Thứ hai, ngày 23/07/2018

06 Tỉnh Bắc Kạn

06 Tỉnh Bắc Kạn

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

B¾c K¹n

06

002

Trung t©m y tÕ huyÖn Ng©n S¬n

 

2

B¾c K¹n

06

003

Trung t©m y tÕ huyÖn B¹ch Th«ng

 

3

B¾c K¹n

06

004

Trung t©m y tÕ huyÖn Chî §ån

 

4

B¾c K¹n

06

005

Trung t©m y tÕ huyÖn Ba BÓ

 

5

B¾c K¹n

06

006

Trung t©m y tÕ huyÖn Na R×

 

6

B¾c K¹n

06

007

Trung t©m y tÕ huyÖn Chî Míi

 

7

B¾c K¹n

06

008

Tr¹m y tÕ x· T©n TiÕn

 

8

B¾c K¹n

06

010

Tr¹m y tÕ x· N«ng H¹

 

9

B¾c K¹n

06

011

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Chu

 

10

B¾c K¹n

06

012

Tr¹m y tÕ x· Thanh Mai

 

11

B¾c K¹n

06

016

Tr¹m y tÕ x· Quang ThuËn

 

12

B¾c K¹n

06

017

Tr¹m y tÕ x· Hµ VÞ

 

13

B¾c K¹n

06

018

Tr¹m y tÕ x· Tó TrÜ

 

14

B¾c K¹n

06

019

Tr¹m y tÕ x· SÜ B×nh

 

15

B¾c K¹n

06

020

Phßng kh¸m ®a khoa Nµ PhÆc

 

16

B¾c K¹n

06

021

Tr¹m y tÕ x· ThuÇn Mang

 

17

B¾c K¹n

06

022

Tr¹m y tÕ x· B»ng V©n

 

18

B¾c K¹n

06

023

Tr¹m y tÕ x· L·ng Ng©m

 

19

B¾c K¹n

06

027

Tr¹m y tÕ x· Khang Ninh

 

20

B¾c K¹n

06

028

Tr¹m y tÕ x· Chu H­ư¬ng

 

21

B¾c K¹n

06

029

Tr¹m y tÕ x· Cao Th­ưîng

 

22

B¾c K¹n

06

030

Tr¹m y tÕ x· Hµ HiÖu

 

23

B¾c K¹n

06

031

Trung t©m y tÕ huyÖn P¸c NÆm

 

24

B¾c K¹n

06

032

Phßng y tÕ Cty TNHH MTV Kim lo¹i mµu B¾c K¹n

 

25

B¾c K¹n

06

033

Trung t©m y tÕ thµnh phè B¾c K¹n

 

26

B¾c K¹n

06

034

Tr¹m y tÕ x· Yªn C­ư

 

27

B¾c K¹n

06

035

Tr¹m y tÕ x· H¶o NghÜa

 

28

B¾c K¹n

06

036

Tr¹m y tÕ x· L¹ng San

 

29

B¾c K¹n

06

037

Tr¹m y tÕ x· Lôc B×nh

 

30

B¾c K¹n

06

039

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Khª

 

31

B¾c K¹n

06

052

Tr¹m y tÕ phư­êng S«ng CÇu

 

32

B¾c K¹n

06

053

Tr¹m y tÕ phư­êng §øc Xu©n

 

33

B¾c K¹n

06

054

Tr¹m y tÕ ph­ưêng NguyÔn ThÞ Minh Khai

 

34

B¾c K¹n

06

055

Tr¹m y tÕ ph­ưêng Phïng ChÝ Kiªn

 

35

B¾c K¹n

06

056

Tr¹m y tÕ ph­ưêng HuyÒn Tông

 

36

B¾c K¹n

06

057

Tr¹m y tÕ ph­ưêng XuÊt Ho¸

 

37

B¾c K¹n

06

058

Tr¹m y tÕ x· D­ư¬ng Quang

 

38

B¾c K¹n

06

059

Tr¹m y tÕ x· N«ng Th­ưîng

 

39

B¾c K¹n

06

060

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Chî R·

 

40

B¾c K¹n

06

061

Tr¹m y tÕ x· Th­ưîng Gi¸o

 

41

B¾c K¹n

06

062

Tr¹m y tÕ x· §Þa Linh

 

42

B¾c K¹n

06

063

Tr¹m y tÕ x· YÕn D­ư¬ng

 

43

B¾c K¹n

06

065

Tr¹m y tÕ x· Mü Ph­ư¬ng

 

44

B¾c K¹n

06

067

Tr¹m y tÕ x· Phóc Léc

 

45

B¾c K¹n

06

068

Tr¹m y tÕ x· Bµnh Tr¹ch

 

46

B¾c K¹n

06

069

Tr¹m y tÕ x· Cao TrÜ

 

47

B¾c K¹n

06

073

Tr¹m y tÕ x· Nam MÉu

 

48

B¾c K¹n

06

074

Tr¹m y tÕ x· §ång Phóc

 

49

B¾c K¹n

06

075

Tr¹m y tÕ x· Hoµng TrÜ

 

50

B¾c K¹n

06

076

Tr¹m y tÕ x· Nghiªn Loan

 

51

B¾c K¹n

06

077

Tr¹m y tÕ x· An Th¾ng

 

52

B¾c K¹n

06

078

Tr¹m y tÕ x· Béc Bè

 

53

B¾c K¹n

06

079

Tr¹m y tÕ x· Xu©n La

 

54

B¾c K¹n

06

080

Tr¹m y tÕ x· Gi¸o HiÖu

 

55

B¾c K¹n

06

081

Tr¹m y tÕ x· Nh¹n M«n

 

56

B¾c K¹n

06

082

Tr¹m y tÕ x· C«ng B»ng

 

57

B¾c K¹n

06

083

Tr¹m y tÕ x· B»ng Thµnh

 

58

B¾c K¹n

06

084

Tr¹m y tÕ x· Cao T©n

 

59

B¾c K¹n

06

085

Tr¹m y tÕ x· Cæ Linh

 

60

B¾c K¹n

06

087

Tr¹m y tÕ x· Cèc §¸n

 

61

B¾c K¹n

06

089

Tr¹m y tÕ x· Th­ưîng ¢n

 

62

B¾c K¹n

06

090

Tr¹m y tÕ x· §øc V©n

 

63

B¾c K¹n

06

091

Tr¹m y tÕ x· V©n Tïng

 

64

B¾c K¹n

06

092

Tr¹m y tÕ x· Th­ưîng Quan

 

65

B¾c K¹n

06

094

Tr¹m y tÕ x· H­ư¬ng Nª

 

66

B¾c K¹n

06

096

Tr¹m y tÕ x· Trung Hoµ

 

67

B¾c K¹n

06

099

Tr¹m y tÕ x· Vi H­ư¬ng

 

68

B¾c K¹n

06

100

Tr¹m y tÕ x· Ph­ư¬ng Linh

 

69

B¾c K¹n

06

101

Tr¹m y tÕ x· Qu©n B×nh

 

70

B¾c K¹n

06

102

Tr¹m y tÕ x· D­ư¬ng Phong

 

71

B¾c K¹n

06

104

Tr¹m y tÕ x· Mü Thanh

 

72

B¾c K¹n

06

105

Tr¹m y tÕ x· Cao S¬n

 

73

B¾c K¹n

06

108

Tr¹m y tÕ x· Nguyªn Phóc

 

74

B¾c K¹n

06

110

Tr¹m y tÕ x· §«n Phong

 

75

B¾c K¹n

06

111

Tr¹m y tÕ x· CÈm Giµng

 

76

B¾c K¹n

06

112

Tr¹m y tÕ x· Vò Muén

 

77

B¾c K¹n

06

113

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Phñ Th«ng

 

78

B¾c K¹n

06

114

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Chî Míi

 

79

B¾c K¹n

06

115

Tr¹m y tÕ x· Mai L¹p

 

80

B¾c K¹n

06

116

Tr¹m y tÕ x· Yªn H©n

 

81

B¾c K¹n

06

119

Tr¹m y tÕ x· N«ng ThÞnh

 

82

B¾c K¹n

06

120

Tr¹m y tÕ x· Thanh B×nh

 

83

B¾c K¹n

06

121

Tr¹m y tÕ x· Yªn §Ünh

 

84

B¾c K¹n

06

122

Tr¹m y tÕ x· B×nh V¨n

 

85

B¾c K¹n

06

123

Tr¹m y tÕ x· Nh­ư Cè

 

86

B¾c K¹n

06

124

Tr¹m y tÕ x· Cao Kú

 

87

B¾c K¹n

06

126

Tr¹m y tÕ x· Thanh VËn

 

88

B¾c K¹n

06

127

Tr¹m y tÕ x· Hoµ Môc

 

89

B¾c K¹n

06

129

Tr¹m y tÕ x· T©n S¬n

 

90

B¾c K¹n

06

130

Tr¹m y tÕ x· B»ng Phóc

 

91

B¾c K¹n

06

131

Tr¹m y tÕ x· Ph­¬ng Viªn

 

92

B¾c K¹n

06

132

Tr¹m y tÕ x· R· B¶n

 

93

B¾c K¹n

06

133

Tr¹m y tÕ x· §«ng Viªn

 

94

B¾c K¹n

06

134

Tr¹m y tÕ x· §¹i S¶o

 

95

B¾c K¹n

06

135

Tr¹m y tÕ x· Yªn Mü

 

96

B¾c K¹n

06

136

Tr¹m y tÕ x· Yªn NhuËn

 

97

B¾c K¹n

06

137

Tr¹m y tÕ x· Phong Hu©n

 

98

B¾c K¹n

06

138

Tr¹m y tÕ x· B×nh Trung

 

99

B¾c K¹n

06

139

Tr¹m y tÕ x· NghÜa T¸

 

100

B¾c K¹n

06

140

Tr¹m y tÕ x· L­ư¬ng B»ng

 

101

B¾c K¹n

06

141

Tr¹m y tÕ x· B»ng L·ng

 

102

B¾c K¹n

06

142

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn B»ng Lòng

 

103

B¾c K¹n

06

143

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Ph¸i

 

104

B¾c K¹n

06

144

Tr¹m y tÕ x· Yªn Th­ưîng

 

105

B¾c K¹n

06

145

Tr¹m y tÕ x· Yªn ThÞnh

 

106

B¾c K¹n

06

146

Tr¹m y tÕ x· B¶n Thi

 

107

B¾c K¹n

06

147

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng B¹ch

 

108

B¾c K¹n

06

148

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp

 

109

B¾c K¹n

06

149

Tr¹m y tÕ x· §ång L¹c

 

110

B¾c K¹n

06

150

Tr¹m y tÕ x· Nam C­ưêng

 

111

B¾c K¹n

06

151

Tr¹m y tÕ x· Xu©n L¹c

 

112

B¾c K¹n

06

152

Tr¹m y tÕ x· Kim Hû

 

113

B¾c K¹n

06

153

Tr¹m y tÕ x· L­ư¬ng Th­ưîng

 

114

B¾c K¹n

06

155

Tr¹m y tÕ x· ¢n T×nh

 

115

B¾c K¹n

06

156

Tr¹m y tÕ x· L­­ư¬ng Thµnh

 

116

B¾c K¹n

06

157

Tr¹m y tÕ x· V¨n Häc

 

117

B¾c K¹n

06

158

Tr¹m y tÕ x· Vò Loan

 

118

B¾c K¹n

06

159

Tr¹m y tÕ x· C­ưêng Lîi

 

119

B¾c K¹n

06

160

Tr¹m y tÕ x· L­¬ng H¹

 

120

B¾c K¹n

06

161

Tr¹m y tÕ x· Kim L­ư

 

121

B¾c K¹n

06

162

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn YÕn L¹c

 

122

B¾c K¹n

06

163

Tr¹m y tÕ x· Lam S¬n

 

123

B¾c K¹n

06

164

Tr¹m y tÕ x· C­ư LÔ

 

124

B¾c K¹n

06

165

Tr¹m y tÕ x· V¨n Minh

 

125

B¾c K¹n

06

166

Tr¹m y tÕ x· H÷u Th¸c

 

126

B¾c K¹n

06

168

Tr¹m y tÕ x· D­ư¬ng S¬n

 

127

B¾c K¹n

06

169

Tr¹m y tÕ x· Xu©n D­ư¬ng

 

128

B¾c K¹n

06

170

Tr¹m y tÕ x· Liªm thuû

 

129

B¾c K¹n

06

171

Tr¹m y tÕ x· §æng X¸

 

130

B¾c K¹n

06

172

Tr¹m y tÕ x· Quang Phong

 

131

B¾c K¹n

06

173

Tr¹m y tÕ x· C«n Minh

 

132

B¾c K¹n

06

208

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn Nµ PhÆc

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.