Thứ ba, ngày 25/09/2018

14 Tỉnh Sơn La

14 Tỉnh Sơn La

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

S¬n La

14

002

BÖnh viÖn ®a khoa Mai S¬n

 

2

S¬n La

14

003

BÖnh viÖn ®a khoa Méc Ch©u

 

3

S¬n La

14

005

BÖnh viÖn ®a khoa ThuËn Ch©u

 

4

S¬n La

14

006

BÖnh viÖn ®a khoa Yªn Ch©u

 

5

S¬n La

14

007

BÖnh viÖn ®a khoa S«ng M·

 

6

S¬n La

14

008

BÖnh viÖn ®a khoa Quúnh Nhai

 

7

S¬n La

14

009

BÖnh viÖn ®a khoa M­êng La

 

8

S¬n La

14

010

BÖnh viÖn ®a khoa B¾c Yªn

 

9

S¬n La

14

011

BÖnh viÖn ®a khoa Th¶o Nguyªn

 

10

S¬n La

14

013

BÖnh viÖn 6

 

11

S¬n La

14

015

BÖnh viÖn ®a khoa Sèp Cép

 

12

S¬n La

14

023

Tr¹m y tÕ ph­êng ChiÒng LÒ

 

13

S¬n La

14

024

Tr¹m y tÕ ph­êng T« HiÖu

 

14

S¬n La

14

025

Tr¹m y tÕ ph­êng QuyÕt Th¾ng

 

15

S¬n La

14

026

Tr¹m y tÕ ph­êng QuyÕt T©m

 

16

S¬n La

14

027

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Cä

 

17

S¬n La

14

028

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng §en

 

18

S¬n La

14

029

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng X«m

 

19

S¬n La

14

030

Tr¹m y tÕ ph­êng ChiÒng An

 

20

S¬n La

14

031

Tr¹m y tÕ ph­êng ChiÒng C¬i

 

21

S¬n La

14

032

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng NgÇn

 

22

S¬n La

14

033

Tr¹m y tÕ x· Hua La

 

23

S¬n La

14

034

Tr¹m y tÕ ph­êng ChiÒng Sinh

 

24

S¬n La

14

035

Tr¹m y tÕ x· M­êng Chiªn

 

25

S¬n La

14

036

Tr¹m y tÕ x· Cµ Nµng

 

26

S¬n La

14

037

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Khay

 

27

S¬n La

14

038

Tr¹m y tÕ x· P¸ Ma Pha Khinh

 

28

S¬n La

14

041

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng ¥n

 

29

S¬n La

14

042

Tr¹m y tÕ x· M­êng Giµng

 

30

S¬n La

14

043

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng B»ng

 

31

S¬n La

14

044

Tr¹m y tÕ x· M­êng S¹i

 

32

S¬n La

14

045

Tr¹m y tÕ x· NËm Ðt

 

33

S¬n La

14

047

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Khoang

 

34

S¬n La

14

048

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn ThuËn Ch©u

 

35

S¬n La

14

049

Tr¹m y tÕ x· Phæng L¸i

 

36

S¬n La

14

050

Tr¹m y tÕ x· M­êng Ð

 

37

S¬n La

14

051

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Pha

 

38

S¬n La

14

052

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng La

 

39

S¬n La

14

053

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Ngµm

 

40

S¬n La

14

054

Tr¹m y tÕ x· LiÖp TÌ

 

41

S¬n La

14

055

Tr¹m y tÕ x· Ð Tßng

 

42

S¬n La

14

056

Tr¹m y tÕ x· Phæng  LËp

 

43

S¬n La

14

057

Tr¹m y tÕ x· Phæng L¨ng

 

44

S¬n La

14

058

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Ly

 

45

S¬n La

14

059

Tr¹m y tÕ x· Nong Lay

 

46

S¬n La

14

060

Tr¹m y tÕ x· M­êng Khiªng

 

47

S¬n La

14

061

Tr¹m y tÕ x· M­êng B¸m

 

48

S¬n La

14

062

Tr¹m y tÕ x· Long HÑ

 

49

S¬n La

14

063

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng B«m

 

50

S¬n La

14

064

Tr¹m y tÕ x· Th«m Mßn

 

51

S¬n La

14

065

Tr¹m y tÕ x· T«ng  L¹nh

 

52

S¬n La

14

066

Tr¹m y tÕ x· T«ng Cä

 

53

S¬n La

14

067

Tr¹m y tÕ x· Bã M­êi

 

54

S¬n La

14

068

Phßng kh¸m ®a khoa KV Co M¹

 

55

S¬n La

14

069

Tr¹m y tÕ x· Póng Tra

 

56

S¬n La

14

070

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng PÊc

 

57

S¬n La

14

071

Tr¹m y tÕ x· NËm LÇu

 

58

S¬n La

14

072

Tr¹m y tÕ x· Bon PhÆng

 

59

S¬n La

14

073

Tr¹m y tÕ x· Co Tßng

 

60

S¬n La

14

074

Tr¹m y tÕ x· Muæi Näi

 

61

S¬n La

14

075

Tr¹m y tÕ x· P¸ L«ng

 

62

S¬n La

14

076

Tr¹m y tÕ x· B¶n LÇm

 

63

S¬n La

14

077

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Ýt Ong

 

64

S¬n La

14

078

Tr¹m y tÕ x· NËm Gi«n

 

65

S¬n La

14

079

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Lao

 

66

S¬n La

14

080

Tr¹m y tÕ x· Hua Trai

 

67

S¬n La

14

081

Tr¹m y tÕ x· Ngäc ChiÕn

 

68

S¬n La

14

082

Tr¹m y tÕ x· M­êng Trai

 

69

S¬n La

14

083

Tr¹m y tÕ x· NËm P¨m

 

70

S¬n La

14

084

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Mu«n

 

71

S¬n La

14

085

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng ¢n

 

72

S¬n La

14

086

Tr¹m y tÕ x· Pi Toong

 

73

S¬n La

14

087

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng C«ng

 

74

S¬n La

14

088

Tr¹m y tÕ x· T¹ Bó

 

75

S¬n La

14

089

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng San

 

76

S¬n La

14

090

Tr¹m y tÕ x· M­êng Bó

 

77

S¬n La

14

091

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Hoa

 

78

S¬n La

14

092

Tr¹m y tÕ x· M­êng Chïm

 

79

S¬n La

14

093

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn B¾c Yªn

 

80

S¬n La

14

094

Tr¹m y tÕ x· Phiªng Ban

 

81

S¬n La

14

095

Tr¹m y tÕ x· Hang Chó

 

82

S¬n La

14

096

Tr¹m y tÕ x· XÝm Vµng

 

83

S¬n La

14

097

Tr¹m y tÕ x· Tµ Xïa

 

84

S¬n La

14

098

Tr¹m y tÕ x· P¾c Ngµ

 

85

S¬n La

14

099

Phßng kh¸m ®a khoa KV Lµng ChÕu

 

86

S¬n La

14

100

Tr¹m y tÕ x· Chim Vµn

 

87

S¬n La

14

101

Tr¹m y tÕ x· M­êng Khoa

 

88

S¬n La

14

102

Tr¹m y tÕ x· Song Pe

 

89

S¬n La

14

103

Tr¹m y tÕ x· Hång Ngµi

 

90

S¬n La

14

104

Tr¹m y tÕ x· T¹ Khoa

 

91

S¬n La

14

105

Tr¹m y tÕ x· Phiªng C«n

 

92

S¬n La

14

106

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng S¹i

 

93

S¬n La

14

107

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Phï Yªn

 

94

S¬n La

14

108

Tr¹m y tÕ x· Suèi Tä

 

95

S¬n La

14

109

Tr¹m y tÕ x· M­êng Th¶i

 

96

S¬n La

14

110

Tr¹m y tÕ x· M­êng C¬i

 

97

S¬n La

14

111

Tr¹m y tÕ x· Quang Huy

 

98

S¬n La

14

112

Tr¹m y tÕ x· Huy B¾c

 

99

S¬n La

14

113

Tr¹m y tÕ x· Huy Th­îng

 

100

S¬n La

14

114

Phßng kh¸m ®a khoa KV T©n Lang

 

101

S¬n La

14

116

Tr¹m y tÕ x· T­êng Phï

 

102

S¬n La

14

117

Tr¹m y tÕ x· Huy H¹

 

103

S¬n La

14

118

Tr¹m y tÕ x· Huy T©n

 

104

S¬n La

14

119

Tr¹m y tÕ x· M­êng Lang

 

105

S¬n La

14

120

Tr¹m y tÕ x· Suèi Bau

 

106

S¬n La

14

121

Tr¹m y tÕ x· Huy T­êng

 

107

S¬n La

14

123

Tr¹m y tÕ x· SËp Xa

 

108

S¬n La

14

124

Tr¹m y tÕ x· T­êng Th­îng

 

109

S¬n La

14

125

Tr¹m y tÕ x· T­êng TiÕn

 

110

S¬n La

14

126

Tr¹m y tÕ x· T­êng Phong

 

111

S¬n La

14

127

Tr¹m y tÕ x· T­êng H¹

 

112

S¬n La

14

128

Tr¹m y tÕ x· Kim Bon

 

113

S¬n La

14

129

Tr¹m y tÕ x· M­êng Bang

 

114

S¬n La

14

130

Tr¹m y tÕ x· §¸ §á

 

115

S¬n La

14

131

Tr¹m y tÕ x· T©n Phong

 

116

S¬n La

14

132

Tr¹m y tÕ x· Nam Phong

 

117

S¬n La

14

133

Tr¹m y tÕ x· B¾c Phong

 

118

S¬n La

14

134

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Méc Ch©u

 

119

S¬n La

14

135

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn NT Méc Ch©u

 

120

S¬n La

14

136

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng S¬n

 

121

S¬n La

14

137

Tr¹m y tÕ x· T©n Hîp

 

122

S¬n La

14

138

Tr¹m y tÕ x· Qui H­íng

 

123

S¬n La

14

139

Tr¹m y tÕ x· Suèi Bµng

 

124

S¬n La

14

140

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp

 

125

S¬n La

14

141

Tr¹m y tÕ x· Nµ M­êng

 

126

S¬n La

14

142

Tr¹m y tÕ x· Tµ L¹i

 

127

S¬n La

14

143

Tr¹m y tÕ x· Song Khña

 

128

S¬n La

14

144

Tr¹m y tÕ x· Liªn Hoµ

 

129

S¬n La

14

145

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng H¾c

 

130

S¬n La

14

146

Tr¹m y tÕ x· Hua P¨ng

 

131

S¬n La

14

147

Tr¹m y tÕ x· T« Móa

 

132

S¬n La

14

148

Tr¹m y tÕ x· M­êng TÌ

 

133

S¬n La

14

149

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Khõa

 

134

S¬n La

14

150

Tr¹m y tÕ x· M­êng Sang

 

135

S¬n La

14

151

Tr¹m y tÕ x· §«ng Sang

 

136

S¬n La

14

152

Tr¹m y tÕ x· Phiªng Lu«ng

 

137

S¬n La

14

153

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Khoa

 

138

S¬n La

14

154

Tr¹m y tÕ x· M­êng Men

 

139

S¬n La

14

155

Tr¹m y tÕ x· Quang Minh

 

140

S¬n La

14

156

Tr¹m y tÕ x· Lãng SËp

 

141

S¬n La

14

157

Tr¹m y tÕ x· V©n Hå

 

142

S¬n La

14

158

Tr¹m y tÕ x· Lãng Lu«ng

 

143

S¬n La

14

159

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Yªn

 

144

S¬n La

14

160

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Nha

 

145

S¬n La

14

161

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Yªn Ch©u

 

146

S¬n La

14

162

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng §«ng

 

147

S¬n La

14

163

Tr¹m y tÕ x· SÆpV¹t

 

148

S¬n La

14

164

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Sµng

 

149

S¬n La

14

165

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng P»n

 

150

S¬n La

14

166

Tr¹m y tÕ x· Viªng L¸n

 

151

S¬n La

14

167

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng HÆc

 

152

S¬n La

14

168

Tr¹m y tÕ x· M­êng Lùm

 

153

S¬n La

14

169

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng On

 

154

S¬n La

14

170

Tr¹m y tÕ x· Yªn S¬n

 

155

S¬n La

14

171

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Khoi

 

156

S¬n La

14

172

Tr¹m y tÕ x· Tó Nang

 

157

S¬n La

14

173

Tr¹m y tÕ x· Lãng Phiªng

 

158

S¬n La

14

174

Phßng kh¸m ®a khoa KV Phiªng Khoµi

 

159

S¬n La

14

175

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng T­¬ng

 

160

S¬n La

14

176

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn H¸t Lãt

 

161

S¬n La

14

177

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Sung

 

162

S¬n La

14

178

Tr¹m y tÕ x· M­êng B»ng

 

163

S¬n La

14

179

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Ch¨n

 

164

S¬n La

14

181

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Ban

 

165

S¬n La

14

182

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Mung

 

166

S¬n La

14

183

Tr¹m y tÕ x· M­êng Bon

 

167

S¬n La

14

184

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Chung

 

168

S¬n La

14

186

Tr¹m y tÕ x· H¸t Lãt

 

169

S¬n La

14

187

Tr¹m y tÕ x· Cß  Nßi

 

170

S¬n La

14

188

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng N¬i

 

171

S¬n La

14

190

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Dong

 

172

S¬n La

14

191

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Kheo

 

173

S¬n La

14

192

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Ve

 

174

S¬n La

14

193

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng L­¬ng

 

175

S¬n La

14

194

Tr¹m y tÕ x· Phiªng P»n

 

176

S¬n La

14

195

Tr¹m y tÕ x· Nµ ít

 

177

S¬n La

14

196

Tr¹m y tÕ x· Tµ Héc

 

178

S¬n La

14

197

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn S«ng M·

 

179

S¬n La

14

198

Tr¹m y tÕ x· Bã Sinh

 

180

S¬n La

14

199

Tr¹m y tÕ x· Pó BÈu

 

181

S¬n La

14

200

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Phung

 

182

S¬n La

14

201

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng En

 

183

S¬n La

14

202

Phßng kh¸m ®a khoa KV M­êng LÇm

 

184

S¬n La

14

203

Tr¹m y tÕ x· NËm Ty

 

185

S¬n La

14

204

Tr¹m y tÕ x· §øa Mßn

 

186

S¬n La

14

205

Tr¹m y tÕ x· Yªn H­ng

 

187

S¬n La

14

206

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng S¬

 

188

S¬n La

14

207

Tr¹m y tÕ x· Nµ NghÞu

 

189

S¬n La

14

208

Tr¹m y tÕ x· NËm M»n

 

190

S¬n La

14

209

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Khoong

 

191

S¬n La

14

210

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Cang

 

192

S¬n La

14

211

Tr¹m y tÕ x· Huæi Mét

 

193

S¬n La

14

212

Tr¹m y tÕ x· M­êng Sai

 

194

S¬n La

14

213

Tr¹m y tÕ x· M­êng Cai

 

195

S¬n La

14

214

Tr¹m y tÕ x· M­êng Hung

 

196

S¬n La

14

215

Phßng kh¸m ®a khoa KV ChiÒng Kh­¬ng

 

197

S¬n La

14

216

Tr¹m y tÕ x· Sam Kha

 

198

S¬n La

14

217

Tr¹m y tÕ x· Póng B¸nh

 

199

S¬n La

14

218

Tr¹m y tÕ x· Xèp Cép

 

200

S¬n La

14

219

Tr¹m y tÕ x· Dåm Cang

 

201

S¬n La

14

220

Tr¹m y tÕ x· NËm L¹nh

 

202

S¬n La

14

221

Tr¹m y tÕ x· M­êng LÌo

 

203

S¬n La

14

222

Tr¹m y tÕ x· M­êng Vµ

 

204

S¬n La

14

223

Tr¹m y tÕ x· M­êng L¹n

 

205

S¬n La

14

224

Phßng kh¸m ®a khoa KV M­êng Do

 

206

S¬n La

14

228

Tr¹m y tÕ x· T©n Xu©n

 

207

S¬n La

14

229

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Xu©n

 

208

S¬n La

14

231

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc M­êng Gi«n

 

209

S¬n La

14

232

Tr¹m y tÕ x· H¸ng §ång

 

210

S¬n La

14

233

Tr¹m y tÕ x· Hua Nhµn

 

211

S¬n La

14

234

Tr¹m y tÕ x· Nµ Bã

 

212

S¬n La

14

236

Phßng kh¸m ®a khoa KV ChiÒng Mai

 

213

S¬n La

14

237

Phßng kh¸m ®a khoa KV M­êng Chanh

 

214

S¬n La

14

238

Phßng kh¸m ®a khoa KV Phiªng C»m

 

215

S¬n La

14

241

Tr¹m y tÕ x· T©n Lang

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Về mức đóng Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên

Mức đóng BHXH HS-SV cho năm học 2018-2019 (12 tháng) là 750.600 đồng. Trong đó:

- HS-SV đóng 70%: 525.420 đồng;

- Ngân sách Nhà nước hổ trợ 30%: 225.180 đồng

Khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thu sẽ thay đổi tương ứng với tỉ lệ đóng như trên.

HS-SV có thể đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tính theo năm tài chính. Riêng HS-SV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT từ đầu năm học.