Thứ ba, ngày 21/08/2018

08 Tỉnh Tuyên Quang

08 Tỉnh Tuyên Quang

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Tuyªn Quang

08

104

BÖnh viÖn C«ng an tØnh Tuyªn Quang

 

2

Tuyªn Quang

08

107

Tr¹m y tÕ ph­êng Minh Xu©n

 

3

Tuyªn Quang

08

108

Tr¹m y tÕ ph­êng Phan ThiÕt

 

4

Tuyªn Quang

08

109

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n Quang

 

5

Tuyªn Quang

08

110

Tr¹m y tÕ ph­êng û La

 

6

Tuyªn Quang

08

111

Tr¹m y tÕ x· Trµng §µ

 

7

Tuyªn Quang

08

112

Tr¹m y tÕ ph­êng N«ng TiÕn

 

8

Tuyªn Quang

08

113

Tr¹m y tÕ ph­êng H­ng Thµnh

 

9

Tuyªn Quang

08

115

Tr¹m y tÕ ph­êng T©n Hµ

 

10

Tuyªn Quang

08

118

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn L©m B×nh

 

11

Tuyªn Quang

08

202

BÖnh x¸ C«ng ty TNHH MTV C¬ khÝ hãa chÊt Z13

 

12

Tuyªn Quang

08

203

BÖnh x¸ C«ng ty TNHH MTV C¬ khÝ ChÝnh x¸c Z29

 

13

Tuyªn Quang

08

204

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Yªn S¬n

 

14

Tuyªn Quang

08

205

BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc ATK

 

15

Tuyªn Quang

08

206

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Th¸ng 10

 

16

Tuyªn Quang

08

207

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Trung M«n

 

17

Tuyªn Quang

08

208

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Xu©n V©n

 

18

Tuyªn Quang

08

209

Tr¹m y tÕ x· An T­êng

 

19

Tuyªn Quang

08

210

Tr¹m y tÕ x· An Khang

 

20

Tuyªn Quang

08

211

Tr¹m y tÕ x· §éi B×nh

 

21

Tuyªn Quang

08

212

Tr¹m y tÕ x· Nh÷ Khª

 

22

Tuyªn Quang

08

213

Tr¹m y tÕ x· §éi CÊn

 

23

Tuyªn Quang

08

214

Tr¹m y tÕ x· C«ng §a

 

24

Tuyªn Quang

08

215

Tr¹m y tÕ x· Ch©n S¬n

 

25

Tuyªn Quang

08

216

Tr¹m y tÕ x· §¹o ViÖn

 

26

Tuyªn Quang

08

217

Tr¹m y tÕ x· Tø QuËn

 

27

Tuyªn Quang

08

218

Tr¹m y tÕ x· TiÕn Bé

 

28

Tuyªn Quang

08

219

Tr¹m y tÕ x· T©n Long

 

29

Tuyªn Quang

08

220

Tr¹m y tÕ x· T©n TiÕn

 

30

Tuyªn Quang

08

221

Tr¹m y tÕ x· Th¸i B×nh

 

31

Tuyªn Quang

08

222

Tr¹m y tÕ x· Trung S¬n

 

32

Tuyªn Quang

08

223

Tr¹m y tÕ x· Trung Trùc

 

33

Tuyªn Quang

08

224

Tr¹m y tÕ x· Trung Minh

 

34

Tuyªn Quang

08

225

Tr¹m y tÕ x· Th¾ng Qu©n

 

35

Tuyªn Quang

08

226

Tr¹m y tÕ x· Th¸i Long

 

36

Tuyªn Quang

08

227

Tr¹m y tÕ x· Chiªu Yªn

 

37

Tuyªn Quang

08

228

Tr¹m y tÕ x· Mü B»ng

 

38

Tuyªn Quang

08

229

Tr¹m y tÕ x· Phó L©m

 

39

Tuyªn Quang

08

230

Tr¹m y tÕ x· Phóc Ninh

 

40

Tuyªn Quang

08

231

Tr¹m y tÕ x· Hoµng Khai

 

41

Tuyªn Quang

08

232

Tr¹m y tÕ x· Hïng Lîi

 

42

Tuyªn Quang

08

233

Tr¹m y tÕ x· Lang Qu¸n

 

43

Tuyªn Quang

08

234

Tr¹m y tÕ x· Lùc Hµnh

 

44

Tuyªn Quang

08

235

Tr¹m y tÕ x· L­ìng V­îng

 

45

Tuyªn Quang

08

236

Tr¹m y tÕ x· Kim Phó

 

46

Tuyªn Quang

08

237

Tr¹m y tÕ x· KiÕn ThiÕt

 

47

Tuyªn Quang

08

238

Tr¹m y tÕ x· Kim Quan

 

48

Tuyªn Quang

08

239

Tr¹m y tÕ x· Quý Qu©n

 

49

Tuyªn Quang

08

240

Tr¹m y tÕ x· Phó ThÞnh

 

50

Tuyªn Quang

08

242

Tr¹m y tÕ x· Nh÷ H¸n

 

51

Tuyªn Quang

08

243

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn T©n B×nh

 

52

Tuyªn Quang

08

244

Tr¹m y tÕ x· Xu©n V©n

 

53

Tuyªn Quang

08

245

Tr¹m y tÕ x· Trung M«n

 

54

Tuyªn Quang

08

303

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn S¬n D­¬ng

 

55

Tuyªn Quang

08

304

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc §«ng Thä

 

56

Tuyªn Quang

08

305

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc T©n Trµo

 

57

Tuyªn Quang

08

306

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc S¬n Nam

 

58

Tuyªn Quang

08

307

BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc Kim Xuyªn

 

59

Tuyªn Quang

08

308

Tr¹m y tÕ x· Trung Yªn

 

60

Tuyªn Quang

08

309

Tr¹m y tÕ x· Minh Thanh