Thứ ba, ngày 25/09/2018

06 Tỉnh Bắc Kạn

06 Tỉnh Bắc Kạn

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

B¾c K¹n

06

002

Trung t©m y tÕ huyÖn Ng©n S¬n

 

2

B¾c K¹n

06

003

Trung t©m y tÕ huyÖn B¹ch Th«ng

 

3

B¾c K¹n

06

004

Trung t©m y tÕ huyÖn Chî §ån

 

4

B¾c K¹n

06

005

Trung t©m y tÕ huyÖn Ba BÓ

 

5

B¾c K¹n

06

006

Trung t©m y tÕ huyÖn Na R×

 

6

B¾c K¹n

06

007

Trung t©m y tÕ huyÖn Chî Míi

 

7

B¾c K¹n

06

008

Tr¹m y tÕ x· T©n TiÕn

 

8

B¾c K¹n

06

010

Tr¹m y tÕ x· N«ng H¹

 

9

B¾c K¹n

06

011

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Chu

 

10

B¾c K¹n

06

012

Tr¹m y tÕ x· Thanh Mai

 

11

B¾c K¹n

06

016

Tr¹m y tÕ x· Quang ThuËn

 

12

B¾c K¹n

06

017

Tr¹m y tÕ x· Hµ VÞ

 

13

B¾c K¹n

06

018

Tr¹m y tÕ x· Tó TrÜ

 

14

B¾c K¹n

06

019

Tr¹m y tÕ x· SÜ B×nh

 

15

B¾c K¹n

06

020

Phßng kh¸m ®a khoa Nµ PhÆc

 

16

B¾c K¹n

06

021

Tr¹m y tÕ x· ThuÇn Mang

 

17

B¾c K¹n

06

022

Tr¹m y tÕ x· B»ng V©n

 

18

B¾c K¹n

06

023

Tr¹m y tÕ x· L·ng Ng©m

 

19

B¾c K¹n

06

027

Tr¹m y tÕ x· Khang Ninh

 

20

B¾c K¹n

06

028

Tr¹m y tÕ x· Chu H­ư¬ng

 

21

B¾c K¹n

06

029

Tr¹m y tÕ x· Cao Th­ưîng

 

22

B¾c K¹n

06

030

Tr¹m y tÕ x· Hµ HiÖu

 

23

B¾c K¹n

06

031

Trung t©m y tÕ huyÖn P¸c NÆm

 

24

B¾c K¹n

06

032

Phßng y tÕ Cty TNHH MTV Kim lo¹i mµu B¾c K¹n

 

25

B¾c K¹n

06

033

Trung t©m y tÕ thµnh phè B¾c K¹n

 

26

B¾c K¹n

06

034

Tr¹m y tÕ x· Yªn C­ư

 

27

B¾c K¹n

06

035

Tr¹m y tÕ x· H¶o NghÜa

 

28

B¾c K¹n

06

036

Tr¹m y tÕ x· L¹ng San

 

29

B¾c K¹n

06

037

Tr¹m y tÕ x· Lôc B×nh

 

30

B¾c K¹n

06

039

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Khª

 

31

B¾c K¹n

06

052

Tr¹m y tÕ phư­êng S«ng CÇu

 

32

B¾c K¹n

06

053

Tr¹m y tÕ phư­êng §øc Xu©n

 

33

B¾c K¹n

06

054

Tr¹m y tÕ ph­ưêng NguyÔn ThÞ Minh Khai

 

34

B¾c K¹n

06

055

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Phïng ChÝ Kiªn

 

35

B¾c K¹n

06

056

Tr¹m y tÕ ph­ưêng HuyÒn Tông

 

36

B¾c K¹n

06

057

Tr¹m y tÕ ph­ưêng XuÊt Ho¸

 

37

B¾c K¹n

06

058

Tr¹m y tÕ x· D­ư¬ng Quang

 

38

B¾c K¹n

06

059

Tr¹m y tÕ x· N«ng Th­ưîng

 

39

B¾c K¹n

06

060

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Chî R·

 

40

B¾c K¹n

06

061

Tr¹m y tÕ x· Th­ưîng Gi¸o

 

41

B¾c K¹n

06

062

Tr¹m y tÕ x· §Þa Linh

 

42

B¾c K¹n

06

063

Tr¹m y tÕ x· YÕn D­ư¬ng

 

43

B¾c K¹n

06

065

Tr¹m y tÕ x· Mü Ph­ư¬ng

 

44

B¾c K¹n

06

067

Tr¹m y tÕ x· Phóc Léc

 

45

B¾c K¹n

06

068

Tr¹m y tÕ x· Bµnh Tr¹ch

 

46

B¾c K¹n

06

069

Tr¹m y tÕ x· Cao TrÜ

 

47

B¾c K¹n

06

073

Tr¹m y tÕ x· Nam MÉu

 

48

B¾c K¹n

06

074

Tr¹m y tÕ x· §ång Phóc

 

49

B¾c K¹n

06

075

Tr¹m y tÕ x· Hoµng TrÜ

 

50

B¾c K¹n

06

076

Tr¹m y tÕ x· Nghiªn Loan

 

51

B¾c K¹n

06

077

Tr¹m y tÕ x· An Th¾ng

 

52

B¾c K¹n

06

078

Tr¹m y tÕ x· Béc Bè

 

53

B¾c K¹n

06

079

Tr¹m y tÕ x· Xu©n La

 

54

B¾c K¹n

06

080

Tr¹m y tÕ x· Gi¸o HiÖu

 

55

B¾c K¹n

06

081

Tr¹m y tÕ x· Nh¹n M«n

 

56

B¾c K¹n

06

082

Tr¹m y tÕ x· C«ng B»ng

 

57

B¾c K¹n

06

083

Tr¹m y tÕ x· B»ng Thµnh

 

58

B¾c K¹n

06

084

Tr¹m y tÕ x· Cao T©n

 

59

B¾c K¹n

06

085

Tr¹m y tÕ x· Cæ Linh

 

60

B¾c K¹n

06

087

Tr¹m y tÕ x· Cèc §¸n

 

61

B¾c K¹n

06

089

Tr¹m y tÕ x· Th­ưîng ¢n

 

62

B¾c K¹n

06

090

Tr¹m y tÕ x· §øc V©n

 

63

B¾c K¹n

06

091

Tr¹m y tÕ x· V©n Tïng

 

64

B¾c K¹n

06

092

Tr¹m y tÕ x· Th­ưîng Quan

 

65

B¾c K¹n

06

094

Tr¹m y tÕ x· H­ư¬ng Nª

 

66

B¾c K¹n

06

096

Tr¹m y tÕ x· Trung Hoµ

 

67

B¾c K¹n

06

099

Tr¹m y tÕ x· Vi H­ư¬ng

 

68

B¾c K¹n

06

100

Tr¹m y tÕ x· Ph­ư¬ng Linh

 

69

B¾c K¹n

06

101

Tr¹m y tÕ x· Qu©n B×nh

 

70

B¾c K¹n

06

102

Tr¹m y tÕ x· D­ư¬ng Phong

 

71

B¾c K¹n

06

104

Tr¹m y tÕ x· Mü Thanh

 

72

B¾c K¹n

06

105

Tr¹m y tÕ x· Cao S¬n

 

73

B¾c K¹n

06

108

Tr¹m y tÕ x· Nguyªn Phóc

 

74

B¾c K¹n

06

110

Tr¹m y tÕ x· §«n Phong

 

75

B¾c K¹n

06

111

Tr¹m y tÕ x· CÈm Giµng

 

76

B¾c K¹n

06

112

Tr¹m y tÕ x· Vò Muén

 

77

B¾c K¹n

06

113

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Phñ Th«ng

 

78

B¾c K¹n

06

114

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Chî Míi

 

79

B¾c K¹n

06

115

Tr¹m y tÕ x· Mai L¹p

 

80

B¾c K¹n

06

116

Tr¹m y tÕ x· Yªn H©n

 

81

B¾c K¹n

06

119

Tr¹m y tÕ x· N«ng ThÞnh

 

82

B¾c K¹n

06

120

Tr¹m y tÕ x· Thanh B×nh

 

83

B¾c K¹n

06

121

Tr¹m y tÕ x· Yªn §Ünh

 

84

B¾c K¹n

06

122

Tr¹m y tÕ x· B×nh V¨n

 

85

B¾c K¹n

06

123

Tr¹m y tÕ x· Nh­ư Cè

 

86

B¾c K¹n

06

124

Tr¹m y tÕ x· Cao Kú

 

87

B¾c K¹n

06

126

Tr¹m y tÕ x· Thanh VËn

 

88

B¾c K¹n

06

127

Tr¹m y tÕ x· Hoµ Môc

 

89

B¾c K¹n

06

129

Tr¹m y tÕ x· T©n S¬n

 

90

B¾c K¹n

06

130

Tr¹m y tÕ x· B»ng Phóc

 

91

B¾c K¹n

06

131

Tr¹m y tÕ x· Ph­¬ng Viªn

 

92

B¾c K¹n

06

132

Tr¹m y tÕ x· R· B¶n

 

93

B¾c K¹n

06

133

Tr¹m y tÕ x· §«ng Viªn

 

94

B¾c K¹n

06

134

Tr¹m y tÕ x· §¹i S¶o

 

95

B¾c K¹n

06

135

Tr¹m y tÕ x· Yªn Mü

 

96

B¾c K¹n

06

136

Tr¹m y tÕ x· Yªn NhuËn

 

97

B¾c K¹n

06

137

Tr¹m y tÕ x· Phong Hu©n

 

98

B¾c K¹n

06

138

Tr¹m y tÕ x· B×nh Trung

 

99

B¾c K¹n

06

139

Tr¹m y tÕ x· NghÜa T¸

 

100

B¾c K¹n

06

140

Tr¹m y tÕ x· L­ư¬ng B»ng

 

101

B¾c K¹n

06

141

Tr¹m y tÕ x· B»ng L·ng

 

102

B¾c K¹n

06

142

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn B»ng Lòng

 

103

B¾c K¹n

06

143

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Ph¸i

 

104

B¾c K¹n

06

144

Tr¹m y tÕ x· Yªn Th­ưîng

 

105

B¾c K¹n

06

145

Tr¹m y tÕ x· Yªn ThÞnh

 

106

B¾c K¹n

06

146

Tr¹m y tÕ x· B¶n Thi

 

107

B¾c K¹n

06

147

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng B¹ch

 

108

B¾c K¹n

06

148

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp

 

109

B¾c K¹n

06

149

Tr¹m y tÕ x· §ång L¹c

 

110

B¾c K¹n

06

150

Tr¹m y tÕ x· Nam C­ưêng

 

111

B¾c K¹n

06

151

Tr¹m y tÕ x· Xu©n L¹c

 

112

B¾c K¹n

06

152

Tr¹m y tÕ x· Kim Hû

 

113

B¾c K¹n

06

153

Tr¹m y tÕ x· L­ư¬ng Th­ưîng

 

114

B¾c K¹n

06

155

Tr¹m y tÕ x· ¢n T×nh

 

115

B¾c K¹n

06

156

Tr¹m y tÕ x· L­­ư¬ng Thµnh

 

116

B¾c K¹n

06

157

Tr¹m y tÕ x· V¨n Häc

 

117

B¾c K¹n

06

158

Tr¹m y tÕ x· Vò Loan

 

118

B¾c K¹n

06

159

Tr¹m y tÕ x· C­ưêng Lîi

 

119

B¾c K¹n

06

160

Tr¹m y tÕ x· L­¬ng H¹

 

120

B¾c K¹n

06

161

Tr¹m y tÕ x· Kim L­ư

 

121

B¾c K¹n

06

162

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn YÕn L¹c

 

122

B¾c K¹n

06

163

Tr¹m y tÕ x· Lam S¬n

 

123

B¾c K¹n

06

164

Tr¹m y tÕ x· C­ư LÔ

 

124

B¾c K¹n

06

165

Tr¹m y tÕ x· V¨n Minh

 

125

B¾c K¹n

06

166

Tr¹m y tÕ x· H÷u Th¸c

 

126

B¾c K¹n

06

168

Tr¹m y tÕ x· D­ư¬ng S¬n

 

127

B¾c K¹n

06

169

Tr¹m y tÕ x· Xu©n D­ư¬ng

 

128

B¾c K¹n

06

170

Tr¹m y tÕ x· Liªm thuû

 

129

B¾c K¹n

06

171

Tr¹m y tÕ x· §æng X¸

 

130

B¾c K¹n

06

172

Tr¹m y tÕ x· Quang Phong

 

131

B¾c K¹n

06

173

Tr¹m y tÕ x· C«n Minh

 

132

B¾c K¹n

06

208

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Nµ PhÆc

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Về mức đóng Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên

Mức đóng BHXH HS-SV cho năm học 2018-2019 (12 tháng) là 750.600 đồng. Trong đó:

- HS-SV đóng 70%: 525.420 đồng;

- Ngân sách Nhà nước hổ trợ 30%: 225.180 đồng

Khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thu sẽ thay đổi tương ứng với tỉ lệ đóng như trên.

HS-SV có thể đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tính theo năm tài chính. Riêng HS-SV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT từ đầu năm học.