Thứ bảy, ngày 20/10/2018

12 Tỉnh Lai Châu

12 Tỉnh Lai Châu

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Lai Ch©u

12

001

Trung t©m y tÕ huyÖn Tam §ư­êng

 

2

Lai Ch©u

12

002

Tr¹m y tÕ x· B×nh L­ư

 

3

Lai Ch©u

12

003

Phßng kh¸m ®a khoa KV Dµo San

 

4

Lai Ch©u

12

004

Phßng kh¸m ®a khoa KV Pa TÇn

 

5

Lai Ch©u

12

005

Tr¹m y tÕ x· T¶ LÌng

 

6

Lai Ch©u

12

006

Phßng kh¸m ®a khoa KV Ch¨n N­ưa

 

7

Lai Ch©u

12

007

Tr¹m y tÕ x· Mư­êng M«

 

8

Lai Ch©u

12

010

Tr¹m y tÕ x· Pha Mu

 

9

Lai Ch©u

12

011

Tr¹m y tÕ x· Mư­êng Kim

 

10

Lai Ch©u

12

013

Trung t©m y tÕ huyÖn Phong Thæ

 

11

Lai Ch©u

12

014

Trung t©m y tÕ huyÖn S×n Hå

 

12

Lai Ch©u

12

015

Trung t©m y tÕ huyÖn M­êng TÌ

 

13

Lai Ch©u

12

016

Trung t©m y tÕ huyÖn Than Uyªn

 

14

Lai Ch©u

12

017

Tr¹m y tÕ x· Mï Sang

 

15

Lai Ch©u

12

018

Tr¹m y tÕ x· M­ưêng So

 

16

Lai Ch©u

12

019

Tr¹m y tÕ x· NËm Xe

 

17

Lai Ch©u

12

020

Tr¹m y tÕ x· Sin Suèi Hå

 

18

Lai Ch©u

12

021

Tr¹m y tÕ x· Pa V©y Sö

 

19

Lai Ch©u

12

022

Tr¹m y tÕ x· B¶n Lang

 

20

Lai Ch©u

12

023

Tr¹m y tÕ x· Vµng Ma Ch¶i

 

21

Lai Ch©u

12

024

Tr¹m y tÕ x· Hoang ThÌn

 

22

Lai Ch©u

12

025

Tr¹m y tÕ x· Ma Ly Pho

 

23

Lai Ch©u

12

026

Tr¹m y tÕ x· T«ng Qua L×n

 

24

Lai Ch©u

12

027

Tr¹m y tÕ x· Khæng Lµo

 

25

Lai Ch©u

12

028

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Mư­êng TÌ

 

26

Lai Ch©u

12

029

Tr¹m y tÕ x· S× Lê LÇu

 

27

Lai Ch©u

12

030

Tr¹m y tÕ x· Må S× San

 

28

Lai Ch©u

12

031

Tr¹m y tÕ x· Ma Li Ch¶i

 

29

Lai Ch©u

12

032

Tr¹m y tÕ x· B¶n Bo

 

30

Lai Ch©u

12

033

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn S×n Hå

 

31

Lai Ch©u

12

034

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Phong Thæ

 

32

Lai Ch©u

12

035

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Tam ®ư­êng

 

33

Lai Ch©u

12

036

Tr¹m y tÕ x· L¶n Nh× Thµng

 

34

Lai Ch©u

12

037

Tr¹m y tÕ x· B¶n Giang

 

35

Lai Ch©u

12

039

Tr¹m y tÕ x· B¶n Hon

 

36

Lai Ch©u

12

040

Tr¹m y tÕ x· Sïng Phµi

 

37

Lai Ch©u

12

041

Tr¹m y tÕ x· Hå ThÇu

 

38

Lai Ch©u

12

042

Tr¹m y tÕ x· Khun H¸

 

39

Lai Ch©u

12

043

Tr¹m y tÕ x· ThÌn Sin

 

40

Lai Ch©u

12

044

Tr¹m y tÕ x· Hua Nµ

 

41

Lai Ch©u

12

045

Tr¹m y tÕ x· Nïng Nµng

 

42

Lai Ch©u

12

046

Tr¹m y tÕ x· Nµ T¨m

 

43

Lai Ch©u

12

047

Tr¹m y tÕ x· Ma Quai

 

44

Lai Ch©u

12

048

Tr¹m y tÕ x· S¬n B×nh

 

45

Lai Ch©u

12

049

Tr¹m y tÕ x· Ph¨ng S« Lin

 

46

Lai Ch©u

12

050

Tr¹m y tÕ x· Noong HÎo

 

47

Lai Ch©u

12

051

Tr¹m y tÕ x· T¶ Ph×n

 

48

Lai Ch©u

12

052

Tr¹m y tÕ x· Lµng M«

 

49

Lai Ch©u

12

053

Tr¹m y tÕ x· Hång Thu

 

50

Lai Ch©u

12

054

Tr¹m y tÕ x· C¨n Co

 

51

Lai Ch©u

12

055

Tr¹m y tÕ x· NËm Cuæi

 

52

Lai Ch©u

12

056

Tr¹m y tÕ x· NËm T¨m

 

53

Lai Ch©u

12

057

Tr¹m y tÕ x· NËm H¨n

 

54

Lai Ch©u

12

058

Tr¹m y tÕ x· NËm Cha

 

55

Lai Ch©u

12

059

Tr¹m y tÕ x· Pu Sam C¸p

 

56

Lai Ch©u

12

060

Tr¹m y tÕ x· Huæi Lu«ng

 

57

Lai Ch©u

12

061

Tr¹m y tÕ x· Tña Sýn Ch¶i

 

58

Lai Ch©u

12

062

Tr¹m y tÕ x· NËm Manh

 

59

Lai Ch©u

12

063

Tr¹m y tÕ x· Ph×n Hå

 

60

Lai Ch©u

12

064

Tr¹m y tÕ x· NËm Ban

 

61

Lai Ch©u

12

066

Tr¹m y tÕ x· NËm M¹

 

62

Lai Ch©u

12

067

Tr¹m y tÕ x· Sµ DÒ Ph×n

 

63

Lai Ch©u

12

068

Tr¹m y tÕ x· Lª Lîi

 

64

Lai Ch©u

12

069

Tr¹m y tÕ x· Pó §ao

 

65

Lai Ch©u

12

070

Tr¹m y tÕ x· Bum N­ưa

 

66

Lai Ch©u

12

071

Tr¹m y tÕ x· Dµo San

 

67

Lai Ch©u

12

072

Tr¹m y tÕ x· Bum Të

 

68

Lai Ch©u

12

073

Tr¹m y tÕ x· Mư­êng TÌ

 

69

Lai Ch©u

12

074

Tr¹m y tÕ x· Mï C¶

 

70

Lai Ch©u

12

075

Tr¹m y tÕ x· Ka L¨ng

 

71

Lai Ch©u

12

076

Tr¹m y tÕ x· Thu Lòm

 

72

Lai Ch©u

12

077

Tr¹m y tÕ x· NËm Khao

 

73

Lai Ch©u

12

078

Tr¹m y tÕ x· Kan Hå

 

74

Lai Ch©u

12

079

Tr¹m y tÕ x· Hua Bum

 

75

Lai Ch©u

12

080

Tr¹m y tÕ x· Tµ Tæng

 

76

Lai Ch©u

12

081

Tr¹m y tÕ x· Pa ñ

 

77

Lai Ch©u

12

082

Tr¹m y tÕ x· Pa VÖ Sö

 

78

Lai Ch©u

12

083

Tr¹m y tÕ x· NËm Hµng

 

79

Lai Ch©u

12

084

Tr¹m y tÕ x· M­ưêng Khoa

 

80

Lai Ch©u

12

085

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn T©n Uyªn

 

81

Lai Ch©u

12

086

Tr¹m y tÕ x· Hè MÝt

 

82

Lai Ch©u

12

087

Tr¹m y tÕ x· M­ưêng Than

 

83

Lai Ch©u

12

088

Tr¹m y tÕ x· M­ưêng Cang

 

84

Lai Ch©u

12

089

Tr¹m y tÕ x· Ta Gia

 

85

Lai Ch©u

12

090

Tr¹m y tÕ x· Khoen On

 

86

Lai Ch©u

12

091

Tr¹m y tÕ x· Tµ Hõa

 

87

Lai Ch©u

12

092

Tr¹m y tÕ x· M­ưêng MÝt

 

88

Lai Ch©u

12

093

Tr¹m y tÕ x· Tµ Mýt

 

89

Lai Ch©u

12

094

Tr¹m y tÕ x· NËm Sá

 

90

Lai Ch©u

12

095

Phßng kh¸m khu vùc Pa H¸

 

91

Lai Ch©u

12

096

BÖnh viÖn ®a khoa tØnh Lai Ch©u

 

92

Lai Ch©u

12

097

Tr¹m y tÕ x· Th©n Thuéc

 

93

Lai Ch©u

12

098

Tr¹m y tÕ x· Giang Ma

 

94

Lai Ch©u

12

101

Trung t©m y tÕ huyÖn T©n Uyªn

 

95

Lai Ch©u

12

103

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Mư­êng tÌ x·

 

96

Lai Ch©u

12

104

Tr¹m y tÕ x· San Thµng

 

97

Lai Ch©u

12

105

Tr¹m y tÕ x· NËm Loáng

 

98

Lai Ch©u

12

106

Tr¹m y tÕ phư­êng T©n Phong

 

99

Lai Ch©u

12

107

Tr¹m y tÕ ph­ưêng §oµn KÕt

 

100

Lai Ch©u

12

108

Tr¹m y tÕ ph­ưêng QuyÕt Th¾ng

 

101

Lai Ch©u

12

109

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Than Uyªn

 

102

Lai Ch©u

12

110

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Ka L¨ng

 

103

Lai Ch©u

12

111

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc NËm Hµng

 

104

Lai Ch©u

12

115

Tr¹m y tÕ x· Phóc Than

 

105

Lai Ch©u

12

116

Tr¹m y tÕ x· Tµ Mung

 

106

Lai Ch©u

12

117

Tr¹m y tÕ x· Trung §ång

 

107

Lai Ch©u

12

118

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc M­ưêng So

 

108

Lai Ch©u

12

119

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Ta Gia

 

109

Lai Ch©u

12

120

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc M­ưêng Kim

 

110

Lai Ch©u

12

124

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc P¾c Ta

 

111

Lai Ch©u

12

125

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Phóc Khoa

 

112

Lai Ch©u

12

126

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc NËm CÇn

 

113

Lai Ch©u

12

129

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc T¶ Ng¶o

 

114

Lai Ch©u

12

130

Tr¹m y tÕ x· Lïng Thµng

 

115

Lai Ch©u

12

131

Tr¹m y tÕ x· Pa Khãa

 

116

Lai Ch©u

12

132

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn NËm Nhïn

 

117

Lai Ch©u

12

133

Tr¹m y tÕ x· T¸ B¹

 

118

Lai Ch©u

12

134

Tr¹m y tÕ x· Vµng San

 

119

Lai Ch©u

12

135

Trung t©m y tÕ huyÖn NËm Nhïn

 

120

Lai Ch©u

12

136

Tr¹m y tÕ x· Trung Ch¶i

 

121

Lai Ch©u

12

137

Tr¹m y tÕ x· NËm Chµ

 

122

Lai Ch©u

12

138

Tr¹m y tÕ x· NËm P×

 

123

Lai Ch©u

12

139

Tr¹m y tÕ phư­êng QuyÕt TiÕn

 

124

Lai Ch©u

12

140

Tr¹m y tÕ ph­ưêng §«ng Phong

 

125

Lai Ch©u

12

142

Phßng kh¸m ®a khoa Phóc ThÞnh

Kh«ng tiÕp
nhËn trÎ em