Thứ ba, ngày 25/09/2018

02 Tỉnh Hà Giang

02 Tỉnh Hà Giang

 

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Hµ Giang

02

001

BÖnh viÖn ®a khoa tØnh Hµ Giang

 

2

Hµ Giang

02

003

BÖnh x¸ D40(Qu©n ®éi)

 

3

Hµ Giang

02

005

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn VÞ Xuyªn

 

4

Hµ Giang

02

006

BÖnh viÖn ®a khoa KV huyÖn Hoµng Su Ph×

 

5

Hµ Giang

02

007

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn XÝn mÇn

 

6

Hµ Giang

02

008

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn B¾c Mª

 

7

Hµ Giang

02

009

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Qu¶n B¹

 

8

Hµ Giang

02

010

BÖnh viÖn ®a khoa khu vùc huyÖn Yªn Minh

 

9

Hµ Giang

02

011

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §ång V¨n

 

10

Hµ Giang

02

012

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn MÌo v¹c

 

11

Hµ Giang

02

013

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Quang B×nh

 

12

Hµ Giang

02

014

Tr¹m y tÕ ph­êng Quang Trung

 

13

Hµ Giang

02

015

Tr¹m y tÕ ph­êng TrÇn Phó

 

14

Hµ Giang

02

017

Tr¹m y tÕ ph­êng NguyÔn Tr·i

 

15

Hµ Giang

02

018

Tr¹m y tÕ ph­êng Minh Khai

 

16

Hµ Giang

02

019

Tr¹m y tÕ x· Ngäc §­êng

 

17

Hµ Giang

02

020

Tr¹m y tÕ x· Kim Th¹ch

 

18

Hµ Giang

02

021

Tr¹m y tÕ x· Phó Linh

 

19

Hµ Giang

02

022

Tr¹m y tÕ x· Kim Linh

 

20

Hµ Giang

02

023

Tr¹m y tÕ ph­êng Ngäc Hµ

 

21

Hµ Giang

02

025

Tr¹m y tÕ x· Lòng Có

 

22

Hµ Giang

02

026

Tr¹m y tÕ x· M¸ LÐ

 

23

Hµ Giang

02

027

Tr¹m y tÕ thÞ trÊn §ång V¨n

 

24

Hµ Giang

02

028

Tr¹m y tÕ x· Lòng T¸o

 

25

Hµ Giang

02

029

Tr¹m y tÕ x· Phè Lµ

 

26

Hµ Giang

02

030

Tr¹m y tÕ x· Thµi Ph×n Tñng

 

27

Hµ Giang

02

031

Tr¹m y tÕ x· Sñng Lµ

 

28

Hµ Giang

02

032

Tr¹m y tÕ x· Xµ Ph×n

 

29

Hµ Giang

02

033

Tr¹m y tÕ x· T¶ Ph×n

 

30

Hµ Giang

02

034

Tr¹m y tÕ x· T¶ Lñng

 

31

Hµ Giang

02

035

Tr¹m y tÕ x· Phè C¸o

 

32

Hµ Giang

02

036

Tr¹m y tÕ x· SÝnh Lñng

 

33

Hµ Giang

02

037

Tr¹m y tÕ x· S¶ng Tñng

 

34

Hµ Giang

02

038

Tr¹m y tÕ x· Lòng ThÇu

 

35

Hµ Giang

02

039

Tr¹m y tÕ x· Hè Qu¸ng Ph×n

 

36

Hµ Giang

02

040

Tr¹m y tÕ x· VÇn Ch¶i

 

37

Hµ Giang

02

042

Tr¹m y tÕ x· Sñng Tr¸i

 

38

Hµ Giang

02

043

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn MÌo V¹c

 

39

Hµ Giang

02

044

Tr¹m y tÕ x· Th­îng Phïng

 

40

Hµ Giang

02

045

Tr¹m y tÕ x· P¶i Lñng

 

41

Hµ Giang

02

047

Tr¹m y tÕ x· P¶ Vi

 

42

Hµ Giang

02

048

Tr¹m y tÕ x· Giµng Chu Ph×n

 

43

Hµ Giang

02

049

Tr¹m y tÕ x· Sñng Trµ

 

44

Hµ Giang

02

050

Tr¹m y tÕ x· Sñng M¸ng

 

45

Hµ Giang

02

051

Tr¹m y tÕ x· S¬n VÜ

 

46

Hµ Giang

02

052

Tr¹m y tÕ x· T¶ Lñng

 

47

Hµ Giang

02

053

Tr¹m y tÕ x· C¸n Chu Ph×n

 

48

Hµ Giang

02

054

Tr¹m y tÕ x· Lòng Pï

 

49

Hµ Giang

02

055

Tr¹m y tÕ x· Lòng Chinh

 

50

Hµ Giang

02

056

Tr¹m y tÕ x· T¸t Ngµ

 

51

Hµ Giang

02

057

Tr¹m y tÕ x· NËm Ban

 

52

Hµ Giang

02

058

Tr¹m y tÕ x· Kh©u Vai

 

53

Hµ Giang

02

060

Tr¹m y tÕ x· Niªm Tßng

 

54

Hµ Giang

02

061

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Yªn Minh

 

55

Hµ Giang

02

062

Tr¹m y tÕ x· Th¾ng Mè

 

56

Hµ Giang

02

063

Tr¹m y tÕ x· Phó Lòng

 

57

Hµ Giang

02

064

Tr¹m y tÕ x· Sñng Tr¸ng

 

58

Hµ Giang

02

066

Tr¹m y tÕ x· Na Khª

 

59

Hµ Giang

02

067

Tr¹m y tÕ x· Sñng Thµi

 

60

Hµ Giang

02

068

Tr¹m y tÕ x· H÷u Vinh

 

61

Hµ Giang

02

069

Tr¹m y tÕ x· Lao Vµ Ch¶i

 

62

Hµ Giang

02

071

Tr¹m y tÕ x· §«ng Minh

 

63

Hµ Giang

02

072

Tr¹m y tÕ x· MËu Long

 

64

Hµ Giang

02

073

Tr¹m y tÕ x· Ngam La

 

65

Hµ Giang

02

074

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Long

 

66

Hµ Giang

02

075

Tr¹m y tÕ x· §­êng Th­îng

 

67

Hµ Giang

02

077

Tr¹m y tÕ x· Du TiÕn

 

68

Hµ Giang

02

078

Tr¹m y tÕ x· Du Giµ

 

69

Hµ Giang

02

079

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Tam S¬n

 

70

Hµ Giang

02

080

Tr¹m y tÕ x· B¸t §¹i S¬n

 

71

Hµ Giang

02

081

Tr¹m y tÕ x· NghÜa ThuËn

 

72

Hµ Giang

02

082

Tr¹m y tÕ x· C¸n Tû

 

73

Hµ Giang

02

083

Tr¹m y tÕ x· Cao M· Pê

 

74

Hµ Giang

02

084

Tr¹m y tÕ x· Thanh V©n

 

75

Hµ Giang

02

087

Tr¹m y tÕ x· Qu¶n B¹

 

76

Hµ Giang

02

088

Tr¹m y tÕ x· Lïng T¸m

 

77

Hµ Giang

02

089

Tr¹m y tÕ x· QuyÕt TiÕn

 

78

Hµ Giang

02

090

Tr¹m y tÕ x· T¶ V¸n

 

79

Hµ Giang

02

091

Tr¹m y tÕ x· Th¸i An

 

80

Hµ Giang

02

092

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn VÞ Xuyªn

 

81

Hµ Giang

02

093

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn ViÖt L©m

 

82

Hµ Giang

02

094

Tr¹m y tÕ x· Minh T©n

 

83

Hµ Giang

02

095

Tr¹m y tÕ x· ThuËn Hoµ

 

84

Hµ Giang

02

096

Tr¹m y tÕ x· Tïng B¸

 

85

Hµ Giang

02

097

Tr¹m y tÕ x· Thanh Thñy

 

86

Hµ Giang

02

098

Tr¹m y tÕ x· Thanh §øc

 

87

Hµ Giang

02

099

Tr¹m y tÕ x· Phong Quang

 

88

Hµ Giang

02

100

Tr¹m y tÕ x· XÝn Ch¶I

 

89

Hµ Giang

02

101

Tr¹m y tÕ x· Ph­¬ng TiÕn

 

90

Hµ Giang

02

102

Tr¹m y tÕ x· Lao Ch¶i

 

91

Hµ Giang

02

103

Tr¹m y tÕ x· Ph­¬ng §é

 

92

Hµ Giang

02

104

Tr¹m y tÕ x· Ph­¬ng ThiÖn

 

93

Hµ Giang

02

105

Tr¹m y tÕ x· Cao Bå

 

94

Hµ Giang

02

106

Tr¹m y tÕ x· §¹o §øc

 

95

Hµ Giang

02

107

Tr¹m y tÕ x· Th­îng S¬n

 

96

Hµ Giang

02

108

Tr¹m y tÕ x· Linh Hå

 

97

Hµ Giang

02

109

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng NgÇn

 

98

Hµ Giang

02

110

Tr¹m y tÕ x· ViÖt L©m

 

99

Hµ Giang

02

111

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Linh

 

100

Hµ Giang

02

112

Tr¹m y tÕ x· Ngäc Minh

 

101

Hµ Giang

02

114

Tr¹m y tÕ x· Trung Thµnh

 

102

Hµ Giang

02

115

Tr¹m y tÕ x· Minh S¬n

 

103

Hµ Giang

02

116

Tr¹m y tÕ x· Gi¸p Trung

 

104

Hµ Giang

02

117

Tr¹m y tÕ x· Yªn §Þnh

 

105

Hµ Giang

02

118

Tr¹m y tÕ x· Yªn Phó

 

106

Hµ Giang

02

120

Tr¹m y tÕ x· Yªn Phong

 

107

Hµ Giang

02

121

Tr¹m y tÕ x· L¹c N«ng

 

108

Hµ Giang

02

122

Tr¹m y tÕ x· Phó Nam

 

109

Hµ Giang

02

123

Tr¹m y tÕ x· Yªn C­êng

 

110

Hµ Giang

02

124

Tr¹m y tÕ x· Th­îng T©n

 

111

Hµ Giang

02

126

Tr¹m y tÕ x· §­êng Hång

 

112

Hµ Giang

02

127

Tr¹m y tÕ x· Phiªng Lu«ng

 

113

Hµ Giang

02

128

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn Vinh Quang

 

114

Hµ Giang

02

129

Tr¹m y tÕ x· B¶n M¸y

 

115

Hµ Giang

02

130

Tr¹m y tÕ x· Thµng TÝn

 

116

Hµ Giang

02

131

Tr¹m y tÕ x· ThÌn Chu Ph×n

 

117

Hµ Giang

02

132

Tr¹m y tÕ x· Pè Lå

 

118

Hµ Giang

02

133

Tr¹m y tÕ x· B¶n Phïng

 

119

Hµ Giang

02

134

Tr¹m y tÕ x· Tóng S¸n

 

120

Hµ Giang

02

136

Tr¹m y tÕ x· §¶n V¸n

 

121

Hµ Giang

02

137

Tr¹m y tÕ x· Tô Nh©n

 

122

Hµ Giang

02

138

Tr¹m y tÕ x· T©n TiÕn

 

123

Hµ Giang

02

139

Tr¹m y tÕ x· Nµng §«n

 

124

Hµ Giang

02

140

Tr¹m y tÕ x· Pê Ly Ngµi

 

125

Hµ Giang

02

141

Tr¹m y tÕ x· S¸n X¶ Hå

 

126

Hµ Giang

02

142

Tr¹m y tÕ x· B¶n Luèc

 

127

Hµ Giang

02

143

Tr¹m y tÕ x· Ngµm §¨ng Vµi

 

128

Hµ Giang

02

144

Tr¹m y tÕ x· B¶n Nhïng

 

129

Hµ Giang

02

145

Tr¹m y tÕ x· T¶ Sö Choãng

 

130

Hµ Giang

02

147

Tr¹m y tÕ x· B¶n PÐo

 

131

Hµ Giang

02

148

Tr¹m y tÕ x· Hå ThÇu

 

132

Hµ Giang

02

149

Tr¹m y tÕ x· Nam S¬n

 

133

Hµ Giang

02

150

Tr¹m y tÕ x· NËm Tþ

 

134

Hµ Giang

02

152

Tr¹m y tÕ x· NËm Khßa

 

135

Hµ Giang

02

153

Tr¹m y tÕ x· Nµn XØn

 

136

Hµ Giang

02

154

Tr¹m y tÕ x· XÝn MÇn

 

137

Hµ Giang

02

155

Tr¹m y tÕ x· B¶n DÝu

 

138

Hµ Giang

02

156

Tr¹m y tÕ x· ChÝ Cµ

 

139

Hµ Giang

02

157

Tr¹m y tÕ x· ThÌn Phµng

 

140

Hµ Giang

02

158

Tr¹m y tÕ x· Trung ThÞnh

 

141

Hµ Giang

02

159

Tr¹m y tÕ x· Pµ VÇy Sñ

 

142

Hµ Giang

02

161

Tr¹m y tÕ x· Cèc Pµi

 

143

Hµ Giang

02

162

Tr¹m y tÕ x· Cèc RÕ

 

144

Hµ Giang

02

163

Tr¹m y tÕ x· T¶ Nh×u

 

145

Hµ Giang

02

164

Tr¹m y tÕ x· Thu Tµ

 

146

Hµ Giang

02

165

Tr¹m y tÕ x· Nµn Ma

 

147

Hµ Giang

02

166

Tr¹m y tÕ x· B¶n Ngß

 

148

Hµ Giang

02

167

Tr¹m y tÕ x· ChÕ Lµ

 

149

Hµ Giang

02

168

Tr¹m y tÕ x· Qu¶ng Nguyªn

 

150

Hµ Giang

02

169

Tr¹m y tÕ x· NÊm DÈn

 

151

Hµ Giang

02

171

Tr¹m y tÕ x· Khu«n Lïng

 

152

Hµ Giang

02

172

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn ViÖt Quang

 

153

Hµ Giang

02

173

Tr¹m y tÕ ThÞ trÊn VÜnh Tuy

 

154

Hµ Giang

02

174

Tr¹m y tÕ x· T©n LËp

 

155

Hµ Giang

02

175

Tr¹m y tÕ x· T©n Thµnh

 

156

Hµ Giang

02

176

Tr¹m y tÕ x· §ång TiÕn

 

157

Hµ Giang

02

177

Tr¹m y tÕ x· §ång T©m

 

158

Hµ Giang

02

178

Tr¹m y tÕ x· T©n Quang

 

159

Hµ Giang

02

179

Tr¹m y tÕ x· Th­îng B×nh

 

160

Hµ Giang

02

180

Tr¹m y tÕ x· H÷u S¶n

 

161

Hµ Giang

02

181

Tr¹m y tÕ x· Kim Ngäc

 

162

Hµ Giang

02

182

Tr¹m y tÕ x· ViÖt Vinh

 

163

Hµ Giang

02

183

Tr¹m y tÕ x· B»ng Hµnh

 

164

Hµ Giang

02

184

Tr¹m y tÕ x· Quang Minh

 

165

Hµ Giang

02

186

Tr¹m y tÕ x· V« §iÕm

 

166

Hµ Giang

02

187

Tr¹m y tÕ x· ViÖt Hång

 

167

Hµ Giang

02

188

Tr¹m y tÕ x· Hïng An

 

168

Hµ Giang

02

189

Tr¹m y tÕ x· §øc Xu©n

 

169

Hµ Giang

02

190

Tr¹m y tÕ x· Tiªn KiÒu

 

170

Hµ Giang

02

191

Tr¹m y tÕ x· VÜnh H¶o

 

171

Hµ Giang

02

192

Tr¹m y tÕ x· VÜnh Phóc

 

172

Hµ Giang

02

194

Tr¹m y tÕ x· §«ng Thµnh

 

173

Hµ Giang

02

195

Tr¹m y tÕ x· Xu©n Minh

 

174

Hµ Giang

02

196

Tr¹m y tÕ x· Tiªn Nguyªn

 

175

Hµ Giang

02

197

Tr¹m y tÕ x· T©n Nam

 

176

Hµ Giang

02

198

Tr¹m y tÕ x· B¶n RÞa

 

177

Hµ Giang

02

199

Tr¹m y tÕ x· Yªn Thµnh

 

178

Hµ Giang

02

200

Tr¹m y tÕ x· Yªn B×nh

 

179

Hµ Giang

02

201

Tr¹m y tÕ x· T©n TrÞnh

 

180

Hµ Giang

02

202

Tr¹m y tÕ x· T©n B¾c

 

181

Hµ Giang

02

203

Tr¹m y tÕ x· B»ng Lang

 

182

Hµ Giang

02

204

Tr¹m y tÕ x· Yªn Hµ

 

183

Hµ Giang

02

205

Tr¹m y tÕ x· H­¬ng S¬n

 

184

Hµ Giang

02

206

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Xu©n Giang

 

185

Hµ Giang

02

207

Tr¹m y tÕ x· Nµ Kh­¬ng

 

186

Hµ Giang

02

208

Tr¹m y tÕ x· Tiªn Yªn

 

187

Hµ Giang

02

209

Tr¹m y tÕ x· VÜ Th­îng

 

188

Hµ Giang

02

211

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc §ång Yªn

 

189

Hµ Giang

02

212

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Liªn HiÖp

 

190

Hµ Giang

02

213

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Th«ng Nguyªn

 

191

Hµ Giang

02

214

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc ChiÕn Phè

 

192

Hµ Giang

02

215

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc NËm DÞch

 

193

Hµ Giang

02

216

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Ng¸n Chiªn

 

194

Hµ Giang

02

217

BÖnh viÖn ®a khoa Nµ Ch×

 

195

Hµ Giang

02

218

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc B¹ch §Ých

 

196

Hµ Giang

02

219

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc MËu DuÖ

 

197

Hµ Giang

02

220

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Lòng Ph×n

 

198

Hµ Giang

02

221

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Phó B¶ng

 

199

Hµ Giang

02

222

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Niªm S¬n

 

200

Hµ Giang

02

223

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc XÝn C¸i

 

201

Hµ Giang

02

224

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc §­êng ¢m

 

202

Hµ Giang

02

225

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Minh Ngäc

 

203

Hµ Giang

02

228

Phßng kh¸m ®a khoa KV Lòng Hå

 

204

Hµ Giang

02

229

Phßng kh¸m ®a khoa KV Tïng Vµi

 

205

Hµ Giang

02

230

Phßng kh¸m ®a khoa KV §«ng Hµ

 

206

Hµ Giang

02

232

Phßng kh¸m ®a khoa KV B¹ch Ngäc

 

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Về mức đóng Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên

Mức đóng BHXH HS-SV cho năm học 2018-2019 (12 tháng) là 750.600 đồng. Trong đó:

- HS-SV đóng 70%: 525.420 đồng;

- Ngân sách Nhà nước hổ trợ 30%: 225.180 đồng

Khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thu sẽ thay đổi tương ứng với tỉ lệ đóng như trên.

HS-SV có thể đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tính theo năm tài chính. Riêng HS-SV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT từ đầu năm học.