Thứ ba, ngày 25/09/2018

11 Tỉnh Điện Biên

11 Tỉnh Điện Biên

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

§iÖn Biªn

11

002

Trung t©m y tÕ thµnh phè §iÖn Biªn

 

2

§iÖn Biªn

11

003

Tr¹m y tÕ ph­êng M­êng Thanh

 

3

§iÖn Biªn

11

004

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n Thanh

 

4

§iÖn Biªn

11

005

Tr¹m y tÕ ph­êng Thanh B×nh

 

5

§iÖn Biªn

11

006

Tr¹m y tÕ ph­êng Him Lam

 

6

§iÖn Biªn

11

007

Tr¹m y tÕ ph­êng Noong Bua

 

7

§iÖn Biªn

11

008

Tr¹m y tÕ x· Thanh Minh

 

8

§iÖn Biªn

11

009

Tr¹m y tÕ ph­êng Nam Thanh

 

9

§iÖn Biªn

11

011

Trung t©m y tÕ huyÖn §iÖn Biªn

 

10

§iÖn Biªn

11

012

Phßng kh¸m ®a khoa KV M­êng Nhµ

 

11

§iÖn Biªn

11

014

Phßng kh¸m ®a khoa KV Nµ TÊu

 

12

§iÖn Biªn

11

015

Tr¹m y tÕ x· Thanh N­a

 

13

§iÖn Biªn

11

017

Tr¹m y tÕ Thanh X­¬ng

 

14

§iÖn Biªn

11

018

Tr¹m y tÕ Thanh An

 

15

§iÖn Biªn

11

019

Tr¹m y tÕ Sam Møn

 

16

§iÖn Biªn

11

020

Tr¹m y tÕ Thanh Yªn

 

17

§iÖn Biªn

11

021

Tr¹m y tÕ M­êng Ph¨ng

 

18

§iÖn Biªn

11

022

Tr¹m y tÕ Noong Luèng

 

19

§iÖn Biªn

11

023

Tr¹m y tÕ Thanh H­ng

 

20

§iÖn Biªn

11

024

Tr¹m y tÕ Thanh Ch¨n

 

21

§iÖn Biªn

11

025

Tr¹m y tÕ Noong HÑt

 

22

§iÖn Biªn

11

026

Tr¹m y tÕ Nóa Ngam

 

23

§iÖn Biªn

11

027

Tr¹m y tÕ Thanh Lu«ng

 

24

§iÖn Biªn

11

028

Tr¹m y tÕ M­êng Lãi

 

25

§iÖn Biªn

11

029

Tr¹m y tÕ M­êng Pån

 

26

§iÖn Biªn

11

030

Tr¹m y tÕ Pa Th¬m

 

27

§iÖn Biªn

11

031

Tr¹m y tÕ Na ¦

 

28

§iÖn Biªn

11

032

Trung t©m y tÕ huyÖn §iÖn Biªn §«ng

 

29

§iÖn Biªn

11

033

Phßng kh¸m ®a khoa KV M­êng Lu©n

 

30

§iÖn Biªn

11

034

Phßng kh¸m ®a khoa KV Suèi L­

 

31

§iÖn Biªn

11

035

Tr¹m y tÕ Xa Dung

 

32

§iÖn Biªn

11

036

Tr¹m y tÕ Lu©n Giãi

 

33

§iÖn Biªn

11

037

Tr¹m y tÕ Ph×nh Giµng

 

34

§iÖn Biªn

11

038

Tr¹m y tÕ H¸ng L×a

 

35

§iÖn Biªn

11

039

Tr¹m y tÕ Keo L«m

 

36

§iÖn Biªn

11

040

Tr¹m y tÕ ChiÒng S¬

 

37

§iÖn Biªn

11

041

Tr¹m y tÕ Ph× Nhõ

 

38

§iÖn Biªn

11

042

Tr¹m y tÕ Na son

 

39

§iÖn Biªn

11

043

Tr¹m y tÕ Pó Nhi

 

40

§iÖn Biªn

11

044

BÖnh viÖn ®a khoa KV TX M­êng Lay

 

41

§iÖn Biªn

11

046

Tr¹m y tÕ ph­êng Na Lay

 

42

§iÖn Biªn

11

047

Tr¹m y tÕ ph­êng S«ng §µ

 

43

§iÖn Biªn

11

048

Trung t©m y tÕ huyÖn M­êng Chµ

 

44

§iÖn Biªn

11

049

Tr¹m y tÕ x· Lay n­a

 

45

§iÖn Biªn

11

050

Tr¹m y tÕ M­êng Tïng

 

46

§iÖn Biªn

11

051

BÖnh viÖn Y häc cæ truyÒn

 

47

§iÖn Biªn

11

052

Tr¹m y tÕ Hõa Ngµi

 

48

§iÖn Biªn

11

054

Tr¹m y tÕ X¸ Tæng

 

49

§iÖn Biªn

11

055

Tr¹m y tÕ M­êng M­¬n

 

50

§iÖn Biªn

11

056

Tr¹m y tÕ Pa Ham

 

51

§iÖn Biªn

11

057

Tr¹m y tÕ Si Pa Ph×n

 

52

§iÖn Biªn

11

058

Tr¹m y tÕ Chµ N­a

 

53

§iÖn Biªn

11

059

Tr¹m y tÕ Chµ Të

 

54

§iÖn Biªn

11

060

Trung t©m y tÕ huyÖn Tña Chïa

 

55

§iÖn Biªn

11

061

Trung t©m y tÕ huyÖn NËm På

 

56

§iÖn Biªn

11

063

Tr¹m y tÕ Tña Thµng

 

57

§iÖn Biªn

11

064

Tr¹m y tÕ M­êng B¸ng

 

58

§iÖn Biªn

11

065

Tr¹m y tÕ Trung Thu

 

59

§iÖn Biªn

11

066

Tr¹m y tÕ M­êng §un

 

60

§iÖn Biªn

11

067

Tr¹m y tÕ XÝnh Ph×nh

 

61

§iÖn Biªn

11

069

Tr¹m y tÕ SÝn Ch¶i

 

62

§iÖn Biªn

11

070

Tr¹m y tÕ Huæi Sã

 

63

§iÖn Biªn

11

071

Tr¹m y tÕ x· T¶ Ph×n

 

64

§iÖn Biªn

11

072

Tr¹m y tÕ Lao Xµ Ph×nh

 

65

§iÖn Biªn

11

073

Trung t©m y tÕ huyÖn M­êng NhÐ

 

66

§iÖn Biªn

11

075

Tr¹m y tÕ SÝn ThÇu

 

67

§iÖn Biªn

11

076

Tr¹m y tÕ Chung Ch¶i

 

68

§iÖn Biªn

11

079

Tr¹m y tÕ M­êng NhÐ

 

69

§iÖn Biªn

11

080

Trung t©m y tÕ huyÖn TuÇn Gi¸o

 

70

§iÖn Biªn

11

081

Phßng kh¸m ®a khoa KV Huæi Loãng

 

71

§iÖn Biªn

11

082

Trung t©m y tÕ huyÖn M­êng ¼ng

 

72

§iÖn Biªn

11

083

Phßng kh¸m ®a khoa KV Bóng Lao

 

73

§iÖn Biªn

11

084

Tr¹m y tÕ Quµi Cang

 

74

§iÖn Biªn

11

085

Tr¹m y tÕ Quµi Të

 

75

§iÖn Biªn

11

086

Tr¹m y tÕ Quµi N­a

 

76

§iÖn Biªn

11

087

Tr¹m y tÕ Táa T×nh

 

77

§iÖn Biªn

11

088

Tr¹m y tÕ Pó Nhung

 

78

§iÖn Biªn

11

089

Tr¹m y tÕ Tªnh Ph«ng

 

79

§iÖn Biªn

11

090

Tr¹m y tÕ Ta Ma

 

80

§iÖn Biªn

11

091

Tr¹m y tÕ Ph×nh S¸ng

 

81

§iÖn Biªn

11

092

Tr¹m y tÕ M­êng Mïn

 

82

§iÖn Biªn

11

094

Tr¹m y tÕ M­êng ThÝn

 

83

§iÖn Biªn

11

095

Tr¹m y tÕ M­êng L¹n

 

84

§iÖn Biªn

11

096

Tr¹m y tÕ ¼ng Cang

 

85

§iÖn Biªn

11

097

Tr¹m y tÕ ¼ng N­a

 

86

§iÖn Biªn

11

098

Tr¹m y tÕ ¼ng Të

 

87

§iÖn Biªn

11

099

Tr¹m y tÕ M­êng §¨ng

 

88

§iÖn Biªn

11

103

Phßng kh¸m ®a khoa KV S¸ng NhÌ

 

89

§iÖn Biªn

11

104

Phßng kh¸m ®a khoa KV R¹ng §«ng

 

90

§iÖn Biªn

11

105

Tr¹m y tÕ NËm KÌ

 

91

§iÖn Biªn

11

106

Tr¹m y tÕ Qu¶ng L©m

 

92

§iÖn Biªn

11

107

Tr¹m y tÕ Pa TÇn

 

93

§iÖn Biªn

11

108

Tr¹m y tÕ Nµ Khoa

 

94

§iÖn Biªn

11

109

Tr¹m y tÕ Nµ Bñng

 

95

§iÖn Biªn

11

110

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn M­êng Chµ

 

96

§iÖn Biªn

11

114

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Tña Chïa

 

97

§iÖn Biªn

11

117

Tr¹m y tÕ ChiÒng Sinh

 

98

§iÖn Biªn

11

121

Tr¹m y tÕ Nµ Nh¹n

 

99

§iÖn Biªn

11

122

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn §iÖn Biªn §«ng

 

100

§iÖn Biªn

11

123

Tr¹m y tÕ Noong U

 

101

§iÖn Biªn

11

124

Tr¹m y tÕ Pó Hång

 

102

§iÖn Biªn

11

125

Tr¹m y tÕ T×a D×nh

 

103

§iÖn Biªn

11

126

Tr¹m y tÕ x· M­êng Lu©n

 

104

§iÖn Biªn

11

130

Phßng kh¸m ®a khoa KV Pa Ham

 

105

§iÖn Biªn

11

131

Phßng kh¸m ®a khoa KV Si Pa Ph×n

 

106

§iÖn Biªn

11

132

Phßng kh¸m ®a khoa KV Huæi LÌng

 

107

§iÖn Biªn

11

133

Phßng kh¸m ®a khoa KV Thanh Tr­êng

 

108

§iÖn Biªn

11

134

Phßng kh¸m ®a khoa KV Nµ S¸y

 

109

§iÖn Biªn

11

136

Tr¹m y tÕ Tµ LÌng

 

110

§iÖn Biªn

11

137

Tr¹m y tÕ Na Sang

 

111

§iÖn Biªn

11

138

Tr¹m y tÕ Xu©n Lao

 

112

§iÖn Biªn

11

139

Tr¹m y tÕ NËm LÞch

 

113

§iÖn Biªn

11

140

Tr¹m y tÕ Ngåi C¸y

 

114

§iÖn Biªn

11

141

Tr¹m y tÕ Sa L«ng

 

115

§iÖn Biªn

11

142

Tr¹m y tÕ Ma Th× Hå

 

116

§iÖn Biªn

11

143

Tr¹m y tÕ Ph×n Hå

 

117

§iÖn Biªn

11

144

Tr¹m y tÕ NËm Kh¨n

 

118

§iÖn Biªn

11

145

Phßng kh¸m ®a khoa KV T¶ S×n Thµng

 

119

§iÖn Biªn

11

147

Phßng kh¸m Qu©n d©n y KV Ba Chµ

 

120

§iÖn Biªn

11

148

Phßng kh¸m ®a khoa KV M­êng Toong

 

121

§iÖn Biªn

11

149

Tr¹m y tÕ NËm V×

 

122

§iÖn Biªn

11

150

Tr¹m y tÕ Na C« Sa

 

123

§iÖn Biªn

11

151

Tr¹m y tÕ P¸ Mú

 

124

§iÖn Biªn

11

152

Tr¹m y tÕ Sen Th­îng

 

125

§iÖn Biªn

11

153

Tr¹m y tÕ Leng Su Ph×n

 

126

§iÖn Biªn

11

155

Phßng kh¸m ®a khoa KV Pó Töu

 

127

§iÖn Biªn

11

156

BÖnh viÖn 7/5 ( BÖnh x¸ c«ng an tØnh §iÖn Biªn )

 

128

§iÖn Biªn

11

157

Tram y tÕ x· Phu Lu«ng

 

129

§iÖn Biªn

11

158

Tram y tÕ x· Pom Lãt

 

130

§iÖn Biªn

11

159

Tram y tÕ x· Huæi MÝ

 

131

§iÖn Biªn

11

162

Tr¹m y tÕ x· Vµng §¸n

 

132

§iÖn Biªn

11

163

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng §«ng

 

133

§iÖn Biªn

11

164

Tr¹m y tÕ x· M­¬ng Khong

 

134

§iÖn Biªn

11

166

Tr¹m y tÕ x· Pó xi

 

135

§iÖn Biªn

11

167

Tr¹m y tÕ x· Nµ Tßng

 

136

§iÖn Biªn

11

168

Tr¹m Y tÕ x· NËm Chua

 

137

§iÖn Biªn

11

169

Phßng kh¸m ®a khoa Thanh H¶i

 

138

§iÖn Biªn

11

170

Tr¹m Y tÕ x· HÑ Mu«ng

 

139

§iÖn Biªn

11

171

Tr¹m Y tÕ x· Hua Thanh

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Về mức đóng Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên

Mức đóng BHXH HS-SV cho năm học 2018-2019 (12 tháng) là 750.600 đồng. Trong đó:

- HS-SV đóng 70%: 525.420 đồng;

- Ngân sách Nhà nước hổ trợ 30%: 225.180 đồng

Khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thu sẽ thay đổi tương ứng với tỉ lệ đóng như trên.

HS-SV có thể đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tính theo năm tài chính. Riêng HS-SV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT từ đầu năm học.