Thứ bảy, ngày 20/10/2018

15 Tỉnh Yên Bái

15 Tỉnh Yên Bái

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Yªn B¸i

15

001

Tr¹m y tÕ ph­êng Yªn Ninh

 

2

Yªn B¸i

15

002

Tr¹m y tÕ ph­êng Minh T©n

 

3

Yªn B¸i

15

003

Tr¹m y tÕ ph­êng NguyÔn Th¸i Häc

 

4

Yªn B¸i

15

004

Tr¹m y tÕ ph­êng §ång T©m

 

5

Yªn B¸i

15

005

Tr¹m y tÕ ph­êng Hång Hµ

 

6

Yªn B¸i

15

006

Tr¹m y tÕ ph­êng Pó Tr¹ng

 

7

Yªn B¸i

15

007

Tr¹m y tÕ ph­êng Trung T©m

 

8

Yªn B¸i

15

008

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n An

 

9

Yªn B¸i

15

009

Tr¹m y tÕ ph­êng CÇu Thia

 

10

Yªn B¸i

15

011

Tr¹m y tÕ x· Cæ Phóc

 

11

Yªn B¸i

15

014

Phßng kh¸m ®a khoa KV Ng· Ba Kim

 

12

Yªn B¸i

15

015

Phßng kh¸m ®a khoa KV Khao Mang

 

13

Yªn B¸i

15

016

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc S¬n ThÞnh

 

14

Yªn B¸i

15

019

Tr¹m y tÕ TT Yªn B×nh

 

15

Yªn B¸i

15

022

Tr¹m y tÕ x· C¸t ThÞnh

 

16

Yªn B¸i

15

023

Tr¹m y tÕ TT Tr¹m TÊu

 

17

Yªn B¸i

15

024

Phßng kh¸m ®a khoa KV Tr¹m TÊu

 

18

Yªn B¸i

15

025

Phßng kh¸m ®a khoa ViÖt Trµng An

 

19

Yªn B¸i

15

026

BÖnh viÖn ®a khoa H÷u NghÞ 103

 

20

Yªn B¸i

15

028

Tr¹m y tÕ x· C¶m Nh©n

 

21

Yªn B¸i

15

104

Trung t©m y tÕ thµnh phè Yªn B¸i

 

22

Yªn B¸i

15

105

Tr¹m y tÕ ph­êng NguyÔn Phóc

 

23

Yªn B¸i

15

106

Tr¹m y tÕ ph­êng Yªn ThÞnh

 

24

Yªn B¸i

15

109

BÖnh viÖn Giao th«ng vËn t¶i Yªn B¸i

 

25

Yªn B¸i

15

112

Tr¹m y tÕ ph­êng Nam C­êng

 

26

Yªn B¸i

15

114

Tr¹m y tÕ x· Tuy Léc

 

27

Yªn B¸i

15

115

Tr¹m y tÕ x· T©n ThÞnh

 

28

Yªn B¸i

15

116

Tr¹m y tÕ x· Minh B¶o

 

29

Yªn B¸i

15

201

Trung t©m y tÕ huyÖn Lôc Yªn

 

30

Yªn B¸i

15

202

Phßng kh¸m ®a khoa KV Kh¸nh Hßa

 

31

Yªn B¸i

15

203

Tr¹m y tÕ x· VÜnh L¹c

 

32

Yªn B¸i

15

204

Tr¹m y tÕ x· Mai S¬n

 

33

Yªn B¸i

15

205

Tr¹m y tÕ x· Yªn ThÕ

 

34

Yªn B¸i

15

206

Tr¹m y tÕ x· M­êng Lai

 

35

Yªn B¸i

15

207

Tr¹m y tÕ x· T©n LÜnh

 

36

Yªn B¸i

15

208

Tr¹m y tÕ x· Tróc L©u

 

37

Yªn B¸i

15

209

Tr¹m y tÕ x· Yªn Th¾ng

 

38

Yªn B¸i

15

210

Tr¹m y tÕ x· Minh Xu©n

 

39

Yªn B¸i

15

212

Phßng kh¸m ®a khoa KV x· Minh TiÕn

 

40

Yªn B¸i

15

213

Tr¹m y tÕ x· LiÔu §«

 

41

Yªn B¸i

15

214

Tr¹m y tÕ x· T« MËu

 

42

Yªn B¸i

15

215

Tr¹m y tÕ x· T©n Ph­îng

 

43

Yªn B¸i

15

216

Tr¹m y tÕ x· Phan Thanh

 

44

Yªn B¸i

15

217

Tr¹m y tÕ x· Phóc Lîi

 

45

Yªn B¸i

15

218

Tr¹m y tÕ x· L©m Th­îng

 

46

Yªn B¸i

15

219

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh ThiÖn

 

47

Yªn B¸i

15

220

Tr¹m y tÕ x· Minh ChuÈn

 

48

Yªn B¸i

15

221

Tr¹m y tÕ x· An L¹c

 

49

Yªn B¸i

15

222

Tr¹m y tÕ x· Khai Trung

 

50

Yªn B¸i

15

223

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Hoµ

 

51

Yªn B¸i

15

224

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp

 

52

Yªn B¸i

15

225

Tr¹m y tÕ x· Trung T©m

 

53

Yªn B¸i

15

226

Tr¹m y tÕ x· An Phó

 

54

Yªn B¸i

15

227

Tr¹m y tÕ x· §éng Quan

 

55

Yªn B¸i

15

228

Tr¹m y tÕ x· Minh TiÕn

 

56

Yªn B¸i

15

301

Trung t©m y tÕ huyÖn V¨n Yªn

 

57

Yªn B¸i

15

302

Phßng kh¸m ®a khoa KV An B×nh

 

58

Yªn B¸i

15

303

Phßng kh¸m ®a khoa KV Phong Dô

 

59

Yªn B¸i

15

304

Tr¹m y tÕ x· Xu©n ¸i

 

60

Yªn B¸i

15

305

Tr¹m y tÕ x· An ThÞnh

 

61

Yªn B¸i

15

306

Tr¹m y tÕ x· Má Vµng

 

62

Yªn B¸i

15

307

Tr¹m y tÕ x· Ch©u QuÕ H¹

 

63

Yªn B¸i

15

308

Tr¹m y tÕ x· Nµ HÈu

 

64

Yªn B¸i

15

309

Tr¹m y tÕ x· L©m Giang

 

65

Yªn B¸i

15

310

Tr¹m y tÕ x· Yªn Phó

 

66

Yªn B¸i

15

311

Tr¹m y tÕ x· T©n Hîp

 

67

Yªn B¸i

15

312

Tr¹m y tÕ x· §¹i Ph¸c

 

68

Yªn B¸i

15

313

Tr¹m y tÕ x· §¹i S¬n

 

69

Yªn B¸i

15

314

Tr¹m y tÕ x· ViÔn S¬n

 

70

Yªn B¸i

15

315

Tr¹m y tÕ x· Yªn Hîp

 

71

Yªn B¸i

15

317

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn MËu A

 

72

Yªn B¸i

15

318

Tr¹m y tÕ x· Yªn H­ng

 

73

Yªn B¸i

15

319

Tr¹m y tÕ x· Yªn Th¸i

 

74

Yªn B¸i

15

320

Tr¹m y tÕ x· MËu §«ng

 

75

Yªn B¸i

15

321

Tr¹m y tÕ x· Ngßi A

 

76

Yªn B¸i

15

322

Tr¹m y tÕ x· §«ng An

 

77

Yªn B¸i

15

323

Tr¹m y tÕ x· §«ng Cu«ng

 

78

Yªn B¸i

15

324

Tr¹m y tÕ x· Lang ThÝp

 

79

Yªn B¸i

15

325

Tr¹m y tÕ x· Ch©u QuÕ Th­îng

 

80

Yªn B¸i

15

326

Tr¹m y tÕ x· Quang Minh

 

81

Yªn B¸i

15

328

Tr¹m y tÕ x· Xu©n TÇm

 

82

Yªn B¸i

15

329

Tr¹m y tÕ x· Hoµng Th¾ng

 

83

Yªn B¸i

15

330

Tr¹m y tÕ x· An B×nh

 

84

Yªn B¸i

15

331

Tr¹m y tÕ x· Phong Dô Th­îng

 

85

Yªn B¸i

15

401

Trung t©m y tÕ huyÖn Yªn B×nh

 

86

Yªn B¸i

15

402

Phßng kh¸m ®a khoa KV Th¸c Bµ

 

87

Yªn B¸i

15

403

Phßng kh¸m ®a khoa KV C¶m ¢n

 

88

Yªn B¸i

15

404

Phßng kh¸m ®a khoa KV C¶m Nh©n

 

89

Yªn B¸i

15

405

Tr¹m y tÕ x· B¶o ¸i

 

90

Yªn B¸i

15

406

Tr¹m y tÕ x· T©n Nguyªn

 

91

Yªn B¸i

15

407

Tr¹m y tÕ x· Phóc An

 

92

Yªn B¸i

15

408

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Long

 

93

Yªn B¸i

15

410

Tr¹m y tÕ x· B¹ch Hµ

 

94

Yªn B¸i

15

411

Tr¹m y tÕ x· §¹i Minh

 

95

Yªn B¸i

15

412

Tr¹m y tÕ x· Ngäc ChÊn

 

96

Yªn B¸i

15

413

Tr¹m y tÕ x· TÝch Cèc

 

97

Yªn B¸i

15

414

Tr¹m y tÕ x· Phóc Ninh

 

98

Yªn B¸i

15

415

Tr¹m y tÕ x· Mü Gia

 

99

Yªn B¸i

15

416

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Lai

 

100

Yªn B¸i

15

417

Tr¹m y tÕ x· T©n H­¬ng

 

101

Yªn B¸i

15

418

Tr¹m y tÕ x· M«ng S¬n

 

102

Yªn B¸i

15

419

Tr¹m y tÕ x· Yªn Thµnh

 

103

Yªn B¸i

15

420

Tr¹m y tÕ x· §¹i §ång

 

104

Yªn B¸i

15

421

Tr¹m y tÕ x·  Phó ThÞnh

 

105

Yªn B¸i

15

422

Tr¹m y tÕ x· Vò Linh

 

106

Yªn B¸i

15

423

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Kiªn

 

107

Yªn B¸i

15

424

Tr¹m y tÕ x· Yªn B×nh

 

108

Yªn B¸i

15

425

Tr¹m y tÕ x· H¸n §µ

 

109

Yªn B¸i

15

426

Tr¹m y tÕ x· ThÞnh H­ng

 

110

Yªn B¸i

15

501

Trung t©m y tÕ huyÖn Mï Cang Ch¶i

 

111

Yªn B¸i

15

502

Tr¹m y tÕ x· Póng Lu«ng

 

112

Yªn B¸i

15

503

Tr¹m y tÕ x· NËm Cã

 

113

Yªn B¸i

15

504

Tr¹m y tÕ x· Cao Ph¹

 

114

Yªn B¸i

15

505

Tr¹m y tÕ x· NËm Kh¾t

 

115

Yªn B¸i

15

506

Tr¹m y tÕ x· ChÕ T¹o

 

116

Yªn B¸i

15

507

Tr¹m y tÕ x· Hå Bèn

 

117

Yªn B¸i

15

508

Tr¹m y tÕ x· Khao Mang

 

118

Yªn B¸i

15

509

Tr¹m y tÕ x· DÕ Xu Ph×nh

 

119

Yªn B¸i

15

510

Tr¹m y tÕ x· Lao Ch¶i

 

120

Yªn B¸i

15

511

Tr¹m y tÕ x· La P¸n TÈn

 

121

Yªn B¸i

15

512

Tr¹m y tÕ x· ChÕ Cu Nha

 

122

Yªn B¸i

15

513

Tr¹m y tÕ x· Kim Näi

 

123

Yªn B¸i

15

514

Tr¹m y tÕ x· Må DÒ

 

124

Yªn B¸i

15

601

Trung t©m y tÕ huyÖn V¨n ChÊn

 

125

Yªn B¸i

15

603

Phßng kh¸m ®a khoa KV T©n ThÞnh

 

126

Yªn B¸i

15

604

Phßng kh¸m ®a khoa KV ChÊn ThÞnh

 

127

Yªn B¸i

15

605

Phßng kh¸m ®a khoa KV §ång Khª

 

128

Yªn B¸i

15

606

Phßng kh¸m ®a khoa KV S¬n L­¬ng

 

129

Yªn B¸i

15

607

Phßng kh¸m ®a khoa KV Gia Héi

 

130

Yªn B¸i

15

608

Phßng kh¸m TTNT ChÌ N.Lé

 

131

Yªn B¸i

15

610

Tr¹m y tÕ x· Phï Nham

 

132

Yªn B¸i

15

611

Tr¹m y tÕ x· S¬n A

 

133

Yªn B¸i

15

612

Tr¹m y tÕ TT NT TrÇn phó

 

134

Yªn B¸i

15

614

Tr¹m y tÕ x· NËm Bóng

 

135

Yªn B¸i

15

615

Tr¹m y tÕ x· §¹i LÞch

 

136

Yªn B¸i

15

616

Tr¹m y tÕ x· B×nh ThuËn

 

137

Yªn B¸i

15

617

Tr¹m y tÕ x· Suèi Giµng

 

138

Yªn B¸i

15

618

Tr¹m y tÕ x· Minh An

 

139

Yªn B¸i

15

619

Tr¹m y tÕ x· NghÜa T©m

 

140

Yªn B¸i

15

620

Tr¹m y tÕ x· Th­îng B»ng La

 

141

Yªn B¸i

15

621

Tr¹m y tÕ x· Tó LÖ

 

142

Yªn B¸i

15

622

Tr¹m y tÕ x· Phóc S¬n

 

143

Yªn B¸i

15

623

Tr¹m y tÕ x· Thanh L­¬ng

 

144

Yªn B¸i

15

624

Tr¹m y tÕ x· S¬n ThÞnh

 

145

Yªn B¸i

15

626

Tr¹m y tÕ TT N«ng tr­êng Liªn S¬n

 

146

Yªn B¸i

15

627

Tr¹m y tÕ x· NghÜa S¬n

 

147

Yªn B¸i

15

628

Tr¹m y tÕ x· NËm Lµnh

 

148

Yªn B¸i

15

629

Tr¹m y tÕ x· An L­¬ng

 

149

Yªn B¸i

15

630

Tr¹m y tÕ x· Th¹ch L­¬ng

 

150

Yªn B¸i

15

631

Tr¹m y tÕ x· H¹nh S¬n

 

151

Yªn B¸i

15

632

Tr¹m y tÕ x· NËm M­êi

 

152

Yªn B¸i

15

633

Tr¹m y tÕ x· Sïng §«

 

153

Yªn B¸i

15

634

Tr¹m y tÕ x· Suèi QuyÒn

 

154

Yªn B¸i

15

635

Tr¹m y tÕ x· Suèi Bu

 

155

Yªn B¸i

15

701

Trung t©m y tÕ huyÖn TrÊn Yªn

 

156

Yªn B¸i

15

702

Phßng kh¸m ®a khoa KV H­ng kh¸nh

 

157

Yªn B¸i

15

703

Tr¹m y tÕ B¸o §¸p

 

158

Yªn B¸i

15

704

Tr¹m y tÕ x· Y Can

 

159

Yªn B¸i

15

705

Tr¹m y tÕ x· V¨n TiÕn

 

160

Yªn B¸i

15

706

Tr¹m y tÕ x· Giíi Phiªn

 

161

Yªn B¸i

15

707

Tr¹m y tÕ x· B¶o H­ng

 

162

Yªn B¸i

15

708

Tr¹m y tÕ x· T©n §ång

 

163

Yªn B¸i

15

709

Phßng kh¸m ®a khoa KV ViÖt C­êng

 

164

Yªn B¸i

15

710

Tr¹m y tÕ x· L­¬ng ThÞnh

 

165

Yªn B¸i

15

711

Tr¹m y tÕ x· Quy M«ng

 

166

Yªn B¸i

15

712

Tr¹m y tÕ x· §µo ThÞnh

 

167

Yªn B¸i

15

713

Tr¹m y tÕ x· ViÖt thµnh

 

168

Yªn B¸i

15

714

Tr¹m y tÕ x· Hoµ Cu«ng

 

169

Yªn B¸i

15

715

Tr¹m y tÕ x· Kiªn Thµnh

 

170

Yªn B¸i

15

716

Tr¹m y tÕ X· Minh TiÕn

 

171

Yªn B¸i

15

717

Tr¹m y tÕ x· Nga Qu¸n

 

172

Yªn B¸i

15

718

Tr¹m y tÕ x· Minh Qu©n

 

173

Yªn B¸i

15

719

Tr¹m y tÕ x· C­êng ThÞnh

 

174

Yªn B¸i

15

720

Tr¹m y tÕ x· ¢u L©u

 

175

Yªn B¸i

15

721

Tr¹m y tÕ x· Hîp Minh

 

176

Yªn B¸i

15

722

Tr¹m y tÕ x· Hång Ca

 

177

Yªn B¸i

15

723

TR¹m y tÕ x· H­ng ThÞnh

 

178

Yªn B¸i

15

724

Tr¹m y tÕ x· Minh Qu¸n

 

179

Yªn B¸i

15

725

Tr¹m y tÕ x· Phóc Léc

 

180

Yªn B¸i

15

726

Tr¹m y tÕ x· V¨n Phó

 

181

Yªn B¸i

15

727

Tr¹m y tÕ x· V¨n L·ng

 

182

Yªn B¸i

15

728

Tr¹m y tÕ x· ViÖt Hång

 

183

Yªn B¸i

15

729

Tr¹m y tÕ x· V©n Héi

 

184

Yªn B¸i

15

801

Trung t©m y tÕ huyÖn Tr¹m TÊu

 

185

Yªn B¸i

15

802

Tr¹m y tÕ x· Tr¹m TÊu

 

186

Yªn B¸i

15

803

Tr¹m y tÕ x· H¸t Lõu

 

187

Yªn B¸i

15

804

Tr¹m y tÕ x· Tóc §¸n

 

188

Yªn B¸i

15

805

Tr¹m y tÕ x· Xµ Hå

 

189

Yªn B¸i

15

806

Tr¹m y tÕ x· P¸ Lau

 

190

Yªn B¸i

15

807

Tr¹m y tÕ x· B¶n C«ng

 

191

Yªn B¸i

15

808

Tr¹m y tÕ x· P¸ Hu

 

192

Yªn B¸i

15

809

Tr¹m y tÕ x· Lµng Nh×

 

193

Yªn B¸i

15

810

Tr¹m y tÕ x· Ph×nh Hå

 

194

Yªn B¸i

15

811

Tr¹m y tÕ x· B¶n Mï

 

195

Yªn B¸i

15

812

Tr¹m y tÕ x· Tµ Si L¸ng

 

196

Yªn B¸i

15

901

BÖnh viÖn ®a khoa KV NghÜa Lé

 

197

Yªn B¸i

15

902

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Phóc

 

198

Yªn B¸i

15

903

Tr¹m y tÕ x· NghÜa Lîi

 

199

Yªn B¸i

15

904

Tr¹m y tÕ x· NghÜa An