Thứ sáu, ngày 20/07/2018

17 Tỉnh Hòa Bình

17 Tỉnh Hòa Bình

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Hoµ B×nh

17

002

Phßng kh¸m ®a khoa KV S«ng §µ

 

2

Hoµ B×nh

17

003

BÖnh viÖn ®a khoa Thµnh phè

 

3

Hoµ B×nh

17

004

BÖnh viÖn ®a khoa Kú S¬n

 

4

Hoµ B×nh

17

005

BÖnh viÖn ®a khoa L­¬ng S¬n

 

5

Hoµ B×nh

17

006

BÖnh viÖn ®a khoa §µ B¾c

 

6

Hoµ B×nh

17

007

BÖnh viÖn ®a khoa Cao phong

 

7

Hoµ B×nh

17

008

BÖnh viÖn ®a khoa Khu vùc Mai Ch©u

 

8

Hoµ B×nh

17

009

BÖnh viÖn ®a khoa T©n L¹c

 

9

Hoµ B×nh

17

010

BÖnh viÖn ®a khoa L¹c S¬n

 

10

Hoµ B×nh

17

011

BÖnh viÖn ®a khoa Yªn Thñy

 

11

Hoµ B×nh

17

012

BÖnh viÖn ®a khoa Kim B«i

 

12

Hoµ B×nh

17

013

BÖnh viÖn ®a khoa L¹c Thñy

 

13

Hoµ B×nh

17

018

BÖnh viÖn Y häc Cæ truyÒn

 

14

Hoµ B×nh

17

027

Phßng kh¸m ®a khoa KV Ch¨m M¸t

 

15

Hoµ B×nh

17

028

Tr¹m y tÕ x·  Hßa B×nh

 

16

Hoµ B×nh

17

029

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n Hßa

 

17

Hoµ B×nh

17

030

Tr¹m y tÕ ph­êng ThÞnh Lang

 

18

Hoµ B×nh

17

031

Tr¹m y tÕ ph­êng H÷u NghÞ

 

19

Hoµ B×nh

17

032

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n ThÞnh

 

20

Hoµ B×nh

17

034

Tr¹m y tÕ ph­êng Ph­¬ng L©m

 

21

Hoµ B×nh

17

035

Tr¹m y tÕ ph­êng Ch¨m M¸t

 

22

Hoµ B×nh

17

036

Tr¹m y tÕ x· Yªn M«ng

 

23

Hoµ B×nh

17

037

Tr¹m y tÕ x· Sñ Ngßi

 

24

Hoµ B×nh

17

038

Tr¹m y tÕ x· D©n Chñ

 

25

Hoµ B×nh

17

039

Tr¹m y tÕ x· Th¸i ThÞnh

 

26

Hoµ B×nh

17

040

Tr¹m y tÕ x· Th¸i B×nh

 

27

Hoµ B×nh

17

041

Tr¹m y tÕ x· Thèng NhÊt

 

28

Hoµ B×nh

17

042

Tr¹m y tÕ thÞ TrÊn §µ b¾c

 

29

Hoµ B×nh

17

043

Tr¹m y tÕ x· §ång Nghª

 

30

Hoµ B×nh

17

044

Tr¹m y tÕ x· Suèi N¸nh

 

31

Hoµ B×nh

17

045

Tr¹m y tÕ x· Gi¸p §¾t

 

32

Hoµ B×nh

17

046

Tr¹m y tÕ x· M­êng Tuæng

 

33

Hoµ B×nh

17

047

Tr¹m y tÕ x· M­êng ChiÒng

 

34

Hoµ B×nh

17

048

Tr¹m y tÕ x· T©n Pheo

 

35

Hoµ B×nh

17

049

Tr¹m y tÕ x· §ång Chum

 

36

Hoµ B×nh

17

050

Tr¹m y tÕ x· T©n Minh

 

37

Hoµ B×nh

17

051

Tr¹m y tÕ x· §oµn KÕt

 

38

Hoµ B×nh

17

052

Tr¹m y tÕ x· §ång Ruéng

 

39

Hoµ B×nh

17

053

Tr¹m y tÕ x· Hµo Lý

 

40

Hoµ B×nh

17

054

Tr¹m y tÕ x· Tu Lý

 

41

Hoµ B×nh

17

055

Tr¹m y tÕ X· Trung Thµnh

 

42

Hoµ B×nh

17

056

Tr¹m y tÕ x· Yªn Hßa

 

43

Hoµ B×nh

17

057

Tr¹m y tÕ x· Cao S¬n

 

44

Hoµ B×nh

17

058

Tr¹m y tÕ x· Toµn S¬n

 

45

Hoµ B×nh

17

059

Tr¹m y tÕ x· T©n D©n

 

46

Hoµ B×nh

17

060

Tr¹m y tÕ x· HiÒn L­¬ng

 

47

Hoµ B×nh

17

061

Tr¹m y tÕ x· TiÒn Phong

 

48

Hoµ B×nh

17

062

Tr¹m y tÕ x· VÇy N­a

 

49

Hoµ B×nh

17

063

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Kú S¬n

 

50

Hoµ B×nh

17

064

Tr¹m y tÕ x· Hîp ThÞnh

 

51

Hoµ B×nh

17

065

Tr¹m y tÕ x· Phó Minh

 

52

Hoµ B×nh

17

066

Tr¹m y tÕ x· Hîp Thµnh

 

53

Hoµ B×nh

17

067

Tr¹m y tÕ x· Phóc TiÕn

 

54

Hoµ B×nh

17

068

Tr¹m y tÕ x· D©n Hßa

 

55

Hoµ B×nh

17

069

Tr¹m y tÕ x· M«ng Hãa

 

56

Hoµ B×nh

17

070

Tr¹m y tÕ x· D©n H¹

 

57

Hoµ B×nh

17

071

Tr¹m y tÕ X· Trung Minh

 

58

Hoµ B×nh

17

072

Tr¹m y tÕ x· §éc LËp

 

59

Hoµ B×nh

17

073

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn L­¬ng S¬n

 

60

Hoµ B×nh

17

076

Tr¹m y tÕ x· Yªn Quang

 

61

Hoµ B×nh

17

079

Tr¹m y tÕ x· L©m S¬n

 

62

Hoµ B×nh

17

080

Tr¹m y tÕ x· Hßa S¬n

 

63

Hoµ B×nh

17

081

Tr¹m y tÕ x· Tr­êng S¬n

 

64

Hoµ B×nh

17

082

Tr¹m y tÕ x· T©n Vinh

 

65

Hoµ B×nh

17

083

Tr¹m y tÕ x· NhuËn Tr¹ch

 

66

Hoµ B×nh

17

084

Tr¹m y tÕ x· Cao R¨m

 

67

Hoµ B×nh

17

085

Tr¹m y tÕ x· C­ Yªn

 

68

Hoµ B×nh

17

086

Tr¹m y tÕ x· Hîp Hßa

 

69

Hoµ B×nh

17

087

Tr¹m y tÕ x· Liªn S¬n

 

70

Hoµ B×nh

17

088

Tr¹m y tÕ x· Thµnh LËp

 

71

Hoµ B×nh

17

089

Tr¹m y tÕ x· TiÕn S¬n

 

72

Hoµ B×nh

17

090

Tr¹m y tÕ X· Trung S¬n

 

73

Hoµ B×nh

17

091

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Bo

 

74

Hoµ B×nh

17

092

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Thanh Hµ

 

75

Hoµ B×nh

17

093

Tr¹m y tÕ x· §ó S¸ng

 

76

Hoµ B×nh

17

094

Tr¹m y tÕ x· B¾c S¬n

 

77

Hoµ B×nh

17

095

Tr¹m y tÕ x· B×nh S¬n

 

78

Hoµ B×nh

17

096

Tr¹m y tÕ X· HïNG TiÕn

 

79

Hoµ B×nh

17

097

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh

 

80

Hoµ B×nh

17

098

Tr¹m y tÕ x· Tó S¬n

 

81

Hoµ B×nh

17

099

Tr¹m y tÕ x· NËt S¬n

 

82

Hoµ B×nh

17

100

Tr¹m y tÕ X· VÜnh TiÕn

 

83

Hoµ B×nh

17

101

Tr¹m y tÕ x· Cao D­¬ng

 

84

Hoµ B×nh

17

102

Tr¹m y tÕ x· S¬n Thñy

 

85

Hoµ B×nh

17

103

Tr¹m y tÕ x· §«ng B¾c

 

86

Hoµ B×nh

17

104

Tr¹m y tÕ x· Th­îng B×

 

87

Hoµ B×nh

17

105

Tr¹m y tÕ x· LËp ChiÖng

 

88

Hoµ B×nh

17

106

Tr¹m y tÕ x· Hîp Ch©u

 

89

Hoµ B×nh

17

107

Tr¹m y tÕ x· VÜnh §ång

 

90

Hoµ B×nh

17

108

Tr¹m y tÕ x· H¹ B×

 

91

Hoµ B×nh

17

109

Tr¹m y tÕ X· Trung B×

 

92

Hoµ B×nh

17

110

Tr¹m y tÕ x· Kim S¬n

 

93

Hoµ B×nh

17

111

Tr¹m y tÕ x· Hîp §ång

 

94

Hoµ B×nh

17

112

Tr¹m y tÕ x· Long S¬n

 

95

Hoµ B×nh

17

113

Tr¹m y tÕ x· Th­îng TiÕn

 

96

Hoµ B×nh

17

114

Tr¹m y tÕ x· Cao Th¾ng

 

97

Hoµ B×nh

17

115

Tr¹m y tÕ X· KIM TiÕn

 

98

Hoµ B×nh

17

116

Tr¹m y tÕ x· Kim B×nh

 

99

Hoµ B×nh

17

117

Tr¹m y tÕ x· Hîp Kim

 

100

Hoµ B×nh

17

118

Tr¹m y tÕ x· Thanh L­¬ng

 

101

Hoµ B×nh

17

119

Tr¹m y tÕ x· Hîp Thanh

 

102

Hoµ B×nh

17

120

Tr¹m y tÕ x· Kim B«i

 

103

Hoµ B×nh

17

121

Tr¹m y tÕ x· Nam Th­îng

 

104

Hoµ B×nh

17

122

Tr¹m y tÕ x· Kim Truy

 

105

Hoµ B×nh

17

123

Tr¹m y tÕ x· Thanh N«ng

 

106

Hoµ B×nh

17

124

Tr¹m y tÕ x· Cuèi H¹

 

107

Hoµ B×nh

17

125

Tr¹m y tÕ x· Sµo B¸y

 

108

Hoµ B×nh

17

126

Tr¹m y tÕ x· Mi Hßa

 

109

Hoµ B×nh

17

127

Tr¹m y tÕ x· Nu«ng D¨m

 

110

Hoµ B×nh

17

129

Tr¹m y tÕ x· B×nh Thanh

 

111

Hoµ B×nh

17

130

Tr¹m y tÕ x· Thung Nai

 

112

Hoµ B×nh

17

131

Tr¹m y tÕ x· B¾c Phong

 

113

Hoµ B×nh

17

132

Tr¹m y tÕ x· Thu Phong

 

114

Hoµ B×nh

17

133

Tr¹m y tÕ x· §«ng Phong

 

115

Hoµ B×nh

17

134

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Phong

 

116

Hoµ B×nh

17

135

Tr¹m y tÕ x· T©y Phong

 

117

Hoµ B×nh

17

136

Tr¹m y tÕ x· T©n Phong

 

118

Hoµ B×nh

17

137

Tr¹m y tÕ x· Dòng Phong

 

119

Hoµ B×nh

17

138

Tr¹m y tÕ x· Nam Phong

 

120

Hoµ B×nh

17

139

Tr¹m y tÕ x· Yªn LËp

 

121

Hoµ B×nh

17

140

Tr¹m y tÕ x· Yªn Th­îng

 

122

Hoµ B×nh

17

141

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn M­êng KhÕn

 

123

Hoµ B×nh

17

142

Tr¹m y tÕ x· Ngßi Hoa

 

124

Hoµ B×nh

17

143

Tr¹m y tÕ X· Trung Hßa

 

125

Hoµ B×nh

17

144

Tr¹m y tÕ x· Phó Vinh

 

126

Hoµ B×nh

17

145

Tr¹m y tÕ x· Phó C­êng

 

127

Hoµ B×nh

17

146

Tr¹m y tÕ x· Mü Hßa

 

128

Hoµ B×nh

17

147

Tr¹m y tÕ x· Quy HËu

 

129

Hoµ B×nh

17

148

Tr¹m y tÕ x· Phong Phó

 

130

Hoµ B×nh

17

149

Tr¹m y tÕ x· QuyÕt ChiÕn

 

131

Hoµ B×nh

17

150

Tr¹m y tÕ x· M·n §øc

 

132

Hoµ B×nh

17

151

Tr¹m y tÕ x· §Þch Gi¸o

 

133

Hoµ B×nh

17

152

Tr¹m y tÕ x· Tu©n Lé

 

134

Hoµ B×nh

17

153

Tr¹m y tÕ x· Tö Nª

 

135

Hoµ B×nh

17

154

Tr¹m y tÕ x· Thanh Hèi

 

136

Hoµ B×nh

17

155

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Mü

 

137

Hoµ B×nh

17

156

Tr¹m y tÕ x· §«ng Lai

 

138

Hoµ B×nh

17

157

Tr¹m y tÕ x· Lòng V©n

 

139

Hoµ B×nh

17

158

Tr¹m y tÕ x· B¾c S¬n

 

140

Hoµ B×nh

17

159

Tr¹m y tÕ x· Quy Mü

 

141

Hoµ B×nh

17

160

Tr¹m y tÕ x· Do Nh©n

 

142

Hoµ B×nh

17

161

Tr¹m y tÕ x· Nam S¬n

 

143

Hoµ B×nh

17

162

Tr¹m y tÕ x· Lç S¬n

 

144

Hoµ B×nh

17

163

Tr¹m y tÕ x· Ngæ Lu«ng

 

145

Hoµ B×nh

17

164

Tr¹m y tÕ x· Gia M«

 

146

Hoµ B×nh

17

166

Tr¹m y tÕ x· T©n Mai

 

147

Hoµ B×nh

17

168

Tr¹m y tÕ x· Pµ Cß

 

148

Hoµ B×nh

17

169

Tr¹m y tÕ x· Hang Kia

 

149

Hoµ B×nh

17

170

Tr¹m y tÕ x· Ba Khan

 

150

Hoµ B×nh

17

171

Tr¹m y tÕ x· T©n S¬n

 

151

Hoµ B×nh

17

172

Tr¹m y tÕ x· §ång B¶ng

 

152

Hoµ B×nh

17

173

Tr¹m y tÕ x· Cun Pheo

 

153

Hoµ B×nh

17

175

Tr¹m y tÕ x· PiÒng VÕ

 

154

Hoµ B×nh

17

176

Tr¹m y tÕ x· Tßng §Ëu

 

155

Hoµ B×nh

17

177

Tr¹m y tÕ x· Nµ MÌo

 

156

Hoµ B×nh

17

178

Tr¹m y tÕ x· Thung Khe

 

157

Hoµ B×nh

17

180

Tr¹m y tÕ x· S¨m KhoÌ

 

158

Hoµ B×nh

17

181

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Ch©u

 

159

Hoµ B×nh

17

182

Tr¹m y tÕ x· Mai H¹

 

160

Hoµ B×nh

17

183

Tr¹m y tÕ x· Noong Lu«ng

 

161

Hoµ B×nh

17

184

Tr¹m y tÕ x· Mai HÞch

 

162

Hoµ B×nh

17

185

Tr¹m y tÕ x· Pï Pin

 

163

Hoµ B×nh

17

186

Tr¹m y tÕ x· V¹n Mai

 

164

Hoµ B×nh

17

187

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Vô B¶n

 

165

Hoµ B×nh

17

188

Tr¹m y tÕ x· Quý Hßa

 

166

Hoµ B×nh

17

189

Tr¹m y tÕ x· MiÒn §åi

 

167

Hoµ B×nh

17

190

Tr¹m y tÕ x· Mü Thµnh

 

168

Hoµ B×nh

17

191

Tr¹m y tÕ x· Tu©n §¹o

 

169

Hoµ B×nh

17

192

Tr¹m y tÕ x· V¨n NghÜa

 

170

Hoµ B×nh

17

193

Tr¹m y tÕ x· V¨n S¬n

 

171

Hoµ B×nh

17

194

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp

 

172

Hoµ B×nh

17

195

Tr¹m y tÕ x· Nh©n NghÜa

 

173

Hoµ B×nh

17

196

Tr¹m y tÕ x· Th­îng Cèc

 

174

Hoµ B×nh

17

197

Tr¹m y tÕ x· Phó L­¬ng

 

175

Hoµ B×nh

17

198

Tr¹m y tÕ x· Phóc Tuy

 

176

Hoµ B×nh

17

199

Tr¹m y tÕ x· XuÊt Hãa

 

177

Hoµ B×nh

17

200

Tr¹m y tÕ x· Yªn Phó

 

178

Hoµ B×nh

17

201

Tr¹m y tÕ x· B×nh HÎm

 

179

Hoµ B×nh

17

202

Tr¹m y tÕ X· ChÝ ThiÖn

 

180

Hoµ B×nh

17

203

Tr¹m y tÕ x· B×nh C¶ng

 

181

Hoµ B×nh

17

204

Tr¹m y tÕ x· B×nh Ch©n

 

182

Hoµ B×nh

17

205

Tr¹m y tÕ x· §Þnh C­

 

183

Hoµ B×nh

17

206

Tr¹m y tÕ X· ChÝ §¹o

 

184

Hoµ B×nh

17

207

Tr¹m y tÕ x· Liªn Vò

 

185

Hoµ B×nh

17

208

Tr¹m y tÕ x· Ngäc S¬n

 

186

Hoµ B×nh

17

209

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng Nh­îng

 

187

Hoµ B×nh

17

210

Tr¹m y tÕ x· Vò L©m

 

188

Hoµ B×nh

17

211

Tr¹m y tÕ x· Tù Do

 

189

Hoµ B×nh

17

212

Tr¹m y tÕ x· Yªn NghiÖp

 

190

Hoµ B×nh

17

213

Tr¹m y tÕ x· T©n Mü

 

191

Hoµ B×nh

17

214

Tr¹m y tÕ x· ¢n NghÜa

 

192

Hoµ B×nh

17

215

Tr¹m y tÕ x· Ngäc L©u

 

193

Hoµ B×nh

17

217

Tr¹m y tÕ x· L¹c Sü

 

194

Hoµ B×nh

17

218

Tr¹m y tÕ x· L¹c H­ng

 

195

Hoµ B×nh

17

219

Tr¹m y tÕ x· L¹c L­¬ng

 

196

Hoµ B×nh

17

220

Tr¹m y tÕ x· B¶o HiÖu

 

197

Hoµ B×nh

17

221

Tr¹m y tÕ x· §a Phóc

 

198

Hoµ B×nh

17

222

Tr¹m y tÕ x· H÷u Lîi

 

199

Hoµ B×nh

17

223

Tr¹m y tÕ x· L¹c ThÞnh

 

200

Hoµ B×nh

17

225

Tr¹m y tÕ x· §oµn KÕt

 

201

Hoµ B×nh

17

227

Tr¹m y tÕ x· Yªn TrÞ

 

202

Hoµ B×nh

17

228

Tr¹m y tÕ x· Ngäc L­¬ng

 

203

Hoµ B×nh

17

229

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Chi Nª

 

204

Hoµ B×nh

17

230

Tr¹m y tÕ x· Phó L·o

 

205

Hoµ B×nh

17

231

Tr¹m y tÕ x· Phó Thµnh

 

206

Hoµ B×nh

17

232

Tr¹m y tÕ x· Cè NghÜa

 

207

Hoµ B×nh

17

233

Tr¹m y tÕ x· H­ng Thi

 

208

Hoµ B×nh

17

234

Tr¹m y tÕ x· L¹c Long

 

209

Hoµ B×nh

17

235

Tr¹m y tÕ x· Liªn Hßa

 

210

Hoµ B×nh

17

236

Tr¹m y tÕ x· Khoan Dô

 

211

Hoµ B×nh

17

237

Tr¹m y tÕ x· §ång M«n

 

212

Hoµ B×nh

17

238

Tr¹m y tÕ x· §ång T©m

 

213

Hoµ B×nh

17

239

Tr¹m y tÕ x· Yªn Bång

 

214

Hoµ B×nh

17

240

Tr¹m y tÕ x· An L¹c

 

215

Hoµ B×nh

17

241

Tr¹m y tÕ x· An B×nh

 

216

Hoµ B×nh

17

255

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Hîp ThÞnh

 

217

Hoµ B×nh

17

256

Phßng kh¸m ®a khoa KV VÜnh B×nh

 

218

Hoµ B×nh

17

257

Phßng kh¸m ®a khoa KV §­êng 21

 

219

Hoµ B×nh

17

264

Phßng kh¸m ®a khoa SEPEN TRUNG T©y B¾c

 

220

Hoµ B×nh

17

265

Phßng kh¸m ®a khoa t­ nh©n Hoµng Long

 

221

Hoµ B×nh

17

266

Phßng kh¸m ®a khoa t­ nh©n Hoµ B×nh

 

 

 

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.