Thứ hai, ngày 23/07/2018

10 Tỉnh Lào Cai

10 Tỉnh Lào Cai

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Lµo Cai

10

003

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn B¶o Th¾ng - Lµo Cai

 

2

Lµo Cai

10

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn B¶o Yªn - Lµo Cai

 

3

Lµo Cai

10

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn B¾c Hµ - Lµo Cai

 

4

Lµo Cai

10

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn M­êng Kh­¬ng - Lµo Cai

 

5

Lµo Cai

10

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn B¸t X¸t - Lµo Cai

 

6

Lµo Cai

10

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn V¨n Bµn - Lµo Cai

 

7

Lµo Cai

10

009

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Sa Pa - Lµo Cai

 

8

Lµo Cai

10

012

Phßng kh¸m ®a khoa Pom H¸n - Lµo Cai

 

9

Lµo Cai

10

014

Phßng kh¸m ®a khoa KV Cèc LÕu - Lµo Cai

 

10

Lµo Cai

10

015

Phßng kh¸m ®a khoa KV Lµo Cai - Lµo Cai

 

11

Lµo Cai

10

016

Phßng kh¸m ®a khoa KV Phè míi - Lµo Cai

 

12

Lµo Cai

10

017

Tr¹m y tÕ x· V¹n Hoµ - Lµo Cai

 

13

Lµo Cai

10

018

Tr¹m y tÕ x· §ång TuyÓn - Lµo Cai

 

14

Lµo Cai

10

019

Tr¹m y tÕ ph­êng B¾c C­êng - Lµo Cai

 

15

Lµo Cai

10

020

Phßng kh¸m ®a khoa KV Kim T©n - Lµo Cai

 

16

Lµo Cai

10

021

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Si Ma Cai - Lµo Cai

 

17

Lµo Cai

10

023

Tr¹m y tÕ x· B¶n MÕ - Lµo Cai

 

18

Lµo Cai

10

024

Tr¹m y tÕ x· Lïng Sui - Lµo Cai

 

19

Lµo Cai

10

025

Tr¹m y tÕ x· Si Ma Cai - Lµo Cai

 

20

Lµo Cai

10

026

Tr¹m y tÕ x· M¶n ThÈn - Lµo Cai

 

21

Lµo Cai

10

027

Tr¹m y tÕ x· Nµn S¸n - Lµo Cai

 

22

Lµo Cai

10

028

Tr¹m y tÕ x· Lö ThÈn - Lµo Cai

 

23

Lµo Cai

10

029

Phßng kh¸m ®a khoa KV SÝn chÐng - Lµo Cai

 

24

Lµo Cai

10

030

Phßng kh¸m ®a khoa KV C¸n CÊu - Lµo Cai

 

25

Lµo Cai

10

031

Tr¹m y tÕ x· S¸n Ch¶i - Lµo Cai

 

26

Lµo Cai

10

032

Tr¹m y tÕ x· Thµo Ch­ Ph×n - Lµo Cai

 

27

Lµo Cai

10

033

Tr¹m y tÕ x· Nµn SÝn - Lµo Cai

 

28

Lµo Cai

10

034

Tr¹m y tÕ x· Quan ThÇn S¸n - Lµo Cai

 

29

Lµo Cai

10

035

Tr¹m y tÕ x· C¸n Hå - Lµo Cai

 

30

Lµo Cai

10

036

Tr¹m y tÕ ph­êng Duyªn H¶i - Lµo Cai

 

31

Lµo Cai

10

037

Tr¹m y tÕ ph­êng B¾c LÖnh - Lµo Cai

 

32

Lµo Cai

10

038

Tr¹m y tÕ ph­êng Thèng NhÊt - Lµo Cai

 

33

Lµo Cai

10

039

Tr¹m y tÕ ph­êng Xu©n T¨ng - Lµo Cai

 

34

Lµo Cai

10

040

Tr¹m y tÕ x· Cam §­êng - Lµo Cai

 

35

Lµo Cai

10

041

Tr¹m y tÕ ph­êng Nam C­êng - Lµo Cai

 

36

Lµo Cai

10

042

Tr¹m y tÕ x· T¶ Phêi - Lµo Cai

 

37

Lµo Cai

10

043

Phßng kh¸m ®a khoa KV Hîp Thµnh - Lµo Cai

 

38

Lµo Cai

10

044

Tr¹m y tÕ ph­êng B×nh Minh - Lµo Cai

 

39

Lµo Cai

10

046

Phßng kh¸m ®a khoa KV ¤ Quý Hå-Lµo Cai

 

40

Lµo Cai

10

047

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Kh¸nh Yªn - Lµo Cai

 

41

Lµo Cai

10

049

Tr¹m y tÕ x·  Na Lèc- B¶n LÇu - Lµo Cai

 

42

Lµo Cai

10

050

Phßng kh¸m ®a khoa KV Long Kh¸nh - Lµo Cai

 

43

Lµo Cai

10

052

Tr¹m y tÕ x· Thanh Phó - Lµo Cai

 

44

Lµo Cai

10

053

Phßng kh¸m ®a khoa KV B¶n Khoang - Lµo Cai

 

45

Lµo Cai

10

054

Phßng kh¸m ®a khoa KV B¶n DÒn - Lµo Cai

 

46

Lµo Cai

10

058

Phßng kh¸m ®a khoa KV Th­îng Hµ - Lµo Cai

 

47

Lµo Cai

10

060

BÖnh x¸ Qu©n d©n Y- §KTQP345

 

48

Lµo Cai

10

063

BÖnh x¸ 24 - Bé chØ huy qu©n sù tØnh Lµo Cai

 

49

Lµo Cai

10

064

Tr¹m y tÕ SÝn ChÐng

 

50

Lµo Cai

10

301

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Phè Lu - Lµo Cai

 

51

Lµo Cai

10

302

Tr¹m y tÕ x· Phè Lu - Lµo Cai

 

52

Lµo Cai

10

303

Tr¹m y tÕ x· Tr× Quang - Lµo Cai

 

53

Lµo Cai

10

304

Tr¹m y tÕ x· Phong Niªn - Lµo Cai

 

54

Lµo Cai

10

305

Phßng kh¸m ®a khoa KV Xu©n Quang - Lµo Cai

 

55

Lµo Cai

10

306

Tr¹m y tÕ x· S¬n Hµ - Lµo Cai

 

56

Lµo Cai

10

307

Tr¹m y tÕ x· S¬n H¶i - Lµo Cai

 

57

Lµo Cai

10

308

Tr¹m y tÕ x· Th¸i Niªn - Lµo Cai

 

58

Lµo Cai

10

309

Tr¹m y tÕ x· Gia Phó - Lµo Cai

 

59

Lµo Cai

10

310

Tr¹m y tÕ x· B¶n CÇm - Lµo Cai

 

60

Lµo Cai

10

311

Tr¹m y tÕ x· B¶n PhiÖt - Lµo Cai

 

61

Lµo Cai

10

312

Phßng kh¸m ®a khoa KV Phong H¶i - Lµo Cai

 

62

Lµo Cai

10

313

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Giao - Lµo Cai

 

63

Lµo Cai

10

314

Tr¹m y tÕ x· Phó NhuËn - Lµo Cai

 

64

Lµo Cai

10

315

Phßng kh¸m ®a khoa KV T»ng Loáng - Lµo Cai

 

65

Lµo Cai

10

316

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Quang - Lµo Cai

 

66

Lµo Cai

10

401

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Phè Rµng - Lµo Cai

 

67

Lµo Cai

10

402

Phßng kh¸m ®a khoa KV NghÜa §« - Lµo Cai

 

68

Lµo Cai

10

403

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Yªn - Lµo Cai

 

69

Lµo Cai

10

404

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Hoµ - Lµo Cai

 

70

Lµo Cai

10

405

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Th­îng - Lµo Cai

 

71

Lµo Cai

10

406

Tr¹m y tÕ x· T©n D­¬ng - Lµo Cai

 

72

Lµo Cai

10

407

Tr¹m y tÕ x· ViÖt TiÕn - Lµo Cai

 

73

Lµo Cai

10

408

Tr¹m y tÕ x· Cam Cän - Lµo Cai

 

74

Lµo Cai

10

409

Tr¹m y tÕ x· §iÖn Quan - Lµo Cai

 

75

Lµo Cai

10

411

Tr¹m y tÕ x· L­¬ng S¬n - Lµo Cai

 

76

Lµo Cai

10

412

Tr¹m y tÕ x· Long Kh¸nh - Lµo Cai

 

77

Lµo Cai

10

413

Tr¹m y tÕ x· Long Phóc - Lµo Cai

 

78

Lµo Cai

10

414

Tr¹m y tÕ x· Yªn S¬n - Lµo Cai

 

79

Lµo Cai

10

415

Tr¹m y tÕ x· Minh T©n - Lµo Cai

 

80

Lµo Cai

10

416

Tr¹m y tÕ x· Kim S¬n - Lµo Cai

 

81

Lµo Cai

10

417

Phßng kh¸m ®a khoa KV B¶o Hµ - Lµo Cai

 

82

Lµo Cai

10

418

Tr¹m y tÕ x· T©n TiÕn - Lµo Cai

 

83

Lµo Cai

10

502

Tr¹m y tÕ x· Tµ Ch¶i - Lµo Cai

 

84

Lµo Cai

10

503

Tr¹m y tÕ x· Na Hèi - Lµo Cai

 

85

Lµo Cai

10

504

Phßng kh¸m ®a khoa KV B¶n LiÒn - Lµo Cai

 

86

Lµo Cai

10

505

Phßng kh¸m ®a khoa KV Lïng Ph×nh - Lµo Cai

 

87

Lµo Cai

10

506

Tr¹m y tÕ x· NËm Mßn - Lµo Cai

 

88

Lµo Cai

10

507

Phßng kh¸m ®a khoa KV B¶o Nhai - Lµo Cai

 

89

Lµo Cai

10

508

Tr¹m y tÕ x· Cèc LÇu - Lµo Cai

 

90

Lµo Cai

10

509

Tr¹m y tÕ x· Cèc Ly - Lµo Cai

 

91

Lµo Cai

10

510

Tr¹m y tÕ x· B¶n Phè - Lµo Cai

 

92

Lµo Cai

10

511

Tr¹m y tÕ x· B¶n Giµ - Lµo Cai

 

93

Lµo Cai

10

512

Phßng kh¸m ®a khoa KV NËm Lóc - Lµo Cai

 

94

Lµo Cai

10

513

Tr¹m y tÕ x· Th¶i Giµng Phè - Lµo Cai

 

95

Lµo Cai

10

514

Tr¹m y tÕ x· Lïng C¶i - Lµo Cai

 

96

Lµo Cai

10

515

Tr¹m y tÕ x· T¶ Van Ch­ - Lµo Cai

 

97

Lµo Cai

10

516

Tr¹m y tÕ x· Hoµng Thu Phè - Lµo Cai

 

98

Lµo Cai

10

517

Tr¹m y tÕ x· T¶ Cñ Tû - Lµo Cai

 

99

Lµo Cai

10

518

Tr¹m y tÕ x· LÇu ThÝ Ngµi - Lµo Cai

 

100

Lµo Cai

10

519

Tr¹m y tÕ x· NËm Kh¸nh - Lµo Cai

 

101

Lµo Cai

10

520

Tr¹m y tÕ x· NËm §Ðt - Lµo Cai

 

102

Lµo Cai

10

521

Tr¹m y tÕ x· B¶n C¸i - Lµo Cai

 

103

Lµo Cai

10

601

Tr¹m y tÕ x· M­êng Kh­¬ng - Lµo Cai

 

104

Lµo Cai

10

602

Tr¹m y tÕ x· Thanh B×nh - Lµo Cai

 

105

Lµo Cai

10

603

Phßng kh¸m ®a khoa KV B¶n LÇu - Lµo Cai

 

106

Lµo Cai

10

604

Tr¹m y tÕ x· B¶n Sen - Lµo Cai

 

107

Lµo Cai

10

605

Tr¹m y tÕ x· Tung Chung Phè - Lµo Cai

 

108

Lµo Cai

10

606

Tr¹m y tÕ x· NÊm L­ - Lµo Cai

 

109

Lµo Cai

10

607

Tr¹m y tÕ x· Lïng KhÊu Nh×n - Lµo Cai

 

110

Lµo Cai

10

608

Tr¹m y tÕ x· Lïng Vai - Lµo Cai

 

111

Lµo Cai

10

609

Phßng kh¸m ®a khoa KV Pha Long - Lµo Cai

 

112

Lµo Cai

10

610

Phßng kh¸m ®a khoa KV Cao S¬n - Lµo Cai

 

113

Lµo Cai

10

611

Tr¹m y tÕ x· La Pan TÈn - Lµo Cai

 

114

Lµo Cai

10

612

Tr¹m y tÕ x· D×n Chin - Lµo Cai

 

115

Lµo Cai

10

613

Tr¹m y tÕ x· NËm Ch¶y - Lµo Cai

 

116

Lµo Cai

10

614

Tr¹m y tÕ x· T¶ Thµng - Lµo Cai

 

117

Lµo Cai

10

615

Tr¹m y tÕ x· T¶ Ng¶i Chå - Lµo Cai

 

118

Lµo Cai

10

616

Tr¹m y tÕ x· T¶ Gia Kh©u - Lµo Cai

 

119

Lµo Cai

10

701

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn B¸t X¸t - Lµo Cai

 

120

Lµo Cai

10

702

Phßng kh¸m ®a khoa KV B¶n XÌo - Lµo Cai

 

121

Lµo Cai

10

703

Phßng kh¸m ®a khoa KV B¶n V­îc - Lµo Cai

 

122

Lµo Cai

10

704

Tr¹m y tÕ x· B¶n Qua - Lµo Cai

 

123

Lµo Cai

10

705

Tr¹m y tÕ x· Cèc Mú - Lµo Cai

 

124

Lµo Cai

10

706

Tr¹m y tÕ x· M­êng Vi - Lµo Cai

 

125

Lµo Cai

10

707

Phßng kh¸m ®a khoa KV M­êng Hum - Lµo Cai

 

126

Lµo Cai

10

708

Phßng kh¸m ®a khoa KV TrÞnh T­êng - Lµo Cai

 

127

Lµo Cai

10

709

Tr¹m y tÕ x· DÒn Thµng - Lµo Cai

 

128

Lµo Cai

10

710

Phßng kh¸m ®a khoa KV ý Tý - Lµo Cai

 

129

Lµo Cai

10

711

Tr¹m y tÕ x· Sµng Ma S¸o - Lµo Cai

 

130

Lµo Cai

10

712

Tr¹m y tÕ x· A Lï - Lµo Cai

 

131

Lµo Cai

10

713

Tr¹m y tÕ x· Ng¶i ThÇu - Lµo Cai

 

132

Lµo Cai

10

714

Tr¹m y tÕ x· Ph×n Ngan - Lµo Cai

 

133

Lµo Cai

10

715

Tr¹m y tÕ x· Trung LÌng Hå - Lµo Cai

 

134

Lµo Cai

10

716

Tr¹m y tÕ x· Pa Cheo - Lµo Cai

 

135

Lµo Cai

10

717

Tr¹m y tÕ x· NËm Pung - Lµo Cai

 

136

Lµo Cai

10

718

Tr¹m y tÕ x· A Mó Sung - Lµo Cai

 

137

Lµo Cai

10

719

Tr¹m y tÕ x· DÒn S¸ng - Lµo Cai

 

138

Lµo Cai

10

720

Tr¹m y tÕ x· NËm Ch¹c - Lµo Cai

 

139

Lµo Cai

10

721

Tr¹m y tÕ x· Tßng Sµnh - Lµo Cai

 

140

Lµo Cai

10

722

Tr¹m y tÕ x· Quang Kim - Lµo Cai

 

141

Lµo Cai

10

723

Tr¹m y tÕ x· Cèc San - Lµo Cai

 

142

Lµo Cai

10

801

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Yªn Th­îng - Lµo Cai

 

143

Lµo Cai

10

802

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Yªn H¹ - Lµo Cai

 

144

Lµo Cai

10

803

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Yªn Trung - Lµo Cai

 

145

Lµo Cai

10

804

Phßng kh¸m ®a khoa KV Minh L­¬ng - Lµo Cai

 

146

Lµo Cai

10

805

Tr¹m y tÕ x· ThÈm D­¬ng - Lµo Cai

 

147

Lµo Cai

10

806

Phßng kh¸m ®a khoa KV D­¬ng Quú - Lµo Cai

 

148

Lµo Cai

10

807

Tr¹m y tÕ x· Hoµ M¹c - Lµo Cai

 

149

Lµo Cai

10

808

Tr¹m y tÕ x· Lµng Giµng - Lµo Cai

 

150

Lµo Cai

10

809

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Ken - Lµo Cai

 

151

Lµo Cai

10

810

Tr¹m y tÕ x· Liªm Phó - Lµo Cai

 

152

Lµo Cai

10

811

Tr¹m y tÕ x· S¬n Thñy - Lµo Cai

 

153

Lµo Cai

10

812

Phßng kh¸m ®a khoa KV T©n An - Lµo Cai

 

154

Lµo Cai

10

813

Tr¹m y tÕ x· T©n Th­îng - Lµo Cai

 

155

Lµo Cai

10

814

Phßng kh¸m ®a khoa KV Vâ Lao - Lµo Cai

 

156

Lµo Cai

10

815

Tr¹m y tÕ x· V¨n S¬n - Lµo Cai

 

157

Lµo Cai

10

816

Tr¹m y tÕ x· NËm XÐ - Lµo Cai

 

158

Lµo Cai

10

817

Tr¹m y tÕ x· NËm X©y - Lµo Cai

 

159

Lµo Cai

10

818

Tr¹m y tÕ x· DÇn Thµng - Lµo Cai

 

160

Lµo Cai

10

819

Tr¹m y tÕ x· NËm ChÇy - Lµo Cai

 

161

Lµo Cai

10

820

Tr¹m y tÕ x· NËm Tha - Lµo Cai

 

162

Lµo Cai

10

821

Tr¹m y tÕ x· NËm M¶ - Lµo Cai

 

163

Lµo Cai

10

822

Tr¹m y tÕ x· NËm R¹ng - Lµo Cai

 

164

Lµo Cai

10

901

Phßng kh¸m ®a khoa KV ThÞ trÊn Sa Pa - Lµo Cai

 

165

Lµo Cai

10

902

Tr¹m y tÕ x· Suèi ThÇu - Lµo Cai

 

166

Lµo Cai

10

903

Tr¹m y tÕ x· NËm Cang - Lµo Cai

 

167

Lµo Cai

10

904

Tr¹m y tÕ x· NËm Sµi - Lµo Cai

 

168

Lµo Cai

10

905

Phßng kh¸m ®a khoa KV Thanh phó - Lµo Cai

 

169

Lµo Cai

10

906

Tr¹m y tÕ x· B¶n Hå - Lµo Cai

 

170

Lµo Cai

10

907

Tr¹m y tÕ x· B¶n Phïng - Lµo Cai

 

171

Lµo Cai

10

908

Tr¹m y tÕ x· Thanh Kim - Lµo Cai

 

172

Lµo Cai

10

909

Tr¹m y tÕ x· Sö P¸n - Lµo Cai

 

173

Lµo Cai

10

911

Tr¹m y tÕ x· T¶ Van - Lµo Cai

 

174

Lµo Cai

10

912

Tr¹m y tÕ x· San S¶ Hå - Lµo Cai

 

175

Lµo Cai

10

913

Tr¹m y tÕ x· Sa P¶ - Lµo Cai

 

176

Lµo Cai

10

914

Tr¹m y tÕ x· Trung Ch¶i - Lµo Cai

 

177

Lµo Cai

10

915

Tr¹m y tÕ x· T¶ Ph×n - Lµo Cai

 

178

Lµo Cai

10

917

Tr¹m y tÕ x· T¶ Giµng Ph×nh - Lµo Cai

 

179

Lµo Cai

10

918

Tr¹m y tÕ x· Lao Ch¶i - Lµo Cai

 

180

Lµo Cai

10

065

BÖnh viÖn ®a khoa H­ng ThÞnh

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.