Thứ hai, ngày 23/07/2018

02 Tỉnh Hà Giang

02 Tỉnh Hà Giang

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Hµ Giang

02

001

BÖnh viÖn ®a khoa tØnh Hµ Giang

 

2

Hµ Giang

02

003

BÖnh x¸ D40(Qu©n ®éi)

 

3

Hµ Giang

02

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn VÞ Xuyªn

 

4

Hµ Giang

02

006

BÖnh viÖn ®a khoa KV huyÖn Hoµng Su Ph×

 

5

Hµ Giang

02

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn XÝn mÇn

 

6

Hµ Giang

02

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn B¾c Mª

 

7

Hµ Giang

02

009

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Qu¶n B¹

 

8

Hµ Giang

02

010

BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc huyÖn Yªn Minh

 

9

Hµ Giang

02

011

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §ång V¨n

 

10

Hµ Giang

02

012

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn MÌo v¹c

 

11

Hµ Giang

02

013

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Quang B×nh

 

12

Hµ Giang

02

014

Tr¹m y tÕ ph­êng Quang Trung

 

13

Hµ Giang

02

015

Tr¹m y tÕ ph­êng TrÇn Phó

 

14

Hµ Giang

02

017

Tr¹m y tÕ ph­êng NguyÔn Tr·i

 

15

Hµ Giang

02

018

Tr¹m y tÕ ph­êng Minh Khai

 

16

Hµ Giang

02

019

Tr¹m y tÕ x· Ngäc §­êng

 

17

Hµ Giang

02

020

Tr¹m y tÕ x· Kim Th¹ch

 

18

Hµ Giang

02

021

Tr¹m y tÕ x· Phó Linh

 

19

Hµ Giang

02

022

Tr¹m y tÕ x· Kim Linh

 

20

Hµ Giang

02

023

Tr¹m y tÕ ph­êng Ngäc Hµ

 

21

Hµ Giang

02

025

Tr¹m y tÕ x· Lòng Có

 

22

Hµ Giang

02

026

Tr¹m y tÕ x· M¸ LÐ

 

23

Hµ Giang

02

027

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn §ång V¨n

 

24

Hµ Giang

02

028

Tr¹m y tÕ x· Lòng T¸o

 

25

Hµ Giang

02

029

Tr¹m y tÕ x· Phè Lµ

 

26

Hµ Giang

02

030

Tr¹m y tÕ x· Thµi Ph×n Tñng

 

27

Hµ Giang

02

031

Tr¹m y tÕ x· Sñng Lµ

 

28

Hµ Giang

02

032

Tr¹m y tÕ x· Xµ Ph×n

 

29

Hµ Giang

02

033

Tr¹m y tÕ x· T¶ Ph×n

 

30

Hµ Giang

02

034

Tr¹m y tÕ x· T¶ Lñng

 

31

Hµ Giang

02

035

Tr¹m y tÕ x· Phè C¸o

 

32

Hµ Giang

02

036

Tr¹m y tÕ x· SÝnh Lñng

 

33

Hµ Giang

02

037

Tr¹m y tÕ x· S¶ng Tñng

 

34

Hµ Giang

02

038

Tr¹m y tÕ x· Lòng ThÇu

 

35

Hµ Giang

02

039

Tr¹m y tÕ x· Hè Qu¸ng Ph×n

 

36

Hµ Giang

02

040

Tr¹m y tÕ x· VÇn Ch¶i

 

37

Hµ Giang

02

042

Tr¹m y tÕ x· Sñng Tr¸i

 

38

Hµ Giang

02

043

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn MÌo V¹c

 

39

Hµ Giang

02

044

Tr¹m y tÕ x· Th­îng Phïng

 

40

Hµ Giang

02

045

Tr¹m y tÕ x· P¶i Lñng

 

41

Hµ Giang

02

047

Tr¹m y tÕ x· P¶ Vi

 

42

Hµ Giang

02

048

Tr¹m y tÕ x· Giµng Chu Ph×n

 

43

Hµ Giang

02

049

Tr¹m y tÕ x· Sñng Trµ

 

44

Hµ Giang

02

050

Tr¹m y tÕ x· Sñng M¸ng

 

45

Hµ Giang

02

051

Tr¹m y tÕ x· S¬n VÜ

 

46

Hµ Giang

02

052

Tr¹m y tÕ x· T¶ Lñng

 

47

Hµ Giang

02

053

Tr¹m y tÕ x· C¸n Chu Ph×n

 

48

Hµ Giang

02

054

Tr¹m y tÕ x· Lòng Pï

 

49

Hµ Giang

02

055

Tr¹m y tÕ x· Lòng Chinh

 

50

Hµ Giang

02

056

Tr¹m y tÕ x· T¸t Ngµ

 

51

Hµ Giang

02

057

Tr¹m y tÕ x· NËm Ban

 

52

Hµ Giang

02

058

Tr¹m y tÕ x· Kh©u Vai

 

53

Hµ Giang

02

060

Tr¹m y tÕ x· Niªm Tßng

 

54

Hµ Giang

02

061

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Yªn Minh

 

55

Hµ Giang

02

062

Tr¹m y tÕ x· Th¾ng Mè

 

56

Hµ Giang

02

063

Tr¹m y tÕ x· Phó Lòng

 

57

Hµ Giang

02

064

Tr¹m y tÕ x· Sñng Tr¸ng

 

58

Hµ Giang

02

066

Tr¹m y tÕ x· Na Khª

 

59

Hµ Giang

02

067

Tr¹m y tÕ x· Sñng Thµi

 

60

Hµ Giang

02

068

Tr¹m y tÕ x· H÷u Vinh

 

61

Hµ Giang

02

069

Tr¹m y tÕ x· Lao Vµ Ch¶i

 

62

Hµ Giang

02

071

Tr¹m y tÕ x· §«ng Minh

 

63

Hµ Giang

02

072

Tr¹m y tÕ x· MËu Long

 

64

Hµ Giang

02

073

Tr¹m y tÕ x· Ngam La

 

65

Hµ Giang

02

074

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Long

 

66

Hµ Giang

02

075

Tr¹m y tÕ x· §­êng Th­îng

 

67

Hµ Giang

02

077

Tr¹m y tÕ x· Du TiÕn

 

68

Hµ Giang

02

078

Tr¹m y tÕ x· Du Giµ

 

69

Hµ Giang

02

079

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Tam S¬n

 

70

Hµ Giang

02

080

Tr¹m y tÕ x· B¸t §¹i S¬n

 

71

Hµ Giang

02

081

Tr¹m y tÕ x· NghÜa ThuËn

 

72

Hµ Giang

02

082

Tr¹m y tÕ x· C¸n Tû

 

73

Hµ Giang

02

083

Tr¹m y tÕ x· Cao M· Pê

 

74

Hµ Giang

02

084

Tr¹m y tÕ x· Thanh V©n

 

75

Hµ Giang

02

087

Tr¹m y tÕ x· Qu¶n B¹

 

76

Hµ Giang

02

088

Tr¹m y tÕ x· Lïng T¸m

 

77

Hµ Giang

02

089

Tr¹m y tÕ x· QuyÕt TiÕn

 

78

Hµ Giang

02

090

Tr¹m y tÕ x· T¶ V¸n

 

79

Hµ Giang

02

091

Tr¹m y tÕ x· Th¸i An

 

80

Hµ Giang

02

092

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn VÞ Xuyªn

 

81

Hµ Giang

02

093

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn ViÖt L©m

 

82

Hµ Giang

02

094

Tr¹m y tÕ x· Minh T©n

 

83

Hµ Giang

02

095

Tr¹m y tÕ x· ThuËn Hoµ

 

84

Hµ Giang

02

096

Tr¹m y tÕ x· Tïng B¸

 

85

Hµ Giang

02

097

Tr¹m y tÕ x· Thanh Thñy

 

86

Hµ Giang

02

098

Tr¹m y tÕ x· Thanh §øc

 

87

Hµ Giang

02

099

Tr¹m y tÕ x· Phong Quang

 

88

Hµ Giang

02

100

Tr¹m y tÕ x· XÝn Ch¶I

 

89

Hµ Giang

02

101

Tr¹m y tÕ x· Ph­¬ng TiÕn

 

90

Hµ Giang

02

102

Tr¹m y tÕ x· Lao Ch¶i

 

91

Hµ Giang

02

103

Tr¹m y tÕ x· Ph­¬ng §é

 

92

Hµ Giang

02

104

Tr¹m y tÕ x· Ph­¬ng ThiÖn

 

93

Hµ Giang

02

105

Tr¹m y tÕ x· Cao Bå

 

94

Hµ Giang

02

106

Tr¹m y tÕ x· §¹o §øc

 

95

Hµ Giang

02

107

Tr¹m y tÕ x· Th­îng S¬n

 

96

Hµ Giang

02

108

Tr¹m y tÕ x· Linh Hå

 

97

Hµ Giang

02

109

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng NgÇn

 

98

Hµ Giang

02

110

Tr¹m y tÕ x· ViÖt L©m

 

99

Hµ Giang

02

111

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Linh

 

100

Hµ Giang

02

112

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Minh

 

101

Hµ Giang

02

114

Tr¹m y tÕ x· Trung Thµnh

 

102

Hµ Giang

02

115

Tr¹m y tÕ x· Minh S¬n

 

103

Hµ Giang

02

116

Tr¹m y tÕ x· Gi¸p Trung

 

104

Hµ Giang

02

117

Tr¹m y tÕ x· Yªn §Þnh

 

105

Hµ Giang

02

118

Tr¹m y tÕ x· Yªn Phó

 

106

Hµ Giang

02

120

Tr¹m y tÕ x· Yªn Phong

 

107

Hµ Giang

02

121

Tr¹m y tÕ x· L¹c N«ng

 

108

Hµ Giang

02

122

Tr¹m y tÕ x· Phó Nam

 

109

Hµ Giang

02

123

Tr¹m y tÕ x· Yªn C­êng

 

110

Hµ Giang

02

124

Tr¹m y tÕ x· Th­îng T©n

 

111

Hµ Giang

02

126

Tr¹m y tÕ x· §­êng Hång

 

112

Hµ Giang

02

127

Tr¹m y tÕ x· Phiªng Lu«ng

 

113

Hµ Giang

02

128

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Vinh Quang

 

114

Hµ Giang

02

129

Tr¹m y tÕ x· B¶n M¸y

 

115

Hµ Giang

02

130

Tr¹m y tÕ x· Thµng TÝn

 

116

Hµ Giang

02

131

Tr¹m y tÕ x· ThÌn Chu Ph×n

 

117

Hµ Giang

02

132

Tr¹m y tÕ x· Pè Lå

 

118

Hµ Giang

02

133

Tr¹m y tÕ x· B¶n Phïng

 

119

Hµ Giang

02

134

Tr¹m y tÕ x· Tóng S¸n

 

120

Hµ Giang

02

136

Tr¹m y tÕ x· §¶n V¸n

 

121

Hµ Giang

02

137

Tr¹m y tÕ x· Tô Nh©n

 

122

Hµ Giang

02

138

Tr¹m y tÕ x· T©n TiÕn

 

123

Hµ Giang

02

139

Tr¹m y tÕ x· Nµng §«n

 

124

Hµ Giang

02

140

Tr¹m y tÕ x· Pê Ly Ngµi

 

125

Hµ Giang

02

141

Tr¹m y tÕ x· S¸n X¶ Hå

 

126

Hµ Giang

02

142

Tr¹m y tÕ x· B¶n Luèc

 

127

Hµ Giang

02

143

Tr¹m y tÕ x· Ngµm §¨ng Vµi

 

128

Hµ Giang

02

144

Tr¹m y tÕ x· B¶n Nhïng

 

129

Hµ Giang

02

145

Tr¹m y tÕ x· T¶ Sö Choãng

 

130

Hµ Giang

02

147

Tr¹m y tÕ x· B¶n PÐo

 

131

Hµ Giang

02

148

Tr¹m y tÕ x· Hå ThÇu

 

132

Hµ Giang

02

149

Tr¹m y tÕ x· Nam S¬n

 

133

Hµ Giang

02

150

Tr¹m y tÕ x· NËm Tþ

 

134

Hµ Giang

02

152

Tr¹m y tÕ x· NËm Khßa

 

135

Hµ Giang

02

153

Tr¹m y tÕ x· Nµn XØn

 

136

Hµ Giang

02

154

Tr¹m y tÕ x· XÝn MÇn

 

137

Hµ Giang

02

155

Tr¹m y tÕ x· B¶n DÝu

 

138

Hµ Giang

02

156

Tr¹m y tÕ x· ChÝ Cµ

 

139

Hµ Giang

02

157

Tr¹m y tÕ x· ThÌn Phµng

 

140

Hµ Giang

02

158

Tr¹m y tÕ x· Trung ThÞnh

 

141

Hµ Giang

02

159

Tr¹m y tÕ x· Pµ VÇy Sñ

 

142

Hµ Giang

02

161

Tr¹m y tÕ x· Cèc Pµi

 

143

Hµ Giang

02

162

Tr¹m y tÕ x· Cèc RÕ

 

144

Hµ Giang

02

163

Tr¹m y tÕ x· T¶ Nh×u

 

145

Hµ Giang

02

164

Tr¹m y tÕ x· Thu Tµ

 

146

Hµ Giang

02

165

Tr¹m y tÕ x· Nµn Ma

 

147

Hµ Giang

02

166

Tr¹m y tÕ x· B¶n Ngß

 

148

Hµ Giang

02

167

Tr¹m y tÕ x· ChÕ Lµ

 

149

Hµ Giang

02

168

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Nguyªn

 

150

Hµ Giang

02

169

Tr¹m y tÕ x· NÊm DÈn

 

151

Hµ Giang

02

171

Tr¹m y tÕ x· Khu«n Lïng

 

152

Hµ Giang

02

172

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn ViÖt Quang

 

153

Hµ Giang

02

173

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn VÜnh Tuy

 

154

Hµ Giang

02

174

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp

 

155

Hµ Giang

02

175

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh

 

156

Hµ Giang

02

176

Tr¹m y tÕ x· §ång TiÕn

 

157

Hµ Giang

02

177

Tr¹m y tÕ x· §ång T©m

 

158

Hµ Giang

02

178

Tr¹m y tÕ x· T©n Quang

 

159

Hµ Giang

02

179

Tr¹m y tÕ x· Th­îng B×nh

 

160

Hµ Giang

02

180

Tr¹m y tÕ x· H÷u S¶n

 

161

Hµ Giang

02

181

Tr¹m y tÕ x· Kim Ngäc

 

162

Hµ Giang

02

182

Tr¹m y tÕ x· ViÖt Vinh

 

163

Hµ Giang

02

183

Tr¹m y tÕ x· B»ng Hµnh

 

164

Hµ Giang

02

184

Tr¹m y tÕ x· Quang Minh

 

165

Hµ Giang

02

186

Tr¹m y tÕ x· V« §iÕm

 

166

Hµ Giang

02

187

Tr¹m y tÕ x· ViÖt Hång

 

167

Hµ Giang

02

188

Tr¹m y tÕ x· Hïng An

 

168

Hµ Giang

02

189

Tr¹m y tÕ x· §øc Xu©n

 

169

Hµ Giang

02

190

Tr¹m y tÕ x· Tiªn KiÒu

 

170

Hµ Giang

02

191

Tr¹m y tÕ x· VÜnh H¶o

 

171

Hµ Giang

02

192

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Phóc

 

172

Hµ Giang

02

194

Tr¹m y tÕ x· §«ng Thµnh

 

173

Hµ Giang

02

195

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Minh

 

174

Hµ Giang

02

196

Tr¹m y tÕ x· Tiªn Nguyªn

 

175

Hµ Giang

02

197

Tr¹m y tÕ x· T©n Nam

 

176

Hµ Giang

02

198

Tr¹m y tÕ x· B¶n RÞa

 

177

Hµ Giang

02

199

Tr¹m y tÕ x· Yªn Thµnh

 

178

Hµ Giang

02

200

Tr¹m y tÕ x· Yªn B×nh

 

179

Hµ Giang

02

201

Tr¹m y tÕ x· T©n TrÞnh

 

180

Hµ Giang

02

202

Tr¹m y tÕ x· T©n B¾c

 

181

Hµ Giang

02

203

Tr¹m y tÕ x· B»ng Lang

 

182

Hµ Giang

02

204

Tr¹m y tÕ x· Yªn Hµ

 

183

Hµ Giang

02

205

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng S¬n

 

184

Hµ Giang

02

206

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Xu©n Giang

 

185

Hµ Giang

02

207

Tr¹m y tÕ x· Nµ Kh­¬ng

 

186

Hµ Giang

02

208

Tr¹m y tÕ x· Tiªn Yªn

 

187

Hµ Giang

02

209

Tr¹m y tÕ x· VÜ Th­îng

 

188

Hµ Giang

02

211

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc §ång Yªn

 

189

Hµ Giang

02

212

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Liªn HiÖp

 

190

Hµ Giang

02

213

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Th«ng Nguyªn

 

191

Hµ Giang

02

214

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc ChiÕn Phè

 

192

Hµ Giang

02

215

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc NËm DÞch

 

193

Hµ Giang

02

216

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Ng¸n Chiªn

 

194

Hµ Giang

02

217

BÖnh viÖn ®a khoa Nµ Ch×

 

195

Hµ Giang

02

218

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc B¹ch §Ých

 

196

Hµ Giang

02

219

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc MËu DuÖ

 

197

Hµ Giang

02

220

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Lòng Ph×n

 

198

Hµ Giang

02

221

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Phó B¶ng

 

199

Hµ Giang

02

222

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Niªm S¬n

 

200

Hµ Giang

02

223

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc XÝn C¸i

 

201

Hµ Giang

02

224

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc §­êng ¢m

 

202

Hµ Giang

02

225

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Minh Ngäc

 

203

Hµ Giang

02

228

Phßng kh¸m ®a khoa KV Lòng Hå

 

204

Hµ Giang

02

229

Phßng kh¸m ®a khoa KV Tïng Vµi

 

205

Hµ Giang

02

230

Phßng kh¸m ®a khoa KV §«ng Hµ

 

206

Hµ Giang

02

232

Phßng kh¸m ®a khoa KV B¹ch Ngäc

 

 

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.