Thứ ba, ngày 19/03/2019

Danh mục nghề - Công việc - Nặng nhọc - Độc hại - Nguy hiểm

Danh mục nghề - Công việc - Nặng nhọc - Độc hại - Nguy hiểm

Danh mục nghề - Công việc - Nặng nhọc - Độc hại – Nguy hiểm và Đặc biệt Nặng nhọc - Độc hại – Nguy hiểm do Bộ LĐTBXH ban hành và đang có hiệu lực thi hành (đợt 1)

 

 


 

MA_NGANH
MA_NGHE
LOAI
TENNGHE
DIENGIAI
001
001001
4
KIỂM TRA TÀI LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOÁ LÝ
TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC (MUỐI TRÌ, DUNG MÔI HỮU CƠ, BENZEN, THUỶ NGÂN), CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIA CỰC TÍM, X QUANG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001002
4
GIÁM ĐỊNH HOÁ PHÁP LÝ, VI SINH VẬT CAO
GIÁM ĐỊNH CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, VI SINH VẬT CÓ HẠI, CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM
001
001003
4
KHÁM NGHIỆM DẤU VẾT CƠ HỌC HÌNH SỰ
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC VẬT BẨN HÔI THỐI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001004
4
GIÁM ĐỊNH DẤU VẾT SÚNG ĐẠN
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC VẬT BẨN HÔI THỐI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001005
4
KHAI THÁC TÀI LIỆU
CHỊU ẢNH HƯỞNG BỤI MỐC, HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC
001
001006
4
TRUY TÌM TÀI LIỆU
CHỊU ẢNH HƯỞNG BỤI MỐC, HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC
001
001007
4
THU, DỊCH TIN
LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, ẢNH HƯỞNG ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001008
4
MÃ THÁM
CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001009
4
TRINH SÁT KỸ THUẬT AN NINH THÔNG TIN
LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, TIẾP XÚC MÀN HÌNH, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG ĐIỆN TRƯỜNG, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
001
001010
4
GIÁM HỘ Ở CÁC SÂN BAY
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU ẢNH HƯỞNG ỒN, BỤI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
001
001011
4
TRINH SÁT CHỐNG GIÁN ĐIỆP, PHẢN ĐỘNG
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, PHỨC TẠP, LƯU ĐỘNG, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001012
4
KIỂM TRA HÀNH LÝ, GIẤY TỜ XUẤT, NHẬP CẢNH Ở CÁC SÂN BAY
CÔNG VIỆC KHẨN TRƯƠNG, CHỊU TÁC ĐỘNG TIA X QUANG, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, THẦN KINH TÂM LÝ.
001
001013
4
NUÔI VÀ CHĂM SÓC CHÓ NGHIỆP VỤ
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI PHÂN BẨN, HÔI THỐI, BỤI, DỄ LÂY NHIỄM BỆNH
001
001014
4
TRỰC TIẾP TUẦN TRA ĐƯỜNG SẮT
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, LƯU ĐỘNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001015
4
TRỰC TIẾP TUẦN TRA ĐƯỜNG SÔNG
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, LƯU ĐỘNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001016
4
KIỂM SOÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, LƯU ĐỘNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001017
4
TRỰC TIẾP LÀM CÔNG TÁC DẪN ĐOÀN
CÔNG VIỆC NGOÀI TRỜI, LƯU ĐỘNG, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH THỊ GIÁC
001
001018
4
TRỰC TIẾP CHỈ HUY Ở CÁC BỤC GIAO THÔNG VÀ ĐẦU MỐI GIAO THÔNG QUAN TRỌNG
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM ẢNH HƯỞNG BỤI, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH THỊ GIÁC.
001
001019
4
ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG Ở CÁC BỤC GIAO THÔNG VÀ ĐẦU MỐI GIAO THÔNG QUAN TRỌNG
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM ẢNH HƯỞNG BỤI, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH THỊ GIÁC.
001
001020
4
TRỰC TIẾP KHÁM NGHIỆM CÁC VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG HOẶC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CÁC VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG NGHIÊM TRỌNG.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001021
4
ĐIỀU TRA CÁC VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG HOẶC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CÁC VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG NGHIÊM TRỌNG.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001022
4
CẢNH SÁT TRỰC TIẾP GIỮ GÌN TRẬT TỰ Ở NHÀ GA, BẾN XE, CHỢ.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001023
4
CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC NGUY HIỂM
001
001024
4
VŨ TRANG CANH GÁC
CÔNG VIỆC NGOÀI TRỜI, GÒ BÓ, CHỒN MỎI, ẢNH HƯỞNG CỦA MƯA, GIÓ, BỤI
001
001025
4
BẢO VỆ MỤC TIÊU
CÔNG VIỆC NGOÀI TRỜI, GÒ BÓ, CHỒN MỎI, ẢNH HƯỞNG CỦA MƯA, GIÓ, BỤI
001
001026
4
CẢNH SÁT ĐỘI DANH DỰ
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, GÒ BÓ
001
001027
4
CẢNH SÁT ĐỘI LỄ NHẠC
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, GÒ BÓ
001
001028
4
QUẢN GIÁO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG
CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI ĐỐI TƯỢNG, Ở VÙNG SÂU, VÙNG XA, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001029
4
CẢNH SÁT BẢO VỆ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG
CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI ĐỐI TƯỢNG, Ở VÙNG SÂU, VÙNG XA, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001030
4
DẠY VĂN HOÁ Ở TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, PHỨC TẠP, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001031
4
LÀM ẢNH TRONG BUỒNG TỐI
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG TỐI, THIẾU ÁNH SÁNG, ĐỘ ẨM CAO, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC
001
001032
4
BẢO QUẢN TÀI LIỆU
CHỊU ẢNH HƯỞNG NẤM MỐC, BỤI VI KHUẨN, HOÁ CHẤT ĐỘC
001
001033
4
CHỈNH LÝ KHAI THÁC HỒ SƠ
CHỊU ẢNH HƯỞNG NẤM MỐC, BỤI VI KHUẨN, HOÁ CHẤT ĐỘC
001
001034
4
PHỤC CHẾ TÀI LIỆU
CHỊU ẢNH HƯỞNG NẤM MỐC, BỤI VI KHUẨN, HOÁ CHẤT ĐỘC
001
001035
4
BẢO QUẢN TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CAN PHẠM VÀ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI NHẪN NẠI, CHỊU ẢNH HƯỞNG BỤI, NẤM, MỐC VI SINH CÓ HẠI, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001036
4
CHỈNH LÝ TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CAN PHẠM VÀ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI NHẪN NẠI, CHỊU ẢNH HƯỞNG BỤI, NẤM, MỐC VI SINH CÓ HẠI, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001037
4
KHAI THÁC TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CAN PHẠM VÀ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI NHẪN NẠI, CHỊU ẢNH HƯỞNG BỤI, NẤM, MỐC VI SINH CÓ HẠI, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001038
4
BẢO QUẢN PHIM TRONG TÀNG THƯ
LÀM VIỆC THƯỜNG XUYÊN TRONG BUỒNG TỐI, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT TRONG CÔNG NGHỆ LÀM PHIM ẢNH, NẤM MỐC, VI KHUẨN, THUỐC CHỐNG MỐI MỌT, CÔN TRÙNG
001
001039
4
KHAI THÁC PHIM TRONG TÀNG THƯ
LÀM VIỆC THƯỜNG XUYÊN TRONG BUỒNG TỐI, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT TRONG CÔNG NGHỆ LÀM PHIM ẢNH, NẤM MỐC, VI KHUẨN, THUỐC CHỐNG MỐI MỌT, CÔN TRÙNG
001
001040
4
GIÁM ĐỊNH ÂM THANH
LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, KÉM THÔNG THOÁNG, ẢNH HƯỞNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001041
4
KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG VÀ GIÁM ĐỊNH KẾT LUẬN SỰ CỐ KỸ THUẬT CHÁY, NỔ
CHỊU ẢNH HƯỞNG CHẤT ĐỘC, KHÍ ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001042
4
TRỰC TIẾP ĐIỀU TRA ÁN CHÍNH TRỊ, HÌNH SỰ, KINH TẾ
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG (XÁC MINH LỜI KHAI, THU THẬP CHỨNG CỨ), CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001043
4
NGHIÊN CỨU CÁC LOẠI MỨC ĐẶC BIỆT
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, KÉM THÔNG THOÁNG, TRỰC TIẾP TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC (CÁC LOẠI A XÍT, KIỀM, NAOH, KOH, FE3(SO4)2...)
001
001044
4
CHẾ TẠO CÁC LOẠI MỨC ĐẶC BIỆT
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, KÉM THÔNG THOÁNG, TRỰC TIẾP TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC (CÁC LOẠI A XÍT, KIỀM, NAOH, KOH, FE3(SO4)2...)
001
001045
4
NGHIÊN CỨU MÁY PHÁT RA TIA X QUANG, TIA CỰC TÍM
TRỰC TIẾP TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC (METHANOL, ACETON, CÁC LOẠI A XÍT HF VÀ VẬT LIỆU BỐC BAY TRONG CHÂN KHÔNG TIO, CEO4, THF4 TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO), TIA X QUANG, TIA CỰC TÍM
001
001046
4
CHẾ TẠO THIẾT BỊ MÁY PHÁT RA TIA X QUANG, TIA CỰC TÍM
TRỰC TIẾP TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC (METHANOL, ACETON, CÁC LOẠI A XÍT HF VÀ VẬT LIỆU BỐC BAY TRONG CHÂN KHÔNG TIO, CEO4, THF4 TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO), TIA X QUANG, TIA CỰC TÍM
001
001047
4
CHẾ BẢN ĂN MÒN KIM LOẠI LÀM DẤU
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI A XÍT, KIỀM
001
001048
4
CHẾ BẢN PHIM, CHẾ BẢN TÀI LIỆU
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI A XÍT, KIỀM
001
001049
4
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CÁC LOẠI MÀNG, KEO PÔLYME ĐẶC BIỆT
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, CHỊU ẢNH HƯỞNG NÓNG, TIẾP XÚC VỚI HƠI XĂNG, CÁC CHẤT NHỰA ĐỘC
001
001050
4
SẢN XUẤT QUẢ CAY, QUẢ NỔ
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC VỚI DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI, CÁC LOẠI A XÍT, CHẤT CAY... ẢNH HƯỞNG HỆ HÔ HẤP
001
001051
4
SỬA CHỮA VŨ KHÍ
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC VỚI DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI, CÁC LOẠI A XÍT, CHẤT CAY... ẢNH HƯỞNG HỆ HÔ HẤP
001
001052
4
NGHIÊN CỨU CÁC CHẤT CHỮA CHÁY (BỌT CHỮA CHÁY XĂNG, DẦU)
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ CÁC DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI, LÀM HỎNG DA, ẢNH HƯỞNG HỆ HÔ HẤP
001
001053
4
SẢN XUẤT CÁC CHẤT CHỮA CHÁY (BỌT CHỮA CHÁY XĂNG, DẦU)
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ CÁC DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI, LÀM HỎNG DA, ẢNH HƯỞNG HỆ HÔ HẤP
001
001054
4
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ SIÊU CAO TẦN
ẢNH HƯỞNG SÓNG SIÊU CAO TẦN
001
001055
4
THỦ KHO VŨ KHÍ, HOÁ CHẤT ĐỘC
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC DẦU, MỠ, HOÁ CHẤT ĐỘC
001
001056
4
CẤP CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN Ở CÁC HUYỆN VÙNG RỪNG SÂU, NÚI CAO, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO XA
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, ĐI LẠI NHIỀU DỐC, ĐÈO
001
001057
4
DÁN, ÉP CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN
CÔNG VIỆC CHỊU ẢNH HƯỞNG NÓNG, CHẤT NHỰA ĐỘC
001
001058
4
GIÁM ĐỊNH DẤU VẾT VÂN TAY, TÀI LIỆU
LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, KÉM THÔNG THOÁNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH THỊ GIÁC
001
001059
4
NGHIÊN CỨU, ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001060
4
RỬA CÁC DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM, CHAI, LỌ ĐỰNG CÁC LOẠI A XÍT VÀ CÁC MẪU VẬT SINH HỌC
TIẾP XÚC CÁC LOẠI A XÍT NỒNG ĐỘ CAO, CÁC LOẠI VI TRÙNG DỄ LÂY NHIỄM BỆNH
001
001061
4
KIỂM NGHIỆM THỨC ĂN VỀ VỆ SINH
CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HOÁ CHẤT VÀ ĐỘC CHẤT ĐỘC
001
001062
4
GIAO LIÊN CHUYỂN CÔNG VĂN MẬT, KHẨN HẸN GIỜ Ở TRUNG DU, RỪNG NÚI TỪ 20 KM TRỞ LÊN
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LƯU ĐỘNG NGOÀI TRỜI, ĐI TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG TIỆN, TÍNH KHẨN TRƯƠNG CAO
001
001063
4
CẢNH SÁT PHỤ TRÁCH XÃ Ở CÁC HUYỆN TRUNG DU, MIỀN NÚI
THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, ĐI LẠI NHIỀU, ĐỘC LẬP NẮM VÀ XỬ LÝ TỆ NẠN XÃ HỘI, AN NINH Ở CÁC XÃ.
001
001064
5
SỸ QUAN
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, KHẨN TRƯƠNG, NGUY HIỂM
001
001065
5
HẠ SỸ QUAN
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, KHẨN TRƯƠNG, NGUY HIỂM
001
001066
5
CHIẾN SỸ TRỰC TIẾP CHỮA CHÁY
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, KHẨN TRƯƠNG, NGUY HIỂM
001
001067
5
SỬ DỤNG VŨ KHÍ, KHÍ TÀI HOÁ HỌC CHUYÊN DÙNG
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, NÓNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ
001
001068
5
KÍP XE THIẾT GIÁP CẢNH SÁT
LÀM VIỆC TRONG XE CHẬT HẸP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA RUNG, SÓC, ỒN.
001
001069
5
GIẢI PHẪU VI THỂ
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC PHỦ TẠNG NHIỄM BỆNH, HÔI THỐI VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC.
001
001070
5
KIỂM NGHIỆM CHẤT ĐỘC PHÁP Y
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC PHỦ TẠNG NHIỄM BỆNH, HÔI THỐI VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC.
001
001071
5
NGHIÊN CỨU CHẤT CAY MẮT
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001072
5
NGHIÊN CỨU CHẤT GÂY MÊ
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001073
5
NGHIÊN CỨU CHẤT GÂY NGẠT
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001074
5
SẢN XUẤT CHẤT CAY MẮT
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001075
5
SẢN XUẤT CHẤT GÂY MÊ
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001076
5
SẢN XUẤT CHẤT GÂY NGẠT
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001077
5
TRINH SÁT KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ ĐẶC BIỆT
CÔNG VIỆC CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN, SÓNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001078
5
TRINH SÁT THU THẬP TIN TỨC BẰNG BIỆN PHÁP ĐẶC BIỆT
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, LÀM VIỆC BAN ĐÊM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001079
5
KIỂM TRA TÀI LIỆU BẰNG MÁY X QUANG
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIA X QUANG
001
001080
5
CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG MẠNH
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LƯU ĐỘNG, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001081
5
TRINH SÁT CHỐNG PHẢN ĐỘNG Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, ĐỘC LẬP, PHỨC TẠP, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001082
5
TÌNH BÁO HOẠT ĐỘNG Ở VÙNG CAO, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO
CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, ĐỘC LẬP, PHỨC TẠP, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001083
5
TRINH SÁT NGOẠI TUYẾN
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001084
5
TRINH SÁT HÌNH SỰ
CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001085
5
HUẤN LUYỆN VIÊN DẠY VÀ SỬ DỤNG CHÓ NGHIỆP VỤ
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, PHỨC TẠP, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001086
5
GIÁM ĐỊNH VẬT NỔ
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001087
5
VẬT LIỆU NỔ
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001088
5
MẪU VẬT PHÓNG XẠ
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001089
5
PHUN THUỐC CHỐNG MỐI MỌT, CÔN TRÙNG PHÁ HOẠI HỒ SƠ, TÀI LIỆU
TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, NẤM, MỐC, BỤI VI KHUẨN
001
001090
5
TRỰC TIẾP KHÁM CHO PHẠM NHÂN VÀ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN PHẠM PHÁP
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, PHỨC TẠP, CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM BỆNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001091
5
ĐIỀU TRỊ CHO CAN PHẠM
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, PHỨC TẠP, CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM BỆNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001092
5
QUẢN GIÁO TRẠI TAM GIAM
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI PHẠM NHÂN, Ở VÙNG SÂU, VÙNG XA, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001093
5
CẢNH SÁT BẢO VỆ Ở CÁC TRẠI GIAM
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI PHẠM NHÂN, Ở VÙNG SÂU, VÙNG XA, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001094
5
TRỰC TIẾP TUẦN TRA KIỂM SOÁT TRÊN BIỂN
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, LƯU ĐỘNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001095
5
HUẤN LUYỆN VIÊN VŨ THUẬT
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001096
6
TÌNH BÁO BẤT HỢP PHÁP
CÔNG VIỆC ĐỘC LẬP, ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001097
6
TRINH SÁT NẰM TRONG CÁC TỔ CHỨC CỦA ĐỊCH
CÔNG VIỆC ĐỘC LẬP, ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001098
6
TRINH SÁT HÌNH SỰ Ở CÁC ĐỘI TRỌNG ÁN (SBC)
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LƯU ĐỘNG, ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001099
6
ĐỘI ĐẶC NHIỆM
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LƯU ĐỘNG, ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001100
6
PHÁP Y TRỰC TIẾP GIÁM ĐỊNH KHAI QUẬT, MỔ TỬ THI
TIẾP XÚC XÁC CHẾT LÂU NGÀY, DỄ NHIỄM ĐỘC, NHIỄM BỆNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
002
002001
4
SỬ DỤNG TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG VÁC VAI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM.
002
002002
4
SỬA CHỮA THIẾT BỊ XE KIỂM TRA ĐẠN TÊN LỬA, RA ĐA.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHẬT HẸP, NÓNG.
002
002003
4
ĐIỀU KHIỂN MOÓC KÉO, CHỞ ĐẠN TÊN LỬA, MOÓC NẶP KHÍ CAO ÁP.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ỒN, BỤI, TIẾP XÚC KHÍ ĐỘC, NGUY HIỂM.
002
002004
4
SỬ DỤNG KHÍ TÀI QUANG HỌC.
CĂNG THẲNG THẦN KINH, THỊ GIÁC, CHỊU TÁC ĐỘNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
002
002005
4
SỬ DỤNG MÁY ĐO CAO TẦN.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002
002006
4
SỬ DỤNG MÁY ĐO HIỆN SÓNG.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002
002007
4
SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ VÀ MÁY ĐO CAO ÁP.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002
002008
4
SỬA CHỮA MÁY ĐO CAO TẦN.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002
002009
4
SỬA CHỮA MÁY ĐO HIỆN SÓNG.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002
002010
4
SỬA CHỮA ĐỒNG HỒ VÀ MÁY ĐO CAO ÁP.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002
002011
5
VẬN HÀNH ĐÀI ĐIỀU KHIỂN TÊN LỬA
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002012
5
VẬN HÀNH XE ĐÀI TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002013
5
HIỆU CHỈNH ĐÀI ĐIỀU KHIỂN TÊN LỬA
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002014
5
HIỆU CHỈNH XE ĐÀI TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002015
5
SỬA CHỮA THIẾT BỊ XE
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002016
5
BẢO DƯỠNG ĐÀI ĐIỀU KHIỂN TÊN LỬA
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002017
5
BẢO DƯỠNG XE ĐÀI TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002018
5
BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA THIẾT BỊ XE
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002019
5
ĐIỀU KHIỂN (HỆ PHÁT LỆNH, HỆ THỐNG NHIỄU, HỆ TOẠ ĐỘ, MÁY HỎI, QUANG TRUYỀN HÌNH) TÊN LỬA.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC ĐIỆN TỬ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002
002020
5
ĐIỀU KHIỂN RAĐA TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC ĐIỆN TỬ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002
002021
5
LẮP RÁP SỬA CHỮA ĐẠN TÊN LỬA
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002
002022
5
KIỂM TRA SỬA CHỮA ĐẠN TÊN LỬA
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002
002023
5
HIỆU CHỈNH SỬA CHỮA ĐẠN TÊN LỬA
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002
002024
5
LẮP RÁP KIỂM TRA
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002
002025
5
VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ NẠP VÀO TÊN LỬA
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ỒN, BỤI.
002
002026
5
VẬN HÀNH KHÍ TÀI TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ỒN, BỤI.
002
002027
5
VẬN HÀNH RAĐA TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIA RƠN GHEN, HIỆU ỨNG BỀ MẶT, ỒN.
002
002028
5
KIỂM TRA RAĐA TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIA RƠN GHEN, HIỆU ỨNG BỀ MẶT, ỒN.
002
002029
5
SỬA CHỮA RAĐA TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIA RƠN GHEN, HIỆU ỨNG BỀ MẶT, ỒN.
002
002030
5
HIỆU CHỈNH RAĐA TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIA RƠN GHEN, HIỆU ỨNG BỀ MẶT, ỒN.
002
002031
5
KÍP ĐIỀU KHIỂN PHÁO PHÒNG KHÔNG TỰ HÀNH (ZCY 23...).
LÀM VIỆC TRONG XE, NÓNG, CHẬT HẸP, GÒ BÓ, ỒN, RUNG XÓC, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯÒNG SIÊU CAO TẦN.
002
002032
6
SỬA CHỮA ANTEN RAĐA
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002
002033
6
SỬA CHỮA RAĐA TÊN LỬA
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003001
4
BẢO ĐẢM KHÍ TÀI QUÂN GIỚI TRỰC TIẾP Ở SÂN BAY.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
003
003002
4
PHỤC VỤ TRÊN MÁY BAY (THẢ HÀNG, CẦU TỜI...).
TIẾNG ỒN LỚN, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003003
4
LÀM VIỆC TRONG XE THÔNG THÔNG TIN SÂN BAY.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, CHỊU TÁC ĐỘNG TIẾNG ỒN LỚN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
003
003004
4
LÀM VIỆC TRONG HÀNG Y PHỤC VỤ CHUYẾN BAY.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, CHỊU TÁC ĐỘNG TIẾNG ỒN LỚN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
003
003005
4
CHỈ HUY BAN BAY.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, CHỊU TÁC ĐỘNG TIẾNG ỒN LỚN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
003
003006
4
LÁI XE CỨU HOẢ.
NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN.
003
003007
4
LÁI XE TRA NẠP XĂNG DẦU.
NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN.
003
003008
4
LÁI XE TRA NẠP KHÍ.
NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN.
003
003009
4
LÁI XE PHỤC VỤ Ở SÂN BAY.
NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN.
003
003010
4
LÁI XE TRA NẠP XĂNG.
NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN.
003
003011
4
VỆ SINH BẢO VỆ ĐƯỜNG BĂNG.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC ỒN, BỤI ĐƯỜNG BĂNG.
003
003012
4
VỆ SINH THU GẤP DÙ PHỤC VỤ CÁC CHUYẾN BAY.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC ỒN, BỤI ĐƯỜNG BĂNG.
003
003013
4
BẢO VỆ ĐƯỜNG BĂNG.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC ỒN, BỤI ĐƯỜNG BĂNG.
003
003014
4
SỬA CHỮA MÁY BAY CÁNH QUẠT TẠI CÁC TRẠM, XƯỞNG SỬA CHỮA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC XĂNG, DẦU HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ TIẾNG ỒN.
003
003015
4
DỰ BÁO QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG TRỰC TIẾP Ở SÂN BAY VÀ PHỤC VỤ BAY.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, ỒN, BỤI.
003
003016
4
DỰ BÁO QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG TRỰC TIẾP TRINH SÁT ĐIỆN TỬ.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, ỒN, BỤI.
003
003017
4
DỰ BÁO QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG TRỰC TIẾP GÂY NHIỄU.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, ỒN, BỤI.
003
003018
4
DỰ BÁO QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG TRỰC TIẾP KHÔNG ẢNH.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, ỒN, BỤI.
003
003019
4
DỰ BÁO QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG TRỰC TIẾP KIỂM TRA KHÁCH QUAN.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, ỒN, BỤI.
003
003020
5
LÁI MÁY BAY TRINH SÁT CÁNH MỀM.
NGUY HIỂM, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003021
5
NHẢY DÙ (LÀM NHIỆM VỤ CHIẾN ĐẤU, TÌM KIẾM. CẤP CỨU).
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC NGUY HIỂM, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003022
5
KỸ THUẬT CƠ VỤ BẢO ĐẢM AN TOÀN BAY Ở CÁC SÂN BAY QUÂN SỰ.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN LỚN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
003
003023
5
SỬA CHỮA MÁY BAY PHẢN LỰC TẠI CÁC TRẠM, XƯỞNG SỬA CHỮA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG TIẾNG ỒN LỚN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
003
003024
5
DẪN ĐƯỜNG BAY Ở CÁC TRẠM RAĐA SÂN BAY.
ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN LỚN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, BỨC XẠ, MÀN HÌNH RAĐA, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003025
6
GIÁO VIÊN HUẤN LUYỆN BAY.
NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, HỆ SỐ QUÁ TẢI LỚN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, SIÊU CAO TẦN ỔN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003026
6
TỔ LÁI MÁY BAY VẬN TẢI QUÂN SỰ.
NẶNG NHỌC NGUY HIỂM, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU ÂM CAO TẦN, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003027
6
TỔ LÁI MÁY BAY TRỰC THĂNG VŨ TRANG.
NẶNG NHỌC NGUY HIỂM, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU ÂM CAO TẦN, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003028
6
TỔ LÁI MÁY BAY MÁY BAY TRINH SÁT.
NẶNG NHỌC NGUY HIỂM, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU ÂM CAO TẦN, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003029
6
PHI CÔNG BAY THỬ.
NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, HỆ SỐ QUÁ TẢI LỚN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, SIÊU CAO TẦN ỔN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004001
4
SẢN XUẤT ỐNG TRINH ĐỘC.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
004
004002
4
SẢN XUẤT PHƯƠNG TIỆN DỤNG CỤ TRINH SÁT HOÁ HỌC.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
004
004003
4
SẢN XUẤT CHẤT VÀ DỤNG CỤ TIÊU TẨY.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
004
004004
4
SẢN XUẤT THAN HOẠT TẨM XÚC TÁC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NÓNG, TIẾP XÚC BỤI THAN VÀ KHÍ CO2.
004
004005
4
THỦ KHO BẢO QUẢN KHÍ TÀI TRÌNH SÁT HOÁ HỌC, PHÓNG XẠ, KHÍ TÀI PHÒNG HÔ HẤP, PHÒNG DA.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TIẾP XÚC HOÁ HỌC CHẤT ĐỘC.
004
004006
4
THỦ KHO QUAN SÁT HOÁ HỌC.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TIẾP XÚC HOÁ HỌC CHẤT ĐỘC.
004
004007
4
THỦ KHO BỐC XẾP HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, HOÁ CHẤT TIÊU TẨY.
TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THÂN KINH TÂM LÝ.
004
004008
4
BẢO QUẢN CHẤT CHÁY QUÂN SỰ.
TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THÂN KINH TÂM LÝ.
004
004009
4
SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRẦN THÔNG TIN Ở VÙNG SÂU.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRÊN CAO, ĐỒI NÚI, ĐẦM LẦY, HẺO LÁNH, NGUY HIỂM.
004
004010
4
THI CÔNG VÙNG RỪNG NÚI HIỂM TRỞ.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRÊN CAO, ĐỒI NÚI, ĐẦM LẦY, HẺO LÁNH, NGUY HIỂM.
004
004011
4
BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRẦN THÔNG TIN Ở VÙNG SÂU.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRÊN CAO, ĐỒI NÚI, ĐẦM LẦY, HẺO LÁNH, NGUY HIỂM.
004
004012
4
QUÂN BƯU CHUYỂN CÔNG VĂN MẬT, KHẨN, HẸN GIỜ Ở VÙNG TRUNG DU, RỪNG NÚI (TRÊN 20KM).
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI ĐI TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG TIỆN TÍNH KHẨN TRƯƠNG CAO.
004
004013
4
BẢO QUẢN CHẤT TIÊU TẨY.
TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THÂN KINH TÂM LÝ.
004
004014
5
THỦ KHO CHẤT PHÓNG XẠ QUÂN SỰ
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004015
5
BẢO QUẢN CHẤT PHÓNG XẠ QUÂN SỰ.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004016
5
BỐC XẾP CHẤT ĐỘC.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004017
5
BỐC XẾP CHẤT ĐỘC CHẤT PHÓNG XẠ QUÂN SỰ.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004018
5
THỦ KHO BỐC XẾP CHẤT ĐỘC.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004019
5
BẢO QUẢN BỐC XẾP CHẤT ĐỘC.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004020
5
SỬ DỤNG VŨ KHÍ TÀI PHÒNG DA, PHÒNG HÔ HẤP.
NÓNG, THIẾU DƯỚNG KHÍ, TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG LỚN.
004
004021
5
NGHIÊN CỨU SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN CÓ NGUỒN PHÓNG XẠ.
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004022
5
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG TIỆN MANG CHẤT PHÓNG XẠ
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004023
5
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG TIỆN ĐO PHÓNG XẠ
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004024
5
SẢN XUẤT SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN CÓ NGUỒN PHÓNG XẠ.
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004025
5
SẢN XUẤT PHƯƠNG TIỆN MANG CHẤT PHÓNG XẠ.
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004026
5
SẢN XUẤT PHƯƠNG TIỆN ĐO PHÓNG XẠ.
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004027
5
PHƯƠNG TIỆN CÓ NGUỒN PHÓNG XẠ.
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004028
5
PHƯƠNG TIỆN MANG CHẤT PHÓNG XẠ.
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004029
5
PHƯƠNG TIỆN ĐO PHÓNG XẠ.
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004030
5
SẢN XUẤT CHẤT TẠO KHÓI.
TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, DỄ CHÁY NỔ.
004
004031
5
SẢN XUẤT VŨ KHÍ LỬA.
TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, DỄ CHÁY NỔ.
004
004032
5
LÁI ÁP TẢI XE CHỞ CHẤT ĐỘC.
RẤT NGUY HIỂM, TIẾP XÚC ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004033
5
LÁI PHỤ XE ÁP TẢI XE CHỞ CHẤT ĐỘC.
RẤT NGUY HIỂM, TIẾP XÚC ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004034
5
LÁI PHỤ XE CHẤT PHÓNG XẠ QUÂN SỰ.
RẤT NGUY HIỂM, TIẾP XÚC ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004035
6
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHẤT ĐỘC QUÂN SỰ.
TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC MẠNH, NGUY HIỂM, NÓNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ.
004
004036
6
CHẾ THỬ SẢN XUẤT CHẤT ĐỘC QUÂN SỰ.
TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC MẠNH, NGUY HIỂM, NÓNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ.
004
004037
6
SẢN XUẤT CHẤT ĐỘC QUÂN SỰ.
TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC MẠNH, NGUY HIỂM, NÓNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ.
004
004038
6
NGHIÊN CỨU CHẾ THỬ TINH CHẾ LÀM GIẦU CHẤT PHÓNG XẠ.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004039
6
CHẾ THỬ TINH CHẾ LÀM GIẦU CHẤT PHÓNG XẠ.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004040
6
XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG BỊ Ô NHIỄM CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, CHẤT ĐỘC.
004
004041
6
XỬ LÝ HUỶ CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, CHẤT ĐỘC.
004
004042
6
SỬ DỤNG VŨ KHÍ SINH HỌC
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH.
004
004043
6
SỬ DỤNG VŨ KHÍ HOÁ HỌC.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH.
004
004044
6
PHƯỢNG TIỆN CÓ NGUỒN PHÓNG XẠ.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH.
005
005001
4
SỬA CHỬA SÚNG PHÁO TẠI CÁC TRẠM.
TIẾP XÚC DẦU MỠ, HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
005
005002
4
XƯỞNG SỬA CHỮA VŨ KHÍ.
TIẾP XÚC DẦU MỠ, HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
005
005003
4
BÁO BIA CHUYÊN NGHIỆP Ở CÁC TRẠM XƯỞNG SẢN XUẤT VÀ SỬA CHỮA VŨ KHÍ.
NGUY HIỂM, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN.
005
005004
4
SẢN XUẤT MÁY ĐO XA, TRINH XA.
TIẾP XÚC BỤI NƯỚC THUỶ TINH, TIẾP XÚC CỒN, ÊTE, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
005
005005
4
SỬA CHỮA KHÍ TÀI QUANG HỌC.
TIẾP XÚC BỤI NƯỚC THUỶ TINH, TIẾP XÚC CỒN, ÊTE, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
005
005006
4
BẢO VỆ KHO VÀ KHU VỰC SẢN XUẤT ĐẠN DƯỢC.
PHẢI ĐI LẠI NHIỀU KHÔNG KỂ NGÀY ĐÊM, CĂNG THẰNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005007
4
CẢNH VỆ TRONG KHO VÀ KHU VỰC SẢN XUẤT ĐẠN DƯỢC.
PHẢI ĐI LẠI NHIỀU KHÔNG KỂ NGÀY ĐÊM, CĂNG THẰNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005008
4
THỦ KHO BỐC XẾP VŨ KHÍ TRONG KHO VŨ KHÍ.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ, NÓNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005009
4
BẢO QUẢN BỐC XẾP VŨ KHÍ TRONG KHO VŨ KHÍ.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ, NÓNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005010
4
BỐC XẾP VŨ KHÍ TRONG KHO VŨ KHÍ.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ, NÓNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005011
4
VẬN HÀNH LẮP ĐẶT BỔ SUNG THIẾT BỊ.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI PHẢI TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO.
005
005012
4
SỬA CHỮA LẮP ĐẶT BỔ SUNG THIẾT BỊ.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI PHẢI TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO.
005
005013
4
SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG KHU VỰC SẢN XUẤT VÀ KHO ĐẠN DƯỢC.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI PHẢI TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO.
005
005014
4
LẮP ĐẶT BỔ XUNG THIẾT BỊ.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI PHẢI TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO.
005
005015
4
BẢO VỆ TRONG KHO VŨ KHÍ.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, ĐI LẠI NHIỀU, TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG, TIẾP XÚC VI SINH VẬT CÓ HẠI, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005016
4
CẢNH VỆ TRONG KHO VŨ KHÍ.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, ĐI LẠI NHIỀU, TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG, TIẾP XÚC VI SINH VẬT CÓ HẠI, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005017
4
TRỰC TIẾP CHỈ HUY KỸ THUẬT SẢN XUẤT ĐẠN DƯỢC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN YẾU TỐ ĐỘC HẠI.
005
005018
4
VỆ SINH CÔNG NGHIỆP KHU VỰC SẢN XUẤT ĐẠN DƯỢC.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC.
005
005019
4
ĐO BỨC XẠ SIÊU CAO TẦN QUỐC PHÒNG.
ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005020
4
XÉT NGHIỆM HOÁ CHẤT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG.
ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005021
4
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG TĂNG, GIẢM ÁP.
CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA ÁP LỰC TĂNG, GIẢM, THIẾU DƯỠNG KHÍ.
005
005022
4
SĨ QUAN THUYỀN VIÊN TÀU.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI TỪ HÀNG QUÂN SỰ, ỒN.
005
005023
4
THUYỀN VIÊN TÀU XÀ LAN VẬN TẢI QUÂN SỰ ĐƯỜNG SÔNG.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI TỪ HÀNG QUÂN SỰ, ỒN.
005
005024
4
LÀM VIỆC TRONG XE TIÊU TẨY QUÂN SỰ.
NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005025
4
ÁP TẢI HÀNG HOÁ QUÂN SỰ THEO TÀU HOẢ.
LƯU ĐỘNG THEO TÀU, CHẬT HẸP, NÓNG, ỒN, TIẾP XÚC YẾU TỐ ĐỘC HẠI NGUY HIỂM.
005
005026
4
ÁP TẢI HÀNG HOÁ QUÂN SỰ THEO TÀU THUỶ
LƯU ĐỘNG THEO TÀU, CHẬT HẸP, NÓNG, ỒN, TIẾP XÚC YẾU TỐ ĐỘC HẠI NGUY HIỂM.
005
005027
4
THỦ KHO HOÁ NGHIỆM XĂNG DẦU QUÂN SỰ.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC XĂNG, DẦU MỠ VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005028
4
BẢO QUẢN HOÁ NGHIỆP XĂNG DẦU QUÂN SỰ
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC XĂNG, DẦU MỠ VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005029
4
BẢO QUẢN, BỐC XẾP HOÁ NGHIỆP XĂNG DẦU QUÂN SỰ.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC XĂNG, DẦU MỠ VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005030
4
HOÁ NGHIỆP XĂNG DẦU QUÂN SỰ.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC XĂNG, DẦU MỠ VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005031
4
BẢO VỆ KHU VỰC TỔNG KHO XĂNG DẦU QUÂN SỰ.
TIẾP XÚC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005032
4
CẢNH VỆ KHU VỰC TỔNG KHO XĂNG DẦU QUÂN SỰ.
TIẾP XÚC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005033
4
CỨU HOẢ TRONG KHU VỰC TỔNG KHO XĂNG DẦU QUÂN SỰ.
TIẾP XÚC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005034
5
BỐC XẾP, ĐẠN DƯỢC, NHIÊN LIỆU LỎNG TÊN LỬA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, RẤT NGUY HIỂM, (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005035
5
LÁI XE CHỞ ĐẠN DƯỢC.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC ỒN, RUNG XÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005036
5
LÁI XE CHỞ NHIÊN LIỆU LỎNG.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC ỒN, RUNG XÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005037
5
LÁI PHỤ XE CHỞ ĐẠN DƯỢC NHIÊN LIỆU LỎNG TÊN LỬA.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC ỒN, RUNG XÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005038
5
THỦ KHO BẢO QUẢN ĐẠN DƯỢC.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005039
5
THỦ KHO NHIÊN LIỆU LỎNG TÊN LỬA.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005040
5
NHIỆT LUYỆN NÒNG SÚNG TRONG LÒ CHÌ.
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HƠI VỚI CHÌ, NÓNG.
005
005041
5
SỬ DỤNG SƠN, KEO TRONG DUNG MÔI KHI LẮP GHÉP, CHẾ TẠO NHỮNG CHI TIẾT ĐẠN DƯỢC.
NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH (AXÊTON, ETYL, AXÊTAT, BUTYL AXÊTAT), CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005042
5
SẢN XUẤT CHI TIẾT BỘ PHẬN VŨ KHÍ ĐẠN, DƯỢC BẰNG NHỰA, CỐT BÔNG THUỶ TINH.
NÓNG, RẤT ĐỘC HẠI (BỤI BÔNG THUỶ TINH, HƠI CHẤT ĐỘC CỦA FÊNOL, PHOOMADEHIT, AXIT ÔLÊÍC).
005
005043
5
NẮN, TỐNG SÁT CHÌ NÒNG SÚNG.
TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC NÓNG, HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
005
005044
5
SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM VŨ KHÍ.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, ỒN VÀ BỤI.
005
005045
5
SẢN XUẤT KHÍ TÀI SAU SẢN XUẤT.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, ỒN VÀ BỤI.
005
005046
5
SẢN XUẤT SỬA CHỮA VÀ CẢI TIẾN.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, ỒN VÀ BỤI.
005
005047
6
CHẾ TẠO CÁC LOẠI THUỐC NỔ (NHẠY NỔ) VÀ CÁC SẢN PHẨM TRUNG GIAN.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH (HƠI A XÍT ĐẶC, CÁC Ô XÍT NITƠ, THUỶ NGÂN...), CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005048
6
CHẾ TẠO THUỐC ĐEN VÀ NHỮNG SẢN PHẨM, BỘ PHẬN, CHI TIẾN ĐẠN DƯỢC CÓ DÙNG THUỐC ĐEN.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), ẢNH HƯỞNG BỤI THUỐC VÀ HÓA CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005049
6
CHẾ TẠO ĐÚC ÉP NHỒI THUỐC NỔ MẠNH VÀO CÁC LOẠI ĐẠN, BOM, MÌN.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), THƯỜNG XUYÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TẬN TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005050
6