Thứ ba, ngày 21/08/2018

12 Tỉnh Lai Châu

12 Tỉnh Lai Châu

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Lai Ch©u

12

001

Trung t©m y tÕ huyÖn Tam §ư­êng

 

2

Lai Ch©u

12

002

Tr¹m y tÕ x· B×nh L­ư

 

3

Lai Ch©u

12

003

Phßng kh¸m ®a khoa KV Dµo San

 

4

Lai Ch©u

12

004

Phßng kh¸m ®a khoa KV Pa TÇn

 

5

Lai Ch©u

12

005

Tr¹m y tÕ x· T¶ LÌng

 

6

Lai Ch©u

12

006

Phßng kh¸m ®a khoa KV Ch¨n N­ưa

 

7

Lai Ch©u

12

007

Tr¹m y tÕ x· Mư­êng M«

 

8

Lai Ch©u

12

010

Tr¹m y tÕ x· Pha Mu

 

9

Lai Ch©u

12

011

Tr¹m y tÕ x· Mư­êng Kim

 

10

Lai Ch©u

12

013

Trung t©m y tÕ huyÖn Phong Thæ

 

11

Lai Ch©u

12

014

Trung t©m y tÕ huyÖn S×n Hå

 

12

Lai Ch©u

12

015

Trung t©m y tÕ huyÖn M­êng TÌ

 

13

Lai Ch©u

12

016

Trung t©m y tÕ huyÖn Than Uyªn

 

14

Lai Ch©u

12

017

Tr¹m y tÕ x· Mï Sang

 

15

Lai Ch©u

12

018

Tr¹m y tÕ x· M­ưêng So

 

16

Lai Ch©u

12

019

Tr¹m y tÕ x· NËm Xe

 

17

Lai Ch©u

12

020

Tr¹m y tÕ x· Sin Suèi Hå

 

18

Lai Ch©u

12

021

Tr¹m y tÕ x· Pa V©y Sö

 

19

Lai Ch©u

12

022

Tr¹m y tÕ x· B¶n Lang

 

20

Lai Ch©u

12

023

Tr¹m y tÕ x· Vµng Ma Ch¶i

 

21

Lai Ch©u

12

024

Tr¹m y tÕ x· Hoang ThÌn

 

22

Lai Ch©u

12

025

Tr¹m y tÕ x· Ma Ly Pho

 

23

Lai Ch©u

12

026

Tr¹m y tÕ x· T«ng Qua L×n

 

24

Lai Ch©u

12

027

Tr¹m y tÕ x· Khæng Lµo

 

25

Lai Ch©u

12

028

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Mư­êng TÌ

 

26

Lai Ch©u

12

029

Tr¹m y tÕ x· S× Lê LÇu

 

27

Lai Ch©u

12

030

Tr¹m y tÕ x· Må S× San

 

28

Lai Ch©u

12

031

Tr¹m y tÕ x· Ma Li Ch¶i

 

29

Lai Ch©u

12

032

Tr¹m y tÕ x· B¶n Bo

 

30

Lai Ch©u

12

033

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn S×n Hå

 

31

Lai Ch©u

12

034

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Phong Thæ

 

32

Lai Ch©u

12

035

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Tam ®ư­êng

 

33

Lai Ch©u

12

036

Tr¹m y tÕ x· L¶n Nh× Thµng

 

34

Lai Ch©u

12

037

Tr¹m y tÕ x· B¶n Giang

 

35

Lai Ch©u

12

039

Tr¹m y tÕ x· B¶n Hon

 

36

Lai Ch©u

12

040

Tr¹m y tÕ x· Sïng Phµi

 

37

Lai Ch©u

12

041

Tr¹m y tÕ x· Hå ThÇu

 

38

Lai Ch©u

12

042

Tr¹m y tÕ x· Khun H¸

 

39

Lai Ch©u

12

043

Tr¹m y tÕ x· ThÌn Sin

 

40

Lai Ch©u

12

044

Tr¹m y tÕ x· Hua Nµ

 

41

Lai Ch©u

12

045

Tr¹m y tÕ x· Nïng Nµng

 

42

Lai Ch©u

12

046

Tr¹m y tÕ x· Nµ T¨m

 

43

Lai Ch©u

12

047

Tr¹m y tÕ x· Ma Quai

 

44

Lai Ch©u

12

048

Tr¹m y tÕ x· S¬n B×nh

 

45

Lai Ch©u

12

049

Tr¹m y tÕ x· Ph¨ng S« Lin

 

46

Lai Ch©u

12

050

Tr¹m y tÕ x· Noong HÎo

 

47

Lai Ch©u

12

051

Tr¹m y tÕ x· T¶ Ph×n

 

48

Lai Ch©u

12

052

Tr¹m y tÕ x· Lµng M«

 

49

Lai Ch©u

12

053

Tr¹m y tÕ x· Hång Thu

 

50

Lai Ch©u

12

054

Tr¹m y tÕ x· C¨n Co

 

51

Lai Ch©u

12

055

Tr¹m y tÕ x· NËm Cuæi

 

52

Lai Ch©u

12

056

Tr¹m y tÕ x· NËm T¨m

 

53

Lai Ch©u

12

057

Tr¹m y tÕ x· NËm H¨n

 

54

Lai Ch©u

12

058

Tr¹m y tÕ x· NËm Cha

 

55

Lai Ch©u

12

059

Tr¹m y tÕ x· Pu Sam C¸p

 

56

Lai Ch©u

12

060

Tr¹m y tÕ x· Huæi Lu«ng

 

57

Lai Ch©u

12

061

Tr¹m y tÕ x· Tña Sýn Ch¶i

 

58

Lai Ch©u

12

062

Tr¹m y tÕ x· NËm Manh

 

59

Lai Ch©u

12

063

Tr¹m y tÕ x· Ph×n Hå

 

60

Lai Ch©u

12

064

Tr¹m y tÕ x· NËm Ban

 

61

Lai Ch©u

12

066

Tr¹m y tÕ x· NËm M¹

 

62

Lai Ch©u

12

067

Tr¹m y tÕ x· Sµ DÒ Ph×n

 

63

Lai Ch©u

12

068

Tr¹m y tÕ x· Lª Lîi

 

64

Lai Ch©u

12

069

Tr¹m y tÕ x· Pó §ao

 

65

Lai Ch©u

12

070

Tr¹m y tÕ x· Bum N­ưa

 

66

Lai Ch©u

12

071

Tr¹m y tÕ x· Dµo San

 

67

Lai Ch©u

12

072

Tr¹m y tÕ x· Bum Të

 

68

Lai Ch©u

12

073

Tr¹m y tÕ x· Mư­êng TÌ

 

69

Lai Ch©u

12

074

Tr¹m y tÕ x· Mï C¶

 

70

Lai Ch©u

12

075

Tr¹m y tÕ x· Ka L¨ng

 

71

Lai Ch©u

12

076

Tr¹m y tÕ x· Thu Lòm

 

72

Lai Ch©u

12

077

Tr¹m y tÕ x· NËm Khao

 

73

Lai Ch©u

12

078

Tr¹m y tÕ x· Kan Hå

 

74

Lai Ch©u

12

079

Tr¹m y tÕ x· Hua Bum

 

75

Lai Ch©u

12

080

Tr¹m y tÕ x· Tµ Tæng

 

76

Lai Ch©u

12

081

Tr¹m y tÕ x· Pa ñ

 

77

Lai Ch©u

12

082

Tr¹m y tÕ x· Pa VÖ Sö

 

78

Lai Ch©u

12

083

Tr¹m y tÕ x· NËm Hµng

 

79

Lai Ch©u

12

084

Tr¹m y tÕ x· M­ưêng Khoa

 

80

Lai Ch©u

12

085

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn T©n Uyªn

 

81

Lai Ch©u

12

086

Tr¹m y tÕ x· Hè MÝt

 

82

Lai Ch©u

12

087

Tr¹m y tÕ x· M­ưêng Than

 

83

Lai Ch©u

12

088

Tr¹m y tÕ x· M­ưêng Cang

 

84

Lai Ch©u

12

089

Tr¹m y tÕ x· Ta Gia

 

85

Lai Ch©u

12

090

Tr¹m y tÕ x· Khoen On

 

86

Lai Ch©u

12

091

Tr¹m y tÕ x· Tµ Hõa

 

87

Lai Ch©u

12

092

Tr¹m y tÕ x· M­ưêng MÝt

 

88

Lai Ch©u

12

093

Tr¹m y tÕ x· Tµ Mýt

 

89

Lai Ch©u

12

094

Tr¹m y tÕ x· NËm Sá

 

90

Lai Ch©u

12

095

Phßng kh¸m khu vùc Pa H¸

 

91

Lai Ch©u

12

096

BÖnh viÖn ®a khoa tØnh Lai Ch©u

 

92

Lai Ch©u

12

097

Tr¹m y tÕ x· Th©n Thuéc

 

93

Lai Ch©u

12

098

Tr¹m y tÕ x· Giang Ma

 

94

Lai Ch©u

12

101

Trung t©m y tÕ huyÖn T©n Uyªn

 

95

Lai Ch©u

12

103

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Mư­êng tÌ x·

 

96

Lai Ch©u

12

104

Tr¹m y tÕ x· San Thµng

 

97

Lai Ch©u

12

105

Tr¹m y tÕ x· NËm Loáng

 

98

Lai Ch©u

12

106

Tr¹m y tÕ phư­êng T©n Phong

 

99

Lai Ch©u

12

107

Tr¹m y tÕ ph­ưêng §oµn KÕt

 

100

Lai Ch©u

12

108

Tr¹m y tÕ ph­ưêng QuyÕt Th¾ng

 

101

Lai Ch©u

12

109

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Than Uyªn

 

102

Lai Ch©u

12

110

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Ka L¨ng

 

103

Lai Ch©u

12

111

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc NËm Hµng

 

104

Lai Ch©u

12

115

Tr¹m y tÕ x· Phóc Than

 

105

Lai Ch©u

12

116

Tr¹m y tÕ x· Tµ Mung

 

106

Lai Ch©u

12

117

Tr¹m y tÕ x· Trung §ång

 

107

Lai Ch©u

12

118

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc M­ưêng So

 

108

Lai Ch©u

12

119

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Ta Gia

 

109

Lai Ch©u

12

120

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc M­ưêng Kim

 

110

Lai Ch©u

12

124

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc P¾c Ta

 

111

Lai Ch©u

12

125

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Phóc Khoa

 

112

Lai Ch©u

12

126

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc NËm CÇn

 

113

Lai Ch©u

12

129

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc T¶ Ng¶o

 

114

Lai Ch©u

12

130

Tr¹m y tÕ x· Lïng Thµng

 

115

Lai Ch©u

12

131

Tr¹m y tÕ x· Pa Khãa

 

116

Lai Ch©u

12

132

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn NËm Nhïn

 

117

Lai Ch©u

12

133

Tr¹m y tÕ x· T¸ B¹

 

118

Lai Ch©u

12

134

Tr¹m y tÕ x· Vµng San

 

119

Lai Ch©u

12

135

Trung t©m y tÕ huyÖn NËm Nhïn

 

120

Lai Ch©u

12

136

Tr¹m y tÕ x· Trung Ch¶i

 

121

Lai Ch©u

12

137

Tr¹m y tÕ x· NËm Chµ

 

122

Lai Ch©u

12

138

Tr¹m y tÕ x· NËm P×

 

123

Lai Ch©u

12

139

Tr¹m y tÕ phư­êng QuyÕt TiÕn

 

124

Lai Ch©u

12

140

Tr¹m y tÕ ph­ưêng §«ng Phong

 

125

Lai Ch©u

12

142

Phßng kh¸m ®a khoa Phóc ThÞnh

Kh«ng tiÕp
nhËn trÎ em

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Hiện đang có một cá nhân tự xưng tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp BHXH TP. Hồ Chí  Minh liên hệ với các đơn vị mời mua tài liệu về BHXH, BHYT.

BHXH TP. Hồ Chí Minh chính thức thông báo đến các đơn vị: BHXH TP. Hồ Chí Minh không có chủ trương bán tài liệu về BHXH, BHYT, BHTN và cũng không có nhân viên nào tên Ngọc làm ở Phòng Tổng hợp như thông tin nói trên.