Thứ bảy, ngày 20/10/2018

08 Tỉnh Tuyên Quang

08 Tỉnh Tuyên Quang

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Tuyªn Quang

08

104

BÖnh viÖn C«ng an tØnh Tuyªn Quang

 

2

Tuyªn Quang

08

107

Tr¹m y tÕ ph­êng Minh Xu©n

 

3

Tuyªn Quang

08

108

Tr¹m y tÕ ph­êng Phan ThiÕt

 

4

Tuyªn Quang

08

109

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n Quang

 

5

Tuyªn Quang

08

110

Tr¹m y tÕ ph­êng û La

 

6

Tuyªn Quang

08

111

Tr¹m y tÕ x· Trµng §µ

 

7

Tuyªn Quang

08

112

Tr¹m y tÕ ph­êng N«ng TiÕn

 

8

Tuyªn Quang

08

113

Tr¹m y tÕ ph­êng H­ng Thµnh

 

9

Tuyªn Quang

08

115

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n Hµ

 

10

Tuyªn Quang

08

118

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn L©m B×nh

 

11

Tuyªn Quang

08

202

BÖnh x¸ C«ng ty TNHH MTV C¬ khÝ hãa chÊt Z13

 

12

Tuyªn Quang

08

203

BÖnh x¸ C«ng ty TNHH MTV C¬ khÝ ChÝnh x¸c Z29

 

13

Tuyªn Quang

08

204

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Yªn S¬n

 

14

Tuyªn Quang

08

205

BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc ATK

 

15

Tuyªn Quang

08

206

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Th¸ng 10

 

16

Tuyªn Quang

08

207

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Trung M«n

 

17

Tuyªn Quang

08

208

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Xu©n V©n

 

18

Tuyªn Quang

08

209

Tr¹m y tÕ x· An T­êng

 

19

Tuyªn Quang

08

210

Tr¹m y tÕ x· An Khang

 

20

Tuyªn Quang

08

211

Tr¹m y tÕ x· §éi B×nh

 

21

Tuyªn Quang

08

212

Tr¹m y tÕ x· Nh÷ Khª

 

22

Tuyªn Quang

08

213

Tr¹m y tÕ x· §éi CÊn

 

23

Tuyªn Quang

08

214

Tr¹m y tÕ x· C«ng §a

 

24

Tuyªn Quang

08

215

Tr¹m y tÕ x· Ch©n S¬n

 

25

Tuyªn Quang

08

216

Tr¹m y tÕ x· §¹o ViÖn

 

26

Tuyªn Quang

08

217

Tr¹m y tÕ x· Tø QuËn

 

27

Tuyªn Quang

08

218

Tr¹m y tÕ x· TiÕn Bé

 

28

Tuyªn Quang

08

219

Tr¹m y tÕ x· T©n Long

 

29

Tuyªn Quang

08

220

Tr¹m y tÕ x· T©n TiÕn

 

30

Tuyªn Quang

08

221

Tr¹m y tÕ x· Th¸i B×nh

 

31

Tuyªn Quang

08

222

Tr¹m y tÕ x· Trung S¬n

 

32

Tuyªn Quang

08

223

Tr¹m y tÕ x· Trung Trùc

 

33

Tuyªn Quang

08

224

Tr¹m y tÕ x· Trung Minh

 

34

Tuyªn Quang

08

225

Tr¹m y tÕ x· Th¾ng Qu©n

 

35

Tuyªn Quang

08

226

Tr¹m y tÕ x· Th¸i Long

 

36

Tuyªn Quang

08

227

Tr¹m y tÕ x· Chiªu Yªn

 

37

Tuyªn Quang

08

228

Tr¹m y tÕ x· Mü B»ng

 

38

Tuyªn Quang

08

229

Tr¹m y tÕ x· Phó L©m

 

39

Tuyªn Quang

08

230

Tr¹m y tÕ x· Phóc Ninh

 

40

Tuyªn Quang

08

231

Tr¹m y tÕ x· Hoµng Khai

 

41

Tuyªn Quang

08

232

Tr¹m y tÕ x· Hïng Lîi

 

42

Tuyªn Quang

08

233

Tr¹m y tÕ x· Lang Qu¸n

 

43

Tuyªn Quang

08

234

Tr¹m y tÕ x· Lùc Hµnh

 

44

Tuyªn Quang

08

235

Tr¹m y tÕ x· L­ìng V­îng

 

45

Tuyªn Quang

08

236

Tr¹m y tÕ x· Kim Phó

 

46

Tuyªn Quang

08

237

Tr¹m y tÕ x· KiÕn ThiÕt

 

47

Tuyªn Quang

08

238

Tr¹m y tÕ x· Kim Quan

 

48

Tuyªn Quang

08

239

Tr¹m y tÕ x· Quý Qu©n

 

49

Tuyªn Quang

08

240

Tr¹m y tÕ x· Phó ThÞnh

 

50

Tuyªn Quang

08

242

Tr¹m y tÕ x· Nh÷ H¸n

 

51

Tuyªn Quang

08

243

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn T©n B×nh

 

52

Tuyªn Quang

08

244

Tr¹m y tÕ x· Xu©n V©n

 

53

Tuyªn Quang

08

245

Tr¹m y tÕ x· Trung M«n

 

54

Tuyªn Quang

08

303

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn S¬n D­¬ng

 

55

Tuyªn Quang

08

304

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc §«ng Thä

 

56

Tuyªn Quang

08

305

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc T©n Trµo

 

57

Tuyªn Quang

08

306

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc S¬n Nam

 

58

Tuyªn Quang

08

307

BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc Kim Xuyªn

 

59

Tuyªn Quang

08

308

Tr¹m y tÕ x· Trung Yªn

 

60

Tuyªn Quang

08

309

Tr¹m y tÕ x· Minh Thanh

 

61

Tuyªn Quang

08

310

Tr¹m y tÕ x· L­¬ng ThiÖn

 

62

Tuyªn Quang

08

311

Tr¹m y tÕ x· B×nh Yªn

 

63

Tuyªn Quang

08

312

Tr¹m y tÕ x· Tó ThÞnh

 

64

Tuyªn Quang

08

313

Tr¹m y tÕ x· Th­îng Êm

 

65

Tuyªn Quang

08

314

Tr¹m y tÕ x· CÊp TiÕn

 

66

Tuyªn Quang

08

315

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Lîi

 

67

Tuyªn Quang

08

316

Tr¹m y tÕ x· Phóc øng

 

68

Tuyªn Quang

08

317

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn S¬n D­¬ng

 

69

Tuyªn Quang

08

318

Tr¹m y tÕ x· Hîp Thµnh

 

70

Tuyªn Quang

08

319

Tr¹m y tÕ x· Kh¸ng NhËt

 

71

Tuyªn Quang

08

320

Tr¹m y tÕ x· Hîp Hßa

 

72

Tuyªn Quang

08

321

Tr¹m y tÕ x· ThiÖn KÕ

 

73

Tuyªn Quang

08

322

Tr¹m y tÕ x· Ninh Lai

 

74

Tuyªn Quang

08

323

Tr¹m y tÕ x· §¹i Phó

 

75

Tuyªn Quang

08

324

Tr¹m y tÕ x· Phó L­¬ng

 

76

Tuyªn Quang

08

325

Tr¹m y tÕ x· Tu©n Lé

 

77

Tuyªn Quang

08

326

Tr¹m y tÕ x· Thanh Ph¸t

 

78

Tuyªn Quang

08

327

Tr¹m y tÕ x· Tam §a

 

79

Tuyªn Quang

08

328

Tr¹m y tÕ x· SÇm D­¬ng

 

80

Tuyªn Quang

08

329

Tr¹m y tÕ x· L©m Xuyªn

 

81

Tuyªn Quang

08

330

Tr¹m y tÕ x· Hµo Phó

 

82

Tuyªn Quang

08

331

Tr¹m y tÕ x· Hång L¹c

 

83

Tuyªn Quang

08

332

Tr¹m y tÕ x· V©n S¬n

 

84

Tuyªn Quang

08

333

Tr¹m y tÕ x· QuyÕt Th¾ng

 

85

Tuyªn Quang

08

334

Tr¹m y tÕ x· §ång Quý

 

86

Tuyªn Quang

08

335

Tr¹m y tÕ x· V¨n Phó

 

87

Tuyªn Quang

08

336

Tr¹m y tÕ x· §«ng Lîi

 

88

Tuyªn Quang

08

337

Tr¹m y tÕ x· Chi ThiÕt

 

89

Tuyªn Quang

08

338

Tr¹m y tÕ x· S¬n Nam

 

90

Tuyªn Quang

08

339

Tr¹m y tÕ x· T©n Trµo

 

91

Tuyªn Quang

08

340

Tr¹m y tÕ x· §«ng Thä

 

92

Tuyªn Quang

08

401

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Hµm Yªn

 

93

Tuyªn Quang

08

402

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Phï L­u

 

94

Tuyªn Quang

08

403

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Th¸i Hßa

 

95

Tuyªn Quang

08

404

Tr¹m y tÕ x· Yªn ThuËn

 

96

Tuyªn Quang

08

405

Tr¹m y tÕ x· B¹ch Xa

 

97

Tuyªn Quang

08

406

Tr¹m y tÕ x· Minh Kh­¬ng

 

98

Tuyªn Quang

08

407

Tr¹m y tÕ x· Minh D©n

 

99

Tuyªn Quang

08

408

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh

 

100

Tuyªn Quang

08

409

Tr¹m y tÕ x· Minh H­¬ng

 

101

Tuyªn Quang

08

410

Tr¹m y tÕ x· B×nh Xa

 

102

Tuyªn Quang

08

411

Tr¹m y tÕ x· Yªn L©m

 

103

Tuyªn Quang

08

412

Tr¹m y tÕ x· Yªn Phó

 

104

Tuyªn Quang

08

413

Tr¹m y tÕ x· Nh©n Môc

 

105

Tuyªn Quang

08

414

Tr¹m y tÕ x· Th¸i S¬n

 

106

Tuyªn Quang

08

415

Tr¹m y tÕ x· B»ng Cèc

 

107

Tuyªn Quang

08

416

Tr¹m y tÕ x· Hïng §øc

 

108

Tuyªn Quang

08

417

Tr¹m y tÕ x· §øc Ninh

 

109

Tuyªn Quang

08

418

Tr¹m y tÕ x· Thµnh Long

 

110

Tuyªn Quang

08

419

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn T©n Yªn

 

111

Tuyªn Quang

08

420

Tr¹m y tÕ x· Th¸i Hßa

 

112

Tuyªn Quang

08

421

Tr¹m y tÕ x· Phï L­u

 

113

Tuyªn Quang

08

501

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Chiªm Hãa

 

114

Tuyªn Quang

08

502

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Hßa Phó

 

115

Tuyªn Quang

08

503

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Minh §øc

 

116

Tuyªn Quang

08

505

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Kim B×nh

 

117

Tuyªn Quang

08

509

Tr¹m y tÕ x· Minh Quang

 

118

Tuyªn Quang

08

510

Tr¹m y tÕ x· Phóc S¬n

 

119

Tuyªn Quang

08

511

Tr¹m y tÕ x· Kiªn §µi

 

120

Tuyªn Quang

08

512

Tr¹m y tÕ x· Trung Hßa

 

121

Tuyªn Quang

08

513

Tr¹m y tÕ x· B×nh Nh©n

 

122

Tuyªn Quang

08

514

Tr¹m y tÕ x· Trung Hµ

 

123

Tuyªn Quang

08

515

Tr¹m y tÕ x· Hµ Lang

 

124

Tuyªn Quang

08

516

Tr¹m y tÕ x· Linh Phó

 

125

Tuyªn Quang

08

517

Tr¹m y tÕ x· Tri Phó

 

126

Tuyªn Quang

08

518

Tr¹m y tÕ x· B×nh Phó

 

127

Tuyªn Quang

08

519

Tr¹m y tÕ x· Nh©n Lý

 

128

Tuyªn Quang

08

520

Tr¹m y tÕ x· Vinh Quang

 

129

Tuyªn Quang

08

521

Tr¹m y tÕ x· Yªn Nguyªn

 

130

Tuyªn Quang

08

522

Tr¹m y tÕ x· T©n An

 

131

Tuyªn Quang

08

523

Tr¹m y tÕ x· Phóc ThÞnh

 

132

Tuyªn Quang

08

524

Tr¹m y tÕ x· T©n ThÞnh

 

133

Tuyªn Quang

08

525

Tr¹m y tÕ x· T©n Mü

 

134

Tuyªn Quang

08

526

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn VÜnh Léc

 

135

Tuyªn Quang

08

527

Tr¹m y tÕ x· Hïng Mü

 

136

Tuyªn Quang

08

528

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Quang

 

137

Tuyªn Quang

08

529

Tr¹m y tÕ x· Yªn LËp

 

138

Tuyªn Quang

08

530

Tr¹m y tÕ x· Phó B×nh

 

139

Tuyªn Quang

08

531

Tr¹m y tÕ x· Hßa An

 

140

Tuyªn Quang

08

532

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Héi

 

141

Tuyªn Quang

08

533

Tr¹m y tÕ x· Kim B×nh

 

142

Tuyªn Quang

08

534

Tr¹m y tÕ x· Hßa Phó

 

143

Tuyªn Quang

08

602

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Na Hang

 

144

Tuyªn Quang

08

603

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Na Hang

 

145

Tuyªn Quang

08

604

Tr¹m y tÕ x· Thanh T­¬ng

 

146

Tuyªn Quang

08

605

Tr¹m y tÕ x· N¨ng Kh¶

 

147

Tuyªn Quang

08

608

Tr¹m y tÕ x· S¬n Phó

 

148

Tuyªn Quang

08

617

Tr¹m y tÕ x· §µ VÞ

 

149

Tuyªn Quang

08

618

Tr¹m y tÕ x· Kh©u Tinh

 

150

Tuyªn Quang

08

619

Tr¹m y tÕ x· Yªn Hoa

 

151

Tuyªn Quang

08

620

Tr¹m y tÕ x· C«n L«n

 

152

Tuyªn Quang

08

621

Tr¹m y tÕ x· Sinh Long

 

153

Tuyªn Quang

08

622

Tr¹m y tÕ x· Th­îng N«ng

 

154

Tuyªn Quang

08

623

Tr¹m y tÕ x· Th­îng Gi¸p

 

155

Tuyªn Quang

08

624

Tr¹m y tÕ x· Hång Th¸i

 

156

Tuyªn Quang

08

625

BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc Yªn Hoa

 

157

Tuyªn Quang

08

701

Tr¹m y tÕ x· L¨ng Can

 

158

Tuyªn Quang

08

702

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Th­îng L©m

 

159

Tuyªn Quang

08

703

Tr¹m y tÕ x· Khu«n Hµ

 

160

Tuyªn Quang

08

704

Tr¹m y tÕ x· Phóc Yªn

 

161

Tuyªn Quang

08

705

Tr¹m y tÕ x· Xu©n LËp

 

162

Tuyªn Quang

08

706

Tr¹m y tÕ x· B×nh An

 

163

Tuyªn Quang

08

707

Tr¹m y tÕ x· Thæ B×nh

 

164

Tuyªn Quang

08

708

Tr¹m y tÕ x· Hång Quang

 

165

Tuyªn Quang

08

709

Tr¹m y tÕ x· Th­îng L©m