Thứ sáu, ngày 20/07/2018

19 Tỉnh Thái Nguyên

19 Tỉnh Thái Nguyên

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Th¸i Nguyªn

19

001

Trung t©m y tÕ thµnh phè Th¸i Nguyªn

 

2

Th¸i Nguyªn

19

002

Trung t©m y tÕ thµnh phè S«ng C«ng

 

3

Th¸i Nguyªn

19

003

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §Þnh Hãa

 

4

Th¸i Nguyªn

19

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Phó L­¬ng

 

5

Th¸i Nguyªn

19

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §ång Hû

 

6

Th¸i Nguyªn

19

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Vâ Nhai

 

7

Th¸i Nguyªn

19

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §¹i Tõ

 

8

Th¸i Nguyªn

19

008

BÖnh viÖn ®a khoa thÞ x· Phæ Yªn

 

9

Th¸i Nguyªn

19

009

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Phó B×nh

 

10

Th¸i Nguyªn

19

020

Ph©n viÖn Tr¹i Cau

 

 

 

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.