Thứ ba, ngày 25/09/2018

17 Tỉnh Hòa Bình

17 Tỉnh Hòa Bình

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Hoµ B×nh

17

002

Phßng kh¸m ®a khoa KV S«ng §µ

 

2

Hoµ B×nh

17

003

BÖnh viÖn ®a khoa Thµnh phè

 

3

Hoµ B×nh

17

004

BÖnh viÖn ®a khoa Kú S¬n

 

4

Hoµ B×nh

17

005

BÖnh viÖn ®a khoa L­¬ng S¬n

 

5

Hoµ B×nh

17

006

BÖnh viÖn ®a khoa §µ B¾c

 

6

Hoµ B×nh

17

007

BÖnh viÖn ®a khoa Cao phong

 

7

Hoµ B×nh

17

008

BÖnh viÖn ®a khoa Khu vùc Mai Ch©u

 

8

Hoµ B×nh

17

009

BÖnh viÖn ®a khoa T©n L¹c

 

9

Hoµ B×nh

17

010

BÖnh viÖn ®a khoa L¹c S¬n

 

10

Hoµ B×nh

17

011

BÖnh viÖn ®a khoa Yªn Thñy

 

11

Hoµ B×nh

17

012

BÖnh viÖn ®a khoa Kim B«i

 

12

Hoµ B×nh

17

013

BÖnh viÖn ®a khoa L¹c Thñy

 

13

Hoµ B×nh

17

018

BÖnh viÖn Y häc Cæ truyÒn

 

14

Hoµ B×nh

17

027

Phßng kh¸m ®a khoa KV Ch¨m M¸t

 

15

Hoµ B×nh

17

028

Tr¹m y tÕ x·  Hßa B×nh

 

16

Hoµ B×nh

17

029

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n Hßa

 

17

Hoµ B×nh

17

030

Tr¹m y tÕ ph­êng ThÞnh Lang

 

18

Hoµ B×nh

17

031

Tr¹m y tÕ ph­êng H÷u NghÞ

 

19

Hoµ B×nh

17

032

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n ThÞnh

 

20

Hoµ B×nh

17

034

Tr¹m y tÕ ph­êng Ph­¬ng L©m

 

21

Hoµ B×nh

17

035

Tr¹m y tÕ ph­êng Ch¨m M¸t

 

22

Hoµ B×nh

17

036

Tr¹m y tÕ x· Yªn M«ng

 

23

Hoµ B×nh

17

037

Tr¹m y tÕ x· Sñ Ngßi

 

24

Hoµ B×nh

17

038

Tr¹m y tÕ x· D©n Chñ

 

25

Hoµ B×nh

17

039

Tr¹m y tÕ x· Th¸i ThÞnh

 

26

Hoµ B×nh

17

040

Tr¹m y tÕ x· Th¸i B×nh

 

27

Hoµ B×nh

17

041

Tr¹m y tÕ x· Thèng NhÊt

 

28

Hoµ B×nh

17

042

Tr¹m y tÕ thÞ TrÊn §µ b¾c

 

29

Hoµ B×nh

17

043

Tr¹m y tÕ x· §ång Nghª

 

30

Hoµ B×nh

17

044

Tr¹m y tÕ x· Suèi N¸nh

 

31

Hoµ B×nh

17

045

Tr¹m y tÕ x· Gi¸p §¾t

 

32

Hoµ B×nh

17

046

Tr¹m y tÕ x· M­êng Tuæng

 

33

Hoµ B×nh

17

047

Tr¹m y tÕ x· M­êng ChiÒng

 

34

Hoµ B×nh

17

048

Tr¹m y tÕ x· T©n Pheo

 

35

Hoµ B×nh

17

049

Tr¹m y tÕ x· §ång Chum

 

36

Hoµ B×nh

17

050

Tr¹m y tÕ x· T©n Minh

 

37

Hoµ B×nh

17

051

Tr¹m y tÕ x· §oµn KÕt

 

38

Hoµ B×nh

17

052

Tr¹m y tÕ x· §ång Ruéng

 

39

Hoµ B×nh

17

053

Tr¹m y tÕ x· Hµo Lý

 

40

Hoµ B×nh

17

054

Tr¹m y tÕ x· Tu Lý

 

41

Hoµ B×nh

17

055

Tr¹m y tÕ X· Trung Thµnh

 

42

Hoµ B×nh

17

056

Tr¹m y tÕ x· Yªn Hßa

 

43

Hoµ B×nh

17

057

Tr¹m y tÕ x· Cao S¬n

 

44

Hoµ B×nh

17

058

Tr¹m y tÕ x· Toµn S¬n

 

45

Hoµ B×nh

17

059

Tr¹m y tÕ x· T©n D©n

 

46

Hoµ B×nh

17

060

Tr¹m y tÕ x· HiÒn L­¬ng

 

47

Hoµ B×nh

17

061

Tr¹m y tÕ x· TiÒn Phong

 

48

Hoµ B×nh

17

062

Tr¹m y tÕ x· VÇy N­a

 

49

Hoµ B×nh

17

063

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Kú S¬n

 

50

Hoµ B×nh

17

064

Tr¹m y tÕ x· Hîp ThÞnh

 

51

Hoµ B×nh

17

065

Tr¹m y tÕ x· Phó Minh

 

52

Hoµ B×nh

17

066

Tr¹m y tÕ x· Hîp Thµnh

 

53

Hoµ B×nh

17

067

Tr¹m y tÕ x· Phóc TiÕn

 

54

Hoµ B×nh

17

068

Tr¹m y tÕ x· D©n Hßa

 

55

Hoµ B×nh

17

069

Tr¹m y tÕ x· M«ng Hãa

 

56

Hoµ B×nh

17

070

Tr¹m y tÕ x· D©n H¹

 

57

Hoµ B×nh

17

071

Tr¹m y tÕ X· Trung Minh

 

58

Hoµ B×nh

17

072

Tr¹m y tÕ x· §éc LËp

 

59

Hoµ B×nh

17

073

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn L­¬ng S¬n

 

60

Hoµ B×nh

17

076

Tr¹m y tÕ x· Yªn Quang

 

61

Hoµ B×nh

17

079

Tr¹m y tÕ x· L©m S¬n

 

62

Hoµ B×nh

17

080

Tr¹m y tÕ x· Hßa S¬n

 

63

Hoµ B×nh

17

081

Tr¹m y tÕ x· Tr­êng S¬n

 

64

Hoµ B×nh

17

082

Tr¹m y tÕ x· T©n Vinh

 

65

Hoµ B×nh

17

083

Tr¹m y tÕ x· NhuËn Tr¹ch

 

66

Hoµ B×nh

17

084

Tr¹m y tÕ x· Cao R¨m

 

67

Hoµ B×nh

17

085

Tr¹m y tÕ x· C­ Yªn

 

68

Hoµ B×nh

17

086

Tr¹m y tÕ x· Hîp Hßa

 

69

Hoµ B×nh

17

087

Tr¹m y tÕ x· Liªn S¬n

 

70

Hoµ B×nh

17

088

Tr¹m y tÕ x· Thµnh LËp

 

71

Hoµ B×nh

17

089

Tr¹m y tÕ x· TiÕn S¬n

 

72

Hoµ B×nh

17

090

Tr¹m y tÕ X· Trung S¬n

 

73

Hoµ B×nh

17

091

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Bo

 

74

Hoµ B×nh

17

092

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Thanh Hµ

 

75

Hoµ B×nh

17

093

Tr¹m y tÕ x· §ó S¸ng

 

76

Hoµ B×nh

17

094

Tr¹m y tÕ x· B¾c S¬n

 

77

Hoµ B×nh

17

095

Tr¹m y tÕ x· B×nh S¬n

 

78

Hoµ B×nh

17

096

Tr¹m y tÕ X· HïNG TiÕn

 

79

Hoµ B×nh

17

097

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh

 

80

Hoµ B×nh

17

098

Tr¹m y tÕ x· Tó S¬n

 

81

Hoµ B×nh

17

099

Tr¹m y tÕ x· NËt S¬n

 

82

Hoµ B×nh

17

100

Tr¹m y tÕ X· VÜnh TiÕn

 

83

Hoµ B×nh

17

101

Tr¹m y tÕ x· Cao D­¬ng

 

84

Hoµ B×nh

17

102

Tr¹m y tÕ x· S¬n Thñy

 

85

Hoµ B×nh

17

103

Tr¹m y tÕ x· §«ng B¾c

 

86

Hoµ B×nh

17

104

Tr¹m y tÕ x· Th­îng B×

 

87

Hoµ B×nh

17

105

Tr¹m y tÕ x· LËp ChiÖng

 

88

Hoµ B×nh

17

106

Tr¹m y tÕ x· Hîp Ch©u

 

89

Hoµ B×nh

17

107

Tr¹m y tÕ x· VÜnh §ång

 

90

Hoµ B×nh

17

108

Tr¹m y tÕ x· H¹ B×

 

91

Hoµ B×nh

17

109

Tr¹m y tÕ X· Trung B×

 

92

Hoµ B×nh

17

110

Tr¹m y tÕ x· Kim S¬n

 

93

Hoµ B×nh

17

111

Tr¹m y tÕ x· Hîp §ång

 

94

Hoµ B×nh

17

112

Tr¹m y tÕ x· Long S¬n

 

95

Hoµ B×nh

17

113

Tr¹m y tÕ x· Th­îng TiÕn

 

96

Hoµ B×nh

17

114

Tr¹m y tÕ x· Cao Th¾ng

 

97

Hoµ B×nh

17

115

Tr¹m y tÕ X· KIM TiÕn

 

98

Hoµ B×nh

17

116

Tr¹m y tÕ x· Kim B×nh

 

99

Hoµ B×nh

17

117

Tr¹m y tÕ x· Hîp Kim

 

100

Hoµ B×nh

17

118

Tr¹m y tÕ x· Thanh L­¬ng

 

101

Hoµ B×nh

17

119

Tr¹m y tÕ x· Hîp Thanh

 

102

Hoµ B×nh

17

120

Tr¹m y tÕ x· Kim B«i

 

103

Hoµ B×nh

17

121

Tr¹m y tÕ x· Nam Th­îng

 

104

Hoµ B×nh

17

122

Tr¹m y tÕ x· Kim Truy

 

105

Hoµ B×nh

17

123

Tr¹m y tÕ x· Thanh N«ng

 

106

Hoµ B×nh

17

124

Tr¹m y tÕ x· Cuèi H¹

 

107

Hoµ B×nh

17

125

Tr¹m y tÕ x· Sµo B¸y

 

108

Hoµ B×nh

17

126

Tr¹m y tÕ x· Mi Hßa

 

109

Hoµ B×nh

17

127

Tr¹m y tÕ x· Nu«ng D¨m

 

110

Hoµ B×nh

17

129

Tr¹m y tÕ x· B×nh Thanh

 

111

Hoµ B×nh

17

130

Tr¹m y tÕ x· Thung Nai

 

112

Hoµ B×nh

17

131

Tr¹m y tÕ x· B¾c Phong

 

113

Hoµ B×nh

17

132

Tr¹m y tÕ x· Thu Phong

 

114

Hoµ B×nh

17

133

Tr¹m y tÕ x· §«ng Phong

 

115

Hoµ B×nh

17

134

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Phong

 

116

Hoµ B×nh

17

135

Tr¹m y tÕ x· T©y Phong

 

117

Hoµ B×nh

17

136

Tr¹m y tÕ x· T©n Phong

 

118

Hoµ B×nh

17

137

Tr¹m y tÕ x· Dòng Phong

 

119

Hoµ B×nh

17

138

Tr¹m y tÕ x· Nam Phong

 

120

Hoµ B×nh

17

139

Tr¹m y tÕ x· Yªn LËp

 

121

Hoµ B×nh

17

140

Tr¹m y tÕ x· Yªn Th­îng

 

122

Hoµ B×nh

17

141

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn M­êng KhÕn

 

123

Hoµ B×nh

17

142

Tr¹m y tÕ x· Ngßi Hoa

 

124

Hoµ B×nh

17

143

Tr¹m y tÕ X· Trung Hßa

 

125

Hoµ B×nh

17

144

Tr¹m y tÕ x· Phó Vinh

 

126

Hoµ B×nh

17

145

Tr¹m y tÕ x· Phó C­êng

 

127

Hoµ B×nh

17

146

Tr¹m y tÕ x· Mü Hßa

 

128

Hoµ B×nh

17

147

Tr¹m y tÕ x· Quy HËu

 

129

Hoµ B×nh

17

148

Tr¹m y tÕ x· Phong Phó

 

130

Hoµ B×nh

17

149

Tr¹m y tÕ x· QuyÕt ChiÕn

 

131

Hoµ B×nh

17

150

Tr¹m y tÕ x· M·n §øc

 

132

Hoµ B×nh

17

151

Tr¹m y tÕ x· §Þch Gi¸o

 

133

Hoµ B×nh

17

152

Tr¹m y tÕ x· Tu©n Lé

 

134

Hoµ B×nh

17

153

Tr¹m y tÕ x· Tö Nª

 

135

Hoµ B×nh

17

154

Tr¹m y tÕ x· Thanh Hèi

 

136

Hoµ B×nh

17

155

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Mü

 

137

Hoµ B×nh

17

156

Tr¹m y tÕ x· §«ng Lai

 

138

Hoµ B×nh

17

157

Tr¹m y tÕ x· Lòng V©n

 

139

Hoµ B×nh

17

158

Tr¹m y tÕ x· B¾c S¬n

 

140

Hoµ B×nh

17

159

Tr¹m y tÕ x· Quy Mü

 

141

Hoµ B×nh

17

160

Tr¹m y tÕ x· Do Nh©n

 

142

Hoµ B×nh

17

161

Tr¹m y tÕ x· Nam S¬n

 

143

Hoµ B×nh

17

162

Tr¹m y tÕ x· Lç S¬n

 

144

Hoµ B×nh

17

163

Tr¹m y tÕ x· Ngæ Lu«ng

 

145

Hoµ B×nh

17

164

Tr¹m y tÕ x· Gia M«

 

146

Hoµ B×nh

17

166

Tr¹m y tÕ x· T©n Mai

 

147

Hoµ B×nh

17

168

Tr¹m y tÕ x· Pµ Cß

 

148

Hoµ B×nh

17

169

Tr¹m y tÕ x· Hang Kia

 

149

Hoµ B×nh

17

170

Tr¹m y tÕ x· Ba Khan

 

150

Hoµ B×nh

17

171

Tr¹m y tÕ x· T©n S¬n

 

151

Hoµ B×nh

17

172

Tr¹m y tÕ x· §ång B¶ng

 

152

Hoµ B×nh

17

173

Tr¹m y tÕ x· Cun Pheo

 

153

Hoµ B×nh

17

175

Tr¹m y tÕ x· PiÒng VÕ

 

154

Hoµ B×nh

17

176

Tr¹m y tÕ x· Tßng §Ëu

 

155

Hoµ B×nh

17

177

Tr¹m y tÕ x· Nµ MÌo

 

156

Hoµ B×nh

17

178

Tr¹m y tÕ x· Thung Khe

 

157

Hoµ B×nh

17

180

Tr¹m y tÕ x· S¨m KhoÌ

 

158

Hoµ B×nh

17

181

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Ch©u

 

159

Hoµ B×nh

17

182

Tr¹m y tÕ x· Mai H¹

 

160

Hoµ B×nh

17

183

Tr¹m y tÕ x· Noong Lu«ng

 

161

Hoµ B×nh

17

184

Tr¹m y tÕ x· Mai HÞch

 

162

Hoµ B×nh

17

185

Tr¹m y tÕ x· Pï Pin

 

163

Hoµ B×nh

17

186

Tr¹m y tÕ x· V¹n Mai

 

164

Hoµ B×nh

17

187

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Vô B¶n

 

165

Hoµ B×nh

17

188

Tr¹m y tÕ x· Quý Hßa

 

166

Hoµ B×nh

17

189

Tr¹m y tÕ x· MiÒn §åi

 

167

Hoµ B×nh

17

190

Tr¹m y tÕ x· Mü Thµnh

 

168

Hoµ B×nh

17

191

Tr¹m y tÕ x· Tu©n §¹o

 

169

Hoµ B×nh

17

192

Tr¹m y tÕ x· V¨n NghÜa

 

170

Hoµ B×nh

17

193

Tr¹m y tÕ x· V¨n S¬n

 

171

Hoµ B×nh

17

194

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp

 

172

Hoµ B×nh

17

195

Tr¹m y tÕ x· Nh©n NghÜa

 

173

Hoµ B×nh

17

196

Tr¹m y tÕ x· Th­îng Cèc

 

174

Hoµ B×nh

17

197

Tr¹m y tÕ x· Phó L­¬ng

 

175

Hoµ B×nh

17

198

Tr¹m y tÕ x· Phóc Tuy

 

176

Hoµ B×nh

17

199

Tr¹m y tÕ x· XuÊt Hãa

 

177

Hoµ B×nh

17

200

Tr¹m y tÕ x· Yªn Phó

 

178

Hoµ B×nh

17

201

Tr¹m y tÕ x· B×nh HÎm

 

179

Hoµ B×nh

17

202

Tr¹m y tÕ X· ChÝ ThiÖn

 

180

Hoµ B×nh

17

203

Tr¹m y tÕ x· B×nh C¶ng

 

181

Hoµ B×nh

17

204

Tr¹m y tÕ x· B×nh Ch©n

 

182

Hoµ B×nh

17

205

Tr¹m y tÕ x· §Þnh C­

 

183

Hoµ B×nh

17

206

Tr¹m y tÕ X· ChÝ §¹o

 

184

Hoµ B×nh

17

207

Tr¹m y tÕ x· Liªn Vò

 

185

Hoµ B×nh

17

208

Tr¹m y tÕ x· Ngäc S¬n

 

186

Hoµ B×nh

17

209

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Nh­îng

 

187

Hoµ B×nh

17

210

Tr¹m y tÕ x· Vò L©m

 

188

Hoµ B×nh

17

211

Tr¹m y tÕ x· Tù Do

 

189

Hoµ B×nh

17

212

Tr¹m y tÕ x· Yªn NghiÖp

 

190

Hoµ B×nh

17

213

Tr¹m y tÕ x· T©n Mü

 

191

Hoµ B×nh

17

214

Tr¹m y tÕ x· ¢n NghÜa

 

192

Hoµ B×nh

17

215

Tr¹m y tÕ x· Ngäc L©u

 

193

Hoµ B×nh

17

217

Tr¹m y tÕ x· L¹c Sü

 

194

Hoµ B×nh

17

218

Tr¹m y tÕ x· L¹c H­ng

 

195

Hoµ B×nh

17

219

Tr¹m y tÕ x· L¹c L­¬ng

 

196

Hoµ B×nh

17

220

Tr¹m y tÕ x· B¶o HiÖu

 

197

Hoµ B×nh

17

221

Tr¹m y tÕ x· §a Phóc

 

198

Hoµ B×nh

17

222

Tr¹m y tÕ x· H÷u Lîi

 

199

Hoµ B×nh

17

223

Tr¹m y tÕ x· L¹c ThÞnh

 

200

Hoµ B×nh

17

225

Tr¹m y tÕ x· §oµn KÕt

 

201

Hoµ B×nh

17

227

Tr¹m y tÕ x· Yªn TrÞ

 

202

Hoµ B×nh

17

228

Tr¹m y tÕ x· Ngäc L­¬ng

 

203

Hoµ B×nh

17

229

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Chi Nª

 

204

Hoµ B×nh

17

230

Tr¹m y tÕ x· Phó L·o

 

205

Hoµ B×nh

17

231

Tr¹m y tÕ x· Phó Thµnh

 

206

Hoµ B×nh

17

232

Tr¹m y tÕ x· Cè NghÜa

 

207

Hoµ B×nh

17

233

Tr¹m y tÕ x· H­ng Thi

 

208

Hoµ B×nh

17

234

Tr¹m y tÕ x· L¹c Long

 

209

Hoµ B×nh

17

235

Tr¹m y tÕ x· Liªn Hßa

 

210

Hoµ B×nh

17

236

Tr¹m y tÕ x· Khoan Dô

 

211

Hoµ B×nh

17

237

Tr¹m y tÕ x· §ång M«n

 

212

Hoµ B×nh

17

238

Tr¹m y tÕ x· §ång T©m

 

213

Hoµ B×nh

17

239

Tr¹m y tÕ x· Yªn Bång

 

214

Hoµ B×nh

17

240

Tr¹m y tÕ x· An L¹c

 

215

Hoµ B×nh

17

241

Tr¹m y tÕ x· An B×nh

 

216

Hoµ B×nh

17

255

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Hîp ThÞnh

 

217

Hoµ B×nh

17

256

Phßng kh¸m ®a khoa KV VÜnh B×nh

 

218

Hoµ B×nh

17

257

Phßng kh¸m ®a khoa KV §­êng 21

 

219

Hoµ B×nh

17

264

Phßng kh¸m ®a khoa SEPEN TRUNG T©y B¾c

 

220

Hoµ B×nh

17

265

Phßng kh¸m ®a khoa t­ nh©n Hoµng Long

 

221

Hoµ B×nh

17

266

Phßng kh¸m ®a khoa t­ nh©n Hoµ B×nh

 

 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Về mức đóng Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên

Mức đóng BHXH HS-SV cho năm học 2018-2019 (12 tháng) là 750.600 đồng. Trong đó:

- HS-SV đóng 70%: 525.420 đồng;

- Ngân sách Nhà nước hổ trợ 30%: 225.180 đồng

Khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thu sẽ thay đổi tương ứng với tỉ lệ đóng như trên.

HS-SV có thể đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tính theo năm tài chính. Riêng HS-SV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT từ đầu năm học.