Thứ ba, ngày 21/08/2018

15 Tỉnh Yên Bái

15 Tỉnh Yên Bái

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Yªn B¸i

15

001

Tr¹m y tÕ ph­êng Yªn Ninh

 

2

Yªn B¸i

15

002

Tr¹m y tÕ ph­êng Minh T©n

 

3

Yªn B¸i

15

003

Tr¹m y tÕ ph­êng NguyÔn Th¸i Häc

 

4

Yªn B¸i

15

004

Tr¹m y tÕ ph­êng §ång T©m

 

5

Yªn B¸i

15

005

Tr¹m y tÕ ph­êng Hång Hµ

 

6

Yªn B¸i

15

006

Tr¹m y tÕ ph­êng Pó Tr¹ng

 

7

Yªn B¸i

15

007

Tr¹m y tÕ ph­êng Trung T©m

 

8

Yªn B¸i

15

008

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n An

 

9

Yªn B¸i

15

009

Tr¹m y tÕ ph­êng CÇu Thia

 

10

Yªn B¸i

15

011

Tr¹m y tÕ x· Cæ Phóc

 

11

Yªn B¸i

15

014

Phßng kh¸m ®a khoa KV Ng· Ba Kim

 

12

Yªn B¸i

15

015

Phßng kh¸m ®a khoa KV Khao Mang

 

13

Yªn B¸i

15

016

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc S¬n ThÞnh

 

14

Yªn B¸i

15

019

Tr¹m y tÕ TT Yªn B×nh

 

15

Yªn B¸i

15

022

Tr¹m y tÕ x· C¸t ThÞnh

 

16

Yªn B¸i

15

023

Tr¹m y tÕ TT Tr¹m TÊu

 

17

Yªn B¸i

15

024

Phßng kh¸m ®a khoa KV Tr¹m TÊu

 

18

Yªn B¸i

15

025

Phßng kh¸m ®a khoa ViÖt Trµng An

 

19

Yªn B¸i

15

026

BÖnh viÖn ®a khoa H÷u NghÞ 103

 

20

Yªn B¸i

15

028

Tr¹m y tÕ x· C¶m Nh©n

 

21

Yªn B¸i

15

104

Trung t©m y tÕ thµnh phè Yªn B¸i

 

22

Yªn B¸i

15

105

Tr¹m y tÕ ph­êng NguyÔn Phóc

 

23

Yªn B¸i

15

106

Tr¹m y tÕ ph­êng Yªn ThÞnh

 

24

Yªn B¸i

15

109

BÖnh viÖn Giao th«ng vËn t¶i Yªn B¸i

 

25

Yªn B¸i

15

112

Tr¹m y tÕ ph­êng Nam C­êng

 

26

Yªn B¸i

15

114

Tr¹m y tÕ x· Tuy Léc

 

27

Yªn B¸i

15

115

Tr¹m y tÕ x· T©n ThÞnh

 

28

Yªn B¸i

15

116

Tr¹m y tÕ x· Minh B¶o

 

29

Yªn B¸i

15

201

Trung t©m y tÕ huyÖn Lôc Yªn

 

30

Yªn B¸i

15

202

Phßng kh¸m ®a khoa KV Kh¸nh Hßa

 

31

Yªn B¸i

15

203

Tr¹m y tÕ x· VÜnh L¹c

 

32

Yªn B¸i

15

204

Tr¹m y tÕ x· Mai S¬n

 

33

Yªn B¸i

15

205

Tr¹m y tÕ x· Yªn ThÕ

 

34

Yªn B¸i

15

206

Tr¹m y tÕ x· M­êng Lai

 

35

Yªn B¸i

15

207

Tr¹m y tÕ x· T©n LÜnh

 

36

Yªn B¸i

15

208

Tr¹m y tÕ x· Tróc L©u

 

37

Yªn B¸i

15

209

Tr¹m y tÕ x· Yªn Th¾ng

 

38

Yªn B¸i

15

210

Tr¹m y tÕ x· Minh Xu©n

 

39

Yªn B¸i

15

212

Phßng kh¸m ®a khoa KV x· Minh TiÕn

 

40

Yªn B¸i

15

213

Tr¹m y tÕ x· LiÔu §«

 

41

Yªn B¸i

15

214

Tr¹m y tÕ x· T« MËu

 

42

Yªn B¸i

15

215

Tr¹m y tÕ x· T©n Ph­îng

 

43

Yªn B¸i

15

216

Tr¹m y tÕ x· Phan Thanh

 

44

Yªn B¸i

15

217

Tr¹m y tÕ x· Phóc Lîi

 

45

Yªn B¸i

15

218

Tr¹m y tÕ x· L©m Th­îng

 

46

Yªn B¸i

15

219

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh ThiÖn

 

47

Yªn B¸i

15

220

Tr¹m y tÕ x· Minh ChuÈn

 

48

Yªn B¸i

15

221

Tr¹m y tÕ x· An L¹c

 

49

Yªn B¸i

15

222

Tr¹m y tÕ x· Khai Trung

 

50

Yªn B¸i

15

223

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Hoµ

 

51

Yªn B¸i

15

224

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp

 

52

Yªn B¸i

15

225

Tr¹m y tÕ x· Trung T©m

 

53

Yªn B¸i

15

226

Tr¹m y tÕ x· An Phó

 

54

Yªn B¸i

15

227

Tr¹m y tÕ x· §éng Quan

 

55

Yªn B¸i

15

228

Tr¹m y tÕ x· Minh TiÕn

 

56

Yªn B¸i

15

301

Trung t©m y tÕ huyÖn V¨n Yªn

 

57

Yªn B¸i

15

302

Phßng kh¸m ®a khoa KV An B×nh

 

58

Yªn B¸i

15

303

Phßng kh¸m ®a khoa KV Phong Dô

 

59

Yªn B¸i

15

304

Tr¹m y tÕ x· Xu©n ¸i

 

60

Yªn B¸i

15

305

Tr¹m y tÕ x· An ThÞnh

 

61

Yªn B¸i

15

306

Tr¹m y tÕ x· Má Vµng

 

62

Yªn B¸i

15

307

Tr¹m y tÕ x· Ch©u QuÕ H¹

 

63

Yªn B¸i

15

308

Tr¹m y tÕ x· Nµ HÈu

 

64

Yªn B¸i

15

309

Tr¹m y tÕ x· L©m Giang

 

65

Yªn B¸i

15

310

Tr¹m y tÕ x· Yªn Phó

 

66

Yªn B¸i

15

311

Tr¹m y tÕ x· T©n Hîp

 

67

Yªn B¸i

15

312

Tr¹m y tÕ x· §¹i Ph¸c

 

68

Yªn B¸i

15

313

Tr¹m y tÕ x· §¹i S¬n

 

69

Yªn B¸i

15

314

Tr¹m y tÕ x· ViÔn S¬n

 

70

Yªn B¸i

15

315

Tr¹m y tÕ x· Yªn Hîp

 

71

Yªn B¸i

15

317

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn MËu A

 

72

Yªn B¸i

15

318

Tr¹m y tÕ x· Yªn H­ng

 

73

Yªn B¸i

15

319

Tr¹m y tÕ x· Yªn Th¸i

 

74

Yªn B¸i

15

320

Tr¹m y tÕ x· MËu §«ng

 

75

Yªn B¸i

15

321

Tr¹m y tÕ x· Ngßi A

 

76

Yªn B¸i

15

322

Tr¹m y tÕ x· §«ng An

 

77

Yªn B¸i

15

323

Tr¹m y tÕ x· §«ng Cu«ng

 

78

Yªn B¸i

15

324

Tr¹m y tÕ x· Lang ThÝp

 

79

Yªn B¸i

15

325

Tr¹m y tÕ x· Ch©u QuÕ Th­îng

 

80

Yªn B¸i

15

326

Tr¹m y tÕ x· Quang Minh

 

81

Yªn B¸i

15

328

Tr¹m y tÕ x· Xu©n TÇm

 

82

Yªn B¸i

15

329

Tr¹m y tÕ x· Hoµng Th¾ng

 

83

Yªn B¸i

15

330

Tr¹m y tÕ x· An B×nh

 

84

Yªn B¸i

15

331

Tr¹m y tÕ x· Phong Dô Th­îng

 

85

Yªn B¸i

15

401

Trung t©m y tÕ huyÖn Yªn B×nh

 

86

Yªn B¸i

15

402

Phßng kh¸m ®a khoa KV Th¸c Bµ

 

87

Yªn B¸i

15

403

Phßng kh¸m ®a khoa KV C¶m ¢n

 

88

Yªn B¸i

15

404

Phßng kh¸m ®a khoa KV C¶m Nh©n

 

89

Yªn B¸i

15

405

Tr¹m y tÕ x· B¶o ¸i

 

90

Yªn B¸i

15

406

Tr¹m y tÕ x· T©n Nguyªn

 

91

Yªn B¸i

15

407

Tr¹m y tÕ x· Phóc An

 

92

Yªn B¸i

15

408

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Long

 

93

Yªn B¸i

15

410

Tr¹m y tÕ x· B¹ch Hµ

 

94

Yªn B¸i

15

411

Tr¹m y tÕ x· §¹i Minh

 

95

Yªn B¸i

15

412

Tr¹m y tÕ x· Ngäc ChÊn

 

96

Yªn B¸i

15

413

Tr¹m y tÕ x· TÝch Cèc

 

97

Yªn B¸i

15

414

Tr¹m y tÕ x· Phóc Ninh

 

98

Yªn B¸i

15

415

Tr¹m y tÕ x· Mü Gia

 

99

Yªn B¸i

15

416

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Lai

 

100

Yªn B¸i

15

417

Tr¹m y tÕ x· T©n H­¬ng

 

101

Yªn B¸i

15

418

Tr¹m y tÕ x· M«ng S¬n

 

102

Yªn B¸i

15

419

Tr¹m y tÕ x· Yªn Thµnh

 

103

Yªn B¸i

15

420

Tr¹m y tÕ x· §¹i §ång

 

104

Yªn B¸i

15

421

Tr¹m y tÕ x·  Phó ThÞnh

 

105

Yªn B¸i

15

422

Tr¹m y tÕ x· Vò Linh

 

106

Yªn B¸i

15

423

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Kiªn

 

107

Yªn B¸i

15

424

Tr¹m y tÕ x· Yªn B×nh

 

108

Yªn B¸i

15

425

Tr¹m y tÕ x· H¸n §µ

 

109

Yªn B¸i

15

426

Tr¹m y tÕ x· ThÞnh H­ng

 

110

Yªn B¸i

15

501

Trung t©m y tÕ huyÖn Mï Cang Ch¶i

 

111

Yªn B¸i

15

502

Tr¹m y tÕ x· Póng Lu«ng

 

112

Yªn B¸i

15

503

Tr¹m y tÕ x· NËm Cã

 

113

Yªn B¸i

15

504

Tr¹m y tÕ x· Cao Ph¹

 

114

Yªn B¸i

15

505

Tr¹m y tÕ x· NËm Kh¾t

 

115

Yªn B¸i

15

506

Tr¹m y tÕ x· ChÕ T¹o

 

116

Yªn B¸i

15

507

Tr¹m y tÕ x· Hå Bèn

 

117

Yªn B¸i

15

508

Tr¹m y tÕ x· Khao Mang

 

118

Yªn B¸i

15

509

Tr¹m y tÕ x· DÕ Xu Ph×nh

 

119

Yªn B¸i

15

510

Tr¹m y tÕ x· Lao Ch¶i

 

120

Yªn B¸i

15

511

Tr¹m y tÕ x· La P¸n TÈn

 

121

Yªn B¸i

15

512

Tr¹m y tÕ x· ChÕ Cu Nha

 

122

Yªn B¸i

15

513

Tr¹m y tÕ x· Kim Näi

 

123

Yªn B¸i

15

514

Tr¹m y tÕ x· Må DÒ

 

124

Yªn B¸i

15

601

Trung t©m y tÕ huyÖn V¨n ChÊn

 

125

Yªn B¸i

15

603

Phßng kh¸m ®a khoa KV T©n ThÞnh

 

126

Yªn B¸i

15

604

Phßng kh¸m ®a khoa KV ChÊn ThÞnh

 

127

Yªn B¸i

15

605

Phßng kh¸m ®a khoa KV §ång Khª

 

128

Yªn B¸i

15

606

Phßng kh¸m ®a khoa KV S¬n L­¬ng

 

129

Yªn B¸i

15

607

Phßng kh¸m ®a khoa KV Gia Héi

 

130

Yªn B¸i

15

608

Phßng kh¸m TTNT ChÌ N.Lé

 

131

Yªn B¸i

15

610

Tr¹m y tÕ x· Phï Nham

 

132

Yªn B¸i

15

611

Tr¹m y tÕ x· S¬n A

 

133

Yªn B¸i

15

612

Tr¹m y tÕ TT NT TrÇn phó

 

134

Yªn B¸i

15

614

Tr¹m y tÕ x· NËm Bóng

 

135

Yªn B¸i

15

615

Tr¹m y tÕ x· §¹i LÞch

 

136

Yªn B¸i

15

616

Tr¹m y tÕ x· B×nh ThuËn

 

137

Yªn B¸i

15

617

Tr¹m y tÕ x· Suèi Giµng

 

138

Yªn B¸i

15

618

Tr¹m y tÕ x· Minh An

 

139

Yªn B¸i

15

619

Tr¹m y tÕ x· NghÜa T©m

 

140

Yªn B¸i

15

620

Tr¹m y tÕ x· Th­îng B»ng La

 

141

Yªn B¸i

15

621

Tr¹m y tÕ x· Tó LÖ

 

142

Yªn B¸i

15

622

Tr¹m y tÕ x· Phóc S¬n

 

143

Yªn B¸i

15

623

Tr¹m y tÕ x· Thanh L­¬ng

 

144

Yªn B¸i

15

624

Tr¹m y tÕ x· S¬n ThÞnh

 

145

Yªn B¸i

15

626

Tr¹m y tÕ TT N«ng tr­êng Liªn S¬n

 

146

Yªn B¸i

15

627

Tr¹m y tÕ x· NghÜa S¬n

 

147

Yªn B¸i

15

628

Tr¹m y tÕ x· NËm Lµnh

 

148

Yªn B¸i

15

629

Tr¹m y tÕ x· An L­¬ng

 

149

Yªn B¸i

15

630

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch L­¬ng

 

150

Yªn B¸i

15

631

Tr¹m y tÕ x· H¹nh S¬n

 

151

Yªn B¸i

15

632

Tr¹m y tÕ x· NËm M­êi

 

152

Yªn B¸i

15

633

Tr¹m y tÕ x· Sïng §«

 

153

Yªn B¸i

15

634

Tr¹m y tÕ x· Suèi QuyÒn

 

154

Yªn B¸i

15

635

Tr¹m y tÕ x· Suèi Bu

 

155

Yªn B¸i

15

701

Trung t©m y tÕ huyÖn TrÊn Yªn

 

156

Yªn B¸i

15

702

Phßng kh¸m ®a khoa KV H­ng kh¸nh

 

157

Yªn B¸i

15

703

Tr¹m y tÕ B¸o §¸p

 

158

Yªn B¸i

15

704

Tr¹m y tÕ x· Y Can

 

159

Yªn B¸i

15

705

Tr¹m y tÕ x· V¨n TiÕn

 

160

Yªn B¸i

15

706

Tr¹m y tÕ x· Giíi Phiªn

 

161

Yªn B¸i

15

707

Tr¹m y tÕ x· B¶o H­ng

 

162

Yªn B¸i

15

708

Tr¹m y tÕ x· T©n §ång

 

163

Yªn B¸i

15

709

Phßng kh¸m ®a khoa KV ViÖt C­êng

 

164

Yªn B¸i

15

710

Tr¹m y tÕ x· L­¬ng ThÞnh

 

165

Yªn B¸i

15

711

Tr¹m y tÕ x· Quy M«ng

 

166

Yªn B¸i

15

712

Tr¹m y tÕ x· §µo ThÞnh

 

167

Yªn B¸i

15

713

Tr¹m y tÕ x· ViÖt thµnh

 

168

Yªn B¸i

15

714

Tr¹m y tÕ x· Hoµ Cu«ng

 

169

Yªn B¸i

15

715

Tr¹m y tÕ x· Kiªn Thµnh

 

170

Yªn B¸i

15

716

Tr¹m y tÕ X· Minh TiÕn

 

171

Yªn B¸i

15

717

Tr¹m y tÕ x· Nga Qu¸n

 

172

Yªn B¸i

15

718

Tr¹m y tÕ x· Minh Qu©n

 

173

Yªn B¸i

15

719

Tr¹m y tÕ x· C­êng ThÞnh

 

174

Yªn B¸i

15

720

Tr¹m y tÕ x· ¢u L©u

 

175

Yªn B¸i

15

721

Tr¹m y tÕ x· Hîp Minh

 

176

Yªn B¸i

15

722

Tr¹m y tÕ x· Hång Ca

 

177

Yªn B¸i

15

723

TR¹m y tÕ x· H­ng ThÞnh

 

178

Yªn B¸i

15

724

Tr¹m y tÕ x· Minh Qu¸n

 

179

Yªn B¸i

15

725

Tr¹m y tÕ x· Phóc Léc

 

180

Yªn B¸i

15

726

Tr¹m y tÕ x· V¨n Phó

 

181

Yªn B¸i

15

727

Tr¹m y tÕ x· V¨n L·ng

 

182

Yªn B¸i

15

728

Tr¹m y tÕ x· ViÖt Hång

 

183

Yªn B¸i

15

729

Tr¹m y tÕ x· V©n Héi

 

184

Yªn B¸i

15

801

Trung t©m y tÕ huyÖn Tr¹m TÊu

 

185

Yªn B¸i

15

802

Tr¹m y tÕ x· Tr¹m TÊu

 

186

Yªn B¸i

15

803

Tr¹m y tÕ x· H¸t Lõu

 

187

Yªn B¸i

15

804

Tr¹m y tÕ x· Tóc §¸n

 

188

Yªn B¸i

15

805

Tr¹m y tÕ x· Xµ Hå

 

189

Yªn B¸i

15

806

Tr¹m y tÕ x· P¸ Lau

 

190

Yªn B¸i

15

807

Tr¹m y tÕ x· B¶n C«ng

 

191

Yªn B¸i

15

808

Tr¹m y tÕ x· P¸ Hu

 

192

Yªn B¸i

15

809

Tr¹m y tÕ x· Lµng Nh×

 

193

Yªn B¸i

15

810

Tr¹m y tÕ x· Ph×nh Hå

 

194

Yªn B¸i

15

811

Tr¹m y tÕ x· B¶n Mï

 

195

Yªn B¸i

15

812

Tr¹m y tÕ x· Tµ Si L¸ng

 

196

Yªn B¸i

15

901

BÖnh viÖn ®a khoa KV NghÜa Lé

 

197

Yªn B¸i

15

902

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Phóc

 

198

Yªn B¸i

15

903

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Lîi

 

199

Yªn B¸i

15

904

Tr¹m y tÕ x· NghÜa An

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí  Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.