Thứ ba, ngày 25/09/2018

10 Tỉnh Lào Cai

10 Tỉnh Lào Cai

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Lµo Cai

10

003

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn B¶o Th¾ng - Lµo Cai

 

2

Lµo Cai

10

004

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn B¶o Yªn - Lµo Cai

 

3

Lµo Cai

10

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn B¾c Hµ - Lµo Cai

 

4

Lµo Cai

10

006

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn M­êng Kh­¬ng - Lµo Cai

 

5

Lµo Cai

10

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn B¸t X¸t - Lµo Cai

 

6

Lµo Cai

10

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn V¨n Bµn - Lµo Cai

 

7

Lµo Cai

10

009

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Sa Pa - Lµo Cai

 

8

Lµo Cai

10

012

Phßng kh¸m ®a khoa Pom H¸n - Lµo Cai

 

9

Lµo Cai

10

014

Phßng kh¸m ®a khoa KV Cèc LÕu - Lµo Cai

 

10

Lµo Cai

10

015

Phßng kh¸m ®a khoa KV Lµo Cai - Lµo Cai

 

11

Lµo Cai

10

016

Phßng kh¸m ®a khoa KV Phè míi - Lµo Cai

 

12

Lµo Cai

10

017

Tr¹m y tÕ x· V¹n Hoµ - Lµo Cai

 

13

Lµo Cai

10

018

Tr¹m y tÕ x· §ång TuyÓn - Lµo Cai

 

14

Lµo Cai

10

019

Tr¹m y tÕ ph­êng B¾c C­êng - Lµo Cai

 

15

Lµo Cai

10

020

Phßng kh¸m ®a khoa KV Kim T©n - Lµo Cai

 

16

Lµo Cai

10

021

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Si Ma Cai - Lµo Cai

 

17

Lµo Cai

10

023

Tr¹m y tÕ x· B¶n MÕ - Lµo Cai

 

18

Lµo Cai

10

024

Tr¹m y tÕ x· Lïng Sui - Lµo Cai

 

19

Lµo Cai

10

025

Tr¹m y tÕ x· Si Ma Cai - Lµo Cai

 

20

Lµo Cai

10

026

Tr¹m y tÕ x· M¶n ThÈn - Lµo Cai

 

21

Lµo Cai

10

027

Tr¹m y tÕ x· Nµn S¸n - Lµo Cai

 

22

Lµo Cai

10

028

Tr¹m y tÕ x· Lö ThÈn - Lµo Cai

 

23

Lµo Cai

10

029

Phßng kh¸m ®a khoa KV SÝn chÐng - Lµo Cai

 

24

Lµo Cai

10

030

Phßng kh¸m ®a khoa KV C¸n CÊu - Lµo Cai

 

25

Lµo Cai

10

031

Tr¹m y tÕ x· S¸n Ch¶i - Lµo Cai

 

26

Lµo Cai

10

032

Tr¹m y tÕ x· Thµo Ch­ Ph×n - Lµo Cai

 

27

Lµo Cai

10

033

Tr¹m y tÕ x· Nµn SÝn - Lµo Cai

 

28

Lµo Cai

10

034

Tr¹m y tÕ x· Quan ThÇn S¸n - Lµo Cai

 

29

Lµo Cai

10

035

Tr¹m y tÕ x· C¸n Hå - Lµo Cai

 

30

Lµo Cai

10

036

Tr¹m y tÕ ph­êng Duyªn H¶i - Lµo Cai

 

31

Lµo Cai

10

037

Tr¹m y tÕ ph­êng B¾c LÖnh - Lµo Cai

 

32

Lµo Cai

10

038

Tr¹m y tÕ ph­êng Thèng NhÊt - Lµo Cai

 

33

Lµo Cai

10

039

Tr¹m y tÕ ph­êng Xu©n T¨ng - Lµo Cai

 

34

Lµo Cai

10

040

Tr¹m y tÕ x· Cam §­êng - Lµo Cai

 

35

Lµo Cai

10

041

Tr¹m y tÕ ph­êng Nam C­êng - Lµo Cai

 

36

Lµo Cai

10

042

Tr¹m y tÕ x· T¶ Phêi - Lµo Cai

 

37

Lµo Cai

10

043

Phßng kh¸m ®a khoa KV Hîp Thµnh - Lµo Cai

 

38

Lµo Cai

10

044

Tr¹m y tÕ ph­êng B×nh Minh - Lµo Cai

 

39

Lµo Cai

10

046

Phßng kh¸m ®a khoa KV ¤ Quý Hå-Lµo Cai

 

40

Lµo Cai

10

047

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Kh¸nh Yªn - Lµo Cai

 

41

Lµo Cai

10

049

Tr¹m y tÕ x·  Na Lèc- B¶n LÇu - Lµo Cai

 

42

Lµo Cai

10

050

Phßng kh¸m ®a khoa KV Long Kh¸nh - Lµo Cai

 

43

Lµo Cai

10

052

Tr¹m y tÕ x· Thanh Phó - Lµo Cai

 

44

Lµo Cai

10

053

Phßng kh¸m ®a khoa KV B¶n Khoang - Lµo Cai

 

45

Lµo Cai

10

054

Phßng kh¸m ®a khoa KV B¶n DÒn - Lµo Cai

 

46

Lµo Cai

10

058

Phßng kh¸m ®a khoa KV Th­îng Hµ - Lµo Cai

 

47

Lµo Cai

10

060

BÖnh x¸ Qu©n d©n Y- §KTQP345

 

48

Lµo Cai

10

063

BÖnh x¸ 24 - Bé chØ huy qu©n sù tØnh Lµo Cai

 

49

Lµo Cai

10

064

Tr¹m y tÕ SÝn ChÐng

 

50

Lµo Cai

10

301

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Phè Lu - Lµo Cai

 

51

Lµo Cai

10

302

Tr¹m y tÕ x· Phè Lu - Lµo Cai

 

52

Lµo Cai

10

303

Tr¹m y tÕ x· Tr× Quang - Lµo Cai

 

53

Lµo Cai

10

304

Tr¹m y tÕ x· Phong Niªn - Lµo Cai

 

54

Lµo Cai

10

305

Phßng kh¸m ®a khoa KV Xu©n Quang - Lµo Cai

 

55

Lµo Cai

10

306

Tr¹m y tÕ x· S¬n Hµ - Lµo Cai

 

56

Lµo Cai

10

307

Tr¹m y tÕ x· S¬n H¶i - Lµo Cai

 

57

Lµo Cai

10

308

Tr¹m y tÕ x· Th¸i Niªn - Lµo Cai

 

58

Lµo Cai

10

309

Tr¹m y tÕ x· Gia Phó - Lµo Cai

 

59

Lµo Cai

10

310

Tr¹m y tÕ x· B¶n CÇm - Lµo Cai

 

60

Lµo Cai

10

311

Tr¹m y tÕ x· B¶n PhiÖt - Lµo Cai

 

61

Lµo Cai

10

312

Phßng kh¸m ®a khoa KV Phong H¶i - Lµo Cai

 

62

Lµo Cai

10

313

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Giao - Lµo Cai

 

63

Lµo Cai

10

314

Tr¹m y tÕ x· Phó NhuËn - Lµo Cai

 

64

Lµo Cai

10

315

Phßng kh¸m ®a khoa KV T»ng Loáng - Lµo Cai

 

65

Lµo Cai

10

316

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Quang - Lµo Cai

 

66

Lµo Cai

10

401

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Phè Rµng - Lµo Cai

 

67

Lµo Cai

10

402

Phßng kh¸m ®a khoa KV NghÜa §« - Lµo Cai

 

68

Lµo Cai

10

403

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Yªn - Lµo Cai

 

69

Lµo Cai

10

404

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Hoµ - Lµo Cai

 

70

Lµo Cai

10

405

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Th­îng - Lµo Cai

 

71

Lµo Cai

10

406

Tr¹m y tÕ x· T©n D­¬ng - Lµo Cai

 

72

Lµo Cai

10

407

Tr¹m y tÕ x· ViÖt TiÕn - Lµo Cai

 

73

Lµo Cai

10

408

Tr¹m y tÕ x· Cam Cän - Lµo Cai

 

74

Lµo Cai

10

409

Tr¹m y tÕ x· §iÖn Quan - Lµo Cai

 

75

Lµo Cai

10

411

Tr¹m y tÕ x· L­¬ng S¬n - Lµo Cai

 

76

Lµo Cai

10

412

Tr¹m y tÕ x· Long Kh¸nh - Lµo Cai

 

77

Lµo Cai

10

413

Tr¹m y tÕ x· Long Phóc - Lµo Cai

 

78

Lµo Cai

10

414

Tr¹m y tÕ x· Yªn S¬n - Lµo Cai

 

79

Lµo Cai

10

415

Tr¹m y tÕ x· Minh T©n - Lµo Cai

 

80

Lµo Cai

10

416

Tr¹m y tÕ x· Kim S¬n - Lµo Cai

 

81

Lµo Cai

10

417

Phßng kh¸m ®a khoa KV B¶o Hµ - Lµo Cai

 

82

Lµo Cai

10

418

Tr¹m y tÕ x· T©n TiÕn - Lµo Cai

 

83

Lµo Cai

10

502

Tr¹m y tÕ x· Tµ Ch¶i - Lµo Cai

 

84

Lµo Cai

10

503

Tr¹m y tÕ x· Na Hèi - Lµo Cai

 

85

Lµo Cai

10

504

Phßng kh¸m ®a khoa KV B¶n LiÒn - Lµo Cai

 

86

Lµo Cai

10

505

Phßng kh¸m ®a khoa KV Lïng Ph×nh - Lµo Cai

 

87

Lµo Cai

10

506

Tr¹m y tÕ x· NËm Mßn - Lµo Cai

 

88

Lµo Cai

10

507

Phßng kh¸m ®a khoa KV B¶o Nhai - Lµo Cai

 

89

Lµo Cai

10

508

Tr¹m y tÕ x· Cèc LÇu - Lµo Cai

 

90

Lµo Cai

10

509

Tr¹m y tÕ x· Cèc Ly - Lµo Cai

 

91

Lµo Cai

10

510

Tr¹m y tÕ x· B¶n Phè - Lµo Cai

 

92

Lµo Cai

10

511

Tr¹m y tÕ x· B¶n Giµ - Lµo Cai

 

93

Lµo Cai

10

512

Phßng kh¸m ®a khoa KV NËm Lóc - Lµo Cai

 

94

Lµo Cai

10

513

Tr¹m y tÕ x· Th¶i Giµng Phè - Lµo Cai

 

95

Lµo Cai

10

514

Tr¹m y tÕ x· Lïng C¶i - Lµo Cai

 

96

Lµo Cai

10

515

Tr¹m y tÕ x· T¶ Van Ch­ - Lµo Cai

 

97

Lµo Cai

10

516

Tr¹m y tÕ x· Hoµng Thu Phè - Lµo Cai

 

98

Lµo Cai

10

517

Tr¹m y tÕ x· T¶ Cñ Tû - Lµo Cai

 

99

Lµo Cai

10

518

Tr¹m y tÕ x· LÇu ThÝ Ngµi - Lµo Cai

 

100

Lµo Cai

10

519

Tr¹m y tÕ x· NËm Kh¸nh - Lµo Cai

 

101

Lµo Cai

10

520

Tr¹m y tÕ x· NËm §Ðt - Lµo Cai

 

102

Lµo Cai

10

521

Tr¹m y tÕ x· B¶n C¸i - Lµo Cai

 

103

Lµo Cai

10

601

Tr¹m y tÕ x· M­êng Kh­¬ng - Lµo Cai

 

104

Lµo Cai

10

602

Tr¹m y tÕ x· Thanh B×nh - Lµo Cai

 

105

Lµo Cai

10

603

Phßng kh¸m ®a khoa KV B¶n LÇu - Lµo Cai

 

106

Lµo Cai

10

604

Tr¹m y tÕ x· B¶n Sen - Lµo Cai

 

107

Lµo Cai

10

605

Tr¹m y tÕ x· Tung Chung Phè - Lµo Cai

 

108

Lµo Cai

10

606

Tr¹m y tÕ x· NÊm L­ - Lµo Cai

 

109

Lµo Cai

10

607

Tr¹m y tÕ x· Lïng KhÊu Nh×n - Lµo Cai

 

110

Lµo Cai

10

608

Tr¹m y tÕ x· Lïng Vai - Lµo Cai

 

111

Lµo Cai

10

609

Phßng kh¸m ®a khoa KV Pha Long - Lµo Cai

 

112

Lµo Cai

10

610

Phßng kh¸m ®a khoa KV Cao S¬n - Lµo Cai

 

113

Lµo Cai

10

611

Tr¹m y tÕ x· La Pan TÈn - Lµo Cai

 

114

Lµo Cai

10

612

Tr¹m y tÕ x· D×n Chin - Lµo Cai

 

115

Lµo Cai

10

613

Tr¹m y tÕ x· NËm Ch¶y - Lµo Cai

 

116

Lµo Cai

10

614

Tr¹m y tÕ x· T¶ Thµng - Lµo Cai

 

117

Lµo Cai

10

615

Tr¹m y tÕ x· T¶ Ng¶i Chå - Lµo Cai

 

118

Lµo Cai

10

616

Tr¹m y tÕ x· T¶ Gia Kh©u - Lµo Cai

 

119

Lµo Cai

10

701

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn B¸t X¸t - Lµo Cai

 

120

Lµo Cai

10

702

Phßng kh¸m ®a khoa KV B¶n XÌo - Lµo Cai

 

121

Lµo Cai

10

703

Phßng kh¸m ®a khoa KV B¶n V­îc - Lµo Cai

 

122

Lµo Cai

10

704

Tr¹m y tÕ x· B¶n Qua - Lµo Cai

 

123

Lµo Cai

10

705

Tr¹m y tÕ x· Cèc Mú - Lµo Cai

 

124

Lµo Cai

10

706

Tr¹m y tÕ x· M­êng Vi - Lµo Cai

 

125

Lµo Cai

10

707

Phßng kh¸m ®a khoa KV M­êng Hum - Lµo Cai

 

126

Lµo Cai

10

708

Phßng kh¸m ®a khoa KV TrÞnh T­êng - Lµo Cai

 

127

Lµo Cai

10

709

Tr¹m y tÕ x· DÒn Thµng - Lµo Cai

 

128

Lµo Cai

10

710

Phßng kh¸m ®a khoa KV ý Tý - Lµo Cai

 

129

Lµo Cai

10

711

Tr¹m y tÕ x· Sµng Ma S¸o - Lµo Cai

 

130

Lµo Cai

10

712

Tr¹m y tÕ x· A Lï - Lµo Cai

 

131

Lµo Cai

10

713

Tr¹m y tÕ x· Ng¶i ThÇu - Lµo Cai

 

132

Lµo Cai

10

714

Tr¹m y tÕ x· Ph×n Ngan - Lµo Cai

 

133

Lµo Cai

10

715

Tr¹m y tÕ x· Trung LÌng Hå - Lµo Cai

 

134

Lµo Cai

10

716

Tr¹m y tÕ x· Pa Cheo - Lµo Cai

 

135

Lµo Cai

10

717

Tr¹m y tÕ x· NËm Pung - Lµo Cai

 

136

Lµo Cai

10

718

Tr¹m y tÕ x· A Mó Sung - Lµo Cai

 

137

Lµo Cai

10

719

Tr¹m y tÕ x· DÒn S¸ng - Lµo Cai

 

138

Lµo Cai

10

720

Tr¹m y tÕ x· NËm Ch¹c - Lµo Cai

 

139

Lµo Cai

10

721

Tr¹m y tÕ x· Tßng Sµnh - Lµo Cai

 

140

Lµo Cai

10

722

Tr¹m y tÕ x· Quang Kim - Lµo Cai

 

141

Lµo Cai

10

723

Tr¹m y tÕ x· Cèc San - Lµo Cai

 

142

Lµo Cai

10

801

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Yªn Th­îng - Lµo Cai

 

143

Lµo Cai

10

802

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Yªn H¹ - Lµo Cai

 

144

Lµo Cai

10

803

Tr¹m y tÕ x· Kh¸nh Yªn Trung - Lµo Cai

 

145

Lµo Cai

10

804

Phßng kh¸m ®a khoa KV Minh L­¬ng - Lµo Cai

 

146

Lµo Cai

10

805

Tr¹m y tÕ x· ThÈm D­¬ng - Lµo Cai

 

147

Lµo Cai

10

806

Phßng kh¸m ®a khoa KV D­¬ng Quú - Lµo Cai

 

148

Lµo Cai

10

807

Tr¹m y tÕ x· Hoµ M¹c - Lµo Cai

 

149

Lµo Cai

10

808

Tr¹m y tÕ x· Lµng Giµng - Lµo Cai

 

150

Lµo Cai

10

809

Tr¹m y tÕ x· ChiÒng Ken - Lµo Cai

 

151

Lµo Cai

10

810

Tr¹m y tÕ x· Liªm Phó - Lµo Cai

 

152

Lµo Cai

10

811

Tr¹m y tÕ x· S¬n Thñy - Lµo Cai

 

153

Lµo Cai

10

812

Phßng kh¸m ®a khoa KV T©n An - Lµo Cai

 

154

Lµo Cai

10

813

Tr¹m y tÕ x· T©n Th­îng - Lµo Cai

 

155

Lµo Cai

10

814

Phßng kh¸m ®a khoa KV Vâ Lao - Lµo Cai

 

156

Lµo Cai

10

815

Tr¹m y tÕ x· V¨n S¬n - Lµo Cai

 

157

Lµo Cai

10

816

Tr¹m y tÕ x· NËm XÐ - Lµo Cai

 

158

Lµo Cai

10

817

Tr¹m y tÕ x· NËm X©y - Lµo Cai

 

159

Lµo Cai

10

818

Tr¹m y tÕ x· DÇn Thµng - Lµo Cai

 

160

Lµo Cai

10

819

Tr¹m y tÕ x· NËm ChÇy - Lµo Cai

 

161

Lµo Cai

10

820

Tr¹m y tÕ x· NËm Tha - Lµo Cai

 

162

Lµo Cai

10

821

Tr¹m y tÕ x· NËm M¶ - Lµo Cai

 

163

Lµo Cai

10

822

Tr¹m y tÕ x· NËm R¹ng - Lµo Cai

 

164

Lµo Cai

10

901

Phßng kh¸m ®a khoa KV ThÞ trÊn Sa Pa - Lµo Cai

 

165

Lµo Cai

10

902

Tr¹m y tÕ x· Suèi ThÇu - Lµo Cai

 

166

Lµo Cai

10

903

Tr¹m y tÕ x· NËm Cang - Lµo Cai

 

167

Lµo Cai

10

904

Tr¹m y tÕ x· NËm Sµi - Lµo Cai

 

168

Lµo Cai

10

905

Phßng kh¸m ®a khoa KV Thanh phó - Lµo Cai

 

169

Lµo Cai

10

906

Tr¹m y tÕ x· B¶n Hå - Lµo Cai

 

170

Lµo Cai

10

907

Tr¹m y tÕ x· B¶n Phïng - Lµo Cai

 

171

Lµo Cai

10

908

Tr¹m y tÕ x· Thanh Kim - Lµo Cai

 

172

Lµo Cai

10

909

Tr¹m y tÕ x· Sö P¸n - Lµo Cai

 

173

Lµo Cai

10

911

Tr¹m y tÕ x· T¶ Van - Lµo Cai

 

174

Lµo Cai

10

912

Tr¹m y tÕ x· San S¶ Hå - Lµo Cai

 

175

Lµo Cai

10

913

Tr¹m y tÕ x· Sa P¶ - Lµo Cai

 

176

Lµo Cai

10

914

Tr¹m y tÕ x· Trung Ch¶i - Lµo Cai

 

177

Lµo Cai

10

915

Tr¹m y tÕ x· T¶ Ph×n - Lµo Cai

 

178

Lµo Cai

10

917

Tr¹m y tÕ x· T¶ Giµng Ph×nh - Lµo Cai

 

179

Lµo Cai

10

918

Tr¹m y tÕ x· Lao Ch¶i - Lµo Cai

 

180

Lµo Cai

10

065

BÖnh viÖn ®a khoa H­ng ThÞnh

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Về mức đóng Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên

Mức đóng BHXH HS-SV cho năm học 2018-2019 (12 tháng) là 750.600 đồng. Trong đó:

- HS-SV đóng 70%: 525.420 đồng;

- Ngân sách Nhà nước hổ trợ 30%: 225.180 đồng

Khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thu sẽ thay đổi tương ứng với tỉ lệ đóng như trên.

HS-SV có thể đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tính theo năm tài chính. Riêng HS-SV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT từ đầu năm học.