Thứ ba, ngày 25/09/2018

01 Thành phố Hà Nội

01 Thành phố Hà Nội

 

­

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Hµ Néi

01

005

BÖnh viÖn ViÖt Nam - Cu Ba

 

2

Hµ Néi

01

012

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc §«ng Mü

 

3

Hµ Néi

01

014

BÖnh viÖn trung ương Qu©n ®éi 108

Cã ®ñ tiªu chuÈn theo Hướng dÉn
sè 52-HD/BTCTW ngµy 02/12/2005 cña Ban Tæ chøc Trung ­
ương §¶ng; Hưu trÝ Qu©n ®éi

4

Hµ Néi

01

015

BÖnh viÖn 354/TCHC

Cã ®ñ tiªu chuÈn theo Hướng dÉn
sè 52-HD/BTCTW ngµy 02/12/2005 cña Ban Tæ chøc Trung ­
ương  §¶ng; Hưu trÝ Qu©n ®éi (nhËn ®èi tượng trªn 15 tuæi)

5

Hµ Néi

01

016

BÖnh viÖn 103

Cã ®ñ tiªu chuÈn theo Hướng dÉn
sè 52-HD/BTCTW ngµy 02/12/2005 cña Ban Tæ chøc Trung ­
ương §¶ng; Hưu trÝ Qu©n ®éi

6

Hµ Néi

01

017

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc T« HiÖu

 

7

Hµ Néi

01

018

ViÖn Y häc Phßng kh«ng Kh«ng qu©n

Cã ®ñ tiªu chuÈn theo Hướng dÉn
sè 52-HD/BTCTW ngµy 02/12/2005 cña Ban Tæ chøc Trung ­
ương §¶ng; Hưu  trÝ Qu©n ®éi (nhËn ®èi tượng trªn 15 tuæi)

8

Hµ Néi

01

019

ViÖn YH cæ truyÒn Qu©n ®éi

Cã ®ñ tiªu chuÈn theo Hướng dÉn
sè 52-HD/BTCTW ngµy 02/12/2005 cña Ban Tæ chøc Trung ­
ương §¶ng; Hưu trÝ Qu©n ®éi (nhËn ®èi tượng trªn 06 tuæi)

9

Hµ Néi

01

021

Phßng kh¸m ®a khoa Kim Liªn (Phßng kh¸m  3-TTYT §èng §a)

 

10

Hµ Néi

01

022

Phßng kh¸m ®a khoa 26 L­ương Ngäc QuyÕn (TTYT Hoµn KiÕm)

 

11

Hµ Néi

01

023

Phßng kh¸m ®a khoa 124 Hoµng Hoa Th¸m,  T©y Hå

 

12

Hµ Néi

01

024

Phßng kh¸m ®a khoa 103 Bµ TriÖu (TTYT Hai Bµ Trưng)

 

13

Hµ Néi

01

026

Phßng kh¸m ®a khoa Yªn Viªn (TTYT Gia L©m)

 

14

Hµ Néi

01

027

Phßng kh¸m ®a khoa Tr©u Quú (TTYT Gia L©m)

 

15

Hµ Néi

01

029

BÖnh viÖn ®a khoa Thanh Tr×

 

16

Hµ Néi

01

030

Phßng kh¸m ®a khoa LÜnh Nam, Hoµng Mai

 

17

Hµ Néi

01

032

BÖnh viÖn ®a khoa Sãc S¬n

 

18

Hµ Néi

01

033

Phßng kh¸m ®a khoa Trung Gi· (TTYT Sãc S¬n)

 

19

Hµ Néi

01

034

Phßng kh¸m ®a khoa Kim Anh (TTYT Sãc S¬n)

 

20

Hµ Néi

01

037

Phßng kh¸m ®a khoa Ngäc T¶o (TTYT huyÖn Phóc Thä)

 

21

Hµ Néi

01

043

BÖnh viÖn 198 (Bé C«ng An)

Hưu trÝ c«ng an

22

Hµ Néi

01

045

Phßng kh¸m ®a khoa Linh §µm, Hoµng Mai

 

23

Hµ Néi

01

048

Phßng kh¸m ®a khoa KV D©n Hßa

 

24

Hµ Néi

01

054

Phßng kh¸m ®a khoa GTVT Gia L©m

 

25

Hµ Néi

01

055

BÖnh viÖn X©y dùng

§èi tượng thuéc ngµnh X©y dùng

26

Hµ Néi

01

059

Phßng kh¸m ®a khoa 50 Hµng Bón (TTYT Ba §×nh)

 

27

Hµ Néi

01

061

C¬ së 2 BÖnh viÖn §a khoa N«ng nghiÖp

 

28

Hµ Néi

01

062

BÖnh viÖn YHCT Bé C«ng an

Hưu trÝ c«ng an (nhËn ®èi tượng trªn 15 tuæi)

29

Hµ Néi

01

064

Phßng kh¸m ®a khoa  2 (TTYTq. §§)

 

30

Hµ Néi

01

065

BÖnh viÖn DÖt May

§èi tượng thuéc tËp ®oµn DÖt may VN

31

Hµ Néi

01

066

Phßng kh¸m 695 L¹c Long Qu©n, T©y Hå

 

32

Hµ Néi

01

067

Phßng kh¸m ®a khoa Sµi §ång (TTYT Long Biªn)

 

33

Hµ Néi

01

070

Phßng kh¸m ®a khoa  Mai H­ương

 

34

Hµ Néi

01

071

BÖnh viÖn Nam Th¨ng Long

§èi tượng ngµnh Giao th«ng vËn t¶i

35

Hµ Néi

01

073

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc NghÜa T©n, CÇu GiÊy

 

36

Hµ Néi

01

074

Phßng kh¸m Trung t©m y tÕ quËn Thanh Xu©n

 

37

Hµ Néi

01

078

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Yªn Hoµ, CÇu GiÊy

 

38

Hµ Néi

01

079

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Phó L­ương, Hµ §«ng

 

39

Hµ Néi

01

083

Phßng kh¸m ®a khoa ChÌm

 

40

Hµ Néi

01

084

Phßng kh¸m ®a khoa MiÒn §«ng,  §«ng Anh

 

41

Hµ Néi

01

085

Phßng kh¸m bÖnh ®a khoa Khu vùc 1,  §«ng Anh

 

42

Hµ Néi

01

086

Trung t©m y tÕ Hµng Kh«ng

 

43

Hµ Néi

01

087

BÖnh viÖn Than - Kho¸ng s¶n

§èi tượng thuéc tËp ®oµn Than & Kho¸ng s¶n

44

Hµ Néi

01

088

Phßng kh¸m ®a khoa Th¹ch §µ (TTYT huyÖn Mª Linh)

 

45

Hµ Néi

01

091

Phßng kh¸m ®a khoa CÇu DiÔn

 

46

Hµ Néi

01

092

Phßng kh¸m ®a khoa trung t©m (TTYT Long Biªn)

 

47

Hµ Néi

01

093

Phßng kh¸m ®a khoa §a Tèn (TTYT Gia L©m)

 

48

Hµ Néi

01

099

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Mª Linh

 

49

Hµ Néi

01

100

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Xu©n Mai (TTYT Ch­ương Mü)

 

50

Hµ Néi

01

107

Phßng kh¸m ®a khoa Minh Phó

 

51

Hµ Néi

01

135

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc L­ương Mü (TTYT Ch­ương Mü)

 

52

Hµ Néi

01

155

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc §ång T©n, huyÖn øng Hßa

 

53

Hµ Néi

01

156

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc L­u Hoµng  (TTYT øng Hoµ)

 

54

Hµ Néi

01

160

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Gia L©m

 

55

Hµ Néi

01

161

BÖnh viÖn ®a khoa quèc tÕ Vinmec

§èi tượng thuéc tËp ®oµn Vingroup

56

Hµ Néi

01

169

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc An Mü  (TTYT Mü §øc)

 

57

Hµ Néi

01

171

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Xu©n Giang (TTYT huyÖn Sãc S¬n)

 

58

Hµ Néi

01

172

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc H­ương S¬n  (TTYT Mü §øc)

 

59

Hµ Néi

01

188

BÖnh viÖn t©m thÇn Mü §øc

 

60

Hµ Néi

01

195

Phßng kh¸m ®a khoa §¹i ThÞnh

 

61

Hµ Néi

01

199

Phßng kh¸m ®a khoa Ng·i CÇu

 

62

Hµ Néi

01

200

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Tri Thñy  (TTYT Phó Xuyªn)

 

63

Hµ Néi

01

209

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Minh Quang  (TTYTBa V×)

 

64

Hµ Néi

01

210

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc BÊt B¹t  (TTYTBa V×)

 

65

Hµ Néi

01

211

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc T¶n LÜnh  (TTYTBa V×)

 

66

Hµ Néi

01

212

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Hßa Th¹ch

 

67

Hµ Néi

01

213

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Yªn B×nh  (TTYTTh¹ch ThÊt)

 

68

Hµ Néi

01

218

Phßng kh¸m ®a khoa Bå §Ò

 

69

Hµ Néi

01

817

BÖnh viÖn ®a khoa V©n §×nh

 

70

Hµ Néi

01

819

BÖnh viÖn 105

Cã ®ñ tiªu chuÈn theo Hướng dÉn
sè 52-HD/BTCTW ngµy 02/12/2005 cña Ban Tæ chøc Trung ­
ương §¶ng; Hưu trÝ Qu©n ®éi (nhËn ®èi tượng trªn 06 tuæi)

71

Hµ Néi

01

820

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §an Ph­îng

 

72

Hµ Néi

01

821

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Phó Xuyªn

 

73

Hµ Néi

01

822

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Ba V×

 

74

Hµ Néi

01

823

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Ch­ương

 

75

Hµ Néi

01

824

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Hoµi §øc

 

76

Hµ Néi

01

825

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Mü §øc

 

77

Hµ Néi

01

826

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Phóc Thä

 

78

Hµ Néi

01

827

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Quèc Oai

 

79

Hµ Néi

01

828

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Th¹ch ThÊt

 

80

Hµ Néi

01

829

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Thanh Oai

 

81

Hµ Néi

01

830

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Thường TÝn

 

82

Hµ Néi

01

831

BÖnh viÖn ®a khoa S¬n T©y

 

83

Hµ Néi

01

832

Phßng kh¸m ®a khoa KV Trung t©m Hµ §«ng

 

84

Hµ Néi

01

836

Trung t©m y tÕ thÞ x· S¬n T©y

 

85

Hµ Néi

01

839

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Liªn Hång

 

86

Hµ Néi

01

935

BÖnh viÖn YHCT Hµ §«ng

 

87

Hµ Néi

01

020

Phßng kh¸m 107 T«n §øc Th¾ng (Phßng kh¸m  1-TTYT §èng §a)

 

88

Hµ Néi

01

001

BÖnh viÖn H÷u NghÞ

Cã ®ñ tiªu chuÈn theo Hướng dÉn
sè 52-HD/BTCTW ngµy 02/12/2005 cña Ban Tæ chøc Trung ­
ương §¶ng

 

 

 

TIN NÓNG

THÔNG BÁO

Về mức đóng Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên

Mức đóng BHXH HS-SV cho năm học 2018-2019 (12 tháng) là 750.600 đồng. Trong đó:

- HS-SV đóng 70%: 525.420 đồng;

- Ngân sách Nhà nước hổ trợ 30%: 225.180 đồng

Khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thu sẽ thay đổi tương ứng với tỉ lệ đóng như trên.

HS-SV có thể đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tính theo năm tài chính. Riêng HS-SV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT từ đầu năm học.