Thứ bảy, ngày 22/09/2018

19 Tỉnh Thái Nguyên

19 Tỉnh Thái Nguyên

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Th¸i Nguyªn

19

001

Trung t©m y tÕ thµnh phè Th¸i Nguyªn

 

2

Th¸i Nguyªn

19

002

Trung t©m y tÕ thµnh phè S«ng C«ng

 

3

Th¸i Nguyªn

19

003

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §Þnh Hãa

 

4

Th¸i Nguyªn

19

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Phó L­¬ng

 

5

Th¸i Nguyªn

19

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §ång Hû

 

6

Th¸i Nguyªn

19

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Vâ Nhai

 

7

Th¸i Nguyªn

19

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §¹i Tõ

 

8

Th¸i Nguyªn

19

008

BÖnh viÖn ®a khoa thÞ x· Phæ Yªn

 

9

Th¸i Nguyªn

19

009

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Phó B×nh

 

10

Th¸i Nguyªn

19

020

Ph©n viÖn Tr¹i Cau

 

 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

     Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

     BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.