Thứ hai, ngày 23/07/2018

01 Thành phố Hà Nội

01 Thành phố Hà Nội

 

­

STT

TØnh

M· tØnh

M· BV

Tªn bÖnh viÖn

Ghi chó

1

Hµ Néi

01

005

BÖnh viÖn ViÖt Nam - Cu Ba

 

2

Hµ Néi

01

012

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc §«ng Mü

 

3

Hµ Néi

01

014

BÖnh viÖn trung ương Qu©n ®éi 108

Cã ®ñ tiªu chuÈn theo Hướng dÉn
sè 52-HD/BTCTW ngµy 02/12/2005 cña Ban Tæ chøc Trung ­
ương §¶ng; Hưu trÝ Qu©n ®éi

4

Hµ Néi

01

015

BÖnh viÖn 354/TCHC

Cã ®ñ tiªu chuÈn theo Hướng dÉn
sè 52-HD/BTCTW ngµy 02/12/2005 cña Ban Tæ chøc Trung ­
ương  §¶ng; Hưu trÝ Qu©n ®éi (nhËn ®èi tượng trªn 15 tuæi)

5

Hµ Néi

01

016

BÖnh viÖn 103

Cã ®ñ tiªu chuÈn theo Hướng dÉn
sè 52-HD/BTCTW ngµy 02/12/2005 cña Ban Tæ chøc Trung ­
ương §¶ng; Hưu trÝ Qu©n ®éi

6

Hµ Néi

01

017

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc T« HiÖu

 

7

Hµ Néi

01

018

ViÖn Y häc Phßng kh«ng Kh«ng qu©n

Cã ®ñ tiªu chuÈn theo Hướng dÉn
sè 52-HD/BTCTW ngµy 02/12/2005 cña Ban Tæ chøc Trung ­
ương §¶ng; Hưu  trÝ Qu©n ®éi (nhËn ®èi tượng trªn 15 tuæi)

8

Hµ Néi

01

019

ViÖn YH cæ truyÒn Qu©n ®éi

Cã ®ñ tiªu chuÈn theo Hướng dÉn
sè 52-HD/BTCTW ngµy 02/12/2005 cña Ban Tæ chøc Trung ­
ương §¶ng; Hưu trÝ Qu©n ®éi (nhËn ®èi tượng trªn 06 tuæi)

9

Hµ Néi

01

021

Phßng kh¸m ®a khoa Kim Liªn (Phßng kh¸m  3-TTYT §èng §a)

 

10

Hµ Néi

01

022

Phßng kh¸m ®a khoa 26 L­ương Ngäc QuyÕn (TTYT Hoµn KiÕm)

 

11

Hµ Néi

01

023

Phßng kh¸m ®a khoa 124 Hoµng Hoa Th¸m,  T©y Hå

 

12

Hµ Néi

01

024

Phßng kh¸m ®a khoa 103 Bµ TriÖu (TTYT Hai Bµ Trưng)

 

13

Hµ Néi

01

026

Phßng kh¸m ®a khoa Yªn Viªn (TTYT Gia L©m)

 

14

Hµ Néi

01

027

Phßng kh¸m ®a khoa Tr©u Quú (TTYT Gia L©m)

 

15

Hµ Néi

01

029

BÖnh viÖn ®a khoa Thanh Tr×

 

16

Hµ Néi

01

030

Phßng kh¸m ®a khoa LÜnh Nam, Hoµng Mai

 

17

Hµ Néi

01

032

BÖnh viÖn ®a khoa Sãc S¬n

 

18

Hµ Néi

01

033

Phßng kh¸m ®a khoa Trung Gi· (TTYT Sãc S¬n)

 

19

Hµ Néi

01

034

Phßng kh¸m ®a khoa Kim Anh (TTYT Sãc S¬n)

 

20

Hµ Néi

01

037

Phßng kh¸m ®a khoa Ngäc T¶o (TTYT huyÖn Phóc Thä)

 

21

Hµ Néi

01

043

BÖnh viÖn 198 (Bé C«ng An)

Hưu trÝ c«ng an

22

Hµ Néi

01

045

Phßng kh¸m ®a khoa Linh §µm, Hoµng Mai

 

23

Hµ Néi

01

048

Phßng kh¸m ®a khoa KV D©n Hßa

 

24

Hµ Néi

01

054

Phßng kh¸m ®a khoa GTVT Gia L©m

 

25

Hµ Néi

01

055

BÖnh viÖn X©y dùng

§èi tượng thuéc ngµnh X©y dùng

26

Hµ Néi

01

059

Phßng kh¸m ®a khoa 50 Hµng Bón (TTYT Ba §×nh)

 

27

Hµ Néi

01

061

C¬ së 2 BÖnh viÖn §a khoa N«ng nghiÖp

 

28

Hµ Néi

01

062

BÖnh viÖn YHCT Bé C«ng an

Hưu trÝ c«ng an (nhËn ®èi tượng trªn 15 tuæi)

29

Hµ Néi

01

064

Phßng kh¸m ®a khoa  2 (TTYTq. §§)

 

30

Hµ Néi

01

065

BÖnh viÖn DÖt May

§èi tượng thuéc tËp ®oµn DÖt may VN

31

Hµ Néi

01

066

Phßng kh¸m 695 L¹c Long Qu©n, T©y Hå

 

32

Hµ Néi

01

067

Phßng kh¸m ®a khoa Sµi §ång (TTYT Long Biªn)

 

33

Hµ Néi

01

070

Phßng kh¸m ®a khoa  Mai H­ương

 

34

Hµ Néi

01

071

BÖnh viÖn Nam Th¨ng Long

§èi tượng ngµnh Giao th«ng vËn t¶i

35

Hµ Néi

01

073

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc NghÜa T©n, CÇu GiÊy

 

36

Hµ Néi

01

074

Phßng kh¸m Trung t©m y tÕ quËn Thanh Xu©n

 

37

Hµ Néi

01

078

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Yªn Hoµ, CÇu GiÊy

 

38

Hµ Néi

01

079

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Phó L­ương, Hµ §«ng

 

39

Hµ Néi

01

083

Phßng kh¸m ®a khoa ChÌm

 

40

Hµ Néi

01

084

Phßng kh¸m ®a khoa MiÒn §«ng,  §«ng Anh

 

41

Hµ Néi

01

085

Phßng kh¸m bÖnh ®a khoa Khu vùc 1,  §«ng Anh

 

42

Hµ Néi

01

086

Trung t©m y tÕ Hµng Kh«ng

 

43

Hµ Néi

01

087

BÖnh viÖn Than - Kho¸ng s¶n

§èi tượng thuéc tËp ®oµn Than & Kho¸ng s¶n

44

Hµ Néi

01

088

Phßng kh¸m ®a khoa Th¹ch §µ (TTYT huyÖn Mª Linh)

 

45

Hµ Néi

01

091

Phßng kh¸m ®a khoa CÇu DiÔn

 

46

Hµ Néi

01

092

Phßng kh¸m ®a khoa trung t©m (TTYT Long Biªn)

 

47

Hµ Néi

01

093

Phßng kh¸m ®a khoa §a Tèn (TTYT Gia L©m)

 

48

Hµ Néi

01

099

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Mª Linh

 

49

Hµ Néi

01

100

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Xu©n Mai (TTYT Ch­ương Mü)

 

50

Hµ Néi

01

107

Phßng kh¸m ®a khoa Minh Phó

 

51

Hµ Néi

01

135

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc L­ương Mü (TTYT Ch­ương Mü)

 

52

Hµ Néi

01

155

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc §ång T©n, huyÖn øng Hßa

 

53

Hµ Néi

01

156

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc L­u Hoµng  (TTYT øng Hoµ)

 

54

Hµ Néi

01

160

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Gia L©m

 

55

Hµ Néi

01

161

BÖnh viÖn ®a khoa quèc tÕ Vinmec

§èi tượng thuéc tËp ®oµn Vingroup

56

Hµ Néi

01

169

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc An Mü  (TTYT Mü §øc)

 

57

Hµ Néi

01

171

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Xu©n Giang (TTYT huyÖn Sãc S¬n)

 

58

Hµ Néi

01

172

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc H­ương S¬n  (TTYT Mü §øc)

 

59

Hµ Néi

01

188

BÖnh viÖn t©m thÇn Mü §øc

 

60

Hµ Néi

01

195

Phßng kh¸m ®a khoa §¹i ThÞnh

 

61

Hµ Néi

01

199

Phßng kh¸m ®a khoa Ng·i CÇu

 

62

Hµ Néi

01

200

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Tri Thñy  (TTYT Phó Xuyªn)

 

63

Hµ Néi

01

209

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Minh Quang  (TTYTBa V×)

 

64

Hµ Néi

01

210

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc BÊt B¹t  (TTYTBa V×)

 

65

Hµ Néi

01

211

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc T¶n LÜnh  (TTYTBa V×)

 

66

Hµ Néi

01

212

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Hßa Th¹ch

 

67

Hµ Néi

01

213

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Yªn B×nh  (TTYTTh¹ch ThÊt)

 

68

Hµ Néi

01

218

Phßng kh¸m ®a khoa Bå §Ò

 

69

Hµ Néi

01

817

BÖnh viÖn ®a khoa V©n §×nh

 

70

Hµ Néi

01

819

BÖnh viÖn 105

Cã ®ñ tiªu chuÈn theo Hướng dÉn
sè 52-HD/BTCTW ngµy 02/12/2005 cña Ban Tæ chøc Trung ­
ương §¶ng; Hưu trÝ Qu©n ®éi (nhËn ®èi tượng trªn 06 tuæi)

71

Hµ Néi

01

820

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §an Ph­îng

 

72

Hµ Néi

01

821

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Phó Xuyªn

 

73

Hµ Néi

01

822

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Ba V×

 

74

Hµ Néi

01

823

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Ch­ương

 

75

Hµ Néi

01

824

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Hoµi §øc

 

76

Hµ Néi

01

825

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Mü §øc

 

77

Hµ Néi

01

826

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Phóc Thä

 

78

Hµ Néi

01

827

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Quèc Oai

 

79

Hµ Néi

01

828

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Th¹ch ThÊt

 

80

Hµ Néi

01

829

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Thanh Oai

 

81

Hµ Néi

01

830

BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn Thường TÝn

 

82

Hµ Néi

01

831

BÖnh viÖn ®a khoa S¬n T©y

 

83

Hµ Néi

01

832

Phßng kh¸m ®a khoa KV Trung t©m Hµ §«ng

 

84

Hµ Néi

01

836

Trung t©m y tÕ thÞ x· S¬n T©y

 

85

Hµ Néi

01

839

Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc Liªn Hång

 

86

Hµ Néi

01

935

BÖnh viÖn YHCT Hµ §«ng

 

87

Hµ Néi

01

020

Phßng kh¸m 107 T«n §øc Th¾ng (Phßng kh¸m  1-TTYT §èng §a)

 

88

Hµ Néi

01

001

BÖnh viÖn H÷u NghÞ

Cã ®ñ tiªu chuÈn theo Hướng dÉn
sè 52-HD/BTCTW ngµy 02/12/2005 cña Ban Tæ chøc Trung ­
ương §¶ng

 

 

 

TIN NÓNG

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dụng dịch vụ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (C12) và dịch vụ giao dịch điện tử xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin: (028) 39979039 - máy nhánh 1707 - 1708 -1710.

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi sử dịch vụ BHXH qua bưu chính xin liên hệ: ông Võ Thanh Tân - phó trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC: (028) 39979039 - máy nhánh 1208, hoặc: 0983472817

- Các đơn vị, cá nhân có vướng mắc khi tra cứu biểu mẫu, phiếu giao nhận liên quan đến thủ tục một cửa xin liên hệ: ông Phan Thành Phong, điện thoại (028) 39979039 máy nhánh 1249.