Thứ bảy, ngày 20/10/2018

20 Tỉnh Lạng Sơn

20 Tỉnh Lạng Sơn

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

L¹ng S¬n

20

001

BÖnh viÖn Y häc cæ truyÒn

 

2

L¹ng S¬n

20

002

Trung t©m y tÕ Thµnh phè L¹ng S¬n

 

3

L¹ng S¬n

20

003

BÖnh viÖn ®a khoa trung t©m tØnh L¹ng S¬n

 

4

L¹ng S¬n

20

004

BÖnh x¸ QDY 50/BCHQS L¹ng S¬n

 

5

L¹ng S¬n

20

005

Ban B¶o vÖ CSSK c¸n bé

 

6

L¹ng S¬n

20

006

Trung t©m y tÕ huyÖn Trµng §Þnh

 

7

L¹ng S¬n

20

007

Trung t©m y tÕ huyÖn B×nh Gia

 

8

L¹ng S¬n

20

008

Trung t©m y tÕ huyÖn V¨n L·ng

 

9

L¹ng S¬n

20

009

Trung t©m y tÕ huyÖn B¾c S¬n

 

10

L¹ng S¬n

20

010

Trung t©m y tÕ huyÖn V¨n Quan

 

11

L¹ng S¬n

20

011

Trung t©m y tÕ huyÖn Cao Léc

 

12

L¹ng S¬n

20

012

Trung t©m y tÕ huyÖn Léc B×nh

 

13

L¹ng S¬n

20

014

Trung t©m y tÕ huyÖn Chi L¨ng

 

14

L¹ng S¬n

20

015

Trung t©m y tÕ huyÖn §×nh LËp

 

15

L¹ng S¬n

20

016

Trung t©m y tÕ huyÖn H÷u Lòng

 

16

L¹ng S¬n

20

019

BÖnh viÖn Lao tØnh L¹ng S¬n

 

17

L¹ng S¬n

20

020

BÖnh viÖn ®iÒu d­ìng vµ PHCN

 

18

L¹ng S¬n

20

024

Phßng kh¸m ®a khoa KV thÞ trÊn N«ng Tr­êng Th¸i B×nh

 

19

L¹ng S¬n

20

031

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng L¹c

 

20

L¹ng S¬n

20

032

Tr¹m y tÕ x· Mai Pha

 

21

L¹ng S¬n

20

033

Tr¹m y tÕ x· Hoµng §ång

 

22

L¹ng S¬n

20

035

Tr¹m y tÕ x· §¹i §ång

 

23

L¹ng S¬n

20

036

Tr¹m y tÕ x· Chi L¨ng

 

24

L¹ng S¬n

20

037

Tr¹m y tÕ x· §Ò Th¸m

 

25

L¹ng S¬n

20

038

Tr¹m y tÕ x· Hïng S¬n

 

26

L¹ng S¬n

20

039

Tr¹m y tÕ x· Tri Ph­¬ng

 

27

L¹ng S¬n

20

040

Tr¹m y tÕ x· Quèc Kh¸nh

 

28

L¹ng S¬n

20

041

Tr¹m y tÕ x· §éi CÊn

 

29

L¹ng S¬n

20

042

Tr¹m y tÕ x· Kh¸ng ChiÕn

 

30

L¹ng S¬n

20

043

Tr¹m y tÕ x· Hïng ViÖt

 

31

L¹ng S¬n

20

045

Tr¹m y tÕ x· T©n Minh

 

32

L¹ng S¬n

20

046

Tr¹m y tÕ X· Trung Thµnh

 

33

L¹ng S¬n

20

047

Tr¹m y tÕ X· ChÝ Minh

 

34

L¹ng S¬n

20

048

Tr¹m y tÕ x· Kim §ång

 

35

L¹ng S¬n

20

050

Tr¹m y tÕ x· §oµn KÕt

 

36

L¹ng S¬n

20

051

Tr¹m y tÕ X· VÜnh TiÕn

 

37

L¹ng S¬n

20

052

Tr¹m y tÕ x· T©n Yªn

 

38

L¹ng S¬n

20

053

Tr¹m y tÕ x· Cao Minh

 

39

L¹ng S¬n

20

054

Tr¹m y tÕ x· B¾c ¸i

 

40

L¹ng S¬n

20

055

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Long

 

41

L¹ng S¬n

20

056

Tr¹m y tÕ x· §µo Viªn

 

42

L¹ng S¬n

20

057

Phßng kh¸m ®a khoa KV V¨n MÞch

 

43

L¹ng S¬n

20

058

Tr¹m y tÕ x· Minh Khai

 

44

L¹ng S¬n

20

059

Tr¹m y tÕ x· Quang Trung

 

45

L¹ng S¬n

20

060

Tr¹m y tÕ x· Yªn Lç

 

46

L¹ng S¬n

20

063

Tr¹m y tÕ x· Quý Hßa

 

47

L¹ng S¬n

20

064

Tr¹m y tÕ x· ThiÖn Hßa

 

48

L¹ng S¬n

20

065

Tr¹m y tÕ x· Hßa B×nh

 

49

L¹ng S¬n

20

066

Tr¹m y tÕ x· ThiÖn Long

 

50

L¹ng S¬n

20

067

Tr¹m y tÕ x· Hång Th¸i

 

51

L¹ng S¬n

20

068

Tr¹m y tÕ x· Hoµng V¨n Thô

 

52

L¹ng S¬n

20

069

Tr¹m y tÕ x· T« HiÖu

 

53

L¹ng S¬n

20

070

Tr¹m y tÕ x· Hång Phong

 

54

L¹ng S¬n

20

071

Tr¹m y tÕ x· M«ng ¢n

 

55

L¹ng S¬n

20

072

Tr¹m y tÕ x· T©n V¨n

 

56

L¹ng S¬n

20

073

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Yªn

 

57

L¹ng S¬n

20

074

Tr¹m y tÕ x· B×nh La

 

58

L¹ng S¬n

20

075

Tr¹m y tÕ x· H­ng §¹o

 

59

L¹ng S¬n

20

076

Tr¹m y tÕ x· T©n Hßa

 

60

L¹ng S¬n

20

078

Tr¹m y tÕ x· Nh¹c Kú