Thứ hai, ngày 23/07/2018

11 Tỉnh Điện Biên

11 Tỉnh Điện Biên

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

§iÖn Biªn

11

002

Trung t©m y tÕ thµnh phè §iÖn Biªn

 

2

§iÖn Biªn

11

003

Tr¹m y tÕ ph­êng M­êng Thanh

 

3

§iÖn Biªn

11

004

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n Thanh

 

4

§iÖn Biªn

11

005

Tr¹m y tÕ ph­êng Thanh B×nh

 

5

§iÖn Biªn

11

006

Tr¹m y tÕ ph­êng Him Lam

 

6

§iÖn Biªn

11

007

Tr¹m y tÕ ph­êng Noong Bua

 

7

§iÖn Biªn

11

008

Tr¹m y tÕ x· Thanh Minh

 

8

§iÖn Biªn

11

009

Tr¹m y tÕ ph­êng Nam Thanh

 

9

§iÖn Biªn

11

011

Trung t©m y tÕ huyÖn §iÖn Biªn

 

10

§iÖn Biªn

11

012

Phßng kh¸m ®a khoa KV M­êng Nhµ

 

11

§iÖn Biªn

11

014

Phßng kh¸m ®a khoa KV Nµ TÊu

 

12

§iÖn Biªn

11

015

Tr¹m y tÕ x· Thanh N­a

 

13

§iÖn Biªn

11

017

Tr¹m y tÕ Thanh X­¬ng

 

14

§iÖn Biªn

11

018

Tr¹m y tÕ Thanh An

 

15

§iÖn Biªn

11

019

Tr¹m y tÕ Sam Møn

 

16

§iÖn Biªn

11

020

Tr¹m y tÕ Thanh Yªn

 

17

§iÖn Biªn

11

021

Tr¹m y tÕ M­êng Ph¨ng

 

18

§iÖn Biªn

11

022

Tr¹m y tÕ Noong Luèng

 

19

§iÖn Biªn

11

023

Tr¹m y tÕ Thanh H­ng

 

20

§iÖn Biªn

11

024

Tr¹m y tÕ Thanh Ch¨n

 

21

§iÖn Biªn

11

025

Tr¹m y tÕ Noong HÑt

 

22

§iÖn Biªn

11

026

Tr¹m y tÕ Nóa Ngam

 

23

§iÖn Biªn

11

027

Tr¹m y tÕ Thanh Lu«ng

 

24

§iÖn Biªn

11

028

Tr¹m y tÕ M­êng Lãi

 

25

§iÖn Biªn

11

029

Tr¹m y tÕ M­êng Pån

 

26

§iÖn Biªn

11

030

Tr¹m y tÕ Pa Th¬m

 

27

§iÖn Biªn

11

031

Tr¹m y tÕ Na ¦

 

28

§iÖn Biªn

11

032

Trung t©m y tÕ huyÖn §iÖn Biªn §«ng

 

29

§iÖn Biªn

11

033

Phßng kh¸m ®a khoa KV M­êng Lu©n

 

30

§iÖn Biªn

11

034

Phßng kh¸m ®a khoa KV Suèi L­

 

31

§iÖn Biªn

11

035

Tr¹m y tÕ Xa Dung

 

32

§iÖn Biªn

11

036

Tr¹m y tÕ Lu©n Giãi

 

33

§iÖn Biªn

11

037

Tr¹m y tÕ Ph×nh Giµng

 

34

§iÖn Biªn

11

038

Tr¹m y tÕ H¸ng L×a

 

35

§iÖn Biªn

11

039

Tr¹m y tÕ Keo L«m

 

36

§iÖn Biªn

11

040

Tr¹m y tÕ ChiÒng S¬

 

37

§iÖn Biªn

11

041

Tr¹m y tÕ Ph× Nhõ

 

38

§iÖn Biªn

11

042

Tr¹m y tÕ Na son

 

39

§iÖn Biªn

11

043

Tr¹m y tÕ Pó Nhi

 

40

§iÖn Biªn

11

044

BÖnh viÖn ®a khoa KV TX M­êng Lay

 

41

§iÖn Biªn

11

046

Tr¹m y tÕ ph­êng Na Lay

 

42

§iÖn Biªn

11

047

Tr¹m y tÕ ph­êng S«ng §µ

 

43

§iÖn Biªn

11

048

Trung t©m y tÕ huyÖn M­êng Chµ

 

44

§iÖn Biªn

11

049

Tr¹m y tÕ x· Lay n­a

 

45

§iÖn Biªn

11

050

Tr¹m y tÕ M­êng Tïng

 

46

§iÖn Biªn

11

051

BÖnh viÖn Y häc cæ truyÒn

 

47

§iÖn Biªn

11

052

Tr¹m y tÕ Hõa Ngµi

 

48

§iÖn Biªn

11

054

Tr¹m y tÕ X¸ Tæng

 

49

§iÖn Biªn

11

055

Tr¹m y tÕ M­êng M­¬n

 

50

§iÖn Biªn

11

056

Tr¹m y tÕ Pa Ham

 

51

§iÖn Biªn

11

057

Tr¹m y tÕ Si Pa Ph×n

 

52

§iÖn Biªn

11

058

Tr¹m y tÕ Chµ N­a

 

53

§iÖn Biªn

11

059

Tr¹m y tÕ Chµ Të

 

54

§iÖn Biªn

11

060

Trung t©m y tÕ huyÖn Tña Chïa

 

55

§iÖn Biªn

11

061

Trung t©m y tÕ huyÖn NËm På

 

56

§iÖn Biªn

11

063

Tr¹m y tÕ Tña Thµng

 

57

§iÖn Biªn

11

064

Tr¹m y tÕ M­êng B¸ng

 

58

§iÖn Biªn

11

065

Tr¹m y tÕ Trung Thu

 

59

§iÖn Biªn

11

066

Tr¹m y tÕ M­êng §un

 

60

§iÖn Biªn

11

067

Tr¹m y tÕ XÝnh Ph×nh

 

61

§iÖn Biªn

11

069

Tr¹m y tÕ SÝn Ch¶i

 

62

§iÖn Biªn

11

070

Tr¹m y tÕ Huæi Sã

 

63

§iÖn Biªn

11

071

Tr¹m y tÕ x· T¶ Ph×n

 

64

§iÖn Biªn

11

072

Tr¹m y tÕ Lao Xµ Ph×nh

 

65

§iÖn Biªn

11

073

Trung t©m y tÕ huyÖn M­êng NhÐ

 

66

§iÖn Biªn

11

075

Tr¹m y tÕ SÝn ThÇu

 

67

§iÖn Biªn

11

076

Tr¹m y tÕ Chung Ch¶i

 

68

§iÖn Biªn

11

079

Tr¹m y tÕ M­êng NhÐ

 

69

§iÖn Biªn

11

080

Trung t©m y tÕ huyÖn TuÇn Gi¸o

 

70

§iÖn Biªn

11

081

Phßng kh¸m ®a khoa KV Huæi Loãng

 

71

§iÖn Biªn

11

082

Trung t©m y tÕ huyÖn M­êng ¼ng

 

72

§iÖn Biªn

11

083

Phßng kh¸m ®a khoa KV Bóng Lao

 

73

§iÖn Biªn

11

084

Tr¹m y tÕ Quµi Cang

 

74

§iÖn Biªn

11

085

Tr¹m y tÕ Quµi Të

 

75

§iÖn Biªn

11

086

Tr¹m y tÕ Quµi N­a

 

76

§iÖn Biªn

11

087

Tr¹m y tÕ Táa T×nh

 

77

§iÖn Biªn

11

088

Tr¹m y tÕ Pó Nhung

 

78

§iÖn Biªn

11

089

Tr¹m y tÕ Tªnh Ph«ng

 

79

§iÖn Biªn

11

090

Tr¹m y tÕ Ta Ma

 

80

§iÖn Biªn

11

091

Tr¹m y tÕ Ph×nh S¸ng

 

81

§iÖn Biªn

11

092

Tr¹m y tÕ M­êng Mïn

 

82

§iÖn Biªn

11

094

Tr¹m y tÕ M­êng ThÝn

 

83

§iÖn Biªn

11

095

Tr¹m y tÕ M­êng L¹n

 

84

§iÖn Biªn

11

096

Tr¹m y tÕ ¼ng Cang

 

85

§iÖn Biªn

11

097

Tr¹m y tÕ ¼ng N­a

 

86

§iÖn Biªn

11

098

Tr¹m y tÕ ¼ng Të

 

87

§iÖn Biªn

11

099

Tr¹m y tÕ M­êng §¨ng

 

88

§iÖn Biªn

11

103

Phßng kh¸m ®a khoa KV S¸ng NhÌ

 

89

§iÖn Biªn

11

104

Phßng kh¸m ®a khoa KV R¹ng §«ng

 

90

§iÖn Biªn

11

105

Tr¹m y tÕ NËm KÌ

 

91

§iÖn Biªn

11

106

Tr¹m y tÕ Qu¶ng L©m

 

92

§iÖn Biªn

11

107

Tr¹m y tÕ Pa TÇn

 

93

§iÖn Biªn

11

108

Tr¹m y tÕ Nµ Khoa

 

94

§iÖn Biªn

11

109

Tr¹m y tÕ Nµ Bñng

 

95

§iÖn Biªn

11

110

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn M­êng Chµ

 

96

§iÖn Biªn

11

114

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Tña Chïa

 

97

§iÖn Biªn

11

117

Tr¹m y tÕ ChiÒng Sinh

 

98

§iÖn Biªn

11

121

Tr¹m y tÕ Nµ Nh¹n

 

99

§iÖn Biªn

11

122

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn §iÖn Biªn §«ng

 

100

§iÖn Biªn

11

123

Tr¹m y tÕ Noong U

 

101

§iÖn Biªn

11

124

Tr¹m y tÕ Pó Hång

 

102

§iÖn Biªn

11

125

Tr¹m y tÕ T×a D×nh

 

103

§iÖn Biªn

11

126

Tr¹m y tÕ x· M­êng Lu©n

 

104

§iÖn Biªn

11

130

Phßng kh¸m ®a khoa KV Pa Ham

 

105

§iÖn Biªn

11

131

Phßng kh¸m ®a khoa KV Si Pa Ph×n

 

106

§iÖn Biªn

11

132

Phßng kh¸m ®a khoa KV Huæi LÌng

 

107

§iÖn Biªn

11

133

Phßng kh¸m ®a khoa KV Thanh Tr­êng

 

108

§iÖn Biªn

11

134

Phßng kh¸m ®a khoa KV Nµ S¸y

 

109

§iÖn Biªn

11

136

Tr¹m y tÕ Tµ LÌng

 

110

§iÖn Biªn

11

137

Tr¹m y tÕ Na Sang

 

111

§iÖn Biªn

11

138

Tr¹m y tÕ Xu©n Lao

 

112

§iÖn Biªn

11

139

Tr¹m y tÕ NËm LÞch

 

113

§iÖn Biªn

11

140

Tr¹m y tÕ Ngåi C¸y

 

114

§iÖn Biªn

11

141

Tr¹m y tÕ Sa L«ng

 

115

§iÖn Biªn

11

142

Tr¹m y tÕ Ma Th× Hå

 

116

§iÖn Biªn

11

143

Tr¹m y tÕ Ph×n Hå

 

117

§iÖn Biªn

11

144

Tr¹m y tÕ NËm Kh¨n

 

118

§iÖn Biªn

11

145

Phßng kh¸m ®a khoa KV T¶ S×n Thµng

 

119

§iÖn Biªn

11

147

Phßng kh¸m Qu©n d©n y KV Ba Chµ

 

120

§iÖn Biªn

11

148

Phßng kh¸m ®a khoa KV M­êng Toong

 

121

§iÖn Biªn

11

149

Tr¹m y tÕ NËm V×

 

122

§iÖn Biªn

11

150

Tr¹m y tÕ Na C« Sa

 

123

§iÖn Biªn

11

151

Tr¹m y tÕ P¸ Mú

 

124

§iÖn Biªn

11

152

Tr¹m y tÕ Sen Th­îng

 

125

§iÖn Biªn

11

153

Tr¹m y tÕ Leng Su Ph×n

 

126

§iÖn Biªn

11

155

Phßng kh¸m ®a khoa KV Pó Töu

 

127

§iÖn Biªn

11

156

BÖnh viÖn 7/5 ( BÖnh x¸ c«ng an tØnh §iÖn Biªn )

 

128

§iÖn Biªn

11

157

Tram y tÕ x· Phu Lu«ng

 

129

§iÖn Biªn

11

158

Tram y tÕ x· Pom Lãt

 

130

§iÖn Biªn

11

159

Tram y tÕ x· Huæi MÝ

 

131

§iÖn Biªn

11

162

Tr¹m y tÕ x· Vµng §¸n

 

132

§iÖn Biªn

11

163

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng §«ng

 

133

§iÖn Biªn

11

164

Tr¹m y tÕ x· M­¬ng Khong

 

134

§iÖn Biªn

11

166

Tr¹m y tÕ x· Pó xi

 

135

§iÖn Biªn

11

167

Tr¹m y tÕ x· Nµ Tßng

 

136

§iÖn Biªn

11

168

Tr¹m Y tÕ x· NËm Chua

 

137

§iÖn Biªn

11

169

Phßng kh¸m ®a khoa Thanh H¶i

 

138

§iÖn Biªn

11

170

Tr¹m Y tÕ x· HÑ Mu«ng

 

139

§iÖn Biªn

11

171

Tr¹m Y tÕ x· Hua Thanh

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.