYT ThÞ trÊn KÐp

 

61

B¾c Giang

24

082

TYT ThÞ trÊn V«i

 

62

B¾c Giang

24

083

TYT X· NghÜa Hßa

 

63

B¾c Giang

24

084

TYT X· NghÜa H­ưng

 

64

B¾c Giang

24

085

TYT X· Quang ThÞnh

 

65

B¾c Giang

24

086

TYT X· H­ư¬ng S¬n

 

66

B¾c Giang

24

087

TYT X· §µo Mü

 

67

B¾c Giang

24

088

TYT X· Tiªn Lôc

 

68

B¾c Giang

24

089

TYT X· An Hµ

 

69

B¾c Giang

24

090

TYT X· T©n ThÞnh

 

70

B¾c Giang

24

091

TYT X· Mü Hµ

 

71

B¾c Giang

24

092

TYT X· H­ư¬ng L¹c

 

72

B¾c Giang

24

093

TYT X· D­ư¬ng §øc

 

73

B¾c Giang

24

094

TYT X· T©n Thanh

 

74

B¾c Giang

24

095

TYT X· Yªn Mü

 

75

B¾c Giang

24

096

TYT X· T©n H­ưng

 

76

B¾c Giang

24

097

TYT X· Mü Th¸i

 

77

B¾c Giang

24

098

TYT X· Phi M«

 

78

B¾c Giang

24

099

TYT X· X­ư¬ng L©m

 

79

B¾c Giang

24

100

TYT X· Xu©n H­ư¬ng

 

80

B¾c Giang

24

101

TYT X· T©n DÜnh

 

81

B¾c Giang

24

102

TYT X· §¹i L©m

 

82

B¾c Giang

24

103

TYT X· Th¸i §µo

 

83

B¾c Giang

24

105

TYT thÞ trÊn §åi Ng«

 

84

B¾c Giang

24

106

TYT thÞ trÊn Lôc Nam

 

85

B¾c Giang

24

107

TYT X· §«ng H­ưng

 

86

B¾c Giang

24

108

TYT X· §«ng Phó

 

87

B¾c Giang

24

109

TYT X· Tam DÞ

 

88

B¾c Giang

24

110

TYT X· B¶o S¬n

 

89

B¾c Giang

24

111

TYT X· B¶o §µi

 

90

B¾c Giang

24

112

TYT X· Thanh L©m

 

91

B¾c Giang

24

113

TYT X· Tiªn Nha

 

92

B¾c Giang

24

114

TYT X· Tr­ưêng Giang

 

93

B¾c Giang

24

115

TYT X· Tiªn H­ưng

 

94

B¾c Giang

24

116

TYT X· Ph­ư¬ng S¬n

 

95

B¾c Giang

24

117

TYT X· Chu §iÖn

 

96

B¾c Giang

24

118

TYT X· C­ư¬ng S¬n

 

97

B¾c Giang

24

119

TYT X· NghÜa Ph­ư¬ng

 

98

B¾c Giang

24

120

TYT X· V« Tranh

 

99

B¾c Giang

24

121

TYT X· B×nh S¬n

 

100

B¾c Giang

24

122

TYT X· Lan MÉu

 

101

B¾c Giang

24

123

TYT X· Yªn S¬n

 

102

B¾c Giang

24

124

TYT X· Kh¸m L¹ng

 

103

B¾c Giang

24

125

TYT X· HuyÒn S¬n

 

104

B¾c Giang

24

126

TYT X· Tr­ưêng S¬n

 

105

B¾c Giang

24

127

TYT X· Lôc S¬n

 

106

B¾c Giang

24

128

TYT X· B¾c Lòng

 

107

B¾c Giang

24

129

TYT X· Vò X¸

 

108

B¾c Giang

24

130

TYT X· CÈm Lý

 

109

B¾c Giang

24

131

TYT X· §an Héi

 

110

B¾c Giang

24

132

TYT thÞ trÊn Chò

 

111

B¾c Giang

24

133

TYT X· CÊm S¬n

 

112

B¾c Giang

24

134

TYT X· T©n S¬n

 

113

B¾c Giang

24

135

TYT X· Phong Minh

 

114

B¾c Giang

24

136

TYT X· Phong V©n

 

115

B¾c Giang

24

137

TYT X· Xa Lý

 

116

B¾c Giang

24

138

TYT X· Hé §¸p

 

117

B¾c Giang

24

139

TYT X· S¬n H¶i

 

118

B¾c Giang

24

140

TYT X· Thanh H¶i

 

119

B¾c Giang

24

141

TYT X· Kiªn Lao

 

120

B¾c Giang

24

142

TYT X· Biªn S¬n

 

121

B¾c Giang

24

143

TYT X· Kiªn Thµnh

 

122

B¾c Giang

24

144

TYT X· Hång Giang

 

123

B¾c Giang

24

145

TYT X· Kim S¬n

 

124

B¾c Giang

24

146

TYT X· T©n Hoa

 

125

B¾c Giang

24

147

TYT X· Gi¸p S¬n

 

126

B¾c Giang

24

148

TYT X· BiÓn §éng

 

127

B¾c Giang

24

149

TYT X· Quý S¬n

 

128

B¾c Giang

24

150

TYT X· Trï Hùu

 

129

B¾c Giang

24

151

TYT X· PH× §iÒn

 

130

B¾c Giang

24

152

TYT X· NghÜa Hå

 

131

B¾c Giang

24

153

TYT X· T©n Quang

 

132

B¾c Giang

24

154

TYT X· §ång Cèc

 

133

B¾c Giang

24

155

TYT X· T©n LËp

 

134

B¾c Giang

24

156

TYT X· Phó NhuËn

 

135

B¾c Giang

24

157

TYT X· Mü An

 

136

B¾c Giang

24

158

TYT X· Nam D­ư¬ng

 

137

B¾c Giang

24

159

TYT X· T©n Méc

 

138

B¾c Giang

24

160

TYT X· §Ìo Gia

 

139

B¾c Giang

24

161

TYT X· Ph­ưîng S¬n

 

140

B¾c Giang

24

162

TYT thÞ trÊn An Ch©u

 

141

B¾c Giang

24

163

TYT X· Th¹ch S¬n

 

142

B¾c Giang

24

164

TYT X· V©n S¬n

 

143

B¾c Giang

24

165

TYT X· H÷u S¶n

 

144

B¾c Giang

24

166

TYT X· QuÕ S¬n

 

145

B¾c Giang

24

167

TYT X· Phóc Th¾ng

 

146

B¾c Giang

24

168

TYT X· Chiªn S¬n

 

147

B¾c Giang

24

169

TYT X· Gi¸o Liªm

 

148

B¾c Giang

24

170

TYT X· VÜnh Kh­ư¬ng

 

149

B¾c Giang

24

171

TYT X· CÈm §µn

 

150

B¾c Giang

24

172

TYT X· An L¹c

 

151

B¾c Giang

24

173

TYT X· An LËp

 

152

B¾c Giang

24

174

TYT X· Yªn §Þnh

 

153

B¾c Giang

24

175

TYT X· LÖ ViÔn

 

154

B¾c Giang

24

176

TYT X· An Ch©u

 

155

B¾c Giang

24

177

TYT X· An B¸

 

156

B¾c Giang

24

178

TYT X· TuÊn §¹o

 

157

B¾c Giang

24

179

TYT X· D­ư¬ng H­ưu

 

158

B¾c Giang

24

180

TYT X· Bång Am

 

159

B¾c Giang

24

181

TYT X· Long S¬n

 

160

B¾c Giang

24

182

TYT X· Thanh S¬n

 

161

B¾c Giang

24

183

TYT X· Thanh LuËn

 

162

B¾c Giang

24

184

TYT thÞ trÊn Neo

 

163

B¾c Giang

24

185

TYT X· L·o Hé

 

164

B¾c Giang

24

187

TYT X· H­ư¬ng Gi¸n

 

165

B¾c Giang

24

188

TYT X· T©n An

 

166

B¾c Giang

24

191

TYT X· Quúnh S¬n

 

167

B¾c Giang

24

193

TYT X· Néi Hoµng

 

168

B¾c Giang

24

194

TYT X· TiÒn Phong

 

169

B¾c Giang

24

195

TYT X· Xu©n Phó

 

170

B¾c Giang

24

196

TYT X· T©n LiÔu

 

171

B¾c Giang

24

197

TYT X· TrÝ Yªn

 

172

B¾c Giang

24

198

TYT X· L·ng S¬n

 

173

B¾c Giang

24

199

TYT X· Yªn L­ư

 

174

B¾c Giang

24

200

TYT X· TiÕn Dòng

 

175

B¾c Giang

24

201

TYT X· Nham S¬n

 

176

B¾c Giang

24

202

TYT X· §øc Giang

 

177

B¾c Giang

24

203

TYT X· C¶nh Thôy

 

178

B¾c Giang

24

204

TYT X· T­ư M¹i

 

179

B¾c Giang

24

205

TYT X· Th¾ng C­ư¬ng

 

180

B¾c Giang

24

206

TYT X· §ång ViÖt

 

181

B¾c Giang

24

207

TYT X· §ång Phóc

 

182

B¾c Giang

24

208

TYT thÞ trÊn  BÝch §éng

 

183

B¾c Giang

24

209

TYT thÞ trÊn NÕnh

 

184

B¾c Giang

24

210

TYT X· Th­ưîng Lan

 

185

B¾c Giang

24

211

TYT X· VIÖT TiÕn

 

186

B¾c Giang

24

212

TYT X· NghÜa Trung

 

187

B¾c Giang

24

213

TYT X· Minh §øc

 

188

B¾c Giang

24

214

TYT X· H­ư¬ng Mai

 

189

B¾c Giang

24

215

TYT X· Tù L¹n

 

190

B¾c Giang

24

216

TYT X· BÝch S¬n

 

191

B¾c Giang

24

217

TYT X· Trung S¬n

 

192

B¾c Giang

24

218

TYT X· Hång Th¸i

 

193

B¾c Giang

24

219

TYT X· Tiªn S¬n

 

194

B¾c Giang

24

220

TYT X· T¨ng TiÕn

 

195

B¾c Giang

24

221

TYT X· Qu¶ng Minh

 

196

B¾c Giang

24

222

TYT X· Hoµng Ninh

 

197

B¾c Giang

24

223

TYT X· Ninh S¬n

 

198

B¾c Giang

24

224

TYT X· V©n Trung

 

199

B¾c Giang

24

225

TYT X· V©n Hµ

 

200

B¾c Giang

24

226

TYT X· Quang Ch©u

 

201

B¾c Giang

24

227

TYT thÞ trÊn Th¾ng

 

202

B¾c Giang

24

228

TYT X· §ång T©n

 

203

B¾c Giang

24

229

TYT X· Thanh V©n

 

204

B¾c Giang

24

230

TYT X· Hoµng L­ư¬ng

 

205

B¾c Giang

24

231

TYT X· Hoµng V©n

 

206

B¾c Giang

24

232

TYT X· Hoµng Thanh

 

207

B¾c Giang

24

233

TYT X· Hoµng An

 

208

B¾c Giang

24

234

TYT X· Ngäc S¬n

 

209

B¾c Giang

24

235

TYT X· Th¸i S¬n

 

210

B¾c Giang

24

236

TYT X· Hßa S¬n

 

211

B¾c Giang

24

237

TYT x·  §øc Th¾ng

 

212

B¾c Giang

24

238

TYT x·  Quang Minh

 

213

B¾c Giang

24

239

TYT x·  L­ư¬ng Phong

 

214

B¾c Giang

24

240

TYT x·  Hïng S¬n

 

215

B¾c Giang

24

241

TYT x·  §¹i Thµnh

 

216

B¾c Giang

24

242

TYT x·  Th­ưêng Th¾ng

 

217

B¾c Giang

24

243

TYT x·  Hîp ThÞnh

 

218

B¾c Giang

24

244

TYT x·  Danh Th¾ng

 

219

B¾c Giang

24

245

TYT x·  Mai Trung

 

220

B¾c Giang

24

246

TYT x·  §oan B¸i

 

221

B¾c Giang

24

247

TYT x·  B¾c Lý

 

222

B¾c Giang

24

248

TYT x·  Xu©n CÈm

 

223

B¾c Giang

24

249

TYT x·  H­ư¬ng L©m

 

224

B¾c Giang

24

250

TYT x·  §«ng Lç

 

225

B¾c Giang

24

251

TYT x·  Ch©u Minh

 

226

B¾c Giang

24

252