Thứ bảy, ngày 22/09/2018

22 Tỉnh Quảng Ninh

22 Tỉnh Quảng Ninh

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Qu¶ng Ninh

22

001

BÖnh viÖn ®a khoa tØnh Qu¶ng Ninh

 

2

Qu¶ng Ninh

22

002

BÖnh viÖn B·i Ch¸y

 

3

Qu¶ng Ninh

22

003

Phßng kh¸m ®a khoa KV Cao Xanh- H¹ Long

 

4

Qu¶ng Ninh

22

005

Phßng kh¸m ®a khoa KV Hµ Tu - H¹ Long

 

5

Qu¶ng Ninh

22

007

BÖnh viÖn ®a khoa CÈm Ph¶

 

6

Qu¶ng Ninh

22

008

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Quang Hanh- CÈm Ph¶

 

7

Qu¶ng Ninh

22

009

Tr¹m y tÕ ph­ưêng CÈm Phó- CÈm Ph¶

 

8

Qu¶ng Ninh

22

010

Tr¹m y tÕ ph­ưêng M«ng Dư­¬ng- CÈm Ph¶

 

9

Qu¶ng Ninh

22

011

Tr¹m y tÕ phư­êng Cöa ¤ng - CÈm Ph¶

 

10

Qu¶ng Ninh

22

012

Trung t©m y tÕ Thµnh phè U«ng BÝ

 

11

Qu¶ng Ninh

22

013

Phßng kh¸m ®a khoa KV Nam Khª- U«ng BÝ

 

12

Qu¶ng Ninh

22

014

Tr¹m y tÕ ph­ưêng B¾c S¬n- U«ng BÝ

 

13

Qu¶ng Ninh

22

015

TTYT huyÖn §«ng TriÒu

 

14

Qu¶ng Ninh

22

016

Phßng kh¸m ®a khoa KV M¹o Khª

 

15

Qu¶ng Ninh

22

017

TTYT thÞ x· Qu¶ng Yªn

 

16

Qu¶ng Ninh

22

018

Phßng kh¸m ®a khoa KV BiÓu Nghi-Qu¶ng Yªn

 

17

Qu¶ng Ninh

22

019

Phßng kh¸m ®a khoa KV Hµ Nam-Qu¶ng Yªn

 

18

Qu¶ng Ninh

22

020

TTYT huyÖn Hoµnh Bå

 

19

Qu¶ng Ninh

22

021

TTYT huyÖn V©n §ån

 

20

Qu¶ng Ninh

22

022

TTYT huyÖnTiªn Yªn

 

21

Qu¶ng Ninh

22

023

TTYT huyÖn H¶i Hµ

 

22

Qu¶ng Ninh

22

024

Trung t©m y tÕ huyÖn §Çm Hµ

 

23

Qu¶ng Ninh

22

025

Trung t©m y tÕ huyÖn B×nh Liªu

 

24

Qu¶ng Ninh

22

026

Trung t©m y tÕ huyÖn Ba ChÏ

 

25

Qu¶ng Ninh

22

027

TTYT Thµnh phè Mãng C¸i

 

26

Qu¶ng Ninh

22

029

Trung t©m y tÕ huyÖn C« T«

 

27

Qu¶ng Ninh

22

030

BÖnh viÖn ViÖt Nam Thôy §iÓn - U«ng bÝ

 

28

Qu¶ng Ninh

22

031

Trung t©m y tÕ Thµnh phè H¹ Long

 

29

Qu¶ng Ninh

22

040

Tr¹m y tÕ x· Trµng L­ư¬ng - §«ng TriÒu

 

30

Qu¶ng Ninh

22

042

Trung t©m y tÕ Than KV M¹o Khª

 

31

Qu¶ng Ninh

22

043

Trung t©m y tÕ Than Vµng Danh

 

32

Qu¶ng Ninh

22

048

Trung t©m Qu©n y/BCHQS Qu¶ng Ninh

 

33

Qu¶ng Ninh

22

049

Tr¹m y tÕ x· B×nh D­ư¬ng - §«ng TriÒu

 

34

Qu¶ng Ninh

22

050

Tr¹m y tÕ x· Hång Th¸i T©y- §.TriÒu

 

35

Qu¶ng Ninh

22

052

Tr¹m y tÕ x· An Sinh - §«ng TriÒu

 

36

Qu¶ng Ninh

22

053

Tr¹m y tÕ x· Hoµng QuÕ - §«ng TriÒu

 

37

Qu¶ng Ninh

22

054

Tr¹m y tÕ x· Thñy An - §«ng TriÒu

 

38

Qu¶ng Ninh

22

058

Tr¹m y tÕ ph­ưêng §¹i Yªn - H¹ Long

 

39

Qu¶ng Ninh

22

059

Tr¹m y tÕ ph­ưêng ViÖt H­ng - H¹ Long

 

40

Qu¶ng Ninh

22

060

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Yªn H¶i - Qu¶ng Yªn

 

41

Qu¶ng Ninh

22

062

Tr¹m y tÕ x· TiÒn An - Qu¶ng Yªn

 

42

Qu¶ng Ninh

22

063

Tr¹m y tÕ x· Hoµng T©n - Qu¶ng Yªn

 

43

Qu¶ng Ninh

22

065

Tr¹m y tÕ x· S«ng Khoai - Qu¶ng Yªn

 

44

Qu¶ng Ninh

22

066

Tr¹m y tÕ x· Quan L¹n  - V©n §ån

 

45

Qu¶ng Ninh

22

067

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Võng  - V©n §ån

 

46

Qu¶ng Ninh

22

068

Tr¹m y tÕ x· B¶n Sen  - V©n §ån

 

47

Qu¶ng Ninh

22

069

Tr¹m y tÕ x· Th¾ng Lîi  - V©n §ån

 

48

Qu¶ng Ninh

22

070

Tr¹m y tÕ x· Minh Ch©u  - V©n §ån

 

49

Qu¶ng Ninh

22

071

Tr¹m y tÕ x· Lª Lîi - Hoµnh Bå

 

50

Qu¶ng Ninh

22

072

Tr¹m y tÕ x· Thèng NhÊt - Hoµnh Bå

 

51

Qu¶ng Ninh

22

073

Tr¹m y tÕ x· S¬n D­ư¬ng - Hoµnh Bå

 

52

Qu¶ng Ninh

22

075

Tr¹m y tÕ x· Minh CÇm  - Ba ChÏ

 

53

Qu¶ng Ninh

22

076

Tr¹m y tÕ x· §¹p Thanh- Ba ChÏ

 

54

Qu¶ng Ninh

22

077

Tr¹m y tÕ x· Thanh L©m- Ba ChÏ

 

55

Qu¶ng Ninh

22

078

Tr¹m y tÕ x· Thanh S¬n- Ba ChÏ

 

56

Qu¶ng Ninh

22

079

Tr¹m y tÕ x· §ån §¹c- Ba ChÏ

 

57

Qu¶ng Ninh

22

080

Tr¹m y tÕ x· Nam S¬n- Ba ChÏ

 

58

Qu¶ng Ninh

22

081

Tr¹m y tÕ ph­ưêng B×nh Ngäc - Mãng C¸i

 

59

Qu¶ng Ninh

22

082

Tr¹m y tÕ x· H¶i TiÕn - Mãng C¸i

 

60

Qu¶ng Ninh

22

083

Tr¹m y tÕ x· §«ng Ngò - Tiªn Yªn

 

61

Qu¶ng Ninh

22

085

Tr¹m y tÕ x· NguyÔn HuÖ - §«ng TriÒu

 

62

Qu¶ng Ninh

22

086

Tr¹m y tÕ x· Hóc §éng - B×nh Liªu

 

63

Qu¶ng Ninh

22

087

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Hµ LÇm - H¹ Long

 

64

Qu¶ng Ninh

22

088

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Cao Th¾ng- H¹ Long

 

65

Qu¶ng Ninh

22

089

Tr¹m y tÕ x· §ång V¨n- B×nh Liªu

 

66

Qu¶ng Ninh

22

090

Phßng kh¸m ®a khoa KV Hoµnh M« - B×nh Liªu

 

67

Qu¶ng Ninh

22

091

Tr¹m y tÕ x· §ång T©m- B×nh Liªu

 

68

Qu¶ng Ninh

22

092

Tr¹m y tÕ x· Lôc Hån- B×nh Liªu

 

69

Qu¶ng Ninh

22

093

Tr¹m y tÕ x· V« Ng¹i- B×nh Liªu

 

70

Qu¶ng Ninh

22

095

BÖnh viÖn ®a khoa KV CÈm Ph¶

 

71

Qu¶ng Ninh

22

099

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp - §Çm Hµ

 

72

Qu¶ng Ninh

22

103

Tr¹m y tÕ ph­ưêng CÈm Th¹ch - CÈm Ph¶

 

73

Qu¶ng Ninh

22

128

Tr¹m y tÕ ph­ưêng CÈm Trung - CÈm Ph¶

 

74

Qu¶ng Ninh

22

132

Tr¹m y tÕ ph­ưêng CÈm T©y- CÈm ph¶

 

75

Qu¶ng Ninh

22

133

Tr¹m y tÕ ph­ưêng CÈm §«ng - CÈm Ph¶

 

76

Qu¶ng Ninh

22

140

Tr¹m y tÕ ph­ưêng CÈm S¬n-CÈm Ph¶

 

77

Qu¶ng Ninh

22

141

Tr¹m y tÕ x· §«ng X¸  - V©n §ån

 

78

Qu¶ng Ninh

22

142

Tr¹m y tÕ x· §ång Rui - Tiªn Yªn

 

79

Qu¶ng Ninh

22

145

Tr¹m y tÕ x· H¹ Long - V©n §ån

 

80

Qu¶ng Ninh

22

179

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Hµ Kh¸nh- H¹ Long

 

81

Qu¶ng Ninh

22

183

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Hµ Trung- H¹ Long

 

82

Qu¶ng Ninh

22

187

Tr¹m y tÕ x· Hång Th¸i §«ng- §«ng TriÒu

 

83

Qu¶ng Ninh

22

188

Tr¹m y tÕ x· Yªn Thä - §«ng TriÒu

 

84

Qu¶ng Ninh

22

189

Tr¹m y tÕ x· Yªn §øc - §«ng TriÒu

 

85

Qu¶ng Ninh

22

190

Tr¹m y tÕ x· Kim S¬n - §«ng TriÒu

 

86

Qu¶ng Ninh

22

192

Tr¹m y tÕ x· Xu©n S¬n - §«ng TriÒu

 

87

Qu¶ng Ninh

22

193

Tr¹m y tÕ x· H­ng §¹o - §«ng TriÒu

 

88

Qu¶ng Ninh

22

194

Tr¹m y tÕ x· Hång Phong- §«ng TriÒu

 

89

Qu¶ng Ninh

22

196

Tr¹m y tÕ x· §øc ChÝnh - §«ng TriÒu

 

90

Qu¶ng Ninh

22

197

Tr¹m y tÕ x· ViÖt D©n - §«ng TriÒu

 

91

Qu¶ng Ninh

22

198

Tr¹m y tÕ x· B×nh Khª - §«ng TriÒu

 

92

Qu¶ng Ninh

22

199

Tr¹m y tÕ x· T©n ViÖt - §«ng TriÒu

 

93

Qu¶ng Ninh

22

200

Tr¹m y tÕ x· Trµng An - §«ng TriÒu

 

94

Qu¶ng Ninh

22

202

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Ph­ư¬ng Nam - U«ng BÝ

 

95

Qu¶ng Ninh

22

203

Tr¹m y tÕ x· Th­ưîng Yªn C«ng - U«ng BÝ

 

96

Qu¶ng Ninh

22

204

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng §iÒn - H¶i Hµ

 

97

Qu¶ng Ninh

22

205

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Long- H¶i Hµ

 

98

Qu¶ng Ninh

22

206

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Minh- H¶i Hµ

 

99

Qu¶ng Ninh

22

207

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng ThÞnh- H¶i Hµ

 

100

Qu¶ng Ninh

22

209

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Phong- H¶i Hµ

 

101

Qu¶ng Ninh

22

211

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng ChÝnh- H¶i Hµ

 

102

Qu¶ng Ninh

22

212

Tr¹m y tÕ x· §­ưêng Hoa - H¶i Hµ

 

103

Qu¶ng Ninh

22

213

Tr¹m y tÕ x· TiÕn Tíi - H¶i Hµ

 

104

Qu¶ng Ninh

22

215

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Thµnh- H¶i Hµ

 

105

Qu¶ng Ninh

22

216

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Th¾ng- H¶i Hµ

 

106

Qu¶ng Ninh

22

217

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng §øc- H¶i Hµ

 

107

Qu¶ng Ninh

22

218

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng S¬n- H¶i Hµ

 

108

Qu¶ng Ninh

22

219

Tr¹m y tÕ x· C¸i Chiªn- H¶i Hµ

 

109

Qu¶ng Ninh

22

221

Tr¹m y tÕ x· Hßa B×nh - Hoµnh Bå

 

110

Qu¶ng Ninh

22

222

Tr¹m y tÕ x· Vò Oai - Hoµnh Bå

 

111

Qu¶ng Ninh

22

223

Tr¹m y tÕ x· T©n D©n - Hoµnh Bå

 

112

Qu¶ng Ninh

22

224

Tr¹m y tÕ x· D©n Chñ - Hoµnh Bå

 

113

Qu¶ng Ninh

22

225

Tr¹m y tÕ x· B»ng C¶ - Hoµnh Bå

 

114

Qu¶ng Ninh

22

226

Tr¹m y tÕ x· Kú Th­ưîng - Hoµnh Bå

 

115

Qu¶ng Ninh

22

227

Tr¹m y tÕ x· §ång L©m - Hoµnh Bå

 

116

Qu¶ng Ninh

22

228

Tr¹m y tÕ x· §ång S¬n - Hoµnh Bå

 

117

Qu¶ng Ninh

22

229

Tr¹m y tÕ x· §µi Xuyªn - V©n §ån

 

118

Qu¶ng Ninh

22

230

Tr¹m y tÕ x· B×nh D©n - V©n §ån

 

119

Qu¶ng Ninh

22

231

Tr¹m y tÕ x· §oµn KÕt - V©n §ån

 

120

Qu¶ng Ninh

22

232

Tr¹m y tÕ x· V¹n Yªn - V©n §ån

 

121

Qu¶ng Ninh

22

234

Tr¹m y tÕ x· §iÒn X¸ - Tiªn Yªn

 

122

Qu¶ng Ninh

22

235

Tr¹m y tÕ x· Phong Dô - Tiªn Yªn

 

123

Qu¶ng Ninh

22

237

Tr¹m y tÕ x· H¶i L¹ng - Tiªn Yªn

 

124

Qu¶ng Ninh

22

238

Tr¹m y tÕ x· §¹i Dùc - Tiªn Yªn

 

125

Qu¶ng Ninh

22

239

Tr¹m y tÕ x· Hµ L©u - Tiªn Yªn

 

126

Qu¶ng Ninh

22

241

Tr¹m y tÕ ph­ưêng CÈm Thñy - CÈm Ph¶

 

127

Qu¶ng Ninh

22

245

Tr¹m y tÕ ph­ưêng CÈm B×nh- CÈm Ph¶

 

128

Qu¶ng Ninh

22

248

Tr¹m y tÕ x· Céng Hßa - CÈm Ph¶

 

129

Qu¶ng Ninh

22

249

Tr¹m y tÕ x· CÈm H¶i - CÈm Ph¶

 

130

Qu¶ng Ninh

22

250

Tr¹m y tÕ x· D­ư¬ng Huy - CÈm Ph¶

 

131

Qu¶ng Ninh

22

252

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng L©m - §Çm Hµ

 

132

Qu¶ng Ninh

22

255

Tr¹m y tÕ x· H¶i Xu©n - Mãng C¸i

 

133

Qu¶ng Ninh

22

256

Tr¹m y tÕ ph­ưêng H¶i Hoµ - Mãng C¸i

 

134

Qu¶ng Ninh

22

257

Tr¹m y tÕ ph­ưêng H¶i Yªn - Mãng C¸i

 

135

Qu¶ng Ninh

22

258

Tr¹m y tÕ x· H¶i §«ng - Mãng C¸i

 

136

Qu¶ng Ninh

22

259

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng NghÜa - Mãng C¸i

 

137

Qu¶ng Ninh

22

260

Tr¹m y tÕ x· V¹n Ninh - Mãng C¸i

 

138

Qu¶ng Ninh

22

261

Tr¹m y tÕ x· H¶i S¬n - Mãng C¸i

 

139

Qu¶ng Ninh

22

262

Tr¹m y tÕ x· B¾c S¬n - Mãng C¸i

 

140

Qu¶ng Ninh

22

263

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Thùc - Mãng C¸i

 

141

Qu¶ng Ninh

22

264

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Trung - Mãng C¸i

 

142

Qu¶ng Ninh

22

265

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Trµ Cæ - Mãng C¸i

 

143

Qu¶ng Ninh

22

270

Tr¹m y tÕ x· L­ư¬ng M«ng- Ba ChÏ

 

144

Qu¶ng Ninh

22

271

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Ph­ư¬ng §«ng - U«ng bÝ

 

145

Qu¶ng Ninh

22

272

Tr¹m y tÕ x· Dùc Yªn - §Çm Hµ

 

146

Qu¶ng Ninh

22

273

Tr¹m y tÕ x· §¹i B×nh - §Çm Hµ

 

147

Qu¶ng Ninh

22

274

Tr¹m y tÕ x· §Çm Hµ - §Çm Hµ

 

148

Qu¶ng Ninh

22

275

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Lîi  - §Çm Hµ

 

149

Qu¶ng Ninh

22

276

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng An  - §Çm Hµ

 

150

Qu¶ng Ninh

22

277

Tr¹m y tÕ x· Thanh L©n - C« T«

 

151

Qu¶ng Ninh

22

278

Tr¹m y tÕ x· §ång TiÕn - C« T«

 

152

Qu¶ng Ninh

22

281

Phßng kh¸m ®a khoa KV Qu¶ng La- Hoµnh Bå

 

153

Qu¶ng Ninh

22

283

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Céng Hßa - Qu¶ng Yªn

 

154

Qu¶ng Ninh

22

284

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Hµ An - Qu¶ng Yªn

 

155

Qu¶ng Ninh

22

285

Tr¹m y tÕ ph­ưêng T©n An - Qu¶ng Yªn

 

156

Qu¶ng Ninh

22

286

Tr¹m y tÕ x· §iÒn C«ng - U«ng bÝ

 

157

Qu¶ng Ninh

22

287

Tr¹m y tÕ x· CÈm La - Qu¶ng Yªn

 

158

Qu¶ng Ninh

22

288

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Phong Cèc - Qu¶ng Yªn

 

159

Qu¶ng Ninh

22

289

Tr¹m y tÕ x· Liªn Hßa - Qu¶ng Yªn

 

160

Qu¶ng Ninh

22

290

Tr¹m y tÕ x· Liªn VÞ - Qu¶ng Yªn

 

161

Qu¶ng Ninh

22

291

Tr¹m y tÕ x· TiÒn Phong - Qu¶ng Yªn

 

162

Qu¶ng Ninh

22

292

Tr¹m y tÕ x· HiÖp Hßa - Qu¶ng Yªn

 

163

Qu¶ng Ninh

22

294

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Nam Hßa - Qu¶ng Yªn

 

164

Qu¶ng Ninh

22

297

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Yªn Thanh- U.BÝ

 

165

Qu¶ng Ninh

22

317

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Thanh S¬n - U«ng BÝ

 

166

Qu¶ng Ninh

22

332

Tr¹m y tÕ x· §¹i Thµnh

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

     Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

     BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.