Thứ ba, ngày 21/08/2018

20 Tỉnh Lạng Sơn

20 Tỉnh Lạng Sơn

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

L¹ng S¬n

20

001

BÖnh viÖn Y häc cæ truyÒn

 

2

L¹ng S¬n

20

002

Trung t©m y tÕ Thµnh phè L¹ng S¬n

 

3

L¹ng S¬n

20

003

BÖnh viÖn ®a khoa trung t©m tØnh L¹ng S¬n

 

4

L¹ng S¬n

20

004

BÖnh x¸ QDY 50/BCHQS L¹ng S¬n

 

5

L¹ng S¬n

20

005

Ban B¶o vÖ CSSK c¸n bé

 

6

L¹ng S¬n

20

006

Trung t©m y tÕ huyÖn Trµng §Þnh

 

7

L¹ng S¬n

20

007

Trung t©m y tÕ huyÖn B×nh Gia

 

8

L¹ng S¬n

20

008

Trung t©m y tÕ huyÖn V¨n L·ng

 

9

L¹ng S¬n

20

009

Trung t©m y tÕ huyÖn B¾c S¬n

 

10

L¹ng S¬n

20

010

Trung t©m y tÕ huyÖn V¨n Quan

 

11

L¹ng S¬n

20

011

Trung t©m y tÕ huyÖn Cao Léc

 

12

L¹ng S¬n

20

012

Trung t©m y tÕ huyÖn Léc B×nh

 

13

L¹ng S¬n

20

014

Trung t©m y tÕ huyÖn Chi L¨ng

 

14

L¹ng S¬n

20

015

Trung t©m y tÕ huyÖn §×nh LËp

 

15

L¹ng S¬n

20

016

Trung t©m y tÕ huyÖn H÷u Lòng

 

16

L¹ng S¬n

20

019

BÖnh viÖn Lao tØnh L¹ng S¬n

 

17

L¹ng S¬n

20

020

BÖnh viÖn ®iÒu d­ìng vµ PHCN

 

18

L¹ng S¬n

20

024

Phßng kh¸m ®a khoa KV thÞ trÊn N«ng Tr­êng Th¸i B×nh

 

19

L¹ng S¬n

20

031

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng L¹c

 

20

L¹ng S¬n

20

032

Tr¹m y tÕ x· Mai Pha

 

21

L¹ng S¬n

20

033

Tr¹m y tÕ x· Hoµng §ång

 

22

L¹ng S¬n

20

035

Tr¹m y tÕ x· §¹i §ång

 

23

L¹ng S¬n

20

036

Tr¹m y tÕ x· Chi L¨ng

 

24

L¹ng S¬n

20

037

Tr¹m y tÕ x· §Ò Th¸m

 

25

L¹ng S¬n

20

038

Tr¹m y tÕ x· Hïng S¬n

 

26

L¹ng S¬n

20

039

Tr¹m y tÕ x· Tri Ph­¬ng

 

27

L¹ng S¬n

20

040

Tr¹m y tÕ x· Quèc Kh¸nh

 

28

L¹ng S¬n

20

041

Tr¹m y tÕ x· §éi CÊn

 

29

L¹ng S¬n

20

042

Tr¹m y tÕ x· Kh¸ng ChiÕn

 

30

L¹ng S¬n

20

043

Tr¹m y tÕ x· Hïng ViÖt

 

31

L¹ng S¬n

20

045

Tr¹m y tÕ x· T©n Minh

 

32

L¹ng S¬n

20

046

Tr¹m y tÕ X· Trung Thµnh

 

33

L¹ng S¬n

20

047

Tr¹m y tÕ X· ChÝ Minh

 

34

L¹ng S¬n

20

048

Tr¹m y tÕ x· Kim §ång

 

35

L¹ng S¬n

20

050

Tr¹m y tÕ x· §oµn KÕt

 

36

L¹ng S¬n

20

051

Tr¹m y tÕ X· VÜnh TiÕn

 

37

L¹ng S¬n

20

052

Tr¹m y tÕ x· T©n Yªn

 

38

L¹ng S¬n

20

053

Tr¹m y tÕ x· Cao Minh

 

39

L¹ng S¬n

20

054

Tr¹m y tÕ x· B¾c ¸i

 

40

L¹ng S¬n

20

055

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Long

 

41

L¹ng S¬n

20

056

Tr¹m y tÕ x· §µo Viªn

 

42

L¹ng S¬n

20

057

Phßng kh¸m ®a khoa KV V¨n MÞch

 

43

L¹ng S¬n

20

058

Tr¹m y tÕ x· Minh Khai

 

44

L¹ng S¬n

20

059

Tr¹m y tÕ x· Quang Trung

 

45

L¹ng S¬n

20

060

Tr¹m y tÕ x· Yªn Lç

 

46

L¹ng S¬n

20

063

Tr¹m y tÕ x· Quý Hßa

 

47

L¹ng S¬n

20

064

Tr¹m y tÕ x· ThiÖn Hßa

 

48

L¹ng S¬n

20

065

Tr¹m y tÕ x· Hßa B×nh

 

49

L¹ng S¬n

20

066

Tr¹m y tÕ x· ThiÖn Long

 

50

L¹ng S¬n

20

067

Tr¹m y tÕ x· Hång Th¸i

 

51

L¹ng S¬n

20

068

Tr¹m y tÕ x· Hoµng V¨n Thô

 

52

L¹ng S¬n

20

069

Tr¹m y tÕ x· T« HiÖu

 

53

L¹ng S¬n

20

070

Tr¹m y tÕ x· Hång Phong

 

54

L¹ng S¬n

20

071

Tr¹m y tÕ x· M«ng ¢n

 

55

L¹ng S¬n

20

072

Tr¹m y tÕ x· T©n V¨n

 

56

L¹ng S¬n

20

073

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Yªn

 

57

L¹ng S¬n

20

074

Tr¹m y tÕ x· B×nh La

 

58

L¹ng S¬n

20

075

Tr¹m y tÕ x· H­ng §¹o

 

59

L¹ng S¬n

20

076

Tr¹m y tÕ x· T©n Hßa

 

60

L¹ng S¬n

20

078

Tr¹m y tÕ x· Nh¹c Kú

 

61

L¹ng S¬n

20

079

Tr¹m y tÕ x· Hång Th¸i

 

62

L¹ng S¬n

20

081

Tr¹m y tÕ x· T©n Mü

 

63

L¹ng S¬n

20

083

Tr¹m y tÕ x· Hoµng ViÖt

 

64

L¹ng S¬n

20

084

Tr¹m y tÕ x· Thanh Long

 

65

L¹ng S¬n

20

085

Tr¹m y tÕ x· Thôy Hïng

 

66

L¹ng S¬n

20

086

Tr¹m y tÕ x· Trïng Kh¸nh

 

67

L¹ng S¬n

20

087

Tr¹m y tÕ x· T©n ViÖt

 

68

L¹ng S¬n

20

088

Tr¹m y tÕ x· An Hïng

 

69

L¹ng S¬n

20

089

Tr¹m y tÕ x· Trïng Qu¸n

 

70

L¹ng S¬n

20

090

Tr¹m y tÕ x· T©n Lang

 

71

L¹ng S¬n

20

091

Tr¹m y tÕ x· T©n T¸c

 

72

L¹ng S¬n

20

092

Tr¹m y tÕ x· B¾c La

 

73

L¹ng S¬n

20

093

Tr¹m y tÕ x· Thµnh Hßa

 

74

L¹ng S¬n

20

094

Tr¹m y tÕ x· Gia MiÔn

 

75

L¹ng S¬n

20

096

Tr¹m y tÕ x· Nam La

 

76

L¹ng S¬n

20

098

Tr¹m y tÕ x· Long §èng

 

77

L¹ng S¬n

20

099

Tr¹m y tÕ x· Quúnh S¬n

 

78

L¹ng S¬n

20

100

Tr¹m y tÕ x· B¾c S¬n

 

79

L¹ng S¬n

20

102

Tr¹m y tÕ x· TrÊn Yªn

 

80

L¹ng S¬n

20

103

Tr¹m y tÕ x· Vò L¨ng

 

81

L¹ng S¬n

20

104

Tr¹m y tÕ x· Chiªu Vò

 

82

L¹ng S¬n

20

106

Tr¹m y tÕ x· NhÊt TiÕn

 

83

L¹ng S¬n

20

107

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh

 

84

L¹ng S¬n

20

108

Tr¹m y tÕ x· T©n Tri

 

85

L¹ng S¬n

20

110

Tr¹m y tÕ x· ChiÕn Th¾ng

 

86

L¹ng S¬n

20

111

Tr¹m y tÕ x· Vò S¬n

 

87

L¹ng S¬n

20

112

Tr¹m y tÕ x· §ång ý

 

88

L¹ng S¬n

20

113

Tr¹m y tÕ x· V¹n Thñy

 

89

L¹ng S¬n

20

115

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp

 

90

L¹ng S¬n

20

116

Tr¹m y tÕ x· T©n H­¬ng

 

91

L¹ng S¬n

20

118

Tr¹m y tÕ x· §¹i An

 

92

L¹ng S¬n

20

119

Tr¹m y tÕ x· §ång Gi¸p

 

93

L¹ng S¬n

20

120

Tr¹m y tÕ x· B×nh Phóc

 

94

L¹ng S¬n

20

121

Tr¹m y tÕ x· Chu Tóc

 

95

L¹ng S¬n

20

122

Tr¹m y tÕ x· H÷u LÔ

 

96

L¹ng S¬n

20

123

Tr¹m y tÕ x· Hßa B×nh

 

97

L¹ng S¬n

20

124

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Khª

 

98

L¹ng S¬n

20

125

Tr¹m y tÕ x· L­¬ng N¨ng

 

99

L¹ng S¬n

20

126

Tr¹m y tÕ x· Phó Mü

 

100

L¹ng S¬n

20

127

Tr¹m y tÕ x· Song Giang

 

101

L¹ng S¬n

20

129

Tr¹m y tÕ x· Tó Xuyªn

 

102

L¹ng S¬n

20

130

Tr¹m y tÕ x· Trµng C¸c

 

103

L¹ng S¬n

20

131

Tr¹m y tÕ x· Trµng Ph¸i

 

104

L¹ng S¬n

20

132

Tr¹m y tÕ x· Trµng S¬n

 

105

L¹ng S¬n

20

133

Tr¹m y tÕ x· TrÊn Ninh

 

106

L¹ng S¬n

20

134

Tr¹m y tÕ x· Tri LÔ

 

107

L¹ng S¬n

20

136

Tr¹m y tÕ x· V©n Méng

 

108

L¹ng S¬n

20

137

Tr¹m y tÕ x· ViÖt Yªn

 

109

L¹ng S¬n

20

138

Tr¹m y tÕ x· VÜnh L¹i

 

110

L¹ng S¬n

20

139

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Mai

 

111

L¹ng S¬n

20

144

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Long

 

112

L¹ng S¬n

20

145

Tr¹m y tÕ x· Phó X¸

 

113

L¹ng S¬n

20

146

Tr¹m y tÕ x· Song Gi¸p

 

114

L¹ng S¬n

20

147

Tr¹m y tÕ x· B×nh Trung

 

115

L¹ng S¬n

20

148

Tr¹m y tÕ x· Hång Phong

 

116

L¹ng S¬n

20

149

Tr¹m y tÕ x· B¶o L©m

 

117

L¹ng S¬n

20

150

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch §¹n

 

118

L¹ng S¬n

20

151

Tr¹m y tÕ x· Léc Yªn

 

119

L¹ng S¬n

20

152

Tr¹m y tÕ x· Thôy Hïng

 

120

L¹ng S¬n

20

154

Tr¹m y tÕ x· XuÊt LÔ

 

121

L¹ng S¬n

20

155

Tr¹m y tÕ x· C«ng S¬n

 

122

L¹ng S¬n

20

156

Tr¹m y tÕ x· MÉu S¬n

 

123

L¹ng S¬n

20

157

Tr¹m y tÕ x· Hßa C­

 

124

L¹ng S¬n

20

158

Tr¹m y tÕ x· H¶i YÕn

 

125

L¹ng S¬n

20

159

Tr¹m y tÕ x· Hîp Thµnh

 

126

L¹ng S¬n

20

160

Tr¹m y tÕ x· Gia C¸t

 

127

L¹ng S¬n

20

161

Tr¹m y tÕ x· T©n Liªn

 

128

L¹ng S¬n

20

162

Tr¹m y tÕ x· Yªn Tr¹ch

 

129

L¹ng S¬n

20

163

Tr¹m y tÕ x· Thanh Loµ

 

130

L¹ng S¬n

20

165

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Na D­¬ng

 

131

L¹ng S¬n

20

166

Tr¹m y tÕ x· Xu©n LÔ

 

132

L¹ng S¬n

20

167

Tr¹m y tÕ x· §ång Bôc

 

133

L¹ng S¬n

20

169

Tr¹m y tÕ x· V©n Méng

 

134

L¹ng S¬n

20

170

Tr¹m y tÕ x· Nh­ Khuª

 

135

L¹ng S¬n

20

171

Tr¹m y tÕ x· Quan B¶n

 

136

L¹ng S¬n

20

172

Tr¹m y tÕ x· H÷u Kh¸nh

 

137

L¹ng S¬n

20

173

Tr¹m y tÕ x· Nh­îng B¹n

 

138

L¹ng S¬n

20

174

Tr¹m y tÕ x· Xu©n M·n

 

139

L¹ng S¬n

20

175

Tr¹m y tÕ x· B»ng Kh¸nh

 

140

L¹ng S¬n

20

176

Tr¹m y tÕ x· Xu©n D­¬ng

 

141

L¹ng S¬n

20

177

Tr¹m y tÕ x· H÷u L©n

 

142

L¹ng S¬n

20

178

Tr¹m y tÕ x· MÉu S¬n

 

143

L¹ng S¬n

20

179

Tr¹m y tÕ x· Nam Quan

 

144

L¹ng S¬n

20

180

Tr¹m y tÕ x· TÜnh B¾c

 

145

L¹ng S¬n

20

181

Tr¹m y tÕ x· Minh Ph¸t

 

146

L¹ng S¬n

20

182

Tr¹m y tÕ x· Lîi B¸c

 

147

L¹ng S¬n

20

183

Tr¹m y tÕ x· Sµn Viªn

 

148

L¹ng S¬n

20

184

Tr¹m y tÕ x· Yªn Kho¸i

 

149

L¹ng S¬n

20

185

Tr¹m y tÕ x· Tó MÞch

 

150

L¹ng S¬n

20

186

Tr¹m y tÕ x· Tó §o¹n

 

151

L¹ng S¬n

20

187

Tr¹m y tÕ x· Tam Gia

 

152

L¹ng S¬n

20

188

Tr¹m y tÕ x· ¸i Quèc

 

153

L¹ng S¬n

20

189

Tr¹m y tÕ x· HiÖp H¹

 

154

L¹ng S¬n

20

190

Tr¹m y tÕ x· §«ng Quan

 

155

L¹ng S¬n

20

191

Tr¹m y tÕ x· KhuÊt X¸

 

156

L¹ng S¬n

20

192

Tr¹m y tÕ x· Lôc Th«n

 

157

L¹ng S¬n

20

193

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Chi L¨ng

 

158

L¹ng S¬n

20

195

Tr¹m y tÕ x· Chi L¨ng

 

159

L¹ng S¬n

20

196

Tr¹m y tÕ x· Quang Lang

 

160

L¹ng S¬n

20

197

Tr¹m y tÕ x· Mai Sao

 

161

L¹ng S¬n

20

198

Tr¹m y tÕ x· Nh©n Lý

 

162

L¹ng S¬n

20

199

Tr¹m y tÕ x· B¾c Thñy

 

163

L¹ng S¬n

20

200

Tr¹m y tÕ x· V©n Thñy

 

164

L¹ng S¬n

20

201

Tr¹m y tÕ x· Quan S¬n

 

165

L¹ng S¬n

20

202

Tr¹m y tÕ x· L©m S¬n

 

166

L¹ng S¬n

20

203

Tr¹m y tÕ x· Liªn S¬n

 

167

L¹ng S¬n

20

204

Tr¹m y tÕ x· V©n An

 

168

L¹ng S¬n

20

206

Tr¹m y tÕ x· H÷u Kiªn

 

169

L¹ng S¬n

20

207

Tr¹m y tÕ x· Th­îng C­êng

 

170

L¹ng S¬n

20

209

Tr¹m y tÕ x· B»ng M¹c

 

171

L¹ng S¬n

20

210

Tr¹m y tÕ x· B»ng H÷u

 

172

L¹ng S¬n

20

211

Tr¹m y tÕ x· Gia Léc

 

173

L¹ng S¬n

20

212

Tr¹m y tÕ x· V¹n Linh

 

174

L¹ng S¬n

20

213

Tr¹m y tÕ x· Y TÞch

 

175

L¹ng S¬n

20

216

Tr¹m y tÕ x· §×nh LËp

 

176

L¹ng S¬n

20

217

Tr¹m y tÕ x· B¾c Xa

 

177

L¹ng S¬n

20

218

Tr¹m y tÕ x· Kiªn Méc

 

178

L¹ng S¬n

20

219

Tr¹m y tÕ X· BÝnh X¸

 

179

L¹ng S¬n

20

220

Tr¹m y tÕ x· Ch©u S¬n

 

180

L¹ng S¬n

20

221

Tr¹m y tÕ x· B¾c L·ng

 

181

L¹ng S¬n

20

222

Tr¹m y tÕ x· C­êng Lîi

 

182

L¹ng S¬n

20

223

Tr¹m y tÕ x· §ång Th¾ng

 

183

L¹ng S¬n

20

224

Tr¹m y tÕ x· Th¸i B×nh

 

184

L¹ng S¬n

20

225

Tr¹m y tÕ x· L©m Ca

 

185

L¹ng S¬n

20

226

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc V©n Nham

 

186

L¹ng S¬n

20

227

Tr¹m y tÕ x· S¬n Hµ

 

187

L¹ng S¬n

20

228

Tr¹m y tÕ x· §ång T©n

 

188

L¹ng S¬n

20

229

Tr¹m y tÕ x· §« L­¬ng

 

189

L¹ng S¬n

20

230

Tr¹m y tÕ X· Minh TiÕn

 

190

L¹ng S¬n

20

231

Tr¹m y tÕ x· Thanh S¬n

 

191

L¹ng S¬n

20

232

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp

 

192

L¹ng S¬n

20

233

Tr¹m y tÕ X· §ång TiÕn

 

193

L¹ng S¬n

20

234

Tr¹m y tÕ x· ThiÖn Kþ

 

194

L¹ng S¬n

20

235

Tr¹m y tÕ x· QuyÕt Th¾ng

 

195

L¹ng S¬n

20

237

Tr¹m y tÕ x· Hßa B×nh

 

196

L¹ng S¬n

20

238

Tr¹m y tÕ x· Hßa L¹c

 

197

L¹ng S¬n

20

239

Tr¹m y tÕ x· Hßa Th¾ng

 

198

L¹ng S¬n

20

240

Tr¹m y tÕ x· Hå S¬n

 

199

L¹ng S¬n

20

241

Tr¹m y tÕ X· NhËt TiÕn

 

200

L¹ng S¬n

20

242

Tr¹m y tÕ x· Minh S¬n

 

201

L¹ng S¬n

20

244

Tr¹m y tÕ x· Hßa S¬n

 

202

L¹ng S¬n

20

245

Tr¹m y tÕ x· H÷u Liªn

 

203

L¹ng S¬n

20

246

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh

 

204

L¹ng S¬n

20

247

Tr¹m y tÕ x· Yªn S¬n

 

205

L¹ng S¬n

20

249

Tr¹m y tÕ x· Yªn ThÞnh

 

206

L¹ng S¬n

20

250

Tr¹m y tÕ x· Cai Kinh

 

207

L¹ng S¬n

20

251

Tr¹m y tÕ x· Minh Hßa

 

208

L¹ng S¬n

20

252

Phßng kh¸m ®a khoa KV Ba S¬n

 

209

L¹ng S¬n

20

253

Phßng kh¸m ®a khoa KV §ång §¨ng

 

210

L¹ng S¬n

20

255

Phßng kh¸m ®a khoa KV T©n Thµnh

 

211

L¹ng S¬n

20

256

Phßng kh¸m ®a khoa KV Héi Hoan

 

212

L¹ng S¬n

20

257

Phßng kh¸m ®a khoa KV T©n Thanh

 

213

L¹ng S¬n

20

258

Phßng kh¸m ®a khoa KV Hoµng V¨n Thô

 

214

L¹ng S¬n

20

259

Phßng kh¸m ®a khoa KV B×nh §é

 

215

L¹ng S¬n

20

260

Phßng kh¸m ®a khoa KV ¸ng Mß

 

216

L¹ng S¬n

20

261

Phßng kh¸m ®a khoa KV §iÒm He

 

217

L¹ng S¬n

20

262

Phßng kh¸m ®a khoa KV Chî B·i

 

218

L¹ng S¬n

20

263

Phßng kh¸m ®a khoa KV Ba X·

 

219

L¹ng S¬n

20

264

Phßng kh¸m ®a khoa KV NhÊt Hßa

 

220

L¹ng S¬n

20

265

Phßng kh¸m ®a khoa KV Ng¶ Hai

 

221

L¹ng S¬n

20

266

Phßng kh¸m ®a khoa KV Xu©n T×nh

 

222

L¹ng S¬n

20

267

Phßng kh¸m ®a khoa KV §ång Bµnh

 

223

L¹ng S¬n

20

268

Phßng kh¸m ®a khoa KV B»ng M¹c

 

224

L¹ng S¬n

20

269

Phßng kh¸m ®a khoa KV ChiÕn Th¾ng

 

225

L¹ng S¬n

20

270

Phßng kh¸m ®a khoa KV Yªn V­îng

 

226

L¹ng S¬n

20

271

Phßng kh¸m ®a khoa KV Yªn B×nh

 

227

L¹ng S¬n

20

272

Phßng kh¸m ®a khoa KV P¸c khu«ng

 

228

L¹ng S¬n

20

273

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Má Nhµi

 

229

L¹ng S¬n

20

275

Phßng kh¸m ®a khoa trung t©m L¹ng S¬n (thuéc CTCP D­îc phÈm vµ VTYT L¹ng S¬n)

 

230

L¹ng S¬n

20

276

Phßng kh¸m ®a khoa quèc tÕ Phó Léc

 

231

L¹ng S¬n

20

277

BÖnh x¸ C«ng an tØnh L¹ng S¬n

 

232

L¹ng S¬n

20

278

Phßng kh¸m ®a khoa xø L¹ng, thuéc C«ng ty cæ phÇn d­îc phÈm vµ trang thiÕt bÞ y tÕ L¹ng S¬n