Thứ hai, ngày 23/07/2018

14 Tỉnh Sơn La

14 Tỉnh Sơn La

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

S¬n La

14

002

BÖnh viÖn ®a khoa Mai S¬n

 

2

S¬n La

14

003

BÖnh viÖn ®a khoa Méc Ch©u

 

3

S¬n La

14

005

BÖnh viÖn ®a khoa ThuËn Ch©u

 

4

S¬n La

14

006

BÖnh viÖn ®a khoa Yªn Ch©u

 

5

S¬n La

14

007

BÖnh viÖn ®a khoa S«ng M·

 

6

S¬n La

14

008

BÖnh viÖn ®a khoa Quúnh Nhai

 

7

S¬n La

14

009

BÖnh viÖn ®a khoa M­êng La

 

8

S¬n La

14

010

BÖnh viÖn ®a khoa B¾c Yªn

 

9

S¬n La

14

011

BÖnh viÖn ®a khoa Th¶o Nguyªn

 

10

S¬n La

14

013

BÖnh viÖn 6

 

11

S¬n La

14

015

BÖnh viÖn ®a khoa Sèp Cép

 

12

S¬n La

14

023

Tr¹m y tÕ ph­êng ChiÒng LÒ

 

13

S¬n La

14

024

Tr¹m y tÕ ph­êng T« HiÖu

 

14

S¬n La

14

025

Tr¹m y tÕ ph­êng QuyÕt Th¾ng

 

15

S¬n La

14

026

Tr¹m y tÕ ph­êng QuyÕt T©m

 

16

S¬n La

14

027

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Cä

 

17

S¬n La

14

028

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng §en

 

18

S¬n La

14

029

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng X«m

 

19

S¬n La

14

030

Tr¹m y tÕ ph­êng ChiÒng An

 

20

S¬n La

14

031

Tr¹m y tÕ ph­êng ChiÒng C¬i

 

21

S¬n La

14

032

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng NgÇn

 

22

S¬n La

14

033

Tr¹m y tÕ x· Hua La

 

23

S¬n La

14

034

Tr¹m y tÕ ph­êng ChiÒng Sinh

 

24

S¬n La

14

035

Tr¹m y tÕ x· M­êng Chiªn

 

25

S¬n La

14

036

Tr¹m y tÕ x· Cµ Nµng

 

26

S¬n La

14

037

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Khay

 

27

S¬n La

14

038

Tr¹m y tÕ x· P¸ Ma Pha Khinh

 

28

S¬n La

14

041

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng ¥n

 

29

S¬n La

14

042

Tr¹m y tÕ x· M­êng Giµng

 

30

S¬n La

14

043

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng B»ng

 

31

S¬n La

14

044

Tr¹m y tÕ x· M­êng S¹i

 

32

S¬n La

14

045

Tr¹m y tÕ x· NËm Ðt

 

33

S¬n La

14

047

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Khoang

 

34

S¬n La

14

048

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn ThuËn Ch©u

 

35

S¬n La

14

049

Tr¹m y tÕ x· Phæng L¸i

 

36

S¬n La

14

050

Tr¹m y tÕ x· M­êng Ð

 

37

S¬n La

14

051

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Pha

 

38

S¬n La

14

052

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng La

 

39

S¬n La

14

053

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Ngµm

 

40

S¬n La

14

054

Tr¹m y tÕ x· LiÖp TÌ

 

41

S¬n La

14

055

Tr¹m y tÕ x· Ð Tßng

 

42

S¬n La

14

056

Tr¹m y tÕ x· Phæng  LËp

 

43

S¬n La

14

057

Tr¹m y tÕ x· Phæng L¨ng

 

44

S¬n La

14

058

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Ly

 

45

S¬n La

14

059

Tr¹m y tÕ x· Nong Lay

 

46

S¬n La

14

060

Tr¹m y tÕ x· M­êng Khiªng

 

47

S¬n La

14

061

Tr¹m y tÕ x· M­êng B¸m

 

48

S¬n La

14

062

Tr¹m y tÕ x· Long HÑ

 

49

S¬n La

14

063

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng B«m

 

50

S¬n La

14

064

Tr¹m y tÕ x· Th«m Mßn

 

51

S¬n La

14

065

Tr¹m y tÕ x· T«ng  L¹nh

 

52

S¬n La

14

066

Tr¹m y tÕ x· T«ng Cä

 

53

S¬n La

14

067

Tr¹m y tÕ x· Bã M­êi

 

54

S¬n La

14

068

Phßng kh¸m ®a khoa KV Co M¹

 

55

S¬n La

14

069

Tr¹m y tÕ x· Póng Tra

 

56

S¬n La

14

070

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng PÊc

 

57

S¬n La

14

071

Tr¹m y tÕ x· NËm LÇu

 

58

S¬n La

14

072

Tr¹m y tÕ x· Bon PhÆng

 

59

S¬n La

14

073

Tr¹m y tÕ x· Co Tßng

 

60

S¬n La

14

074

Tr¹m y tÕ x· Muæi Näi

 

61

S¬n La

14

075

Tr¹m y tÕ x· P¸ L«ng

 

62

S¬n La

14

076

Tr¹m y tÕ x· B¶n LÇm

 

63

S¬n La

14

077

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Ýt Ong

 

64

S¬n La

14

078

Tr¹m y tÕ x· NËm Gi«n

 

65

S¬n La

14

079

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Lao

 

66

S¬n La

14

080

Tr¹m y tÕ x· Hua Trai

 

67

S¬n La

14

081

Tr¹m y tÕ x· Ngäc ChiÕn

 

68

S¬n La

14

082

Tr¹m y tÕ x· M­êng Trai

 

69

S¬n La

14

083

Tr¹m y tÕ x· NËm P¨m

 

70

S¬n La

14

084

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Mu«n

 

71

S¬n La

14

085

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng ¢n

 

72

S¬n La

14

086

Tr¹m y tÕ x· Pi Toong

 

73

S¬n La

14

087

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng C«ng

 

74

S¬n La

14

088

Tr¹m y tÕ x· T¹ Bó

 

75

S¬n La

14

089

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng San

 

76

S¬n La

14

090

Tr¹m y tÕ x· M­êng Bó

 

77

S¬n La

14

091

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Hoa

 

78

S¬n La

14

092

Tr¹m y tÕ x· M­êng Chïm

 

79

S¬n La

14

093

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn B¾c Yªn

 

80

S¬n La

14

094

Tr¹m y tÕ x· Phiªng Ban

 

81

S¬n La

14

095

Tr¹m y tÕ x· Hang Chó

 

82

S¬n La

14

096

Tr¹m y tÕ x· XÝm Vµng

 

83

S¬n La

14

097

Tr¹m y tÕ x· Tµ Xïa

 

84

S¬n La

14

098

Tr¹m y tÕ x· P¾c Ngµ

 

85

S¬n La

14

099

Phßng kh¸m ®a khoa KV Lµng ChÕu

 

86

S¬n La

14

100

Tr¹m y tÕ x· Chim Vµn

 

87

S¬n La

14

101

Tr¹m y tÕ x· M­êng Khoa

 

88

S¬n La

14

102

Tr¹m y tÕ x· Song Pe

 

89

S¬n La

14

103

Tr¹m y tÕ x· Hång Ngµi

 

90

S¬n La

14

104

Tr¹m y tÕ x· T¹ Khoa

 

91

S¬n La

14

105

Tr¹m y tÕ x· Phiªng C«n

 

92

S¬n La

14

106

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng S¹i

 

93

S¬n La

14

107

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Phï Yªn

 

94

S¬n La

14

108

Tr¹m y tÕ x· Suèi Tä

 

95

S¬n La

14

109

Tr¹m y tÕ x· M­êng Th¶i

 

96

S¬n La

14

110

Tr¹m y tÕ x· M­êng C¬i

 

97

S¬n La

14

111

Tr¹m y tÕ x· Quang Huy

 

98

S¬n La

14

112

Tr¹m y tÕ x· Huy B¾c

 

99

S¬n La

14

113

Tr¹m y tÕ x· Huy Th­îng

 

100

S¬n La

14

114

Phßng kh¸m ®a khoa KV T©n Lang

 

101

S¬n La

14

116

Tr¹m y tÕ x· T­êng Phï

 

102

S¬n La

14

117

Tr¹m y tÕ x· Huy H¹

 

103

S¬n La

14

118

Tr¹m y tÕ x· Huy T©n

 

104

S¬n La

14

119

Tr¹m y tÕ x· M­êng Lang

 

105

S¬n La

14

120

Tr¹m y tÕ x· Suèi Bau

 

106

S¬n La

14

121

Tr¹m y tÕ x· Huy T­êng

 

107

S¬n La

14

123

Tr¹m y tÕ x· SËp Xa

 

108

S¬n La

14

124

Tr¹m y tÕ x· T­êng Th­îng

 

109

S¬n La

14

125

Tr¹m y tÕ x· T­êng TiÕn

 

110

S¬n La

14

126

Tr¹m y tÕ x· T­êng Phong

 

111

S¬n La

14

127

Tr¹m y tÕ x· T­êng H¹

 

112

S¬n La

14

128

Tr¹m y tÕ x· Kim Bon

 

113

S¬n La

14

129

Tr¹m y tÕ x· M­êng Bang

 

114

S¬n La

14

130

Tr¹m y tÕ x· §¸ §á

 

115

S¬n La

14

131

Tr¹m y tÕ x· T©n Phong

 

116

S¬n La

14

132

Tr¹m y tÕ x· Nam Phong

 

117

S¬n La

14

133

Tr¹m y tÕ x· B¾c Phong

 

118

S¬n La

14

134

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Méc Ch©u

 

119

S¬n La

14

135

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn NT Méc Ch©u

 

120

S¬n La

14

136

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng S¬n

 

121

S¬n La

14

137

Tr¹m y tÕ x· T©n Hîp

 

122

S¬n La

14

138

Tr¹m y tÕ x· Qui H­íng

 

123

S¬n La

14

139

Tr¹m y tÕ x· Suèi Bµng

 

124

S¬n La

14

140

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp

 

125

S¬n La

14

141

Tr¹m y tÕ x· Nµ M­êng

 

126

S¬n La

14

142

Tr¹m y tÕ x· Tµ L¹i

 

127

S¬n La

14

143

Tr¹m y tÕ x· Song Khña

 

128

S¬n La

14

144

Tr¹m y tÕ x· Liªn Hoµ

 

129

S¬n La

14

145

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng H¾c

 

130

S¬n La

14

146

Tr¹m y tÕ x· Hua P¨ng

 

131

S¬n La

14

147

Tr¹m y tÕ x· T« Móa

 

132

S¬n La

14

148

Tr¹m y tÕ x· M­êng TÌ

 

133

S¬n La

14

149

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Khõa

 

134

S¬n La

14

150

Tr¹m y tÕ x· M­êng Sang

 

135

S¬n La

14

151

Tr¹m y tÕ x· §«ng Sang

 

136

S¬n La

14

152

Tr¹m y tÕ x· Phiªng Lu«ng

 

137

S¬n La

14

153

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Khoa

 

138

S¬n La

14

154

Tr¹m y tÕ x· M­êng Men

 

139

S¬n La

14

155

Tr¹m y tÕ x· Quang Minh

 

140

S¬n La

14

156

Tr¹m y tÕ x· Lãng SËp

 

141

S¬n La

14

157

Tr¹m y tÕ x· V©n Hå

 

142

S¬n La

14

158

Tr¹m y tÕ x· Lãng Lu«ng

 

143

S¬n La

14

159

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Yªn

 

144

S¬n La

14

160

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Nha

 

145

S¬n La

14

161

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Yªn Ch©u

 

146

S¬n La

14

162

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng §«ng

 

147

S¬n La

14

163

Tr¹m y tÕ x· SÆpV¹t

 

148

S¬n La

14

164

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Sµng

 

149

S¬n La

14

165

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng P»n

 

150

S¬n La

14

166

Tr¹m y tÕ x· Viªng L¸n

 

151

S¬n La

14

167

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng HÆc

 

152

S¬n La

14

168

Tr¹m y tÕ x· M­êng Lùm

 

153

S¬n La

14

169

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng On

 

154

S¬n La

14

170

Tr¹m y tÕ x· Yªn S¬n

 

155

S¬n La

14

171

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Khoi

 

156

S¬n La

14

172

Tr¹m y tÕ x· Tó Nang

 

157

S¬n La

14

173

Tr¹m y tÕ x· Lãng Phiªng

 

158

S¬n La

14

174

Phßng kh¸m ®a khoa KV Phiªng Khoµi

 

159

S¬n La

14

175

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng T­¬ng

 

160

S¬n La

14

176

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn H¸t Lãt

 

161

S¬n La

14

177

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Sung

 

162

S¬n La

14

178

Tr¹m y tÕ x· M­êng B»ng

 

163

S¬n La

14

179

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Ch¨n

 

164

S¬n La

14

181

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Ban

 

165

S¬n La

14

182

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Mung

 

166

S¬n La

14

183

Tr¹m y tÕ x· M­êng Bon

 

167

S¬n La

14

184

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Chung

 

168

S¬n La

14

186

Tr¹m y tÕ x· H¸t Lãt

 

169

S¬n La

14

187

Tr¹m y tÕ x· Cß  Nßi

 

170

S¬n La

14

188

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng N¬i

 

171

S¬n La

14

190

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Dong

 

172

S¬n La

14

191

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Kheo

 

173

S¬n La

14

192

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Ve

 

174

S¬n La

14

193

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng L­¬ng

 

175

S¬n La

14

194

Tr¹m y tÕ x· Phiªng P»n

 

176

S¬n La

14

195

Tr¹m y tÕ x· Nµ ít

 

177

S¬n La

14

196

Tr¹m y tÕ x· Tµ Héc

 

178

S¬n La

14

197

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn S«ng M·

 

179

S¬n La

14

198

Tr¹m y tÕ x· Bã Sinh

 

180

S¬n La

14

199

Tr¹m y tÕ x· Pó BÈu

 

181

S¬n La

14

200

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Phung

 

182

S¬n La

14

201

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng En

 

183

S¬n La

14

202

Phßng kh¸m ®a khoa KV M­êng LÇm

 

184

S¬n La

14

203

Tr¹m y tÕ x· NËm Ty

 

185

S¬n La

14

204

Tr¹m y tÕ x· §øa Mßn

 

186

S¬n La

14

205

Tr¹m y tÕ x· Yªn H­ng

 

187

S¬n La

14

206

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng S¬

 

188

S¬n La

14

207

Tr¹m y tÕ x· Nµ NghÞu

 

189

S¬n La

14

208

Tr¹m y tÕ x· NËm M»n

 

190

S¬n La

14

209

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Khoong

 

191

S¬n La

14

210

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Cang

 

192

S¬n La

14

211

Tr¹m y tÕ x· Huæi Mét

 

193

S¬n La

14

212

Tr¹m y tÕ x· M­êng Sai

 

194

S¬n La

14

213

Tr¹m y tÕ x· M­êng Cai

 

195

S¬n La

14

214

Tr¹m y tÕ x· M­êng Hung

 

196

S¬n La

14

215

Phßng kh¸m ®a khoa KV ChiÒng Kh­¬ng

 

197

S¬n La

14

216

Tr¹m y tÕ x· Sam Kha

 

198

S¬n La

14

217

Tr¹m y tÕ x· Póng B¸nh

 

199

S¬n La

14

218

Tr¹m y tÕ x· Xèp Cép

 

200

S¬n La

14

219

Tr¹m y tÕ x· Dåm Cang

 

201

S¬n La

14

220

Tr¹m y tÕ x· NËm L¹nh

 

202

S¬n La

14

221

Tr¹m y tÕ x· M­êng LÌo

 

203

S¬n La

14

222

Tr¹m y tÕ x· M­êng Vµ

 

204

S¬n La

14

223

Tr¹m y tÕ x· M­êng L¹n

 

205

S¬n La

14

224

Phßng kh¸m ®a khoa KV M­êng Do

 

206

S¬n La

14

228

Tr¹m y tÕ x· T©n Xu©n

 

207

S¬n La

14

229

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Xu©n

 

208

S¬n La

14

231

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc M­êng Gi«n

 

209

S¬n La

14

232

Tr¹m y tÕ x· H¸ng §ång

 

210

S¬n La

14

233

Tr¹m y tÕ x· Hua Nhµn

 

211

S¬n La

14

234

Tr¹m y tÕ x· Nµ Bã

 

212

S¬n La

14

236

Phßng kh¸m ®a khoa KV ChiÒng Mai

 

213

S¬n La

14

237

Phßng kh¸m ®a khoa KV M­êng Chanh

 

214

S¬n La

14

238

Phßng kh¸m ®a khoa KV Phiªng C»m

 

215

S¬n La

14

241

Tr¹m y tÕ x· T©n Lang

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.