Thứ ba, ngày 20/11/2018

Danh mục nghề - Công việc - Nặng nhọc - Độc hại - Nguy hiểm

Danh mục nghề - Công việc - Nặng nhọc - Độc hại - Nguy hiểm

Danh mục nghề - Công việc - Nặng nhọc - Độc hại – Nguy hiểm và Đặc biệt Nặng nhọc - Độc hại – Nguy hiểm do Bộ LĐTBXH ban hành và đang có hiệu lực thi hành (đợt 1)


 


MA_NGANH
MA_NGHE
LOAI
TENNGHE
DIENGIAI
001
001001
4
KIỂM TRA TÀI LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOÁ LÝ
TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC (MUỐI TRÌ, DUNG MÔI HỮU CƠ, BENZEN, THUỶ NGÂN), CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIA CỰC TÍM, X QUANG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001002
4
GIÁM ĐỊNH HOÁ PHÁP LÝ, VI SINH VẬT CAO
GIÁM ĐỊNH CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, VI SINH VẬT CÓ HẠI, CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM
001
001003
4
KHÁM NGHIỆM DẤU VẾT CƠ HỌC HÌNH SỰ
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC VẬT BẨN HÔI THỐI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001004
4
GIÁM ĐỊNH DẤU VẾT SÚNG ĐẠN
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC VẬT BẨN HÔI THỐI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001005
4
KHAI THÁC TÀI LIỆU
CHỊU ẢNH HƯỞNG BỤI MỐC, HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC
001
001006
4
TRUY TÌM TÀI LIỆU
CHỊU ẢNH HƯỞNG BỤI MỐC, HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC
001
001007
4
THU, DỊCH TIN
LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, ẢNH HƯỞNG ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001008
4
MÃ THÁM
CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001009
4
TRINH SÁT KỸ THUẬT AN NINH THÔNG TIN
LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, TIẾP XÚC MÀN HÌNH, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG ĐIỆN TRƯỜNG, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
001
001010
4
GIÁM HỘ Ở CÁC SÂN BAY
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU ẢNH HƯỞNG ỒN, BỤI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
001
001011
4
TRINH SÁT CHỐNG GIÁN ĐIỆP, PHẢN ĐỘNG
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, PHỨC TẠP, LƯU ĐỘNG, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001012
4
KIỂM TRA HÀNH LÝ, GIẤY TỜ XUẤT, NHẬP CẢNH Ở CÁC SÂN BAY
CÔNG VIỆC KHẨN TRƯƠNG, CHỊU TÁC ĐỘNG TIA X QUANG, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, THẦN KINH TÂM LÝ.
001
001013
4
NUÔI VÀ CHĂM SÓC CHÓ NGHIỆP VỤ
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI PHÂN BẨN, HÔI THỐI, BỤI, DỄ LÂY NHIỄM BỆNH
001
001014
4
TRỰC TIẾP TUẦN TRA ĐƯỜNG SẮT
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, LƯU ĐỘNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001015
4
TRỰC TIẾP TUẦN TRA ĐƯỜNG SÔNG
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, LƯU ĐỘNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001016
4
KIỂM SOÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, LƯU ĐỘNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001017
4
TRỰC TIẾP LÀM CÔNG TÁC DẪN ĐOÀN
CÔNG VIỆC NGOÀI TRỜI, LƯU ĐỘNG, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH THỊ GIÁC
001
001018
4
TRỰC TIẾP CHỈ HUY Ở CÁC BỤC GIAO THÔNG VÀ ĐẦU MỐI GIAO THÔNG QUAN TRỌNG
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM ẢNH HƯỞNG BỤI, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH THỊ GIÁC.
001
001019
4
ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG Ở CÁC BỤC GIAO THÔNG VÀ ĐẦU MỐI GIAO THÔNG QUAN TRỌNG
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM ẢNH HƯỞNG BỤI, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH THỊ GIÁC.
001
001020
4
TRỰC TIẾP KHÁM NGHIỆM CÁC VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG HOẶC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CÁC VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG NGHIÊM TRỌNG.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001021
4
ĐIỀU TRA CÁC VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG HOẶC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CÁC VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG NGHIÊM TRỌNG.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001022
4
CẢNH SÁT TRỰC TIẾP GIỮ GÌN TRẬT TỰ Ở NHÀ GA, BẾN XE, CHỢ.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001023
4
CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC NGUY HIỂM
001
001024
4
VŨ TRANG CANH GÁC
CÔNG VIỆC NGOÀI TRỜI, GÒ BÓ, CHỒN MỎI, ẢNH HƯỞNG CỦA MƯA, GIÓ, BỤI
001
001025
4
BẢO VỆ MỤC TIÊU
CÔNG VIỆC NGOÀI TRỜI, GÒ BÓ, CHỒN MỎI, ẢNH HƯỞNG CỦA MƯA, GIÓ, BỤI
001
001026
4
CẢNH SÁT ĐỘI DANH DỰ
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, GÒ BÓ
001
001027
4
CẢNH SÁT ĐỘI LỄ NHẠC
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, GÒ BÓ
001
001028
4
QUẢN GIÁO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG
CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI ĐỐI TƯỢNG, Ở VÙNG SÂU, VÙNG XA, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001029
4
CẢNH SÁT BẢO VỆ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG
CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI ĐỐI TƯỢNG, Ở VÙNG SÂU, VÙNG XA, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001030
4
DẠY VĂN HOÁ Ở TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, PHỨC TẠP, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001031
4
LÀM ẢNH TRONG BUỒNG TỐI
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG TỐI, THIẾU ÁNH SÁNG, ĐỘ ẨM CAO, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC
001
001032
4
BẢO QUẢN TÀI LIỆU
CHỊU ẢNH HƯỞNG NẤM MỐC, BỤI VI KHUẨN, HOÁ CHẤT ĐỘC
001
001033
4
CHỈNH LÝ KHAI THÁC HỒ SƠ
CHỊU ẢNH HƯỞNG NẤM MỐC, BỤI VI KHUẨN, HOÁ CHẤT ĐỘC
001
001034
4
PHỤC CHẾ TÀI LIỆU
CHỊU ẢNH HƯỞNG NẤM MỐC, BỤI VI KHUẨN, HOÁ CHẤT ĐỘC
001
001035
4
BẢO QUẢN TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CAN PHẠM VÀ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI NHẪN NẠI, CHỊU ẢNH HƯỞNG BỤI, NẤM, MỐC VI SINH CÓ HẠI, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001036
4
CHỈNH LÝ TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CAN PHẠM VÀ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI NHẪN NẠI, CHỊU ẢNH HƯỞNG BỤI, NẤM, MỐC VI SINH CÓ HẠI, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001037
4
KHAI THÁC TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CAN PHẠM VÀ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI NHẪN NẠI, CHỊU ẢNH HƯỞNG BỤI, NẤM, MỐC VI SINH CÓ HẠI, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001038
4
BẢO QUẢN PHIM TRONG TÀNG THƯ
LÀM VIỆC THƯỜNG XUYÊN TRONG BUỒNG TỐI, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT TRONG CÔNG NGHỆ LÀM PHIM ẢNH, NẤM MỐC, VI KHUẨN, THUỐC CHỐNG MỐI MỌT, CÔN TRÙNG
001
001039
4
KHAI THÁC PHIM TRONG TÀNG THƯ
LÀM VIỆC THƯỜNG XUYÊN TRONG BUỒNG TỐI, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT TRONG CÔNG NGHỆ LÀM PHIM ẢNH, NẤM MỐC, VI KHUẨN, THUỐC CHỐNG MỐI MỌT, CÔN TRÙNG
001
001040
4
GIÁM ĐỊNH ÂM THANH
LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, KÉM THÔNG THOÁNG, ẢNH HƯỞNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001041
4
KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG VÀ GIÁM ĐỊNH KẾT LUẬN SỰ CỐ KỸ THUẬT CHÁY, NỔ
CHỊU ẢNH HƯỞNG CHẤT ĐỘC, KHÍ ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001042
4
TRỰC TIẾP ĐIỀU TRA ÁN CHÍNH TRỊ, HÌNH SỰ, KINH TẾ
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG (XÁC MINH LỜI KHAI, THU THẬP CHỨNG CỨ), CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001043
4
NGHIÊN CỨU CÁC LOẠI MỨC ĐẶC BIỆT
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, KÉM THÔNG THOÁNG, TRỰC TIẾP TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC (CÁC LOẠI A XÍT, KIỀM, NAOH, KOH, FE3(SO4)2...)
001
001044
4
CHẾ TẠO CÁC LOẠI MỨC ĐẶC BIỆT
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, KÉM THÔNG THOÁNG, TRỰC TIẾP TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC (CÁC LOẠI A XÍT, KIỀM, NAOH, KOH, FE3(SO4)2...)
001
001045
4
NGHIÊN CỨU MÁY PHÁT RA TIA X QUANG, TIA CỰC TÍM
TRỰC TIẾP TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC (METHANOL, ACETON, CÁC LOẠI A XÍT HF VÀ VẬT LIỆU BỐC BAY TRONG CHÂN KHÔNG TIO, CEO4, THF4 TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO), TIA X QUANG, TIA CỰC TÍM
001
001046
4
CHẾ TẠO THIẾT BỊ MÁY PHÁT RA TIA X QUANG, TIA CỰC TÍM
TRỰC TIẾP TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC (METHANOL, ACETON, CÁC LOẠI A XÍT HF VÀ VẬT LIỆU BỐC BAY TRONG CHÂN KHÔNG TIO, CEO4, THF4 TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO), TIA X QUANG, TIA CỰC TÍM
001
001047
4
CHẾ BẢN ĂN MÒN KIM LOẠI LÀM DẤU
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI A XÍT, KIỀM
001
001048
4
CHẾ BẢN PHIM, CHẾ BẢN TÀI LIỆU
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI A XÍT, KIỀM
001
001049
4
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CÁC LOẠI MÀNG, KEO PÔLYME ĐẶC BIỆT
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, CHỊU ẢNH HƯỞNG NÓNG, TIẾP XÚC VỚI HƠI XĂNG, CÁC CHẤT NHỰA ĐỘC
001
001050
4
SẢN XUẤT QUẢ CAY, QUẢ NỔ
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC VỚI DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI, CÁC LOẠI A XÍT, CHẤT CAY... ẢNH HƯỞNG HỆ HÔ HẤP
001
001051
4
SỬA CHỮA VŨ KHÍ
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC VỚI DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI, CÁC LOẠI A XÍT, CHẤT CAY... ẢNH HƯỞNG HỆ HÔ HẤP
001
001052
4
NGHIÊN CỨU CÁC CHẤT CHỮA CHÁY (BỌT CHỮA CHÁY XĂNG, DẦU)
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ CÁC DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI, LÀM HỎNG DA, ẢNH HƯỞNG HỆ HÔ HẤP
001
001053
4
SẢN XUẤT CÁC CHẤT CHỮA CHÁY (BỌT CHỮA CHÁY XĂNG, DẦU)
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ CÁC DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI, LÀM HỎNG DA, ẢNH HƯỞNG HỆ HÔ HẤP
001
001054
4
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ SIÊU CAO TẦN
ẢNH HƯỞNG SÓNG SIÊU CAO TẦN
001
001055
4
THỦ KHO VŨ KHÍ, HOÁ CHẤT ĐỘC
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC DẦU, MỠ, HOÁ CHẤT ĐỘC
001
001056
4
CẤP CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN Ở CÁC HUYỆN VÙNG RỪNG SÂU, NÚI CAO, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO XA
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, ĐI LẠI NHIỀU DỐC, ĐÈO
001
001057
4
DÁN, ÉP CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN
CÔNG VIỆC CHỊU ẢNH HƯỞNG NÓNG, CHẤT NHỰA ĐỘC
001
001058
4
GIÁM ĐỊNH DẤU VẾT VÂN TAY, TÀI LIỆU
LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, KÉM THÔNG THOÁNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH THỊ GIÁC
001
001059
4
NGHIÊN CỨU, ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001060
4
RỬA CÁC DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM, CHAI, LỌ ĐỰNG CÁC LOẠI A XÍT VÀ CÁC MẪU VẬT SINH HỌC
TIẾP XÚC CÁC LOẠI A XÍT NỒNG ĐỘ CAO, CÁC LOẠI VI TRÙNG DỄ LÂY NHIỄM BỆNH
001
001061
4
KIỂM NGHIỆM THỨC ĂN VỀ VỆ SINH
CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HOÁ CHẤT VÀ ĐỘC CHẤT ĐỘC
001
001062
4
GIAO LIÊN CHUYỂN CÔNG VĂN MẬT, KHẨN HẸN GIỜ Ở TRUNG DU, RỪNG NÚI TỪ 20 KM TRỞ LÊN
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LƯU ĐỘNG NGOÀI TRỜI, ĐI TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG TIỆN, TÍNH KHẨN TRƯƠNG CAO
001
001063
4
CẢNH SÁT PHỤ TRÁCH XÃ Ở CÁC HUYỆN TRUNG DU, MIỀN NÚI
THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, ĐI LẠI NHIỀU, ĐỘC LẬP NẮM VÀ XỬ LÝ TỆ NẠN XÃ HỘI, AN NINH Ở CÁC XÃ.
001
001064
5
SỸ QUAN
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, KHẨN TRƯƠNG, NGUY HIỂM
001
001065
5
HẠ SỸ QUAN
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, KHẨN TRƯƠNG, NGUY HIỂM
001
001066
5
CHIẾN SỸ TRỰC TIẾP CHỮA CHÁY
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, KHẨN TRƯƠNG, NGUY HIỂM
001
001067
5
SỬ DỤNG VŨ KHÍ, KHÍ TÀI HOÁ HỌC CHUYÊN DÙNG
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, NÓNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ
001
001068
5
KÍP XE THIẾT GIÁP CẢNH SÁT
LÀM VIỆC TRONG XE CHẬT HẸP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA RUNG, SÓC, ỒN.
001
001069
5
GIẢI PHẪU VI THỂ
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC PHỦ TẠNG NHIỄM BỆNH, HÔI THỐI VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC.
001
001070
5
KIỂM NGHIỆM CHẤT ĐỘC PHÁP Y
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC PHỦ TẠNG NHIỄM BỆNH, HÔI THỐI VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC.
001
001071
5
NGHIÊN CỨU CHẤT CAY MẮT
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001072
5
NGHIÊN CỨU CHẤT GÂY MÊ
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001073
5
NGHIÊN CỨU CHẤT GÂY NGẠT
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001074
5
SẢN XUẤT CHẤT CAY MẮT
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001075
5
SẢN XUẤT CHẤT GÂY MÊ
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001076
5
SẢN XUẤT CHẤT GÂY NGẠT
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001077
5
TRINH SÁT KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ ĐẶC BIỆT
CÔNG VIỆC CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN, SÓNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001078
5
TRINH SÁT THU THẬP TIN TỨC BẰNG BIỆN PHÁP ĐẶC BIỆT
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, LÀM VIỆC BAN ĐÊM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001079
5
KIỂM TRA TÀI LIỆU BẰNG MÁY X QUANG
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIA X QUANG
001
001080
5
CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG MẠNH
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LƯU ĐỘNG, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001081
5
TRINH SÁT CHỐNG PHẢN ĐỘNG Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, ĐỘC LẬP, PHỨC TẠP, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001082
5
TÌNH BÁO HOẠT ĐỘNG Ở VÙNG CAO, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO
CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, ĐỘC LẬP, PHỨC TẠP, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001083
5
TRINH SÁT NGOẠI TUYẾN
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001084
5
TRINH SÁT HÌNH SỰ
CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001085
5
HUẤN LUYỆN VIÊN DẠY VÀ SỬ DỤNG CHÓ NGHIỆP VỤ
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, PHỨC TẠP, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001086
5
GIÁM ĐỊNH VẬT NỔ
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001087
5
VẬT LIỆU NỔ
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001088
5
MẪU VẬT PHÓNG XẠ
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001089
5
PHUN THUỐC CHỐNG MỐI MỌT, CÔN TRÙNG PHÁ HOẠI HỒ SƠ, TÀI LIỆU
TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, NẤM, MỐC, BỤI VI KHUẨN
001
001090
5
TRỰC TIẾP KHÁM CHO PHẠM NHÂN VÀ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN PHẠM PHÁP
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, PHỨC TẠP, CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM BỆNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001091
5
ĐIỀU TRỊ CHO CAN PHẠM
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, PHỨC TẠP, CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM BỆNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001092
5
QUẢN GIÁO TRẠI TAM GIAM
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI PHẠM NHÂN, Ở VÙNG SÂU, VÙNG XA, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001093
5
CẢNH SÁT BẢO VỆ Ở CÁC TRẠI GIAM
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI PHẠM NHÂN, Ở VÙNG SÂU, VÙNG XA, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001094
5
TRỰC TIẾP TUẦN TRA KIỂM SOÁT TRÊN BIỂN
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, LƯU ĐỘNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001095
5
HUẤN LUYỆN VIÊN VŨ THUẬT
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001096
6
TÌNH BÁO BẤT HỢP PHÁP
CÔNG VIỆC ĐỘC LẬP, ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001097
6
TRINH SÁT NẰM TRONG CÁC TỔ CHỨC CỦA ĐỊCH
CÔNG VIỆC ĐỘC LẬP, ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001098
6
TRINH SÁT HÌNH SỰ Ở CÁC ĐỘI TRỌNG ÁN (SBC)
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LƯU ĐỘNG, ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001099
6
ĐỘI ĐẶC NHIỆM
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LƯU ĐỘNG, ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001
001100
6
PHÁP Y TRỰC TIẾP GIÁM ĐỊNH KHAI QUẬT, MỔ TỬ THI
TIẾP XÚC XÁC CHẾT LÂU NGÀY, DỄ NHIỄM ĐỘC, NHIỄM BỆNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
002
002001
4
SỬ DỤNG TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG VÁC VAI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM.
002
002002
4
SỬA CHỮA THIẾT BỊ XE KIỂM TRA ĐẠN TÊN LỬA, RA ĐA.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHẬT HẸP, NÓNG.
002
002003
4
ĐIỀU KHIỂN MOÓC KÉO, CHỞ ĐẠN TÊN LỬA, MOÓC NẶP KHÍ CAO ÁP.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ỒN, BỤI, TIẾP XÚC KHÍ ĐỘC, NGUY HIỂM.
002
002004
4
SỬ DỤNG KHÍ TÀI QUANG HỌC.
CĂNG THẲNG THẦN KINH, THỊ GIÁC, CHỊU TÁC ĐỘNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
002
002005
4
SỬ DỤNG MÁY ĐO CAO TẦN.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002
002006
4
SỬ DỤNG MÁY ĐO HIỆN SÓNG.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002
002007
4
SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ VÀ MÁY ĐO CAO ÁP.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002
002008
4
SỬA CHỮA MÁY ĐO CAO TẦN.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002
002009
4
SỬA CHỮA MÁY ĐO HIỆN SÓNG.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002
002010
4
SỬA CHỮA ĐỒNG HỒ VÀ MÁY ĐO CAO ÁP.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002
002011
5
VẬN HÀNH ĐÀI ĐIỀU KHIỂN TÊN LỬA
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002012
5
VẬN HÀNH XE ĐÀI TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002013
5
HIỆU CHỈNH ĐÀI ĐIỀU KHIỂN TÊN LỬA
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002014
5
HIỆU CHỈNH XE ĐÀI TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002015
5
SỬA CHỮA THIẾT BỊ XE
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002016
5
BẢO DƯỠNG ĐÀI ĐIỀU KHIỂN TÊN LỬA
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002017
5
BẢO DƯỠNG XE ĐÀI TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002018
5
BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA THIẾT BỊ XE
TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002
002019
5
ĐIỀU KHIỂN (HỆ PHÁT LỆNH, HỆ THỐNG NHIỄU, HỆ TOẠ ĐỘ, MÁY HỎI, QUANG TRUYỀN HÌNH) TÊN LỬA.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC ĐIỆN TỬ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002
002020
5
ĐIỀU KHIỂN RAĐA TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC ĐIỆN TỬ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002
002021
5
LẮP RÁP SỬA CHỮA ĐẠN TÊN LỬA
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002
002022
5
KIỂM TRA SỬA CHỮA ĐẠN TÊN LỬA
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002
002023
5
HIỆU CHỈNH SỬA CHỮA ĐẠN TÊN LỬA
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002
002024
5
LẮP RÁP KIỂM TRA
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002
002025
5
VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ NẠP VÀO TÊN LỬA
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ỒN, BỤI.
002
002026
5
VẬN HÀNH KHÍ TÀI TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ỒN, BỤI.
002
002027
5
VẬN HÀNH RAĐA TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIA RƠN GHEN, HIỆU ỨNG BỀ MẶT, ỒN.
002
002028
5
KIỂM TRA RAĐA TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIA RƠN GHEN, HIỆU ỨNG BỀ MẶT, ỒN.
002
002029
5
SỬA CHỮA RAĐA TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIA RƠN GHEN, HIỆU ỨNG BỀ MẶT, ỒN.
002
002030
5
HIỆU CHỈNH RAĐA TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIA RƠN GHEN, HIỆU ỨNG BỀ MẶT, ỒN.
002
002031
5
KÍP ĐIỀU KHIỂN PHÁO PHÒNG KHÔNG TỰ HÀNH (ZCY 23...).
LÀM VIỆC TRONG XE, NÓNG, CHẬT HẸP, GÒ BÓ, ỒN, RUNG XÓC, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯÒNG SIÊU CAO TẦN.
002
002032
6
SỬA CHỮA ANTEN RAĐA
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002
002033
6
SỬA CHỮA RAĐA TÊN LỬA
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003001
4
BẢO ĐẢM KHÍ TÀI QUÂN GIỚI TRỰC TIẾP Ở SÂN BAY.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
003
003002
4
PHỤC VỤ TRÊN MÁY BAY (THẢ HÀNG, CẦU TỜI...).
TIẾNG ỒN LỚN, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003003
4
LÀM VIỆC TRONG XE THÔNG THÔNG TIN SÂN BAY.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, CHỊU TÁC ĐỘNG TIẾNG ỒN LỚN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
003
003004
4
LÀM VIỆC TRONG HÀNG Y PHỤC VỤ CHUYẾN BAY.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, CHỊU TÁC ĐỘNG TIẾNG ỒN LỚN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
003
003005
4
CHỈ HUY BAN BAY.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, CHỊU TÁC ĐỘNG TIẾNG ỒN LỚN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
003
003006
4
LÁI XE CỨU HOẢ.
NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN.
003
003007
4
LÁI XE TRA NẠP XĂNG DẦU.
NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN.
003
003008
4
LÁI XE TRA NẠP KHÍ.
NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN.
003
003009
4
LÁI XE PHỤC VỤ Ở SÂN BAY.
NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN.
003
003010
4
LÁI XE TRA NẠP XĂNG.
NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN.
003
003011
4
VỆ SINH BẢO VỆ ĐƯỜNG BĂNG.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC ỒN, BỤI ĐƯỜNG BĂNG.
003
003012
4
VỆ SINH THU GẤP DÙ PHỤC VỤ CÁC CHUYẾN BAY.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC ỒN, BỤI ĐƯỜNG BĂNG.
003
003013
4
BẢO VỆ ĐƯỜNG BĂNG.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC ỒN, BỤI ĐƯỜNG BĂNG.
003
003014
4
SỬA CHỮA MÁY BAY CÁNH QUẠT TẠI CÁC TRẠM, XƯỞNG SỬA CHỮA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC XĂNG, DẦU HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ TIẾNG ỒN.
003
003015
4
DỰ BÁO QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG TRỰC TIẾP Ở SÂN BAY VÀ PHỤC VỤ BAY.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, ỒN, BỤI.
003
003016
4
DỰ BÁO QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG TRỰC TIẾP TRINH SÁT ĐIỆN TỬ.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, ỒN, BỤI.
003
003017
4
DỰ BÁO QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG TRỰC TIẾP GÂY NHIỄU.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, ỒN, BỤI.
003
003018
4
DỰ BÁO QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG TRỰC TIẾP KHÔNG ẢNH.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, ỒN, BỤI.
003
003019
4
DỰ BÁO QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG TRỰC TIẾP KIỂM TRA KHÁCH QUAN.
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, ỒN, BỤI.
003
003020
5
LÁI MÁY BAY TRINH SÁT CÁNH MỀM.
NGUY HIỂM, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003021
5
NHẢY DÙ (LÀM NHIỆM VỤ CHIẾN ĐẤU, TÌM KIẾM. CẤP CỨU).
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC NGUY HIỂM, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003022
5
KỸ THUẬT CƠ VỤ BẢO ĐẢM AN TOÀN BAY Ở CÁC SÂN BAY QUÂN SỰ.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN LỚN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
003
003023
5
SỬA CHỮA MÁY BAY PHẢN LỰC TẠI CÁC TRẠM, XƯỞNG SỬA CHỮA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG TIẾNG ỒN LỚN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
003
003024
5
DẪN ĐƯỜNG BAY Ở CÁC TRẠM RAĐA SÂN BAY.
ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN LỚN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, BỨC XẠ, MÀN HÌNH RAĐA, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003025
6
GIÁO VIÊN HUẤN LUYỆN BAY.
NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, HỆ SỐ QUÁ TẢI LỚN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, SIÊU CAO TẦN ỔN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003026
6
TỔ LÁI MÁY BAY VẬN TẢI QUÂN SỰ.
NẶNG NHỌC NGUY HIỂM, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU ÂM CAO TẦN, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003027
6
TỔ LÁI MÁY BAY TRỰC THĂNG VŨ TRANG.
NẶNG NHỌC NGUY HIỂM, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU ÂM CAO TẦN, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003028
6
TỔ LÁI MÁY BAY MÁY BAY TRINH SÁT.
NẶNG NHỌC NGUY HIỂM, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU ÂM CAO TẦN, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003
003029
6
PHI CÔNG BAY THỬ.
NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, HỆ SỐ QUÁ TẢI LỚN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, SIÊU CAO TẦN ỔN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004001
4
SẢN XUẤT ỐNG TRINH ĐỘC.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
004
004002
4
SẢN XUẤT PHƯƠNG TIỆN DỤNG CỤ TRINH SÁT HOÁ HỌC.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
004
004003
4
SẢN XUẤT CHẤT VÀ DỤNG CỤ TIÊU TẨY.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
004
004004
4
SẢN XUẤT THAN HOẠT TẨM XÚC TÁC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NÓNG, TIẾP XÚC BỤI THAN VÀ KHÍ CO2.
004
004005
4
THỦ KHO BẢO QUẢN KHÍ TÀI TRÌNH SÁT HOÁ HỌC, PHÓNG XẠ, KHÍ TÀI PHÒNG HÔ HẤP, PHÒNG DA.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TIẾP XÚC HOÁ HỌC CHẤT ĐỘC.
004
004006
4
THỦ KHO QUAN SÁT HOÁ HỌC.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TIẾP XÚC HOÁ HỌC CHẤT ĐỘC.
004
004007
4
THỦ KHO BỐC XẾP HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, HOÁ CHẤT TIÊU TẨY.
TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THÂN KINH TÂM LÝ.
004
004008
4
BẢO QUẢN CHẤT CHÁY QUÂN SỰ.
TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THÂN KINH TÂM LÝ.
004
004009
4
SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRẦN THÔNG TIN Ở VÙNG SÂU.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRÊN CAO, ĐỒI NÚI, ĐẦM LẦY, HẺO LÁNH, NGUY HIỂM.
004
004010
4
THI CÔNG VÙNG RỪNG NÚI HIỂM TRỞ.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRÊN CAO, ĐỒI NÚI, ĐẦM LẦY, HẺO LÁNH, NGUY HIỂM.
004
004011
4
BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRẦN THÔNG TIN Ở VÙNG SÂU.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRÊN CAO, ĐỒI NÚI, ĐẦM LẦY, HẺO LÁNH, NGUY HIỂM.
004
004012
4
QUÂN BƯU CHUYỂN CÔNG VĂN MẬT, KHẨN, HẸN GIỜ Ở VÙNG TRUNG DU, RỪNG NÚI (TRÊN 20KM).
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI ĐI TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG TIỆN TÍNH KHẨN TRƯƠNG CAO.
004
004013
4
BẢO QUẢN CHẤT TIÊU TẨY.
TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THÂN KINH TÂM LÝ.
004
004014
5
THỦ KHO CHẤT PHÓNG XẠ QUÂN SỰ
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004015
5
BẢO QUẢN CHẤT PHÓNG XẠ QUÂN SỰ.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004016
5
BỐC XẾP CHẤT ĐỘC.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004017
5
BỐC XẾP CHẤT ĐỘC CHẤT PHÓNG XẠ QUÂN SỰ.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004018
5
THỦ KHO BỐC XẾP CHẤT ĐỘC.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004019
5
BẢO QUẢN BỐC XẾP CHẤT ĐỘC.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004020
5
SỬ DỤNG VŨ KHÍ TÀI PHÒNG DA, PHÒNG HÔ HẤP.
NÓNG, THIẾU DƯỚNG KHÍ, TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG LỚN.
004
004021
5
NGHIÊN CỨU SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN CÓ NGUỒN PHÓNG XẠ.
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004022
5
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG TIỆN MANG CHẤT PHÓNG XẠ
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004023
5
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG TIỆN ĐO PHÓNG XẠ
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004024
5
SẢN XUẤT SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN CÓ NGUỒN PHÓNG XẠ.
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004025
5
SẢN XUẤT PHƯƠNG TIỆN MANG CHẤT PHÓNG XẠ.
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004026
5
SẢN XUẤT PHƯƠNG TIỆN ĐO PHÓNG XẠ.
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004027
5
PHƯƠNG TIỆN CÓ NGUỒN PHÓNG XẠ.
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004028
5
PHƯƠNG TIỆN MANG CHẤT PHÓNG XẠ.
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004029
5
PHƯƠNG TIỆN ĐO PHÓNG XẠ.
TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004030
5
SẢN XUẤT CHẤT TẠO KHÓI.
TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, DỄ CHÁY NỔ.
004
004031
5
SẢN XUẤT VŨ KHÍ LỬA.
TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, DỄ CHÁY NỔ.
004
004032
5
LÁI ÁP TẢI XE CHỞ CHẤT ĐỘC.
RẤT NGUY HIỂM, TIẾP XÚC ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004033
5
LÁI PHỤ XE ÁP TẢI XE CHỞ CHẤT ĐỘC.
RẤT NGUY HIỂM, TIẾP XÚC ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004034
5
LÁI PHỤ XE CHẤT PHÓNG XẠ QUÂN SỰ.
RẤT NGUY HIỂM, TIẾP XÚC ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004035
6
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHẤT ĐỘC QUÂN SỰ.
TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC MẠNH, NGUY HIỂM, NÓNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ.
004
004036
6
CHẾ THỬ SẢN XUẤT CHẤT ĐỘC QUÂN SỰ.
TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC MẠNH, NGUY HIỂM, NÓNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ.
004
004037
6
SẢN XUẤT CHẤT ĐỘC QUÂN SỰ.
TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC MẠNH, NGUY HIỂM, NÓNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ.
004
004038
6
NGHIÊN CỨU CHẾ THỬ TINH CHẾ LÀM GIẦU CHẤT PHÓNG XẠ.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004039
6
CHẾ THỬ TINH CHẾ LÀM GIẦU CHẤT PHÓNG XẠ.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004
004040
6
XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG BỊ Ô NHIỄM CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, CHẤT ĐỘC.
004
004041
6
XỬ LÝ HUỶ CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, CHẤT ĐỘC.
004
004042
6
SỬ DỤNG VŨ KHÍ SINH HỌC
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH.
004
004043
6
SỬ DỤNG VŨ KHÍ HOÁ HỌC.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH.
004
004044
6
PHƯỢNG TIỆN CÓ NGUỒN PHÓNG XẠ.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH.
005
005001
4
SỬA CHỬA SÚNG PHÁO TẠI CÁC TRẠM.
TIẾP XÚC DẦU MỠ, HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
005
005002
4
XƯỞNG SỬA CHỮA VŨ KHÍ.
TIẾP XÚC DẦU MỠ, HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
005
005003
4
BÁO BIA CHUYÊN NGHIỆP Ở CÁC TRẠM XƯỞNG SẢN XUẤT VÀ SỬA CHỮA VŨ KHÍ.
NGUY HIỂM, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN.
005
005004
4
SẢN XUẤT MÁY ĐO XA, TRINH XA.
TIẾP XÚC BỤI NƯỚC THUỶ TINH, TIẾP XÚC CỒN, ÊTE, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
005
005005
4
SỬA CHỮA KHÍ TÀI QUANG HỌC.
TIẾP XÚC BỤI NƯỚC THUỶ TINH, TIẾP XÚC CỒN, ÊTE, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
005
005006
4
BẢO VỆ KHO VÀ KHU VỰC SẢN XUẤT ĐẠN DƯỢC.
PHẢI ĐI LẠI NHIỀU KHÔNG KỂ NGÀY ĐÊM, CĂNG THẰNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005007
4
CẢNH VỆ TRONG KHO VÀ KHU VỰC SẢN XUẤT ĐẠN DƯỢC.
PHẢI ĐI LẠI NHIỀU KHÔNG KỂ NGÀY ĐÊM, CĂNG THẰNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005008
4
THỦ KHO BỐC XẾP VŨ KHÍ TRONG KHO VŨ KHÍ.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ, NÓNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005009
4
BẢO QUẢN BỐC XẾP VŨ KHÍ TRONG KHO VŨ KHÍ.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ, NÓNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005010
4
BỐC XẾP VŨ KHÍ TRONG KHO VŨ KHÍ.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ, NÓNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005011
4
VẬN HÀNH LẮP ĐẶT BỔ SUNG THIẾT BỊ.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI PHẢI TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO.
005
005012
4
SỬA CHỮA LẮP ĐẶT BỔ SUNG THIẾT BỊ.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI PHẢI TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO.
005
005013
4
SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG KHU VỰC SẢN XUẤT VÀ KHO ĐẠN DƯỢC.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI PHẢI TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO.
005
005014
4
LẮP ĐẶT BỔ XUNG THIẾT BỊ.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI PHẢI TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO.
005
005015
4
BẢO VỆ TRONG KHO VŨ KHÍ.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, ĐI LẠI NHIỀU, TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG, TIẾP XÚC VI SINH VẬT CÓ HẠI, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005016
4
CẢNH VỆ TRONG KHO VŨ KHÍ.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, ĐI LẠI NHIỀU, TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG, TIẾP XÚC VI SINH VẬT CÓ HẠI, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005017
4
TRỰC TIẾP CHỈ HUY KỸ THUẬT SẢN XUẤT ĐẠN DƯỢC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN YẾU TỐ ĐỘC HẠI.
005
005018
4
VỆ SINH CÔNG NGHIỆP KHU VỰC SẢN XUẤT ĐẠN DƯỢC.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC.
005
005019
4
ĐO BỨC XẠ SIÊU CAO TẦN QUỐC PHÒNG.
ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005020
4
XÉT NGHIỆM HOÁ CHẤT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG.
ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005021
4
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG TĂNG, GIẢM ÁP.
CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA ÁP LỰC TĂNG, GIẢM, THIẾU DƯỠNG KHÍ.
005
005022
4
SĨ QUAN THUYỀN VIÊN TÀU.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI TỪ HÀNG QUÂN SỰ, ỒN.
005
005023
4
THUYỀN VIÊN TÀU XÀ LAN VẬN TẢI QUÂN SỰ ĐƯỜNG SÔNG.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI TỪ HÀNG QUÂN SỰ, ỒN.
005
005024
4
LÀM VIỆC TRONG XE TIÊU TẨY QUÂN SỰ.
NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005025
4
ÁP TẢI HÀNG HOÁ QUÂN SỰ THEO TÀU HOẢ.
LƯU ĐỘNG THEO TÀU, CHẬT HẸP, NÓNG, ỒN, TIẾP XÚC YẾU TỐ ĐỘC HẠI NGUY HIỂM.
005
005026
4
ÁP TẢI HÀNG HOÁ QUÂN SỰ THEO TÀU THUỶ
LƯU ĐỘNG THEO TÀU, CHẬT HẸP, NÓNG, ỒN, TIẾP XÚC YẾU TỐ ĐỘC HẠI NGUY HIỂM.
005
005027
4
THỦ KHO HOÁ NGHIỆM XĂNG DẦU QUÂN SỰ.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC XĂNG, DẦU MỠ VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005028
4
BẢO QUẢN HOÁ NGHIỆP XĂNG DẦU QUÂN SỰ
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC XĂNG, DẦU MỠ VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005029
4
BẢO QUẢN, BỐC XẾP HOÁ NGHIỆP XĂNG DẦU QUÂN SỰ.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC XĂNG, DẦU MỠ VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005030
4
HOÁ NGHIỆP XĂNG DẦU QUÂN SỰ.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC XĂNG, DẦU MỠ VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005
005031
4
BẢO VỆ KHU VỰC TỔNG KHO XĂNG DẦU QUÂN SỰ.
TIẾP XÚC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005032
4
CẢNH VỆ KHU VỰC TỔNG KHO XĂNG DẦU QUÂN SỰ.
TIẾP XÚC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005033
4
CỨU HOẢ TRONG KHU VỰC TỔNG KHO XĂNG DẦU QUÂN SỰ.
TIẾP XÚC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005034
5
BỐC XẾP, ĐẠN DƯỢC, NHIÊN LIỆU LỎNG TÊN LỬA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, RẤT NGUY HIỂM, (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005035
5
LÁI XE CHỞ ĐẠN DƯỢC.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC ỒN, RUNG XÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005036
5
LÁI XE CHỞ NHIÊN LIỆU LỎNG.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC ỒN, RUNG XÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005037
5
LÁI PHỤ XE CHỞ ĐẠN DƯỢC NHIÊN LIỆU LỎNG TÊN LỬA.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC ỒN, RUNG XÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005038
5
THỦ KHO BẢO QUẢN ĐẠN DƯỢC.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005039
5
THỦ KHO NHIÊN LIỆU LỎNG TÊN LỬA.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005040
5
NHIỆT LUYỆN NÒNG SÚNG TRONG LÒ CHÌ.
CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HƠI VỚI CHÌ, NÓNG.
005
005041
5
SỬ DỤNG SƠN, KEO TRONG DUNG MÔI KHI LẮP GHÉP, CHẾ TẠO NHỮNG CHI TIẾT ĐẠN DƯỢC.
NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH (AXÊTON, ETYL, AXÊTAT, BUTYL AXÊTAT), CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005042
5
SẢN XUẤT CHI TIẾT BỘ PHẬN VŨ KHÍ ĐẠN, DƯỢC BẰNG NHỰA, CỐT BÔNG THUỶ TINH.
NÓNG, RẤT ĐỘC HẠI (BỤI BÔNG THUỶ TINH, HƠI CHẤT ĐỘC CỦA FÊNOL, PHOOMADEHIT, AXIT ÔLÊÍC).
005
005043
5
NẮN, TỐNG SÁT CHÌ NÒNG SÚNG.
TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC NÓNG, HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
005
005044
5
SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM VŨ KHÍ.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, ỒN VÀ BỤI.
005
005045
5
SẢN XUẤT KHÍ TÀI SAU SẢN XUẤT.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, ỒN VÀ BỤI.
005
005046
5
SẢN XUẤT SỬA CHỮA VÀ CẢI TIẾN.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, ỒN VÀ BỤI.
005
005047
6
CHẾ TẠO CÁC LOẠI THUỐC NỔ (NHẠY NỔ) VÀ CÁC SẢN PHẨM TRUNG GIAN.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH (HƠI A XÍT ĐẶC, CÁC Ô XÍT NITƠ, THUỶ NGÂN...), CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005048
6
CHẾ TẠO THUỐC ĐEN VÀ NHỮNG SẢN PHẨM, BỘ PHẬN, CHI TIẾN ĐẠN DƯỢC CÓ DÙNG THUỐC ĐEN.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), ẢNH HƯỞNG BỤI THUỐC VÀ HÓA CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005049
6
CHẾ TẠO ĐÚC ÉP NHỒI THUỐC NỔ MẠNH VÀO CÁC LOẠI ĐẠN, BOM, MÌN.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), THƯỜNG XUYÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TẬN TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005050
6
TÁI SINH ĐÚC ÉP NHỒI THUỐC NỔ MẠNH VÀO CÁC LOẠI ĐẠN, BOM, MÌN.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), THƯỜNG XUYÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TẬN TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005051
6
ĐÚC ÉP NHỒI THUỐC NỔ MẠNH VÀO CÁC LOẠI ĐẠN, BOM, MÌN.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), THƯỜNG XUYÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TẬN TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005052
6
ĐIỀU CHẾ THUỐC PHÓNG.
RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC BỤI HOÁ CHẤT ĐỘC CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005053
6
THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005054
6
THỬ NGHIỆM XỬ LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐẠN DƯỢC.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005055
6
CHẾ THỬ NHIÊN LIỆU LỎNG TÊN LỬA.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005
005056
6
THỬ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG.
NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
006
006001
5
TUẦN TRA TRÊN BIỂN.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, CHỊU TÁC ĐỘNG SÓNG GIÓ, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
006
006002
5
TRINH SÁT BIÊN PHÒNG BỘ ĐỘI Ở CÁC ĐỒN BIÊN PHÒNG VÙNG RỪNG SÂU.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC LẬP NƠI ĐỊA HÌNH PHỨC TẠP, KHÓ KHĂN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
006
006003
5
TRINH SÁT BIÊN PHÒNG NÚI CAO VÀ ĐẢO XA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC LẬP NƠI ĐỊA HÌNH PHỨC TẠP, KHÓ KHĂN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
006
006004
5
NUÔI VÀ HUẤN LUYỆN CHÓ NGHIỆP VỤ.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, PHỨC TẠP, NGUY HIỂM, DỄ NHIỄM BỆNH.
006
006005
6
LÀM NHIỆM VỤ TUẦN TIỄU TRÊN TÀU CAO TỐC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, RUNG SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
006
006006
6
BỘ ĐỘI CÁC ĐỒN BIÊN PHÒNG NƠI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN (CÓ ĐI PHỤ CẤP ĐẶC BIỆT =1).
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, GIAN KHỔ ĐI LAI KHÓ KHĂN,CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
007
007001
4
BẢO QUẢN CÔNG TRÌNH LĂNG VÀ CÁC THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGOÀI CÔNG TRÌNH.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC.
007
007002
4
SỬA CHỮA KẾT CẤU KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH LĂNG VÀ CÁC THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGOÀI CÔNG TRÌNH.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC.
007
007003
4
LÀM VIỆC KIẾN TRÚC TRONG CÔNG TRÌNH NGẦM DỰ PHÒNG QUỐC PHÒNG.
LÀM VIỆC TRONG HẦM NGẦM, ẨM THẤP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, GÒ BÓ.
007
007004
4
BẢO QUẢN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH NGẦM DỰ PHÒNG QUỐC PHÒNG.
LÀM VIỆC TRONG HẦM NGẦM, ẨM THẤP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, GÒ BÓ.
007
007005
4
SỬA CHỮA THIẾT BỊ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH NGẦM DỰ PHÒNG QUỐC PHÒNG.
LÀM VIỆC TRONG HẦM NGẦM, ẨM THẤP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, GÒ BÓ.
007
007006
5
TRỰC CHỈ HUY KỸ THUẬT VẬN HÀNH.
LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, TIẾNG ỒN LỚN, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
007
007007
5
TRỰC CHỈ HUY KỸ THUẬT BẢO QUẢN.
LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, TIẾNG ỒN LỚN, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
007
007008
5
TRỰC CHỈ HUY KỸ THUẬT SỬA CHỮA CÁC HỆ THỐNG THIẾT BỊ KỸ THUẬT.
LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, TIẾNG ỒN LỚN, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
007
007009
5
TRỰC CHỈ HUY KẾT CẤU KIẾN TRÚC TRONG CÔNG TRÌNH LĂNG.
LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, TIẾNG ỒN LỚN, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
007
007010
5
TIÊU BINH DANH DỰ CỬA LĂNG.
CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI TẬP TRUNG CHÚ Ý RẤT CAO, TƯ THẾ GÒ BÓ, ĐƠN ĐIỆU, MỆT MỎI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
007
007011
5
TIÊU BINH DANH DỰ THI HÀI.
CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI TẬP TRUNG CHÚ Ý RẤT CAO, TƯ THẾ GÒ BÓ, ĐƠN ĐIỆU, MỆT MỎI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
007
007012
6
LÀM THUỐC BẢO QUẢN THI HÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ THI THỂ THỰC NGHIỆM.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH, LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, RẤT CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
007
007013
6
LÀM THUỐC BẢO QUẢN THI HÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ VẬN HÀNH.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH, LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, RẤT CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
007
007014
6
LÀM THUỐC BẢO QUẢN THI HÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ BẢO QUẢN.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH, LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, RẤT CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
007
007015
6
LÀM THUỐC BẢO QUẢN THI HÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ KỸ THUẬT QUAN TÀI TRONG CÔNG TRÌNH LĂNG.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH, LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, RẤT CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
008
008001
5
CHỤP ẢNH ĐỊA HÌNH TRÊN KHÔNG.
NGUY HIỂM, CHỊU ẢNH HƯỞNG CUẢ THAY ĐỔI ÁP SUẤT, NHIỆT ĐỘ, TIẾNG ỒN, RUNG SÓC.
008
008002
5
ĐO ĐẠC ĐỊA HÌNH QUÂN SỰ VÙNG RỪNG SÂU, NÚI CAO, HẢI ĐẢO.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, Ở VÙNG NHIỀU ĐÈO DỐC, HIỂM TRỞ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG THỊ LỰC.
009
009001
5
LÀM VIỆC TRONG CÁC LABOR PHÒNG NGUYÊN.
TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI CHẤT ĐỘC, SINH VẬT CÓ HẠI, NGUY HIỂM, CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM.
009
009002
5
LÀM VIỆC TRONG LABOR PHÒNG HOÁ.
TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI CHẤT ĐỘC, SINH VẬT CÓ HẠI, NGUY HIỂM, CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM.
009
009003
5
LÀM VIỆC TRONG LABOR PHÒNG VI SINH VẬT QUÂN SỰ.
TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI CHẤT ĐỘC, SINH VẬT CÓ HẠI, NGUY HIỂM, CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM.
009
009004
5
SĨ QUAN.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG SÓNG GIÓ, RUNG SÓC, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009
009005
5
SĨ QUAN THUYỀN VIÊN TÀU.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG SÓNG GIÓ, RUNG SÓC, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009
009006
5
SĨ QUAN XÀ LAN VẬN TẢI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG SÓNG GIÓ, RUNG SÓC, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009
009007
5
SĨ QUAN QUÂN SỰ TRÊN BIỂN.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG SÓNG GIÓ, RUNG SÓC, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009
009008
5
KHẢO SÁT THI CÔNG.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI Ở CÁC KHU VỰC ĐÈO DỐC, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI.
009
009009
5
KHẢO SÁT VẬN HÀNH.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI Ở CÁC KHU VỰC ĐÈO DỐC, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI.
009
009010
5
KHẢO SÁT BẢO DƯỠNG.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI Ở CÁC KHU VỰC ĐÈO DỐC, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI.
009
009011
5
KHẢO SÁT SỬA CHỮA THU HỒI BO BỂ TUYẾN ỐNG XĂNG.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI Ở CÁC KHU VỰC ĐÈO DỐC, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI.
009
009012
5
KHẢO SÁT DẦU QUÂN SỰ VÙNG RỪNG NÚI.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI Ở CÁC KHU VỰC ĐÈO DỐC, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI.
009
009013
5
TRỰC TIẾP CHỈ ĐẠO KHỐNG CHẾ.
TIẾP XÚC VỚI MẦN BỆNH, SINH VẬT CÓ HẠI, XÁC CHẾT VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009
009014
5
TRỰC TIẾP CHỈ ĐẠO DẬP TẮT.
TIẾP XÚC VỚI MẦN BỆNH, SINH VẬT CÓ HẠI, XÁC CHẾT VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009
009015
5
TRỰC TIẾP TẨY UẾ CÁC Ổ DỊCH.
TIẾP XÚC VỚI MẦN BỆNH, SINH VẬT CÓ HẠI, XÁC CHẾT VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009
009016
5
TRỰC TIẾP TẨY UẾ CHIẾN TRƯỜNG THẢM HOẠ.
TIẾP XÚC VỚI MẦN BỆNH, SINH VẬT CÓ HẠI, XÁC CHẾT VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009
009017
6
MANG VÁC HÀNG QUÂN SỰ BẰNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THÔ SƠ, BẰNG SỨC NGƯỜI Ở VÙNG NÚI CAO HIỂM TRỞ.
LÀM VIỆC Ở VÙNG ĐÈO DỐC, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC NGUY HIỂM.
009
009018
6
TRỰC TIẾP TÌM KIẾM.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC KHU VỰC RỪNG NÚI HẺO LÁNH, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
009
009019
6
TRỰC TIẾP KHẢO SÁT.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC KHU VỰC RỪNG NÚI HẺO LÁNH, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
009
009020
6
TRỰC TIẾP CẤT BỐC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC KHU VỰC RỪNG NÚI HẺO LÁNH, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
009
009021
6
TRỰC TIẾP QUY TẬP.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC KHU VỰC RỪNG NÚI HẺO LÁNH, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
009
009022
6
TRỰC TIẾP VẬN CHUYỂN HÀI CỘT LIỆT SĨ.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC KHU VỰC RỪNG NÚI HẺO LÁNH, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
009
009023
6
PHÁP Y QUÂN ĐỘI TRỰC TIẾP KHAI QUẬT, MỔ TỬ THI.
TIẾP XÚC XÁC CHẾT LÂU NGÀY, DỄ NHIỄM ĐỘC, NHIỄM BỆNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009
009024
6
ĐIỀU KHIỂN XUỒNG CHUYỂN TẢI KÉO TAY Ở CÁC ĐẢO XA.
CÔNG VIỆC NGOÀI TRỜI NẶNG NHỌC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC VỚI SÓNG GIÓ, SINH VẬT CÓ HẠI.
010
010001
4
KÍP XE ĐẶC CHỦNG CÔNG BINH BÁNH LỐP, XE CÔNG TRÌNH XA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, RUNG SÓC, ỒN.
010
010002
4
SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐẶC CHỦNG CÔNG BINH.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, RUNG SÓC, ỒN.
010
010003
5
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM QUỐC PHÒNG.
LÀM VIỆC TRONG HẦM, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, NỒNG ĐỘ BỤI LỚN.
010
010004
5
KHẢO SÁT ĐO ĐẠC.
ĐỊA HÌNH LÀM VIỆC PHỨC TẠP, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM
010
010005
5
KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG SỰ TRẬN ĐỊA.
ĐỊA HÌNH LÀM VIỆC PHỨC TẠP, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM
010
010006
5
KHẢO SÁT ĐO ĐẠC NÚI CAO VÀ HẢI ĐẢO.
ĐỊA HÌNH LÀM VIỆC PHỨC TẠP, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM
010
010007
5
XÂY DỰNG CÔNG SỰ TRẬN ĐỊA CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG LÂU BỀN. VÙNG RỪNG NÚI SÂU.
ĐỊA HÌNH LÀM VIỆC PHỨC TẠP, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM
010
010008
5
KÍP XE ĐẶC CHỦNG CÔNG BINH BÁNH XÍCH.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG ỒN, RUNG, VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
010
010009
5
BẮC CẦU QUÂN SỰ VƯỢT SÔNG, SUỐI.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, DƯỚI SÔNG NƯỚC, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM.
010
010010
6
TRỰC TIẾP RÃI MÌN.
RẤT NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
010
010011
6
RÀ PHÁ BOM MÌN.
RẤT NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
010
010012
6
XỬ LÝ BOM.
RẤT NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
010
010013
6
XỬ LÝ BOM MÌN SAU RÀ PHÁ.
RẤT NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
010
010014
6
KHOAN ĐÁ.
LÀM VIỆC DƯỚI HẦM, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, NÓNG ĐỘ BỤI LỚN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
010
010015
6
NỔ MÌN TRONG CÔNG TRÌNH NGẦM QUỐC PHÒNG.
LÀM VIỆC DƯỚI HẦM, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, NÓNG ĐỘ BỤI LỚN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
011
011001
5
BỘ ĐỘI PHÒNG THỦ ĐẢO XA.
CÔNG VIỆC NGUY HIỂM CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA THỜI TIẾT, SÓNG GIÓ, ẨM ƯỚT, DỄ NHIỄM KHUẨN, NHIỄM BỆNH.
011
011002
5
BỘ ĐỘI HẢI QUÂN ĐÁNH BỘ
VỪA HOẠT ĐỘNG DƯỚI TÀU BIỂN, VỪA BƠI LỘI DƯỚI NƯỚC VÀ VẬN ĐỘNG TRÊN BỘ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM.
011
011003
5
SỬA CHỮA LẮP ĐẶT MÁY TÀU.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ĐỘ ỒN LỚN, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ.
011
011004
5
SỬA CHỮA THIẾT BỊ VŨ KHÍ TRONG TÀU HẦM TÀU CHIẾN.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ĐỘ ỒN LỚN, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ.
011
011005
5
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VŨ KHÍ TRONG HẦM TÀU CHIẾN.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ĐỘ ỒN LỚN, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ.
011
011006
6
SỸ QUAN
LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CHẬT HẸP, GÒ BÓ, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁP SUẤT CAO, TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG LỚN, MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
011
011007
6
THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRONG TÀU NGÂM QUÂN SỰ
LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CHẬT HẸP, GÒ BÓ, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁP SUẤT CAO, TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG LỚN, MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
011
011008
6
THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TÀU CHIẾN.
CÔNG VIỆC NGOÀI TRỜI, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, RUNG,ỒN LỚN, TƯ THẾ GÒ BÓ, MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
011
011009
6
SỸ QUAN.
CÔNG VIỆC NGOÀI TRỜI, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, RUNG,ỒN LỚN, TƯ THẾ GÒ BÓ, MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
011
011010
6
THỢ LẶN.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU ÁP SUẤT CAO, THIẾU DƯỠNG KHÍ.
011
011011
6
BỘ ĐỘI PHÒNG THỦ Ở TRƯỜNG SA VÀ DK1.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA THỜI TIẾT, SÓNG GIÓ DỄ NHIỄM KHUẨN, NHIỄM BỆNH.
012
012001
4
SỬ DỤNG KHÍ TÀI PHÁO BINH.
CĂNG THẲNG THẦN KINH, THỊ GIÁC, ẢNH HƯỞNG BỨC XẠ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
012
012002
4
BẮN KẸP NÒNG VÀ BẮN SA BÀN PHÁO BINH. ẢNH HƯỞNG KHÓI THUỐC SÚNG, CĂNG THẲNG THÍNH GIÁC, THỊ GIÁC.
 
012
012003
5
SỬ DỤNG PHÁO MANG VÁC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÍNH GIÁC, THỊ GIÁC.
012
012004
5
KÍP SỬ DỤNG PHÁO PHẢN LỰC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ỒN, RUNG, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
012
012005
5
PHÁO TỰ HÀNH.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ỒN, RUNG, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
012
012006
5
PHÁO XE KÉO.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ỒN, RUNG, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
013
013001
4
LÀM NHIỆM VỤ TRÊN XE CHIẾN ĐẤU BỘ BINH CƠ GIỚI.
TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHẬT HẸP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CHỊU TÁC ĐỘNG ỒN, RUNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
013
013002
4
SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ VŨ KHÍ, KHÍ TÀI TRÊN XE TĂNG.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC XĂNG, DẦU MỠ.
013
013003
4
SỬA CHỮA THIẾT BỊ THIẾT GIÁP.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC XĂNG, DẦU MỠ.
013
013004
5
HUẤN LUYỆN THỰC HÀNH LÁI VÀ BẮN TRÊN XE TĂNG-THIẾT GIÁP BÁNH XÍCH.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, NƠI LÀM VIỆC NÓNG, CHẬT HẸP, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
013
013005
5
KIỂM TRA CHẠY THỬ XE TĂNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC NÓNG, CHẬT HẸP, ỒN, RUNG, BỤI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
013
013006
5
KIỂM TRA THIẾT GIÁP BÁNH XÍCH.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, NƠI LÀM VIỆC NÓNG, CHẬT HẸP, ỒN, RUNG, BỤI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
013
013007
5
LÁI CÁC LOẠI XE CHỞ XE TĂNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, ỒN, RUNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
013
013008
5
LÁI KÍP XE THIẾT GIÁP BÁNH LỐP.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, ỒN, RUNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
013
013009
5
TẤY RỬA XE TĂNG QUA BỂ XÚT.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG RẤT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ỒN LỚN.
013
013010
5
SỬA CHỮA BÁNH TỲ.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG RẤT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ỒN LỚN.
013
013011
5
ÉP GÍP MẶT MÁY.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG RẤT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ỒN LỚN.
013
013012
5
THỬ LỰC MÁY NỔ TĂNG THIẾT GIÁP.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG RẤT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ỒN LỚN.
013
013013
6
KÍP XE TĂNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC NƠI LÀM VIỆC NÓNG, CHẬT HẸP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, ẢNH HƯỞNG KHÍ CO2, ỒN, RUNG VÀ BỤI VƯỢT MỨC TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
013
013014
6
THIẾT GIÁP BÁNH XÍCH.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC NƠI LÀM VIỆC NÓNG, CHẬT HẸP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, ẢNH HƯỞNG KHÍ CO2, ỒN, RUNG VÀ BỤI VƯỢT MỨC TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
014
014001
5
ĐẶC CÔNG BIỆT ĐỘNG
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
014
014002
5
ĐẶC CÔNG BỘ.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
014
014003
5
ĐỘI MẪU ĐẶC CÔNG.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
014
014004
5
GIÁO VIÊN CHUYÊN NGHIỆP NGHIÊN CỨU VÀ DẠY VÕ ĐẶC CÔNG.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
014
014005
6
SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN NGẦM.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU ÁP SUẤT CAO, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
014
014006
6
SỬ DỤNG TÀU NGẦM ĐẶC CÔNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU ÁP SUẤT CAO, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
014
014007
6
ĐẶC CÔNG NGƯỜI NHÁI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, THIẾU DƯỠNG KHÍ TIẾP XÚC VI SINH VẬT CỎ HẠI.
014
014008
6
ĐẶC CÔNG NƯỚC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, THIẾU DƯỠNG KHÍ TIẾP XÚC VI SINH VẬT CỎ HẠI.
015
015001
4
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CÁC LOẠI MÁY KỸ THUẬT TÌNH BÁO.
CHỊU TÁC ĐỘNG BỨC XẠ MÀN HÌNH VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
015
015002
4
THỬ NGHIỆM CHẾ TẠO CÁC LOẠI MÁY KỸ THUẬT TÌNH BÁO.
CHỊU TÁC ĐỘNG BỨC XẠ MÀN HÌNH VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
015
015003
4
CHẾ TẠO CÁC LOẠI MÁY KỸ THUẬT TÌNH BÁO.
CHỊU TÁC ĐỘNG BỨC XẠ MÀN HÌNH VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
015
015004
4
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CÁC LOẠI GIẤY ĐẶC BIỆT.
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
015
015005
4
NGHIÊN CỨU IN CÁC LOẠI TÀI LIỆU MẬT MÃ.
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
015
015006
4
SẢN XUẤT CÁC LOẠI GIẤY ĐẶC BIỆT VÀ IN CÁC TÀI LIỆU MẬT MÃ.
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
015
015007
4
SỬ DỤNG KHÍ TÀI QUANG HỌC TÌNH BÁO.
TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH THỊ GIÁC.
015
015008
4
KỸ THUẬT NGHE NHÌN ĐIỆP BÁO.
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG TỐI, KÍN, NÓNG, TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC HẠI, BỨC XẠ SÓNG ĐIỆN TỪ, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
015
015009
4
MÃ THÁM.
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CHỊU TÁC ĐỘNG BỨC XẠ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, MÀN HÌNH.
015
015010
4
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP.
GIẢI QUYẾT NHIỀU CÔNG VIỆC PHỨC TẠP CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
015
015011
4
NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊCH
GIẢI QUYẾT NHIỀU CÔNG VIỆC PHỨC TẠP CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
015
015012
4
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊCH.
GIẢI QUYẾT NHIỀU CÔNG VIỆC PHỨC TẠP CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
015
015013
5
TRINH SÁT ĐẶC NHIỆM
NHIỆM VỤ ĐỘC LẬP, NGOÀI TRỜI CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM.
015
015014
5
TRINH SÁT KỸ THUẬT.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
015
015015
5
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁC LOẠI HOÁ CHẤT KỸ THUẬT TÌNH BÁO.
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ BỨC XẠ, NGUY HIỂM.
015
015016
5
THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG CÁC LOẠI HOÁ CHẤT KỸ THUẬT TÌNH BÁO.
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ BỨC XẠ, NGUY HIỂM.
015
015017
5
ĐIỀU CHẾ SỬ DỤNG CÁC LOẠI HOÁ CHẤT KỸ THUẬT TÌNH BÁO.
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ BỨC XẠ, NGUY HIỂM.
015
015018
5
SỬ DỤNG CÁC LOẠI HOÁ CHẤT KỸ THUẬT TÌNH BÁO.
LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ BỨC XẠ, NGUY HIỂM.
015
015019
6
ĐIỆP BÁO HOẠT ĐỘNG TRONG MỤC TIÊU.
NHIỆM VỤ ĐỘC LẬP, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
016
016001
4
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THÔNG TIN TẠI CÁC TRẠM THÔNG TIN BỐ TRÍ DỌC THEO TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 500KV
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG TRÊN CÁC ĐỊA HÌNH ĐỒI NÚI, TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP
016
016002
4
VẬN HÀNH THIẾT BỊ THÔNG TIN TẠI CÁC TRẠM THÔNG TIN BỐ TRÍ DỌC THEO TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 500KV
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG TRÊN CÁC ĐỊA HÌNH ĐỒI NÚI, TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP
016
016003
4
SỬA CHỮA THIẾT BỊ THÔNG TIN TẠI CÁC TRẠM THÔNG TIN BỐ TRÍ DỌC THEO TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 500KV
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG TRÊN CÁC ĐỊA HÌNH ĐỒI NÚI, TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP
016
016004
4
BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ THÔNG TIN TẠI CÁC TRẠM THÔNG TIN BỐ TRÍ DỌC THEO TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 500KV
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG TRÊN CÁC ĐỊA HÌNH ĐỒI NÚI, TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP
016
016005
4
KIỂM SOÁT MÁY PHÁT VÔ TUYẾN ĐIỆN
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TRÊN CAO, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CĂNG THẲNG THẦN KINH
016
016006
4
THU ĐO TẦN SỐ MÁY PHÁT VÔ TUYẾN ĐIỆN
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TRÊN CAO, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CĂNG THẲNG THẦN KINH
016
016007
4
VẬN HÀNH THIẾT BỊ CÁP QUANG
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC VỚI TIA LAZE
016
016008
4
SỬA CHỮA THIẾT BỊ CÁP QUANG
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC VỚI TIA LAZE
016
016009
4
BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ CÁP QUANG
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC VỚI TIA LAZE
016
016010
4
VẬN HÀNH MÁY HÀN NỐI CÁP QUANG
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC VỚI TIA LAZE
016
016011
4
SỬA CHỮA MÁY HÀN NỐI CÁP QUANG
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC VỚI TIA LAZE
016
016012
4
BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ MÁY HÀN NỐI CÁP QUANG
THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC VỚI TIA LAZE
016
016013
4
VẬN HÀNH THIẾT BỊ VSAT
LÀM VIỆC NƠI NÚI CAO, HẢI ĐẢO..., TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU XẤU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
016
016014
4
SỬA CHỮA THIẾT BỊ VSAT
LÀM VIỆC NƠI NÚI CAO, HẢI ĐẢO..., TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU XẤU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
016
016015
4
BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ VSAT
LÀM VIỆC NƠI NÚI CAO, HẢI ĐẢO..., TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU XẤU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
016
016016
4
VẬN HÀNH THIẾT BỊ THUÊ KÊNH RIÊNG
LÀM VIỆC NƠI NÚI CAO, HẢI ĐẢO..., TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU XẤU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
016
016017
4
SỬA CHỮA THIẾT BỊ THUÊ KÊNH RIÊNG
LÀM VIỆC NƠI NÚI CAO, HẢI ĐẢO..., TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU XẤU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
016
016018
4
BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ THUÊ KÊNH RIÊNG
LÀM VIỆC NƠI NÚI CAO, HẢI ĐẢO..., TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU XẤU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
016
016019
4
NHẬP SỐ LIỆU CHUYỂN TIỀN BẰNG MÁY VI TÍNH
CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CƯỜNG ĐỘ LAO ĐỘNG CAO, CĂNG THẲNG THỊ LỰC, TÂM LÝ
016
016020
4
ĐỐI SOÁT SỐ LIỆU CHUYỂN TIỀN BẰNG MÁY VI TÍNH
CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CƯỜNG ĐỘ LAO ĐỘNG CAO, CĂNG THẲNG THỊ LỰC, TÂM LÝ
016
016021
4
VẬN CHUYỂN BƯU ĐIỆN (BƯU TÁ) TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, THƯỜNG XUYÊN ĐI LẠI TRÊN ĐƯỜNG CÓ MẬT ĐỘ GIAO THÔNG CAO, NGUY HIỂM; CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHÍ HẬU, TIẾNG ỒN VÀ BỤI
016
016022
4
VẬN CHUYỂN BƯU ĐIỆN (BƯU TÁ) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, THƯỜNG XUYÊN ĐI LẠI TRÊN ĐƯỜNG CÓ MẬT ĐỘ GIAO THÔNG CAO, NGUY HIỂM; CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHÍ HẬU, TIẾNG ỒN VÀ BỤI
016
016023
4
PHA CHẾ A XÍT
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HƠI, BỤI CHÌ; AXÍT (H2SO4) NỒNG ĐỘ CAO
016
016024
4
PHÓNG NẠP ĂC QUY
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HƠI, BỤI CHÌ; AXÍT (H2SO4) NỒNG ĐỘ CAO
016
016025
6
LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ THÔNG TIN TRÊN CỘT CAO ĂNG TEN (TỪ 50M TRỞ LÊN).
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC; THƯỜNG XUYÊN PHẢI LÀM VIỆC TRÊN CAO RẤT NGUY HIỂM; TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ VÀ KHI SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN VÀ SIÊU CAO TẦN.
016
016026
6
SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ THÔNG TIN TRÊN CỘT CAO ĂNG TEN (TỪ 50M TRỞ LÊN)
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC; THƯỜNG XUYÊN PHẢI LÀM VIỆC TRÊN CAO RẤT NGUY HIỂM; TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ VÀ KHI SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN VÀ SIÊU CAO TẦN.
016
016027
6
BẢO DƯỠNG CÁC THIẾT BỊ THÔNG TIN TRÊN CỘT CAO ĂNG TEN (TỪ 50M TRỞ LÊN)
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC; THƯỜNG XUYÊN PHẢI LÀM VIỆC TRÊN CAO RẤT NGUY HIỂM; TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ VÀ KHI SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN VÀ SIÊU CAO TẦN.
017
017001
4
CHĂM SÓC VẬN ĐỘNG BÒ ĐỰC GIỐNG.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI PHÂN, RÁC VÀ CÁC VI KHUẨN GÂY BỆNH.
017
017002
4
VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN THỨC ĂN GIA SÚC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
017
017003
4
VẬN HÀNH MÁY TRỘN THỨC ĂN GIA SÚC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
017
017004
4
CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT THÍ NGHIỆM.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, NAOH, HCL.
017
017005
4
XỬ LÝ BỆNH PHẨM.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, NAOH, HCL.
017
017006
4
XỬ LÝ DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, NAOH, HCL.
017
017007
4
NGHIÊN CỨU VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO GIA SÚC.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017
017008
4
NGHIÊN CỨU VI SINH VẬT CHO GIA CẦM.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017
017009
4
CHẨN ĐOÁN VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO GIA SÚC.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017
017010
4
CHẨN ĐOÁN VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO GIA CẦM.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017
017011
4
GIẢI PHẪU BỆNH VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO GIA SÚC.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017
017012
4
GIẢI PHẪU BỆNH VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO GIA CẦM.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017
017013
4
XÉT NGHIỆM VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO GIA SÚC.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017
017014
4
XÉT NGHIỆM VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO GIA CẦM.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017
017015
4
KIỂM NGHIỆM SẢN XUẤT VACXINE.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI CÁC VI KHUẨN GÂY BỆNH HIỂM NGHÈO VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC: ETHER, AXETON, HCL.
017
017016
4
KIỂM NGHIỆM SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI CÁC VI KHUẨN GÂY BỆNH HIỂM NGHÈO VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC: ETHER, AXETON, HCL.
017
017017
4
NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ GEN VÀ TẾ BÀO CÁC LOẠI CÂY TRỒNG.
LUÔN TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT MẠNH GÂY ĐỘT BIẾN TẾ BÀO NHƯ COCHANDIN, IAA.
017
017018
4
SƠ CHẾ LÔNG VŨ.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, BẨN TIẾP XÚC VỚI NHIỀU BỤI CHỨA VI KHUẨN NẤM VÀ SINH VẬT GÂY BỆNH.
017
017019
4
GIẾT MỔ LỢN.
CHUYÊN LÀM ĐÊM, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT.
017
017020
4
NHẶT PHÂN LOẠI XƯƠNG ĐỘNG VẬT.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, BẨN THỈU, HÔI THỐI, TIẾP XÚC VỚI NHIỀU VI KHUẨN, NẤM GÂY BỆNH VÀ KHÍ H2S.
017
017021
4
VẬN CHUYỂN XƯƠNG ĐỘNG VẬT.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, BẨN THỈU, HÔI THỐI, TIẾP XÚC VỚI NHIỀU VI KHUẨN, NẤM GÂY BỆNH VÀ KHÍ H2S.
017
017022
4
CHẾ BIẾN XƯƠNG ĐỘNG VẬT.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC BẨN, HÔI THỐI, TIẾP XÚC VỚI BỤI, ỒN VÀ H2S.
017
017023
4
KHUÂN VÁC TRONG KHO ĐÔNG LẠNH.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC RẤT LẠNH, ỒN CAO VÀ CHUYÊN LÀM ĐÊM.
017
017024
4
DẬP KHUÔN TRONG KHO ĐÔNG LẠNH.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC RẤT LẠNH, ỒN CAO VÀ CHUYÊN LÀM ĐÊM.
017
017025
4
ĐÓNG GÓI THỊT TRONG BUỒNG ĐÔNG LẠNH.
NƠI LÀM VIỆC RẤT LẠNH, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐƠN ĐIỆU ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN CAO, CHUYÊN LÀM ĐÊM.
017
017026
4
VẬN HÀNH SỬA CHỮA MÁY LẠNH VÀ HỆ THỐNG CẤP LẠNH.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, LẠNH, ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN CAO VÀ NH3.
017
017027
5
CẤP LÔNG VŨ VÀO MÁY.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI CÓ NHIỀU NẤM VÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
018
018001
4
RÈN THỦ CÔNG
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI VÀ KHÍ CO.
018
018002
4
SƠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG
TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC TRONG SƠN.
018
018003
4
NHIỆT LUYỆN KIM LOẠI CÓ DÙNG HOÁ CHẤT.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, RẤT NÓNG, ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT CO, CO2, SO2 VÀ ỒN RẤT CAO.
018
018004
4
HÀN ĐIỆN TRONG THÙNG DÀI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ CO2, MN, HƠI KHÍ HÀN VÀ TIA HỒ QUANG.
018
018005
4
HÀN VỎ PHƯƠNG TIỆN THUỶ.
HÀN NGOÀI TRỜI, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA CO2, KHÍ HÀN, TIA HỒ QUANG.
018
018006
4
HÀN THỦ CÔNG VÀNH BÁNH XE LỬA.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ HÀN, TIA HỒ QUANG VÀ HƠI CHÌ.
018
018007
4
GÕ RỈ NỒI HƠI BẰNG THỦ CÔNG.
TƯ THẾ GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI NỒNG ĐỘ CAO VÀ ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018008
4
GÕ RỈ ĐẦU MÁY BẰNG THỦ CÔNG.
TƯ THẾ GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI NỒNG ĐỘ CAO VÀ ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018009
4
GÕ RỈ TOA XE BẰNG THỦ CÔNG.
TƯ THẾ GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI NỒNG ĐỘ CAO VÀ ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018010
4
GÕ RỈ CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THUỶ.
LÀM NGOÀI TRỜI, TƯ THẾ GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018011
4
ĐÁNH RỈ SẮT BẰNG MÁY CẦM TAY.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN CAO, RUNG LỚN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
018
018012
4
LỒNG BĂNG ĐA BÁNH XE LỬA.
LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG TỪ TÍNH, NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ỒN.
018
018013
4
SƠN VỎ PHƯƠNG TIỆN THUỶ.
LÀM NGOÀI TRỜI, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC TRONG SƠN VÀ TÔLUEN.
018
018014
4
SƠN TOA XE.
TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
018
018015
4
GÒ NÓNG TÔN DẦY TỪ 4MM TRỞ LÊN.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NÓNG, ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT, CO2 VÀ ỒN RẤT CAO.
018
018016
4
NGUỘI SỬA CHỮA ĐẦU MÁY XE LỬA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ, BỤI VÀ ỒN RẤT CAO.
018
018017
4
NGUỘI SỬA CHỮA TOA XE LỬA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ, BỤI VÀ ỒN RẤT CAO.
018
018018
4
MẠ KẼM.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỀU LOẠI KHÍ ĐỘC NHƯ HCL, NH3, NH4OH, NH4CL, ZNO VÀ CHÌ
018
018019
4
KHÁM TOA XE LỬA.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ GÒ BÓ, NƠI LÀM VIỆC BẨN, BỤI VÀ ỒN.
018
018020
4
CHỮA TOA XE LỬA.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ GÒ BÓ, NƠI LÀM VIỆC BẨN, BỤI VÀ ỒN.
018
018021
4
TIỆN VÀNH BÁNH XE LỬA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN CAO.
018
018022
4
SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP GHI.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT VÀ ỒN RẤT CAO.
018
018023
4
ĐỘT NÓNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT VÀ ỒN RẤT CAO.
018
018024
4
DẬP NÓNG.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT VÀ ỒN RẤT CAO.
018
018025
4
RÈN BÚA MÁY TỪ 350 KG TRỞ LÊN.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NÓNG VÀ ỒN RẤT CAO.
018
018026
4
SỬA CHỮA MÁY TÀU SÔNG (Ở ÂU, ĐÀ)
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NÓNG, ẨM ƯỚT, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ.
018
018027
4
VẬN HÀNH ĐIỆN LÒ LUYỆN CORINDON SẢN XUẤT ĐÁ MÀI.
NƠI LÀM VIỆC RẤT NÓNG, BỤI VÀ ỒN.
018
018028
4
ĐẬP CORINDON SẢN XUẤT ĐÁ MÀI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018029
4
NGHIỀN CORINDON SẢN XUẤT ĐÁ MÀI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018030
4
SÀNG CORINDON SẢN XUẤT ĐÁ MÀI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018031
4
TRỘN LIỆU ÉP ĐÁ MÀI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP RẤT NHIỀU LẦN.
018
018032
4
TRỘN LIỆU ÉP TẤM KÊ BAO NUNG ĐÁ MÀI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP RẤT NHIỀU LẦN.
018
018033
4
TIỆN ĐÁ MÀI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
018
018034
4
NGÂM RỬA HẠT MÀI.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, CHỊU TÁC ĐỘNG ỒN, BỤI VÀ SO3.
018
018035
4
SẤY HẠT MÀI.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, CHỊU TÁC ĐỘNG ỒN, BỤI VÀ SO3.
018
018036
4
HÚT SẮNG HẠT MÀI.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018037
4
SÀNG HẠT MÀI.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018038
4
PHÂN LOẠI HẠT MÀI.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018039
4
PHÁ TẢNG CORINDON.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
018
018040
4
CHUẨN BỊ LÒ LUYỆN CORINDON.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
018
018041
4
SẢN XUẤT CHẤT KẾT DÍNH ĐÁ MÀI.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
018
018042
4
MÀI ĐÁ MÀI BẰNG MÁY.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, ỒN VÀ RUNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018043
4
MÀI ĐÁ MÀI BẰNG TAY.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, ỒN VÀ RUNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018044
4
THỬ TỐC ĐỘ ĐÁ MÀI.
CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ BỤI.
018
018045
5
NẤU HỢP KIM CHÌ CÁC CHI TIẾT TOA XE LỬA
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT VÀ HƠI CHÌ VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
018
018046
5
THIẾC ĐÚC CÁC CHI TIẾT TOA XE LỬA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT VÀ HƠI CHÌ VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
018
018047
5
HÀN ĐIỆN TRONG HẦM TÀU.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, BẨN VÀ THIẾU DƯỠNG KHÍ, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA CO, CO2, MNO2 VÀ ỒN.
018
018048
5
HÀN ĐIỆN TRONG HẦM XÀ LAN.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, BẨN VÀ THIẾU DƯỠNG KHÍ, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA CO, CO2, MNO2 VÀ ỒN.
018
018049
5
HÀN TRONG NỒI HƠI XITÉC.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT CHỘI, THIẾU ÁNH SÁNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ HÀN, TIA HỒ QUANG, CO, CO2.
018
018050
5
GÕ RỈ TRONG HẦM TÀU.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, BẨN, TƯ THẾ GÒ BÓ, THIẾU ÁNH SÁNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI NỒNG ĐỘ CAO VÀ RẤT ỒN.
018
018051
5
GÕ RỈ TRONG HẦM XÀ LAN.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, BẨN, TƯ THẾ GÒ BÓ, THIẾU ÁNH SÁNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI NỒNG ĐỘ CAO VÀ RẤT ỒN.
018
018052
5
PHUN CÁT TẨY RỈ VỎ TÀU.
LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG LỚN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
018
018053
5
TẨY BAVIA BẰNG HƠI ÉP.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG LIÊN TỤC CỦA BỤI, ỒN RẤT CAO VÀ RUNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018
018054
5
NẤU HỢP KIM CHÌ, THIẾC ĐÚC CUT-XI-NÊ.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT VÀ HƠI CHÌ VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP TIÊU CHUẨN.
018
018055
5
NẤU HỢP KIM CHÌ, THIẾC ĐÚC CÁC CHI TIẾT ĐẦU MÁY XE LỬA.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT VÀ HƠI CHÌ VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP TIÊU CHUẨN.
018
018056
5
SƠN CHỐNG GỈ TRONG HẦM TÀU.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, THIẾU ÁNH SÁNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TƯ THẾ GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA CO2, TÔLUEN VÀ CÁCÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT KHÁC TRONG SƠN.
018
018057
5
SƠN CHỐNG GỈ TRONG HẦM XÀ LAN.
NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, THIẾU ÁNH SÁNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TƯ THẾ GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA CO2, TÔLUEN VÀ CÁCÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT KHÁC TRONG SƠN.
018
018058
5
NUNG ĐÁ MÀI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THỦ CÔNG, RẤT NÓNG, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA CO, CO2.
018
018059
5
LUYỆN CORINDON SẢN XUẤT ĐÁ MÀI.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO, BỤI, ỒN VÀ KHÍ CO.
019
019001
4
TIỆN, PHAY, BÀO, CƯA PHÍP.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI GỖ PHÍP, BỤI BAKELIT, HƠI PHENOL NỒNG ĐỘ CAO.
019
019002
4
TIỆN, PHAY, BÀO, BAKELIT.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI GỖ PHÍP, BỤI BAKELIT, HƠI PHENOL NỒNG ĐỘ CAO.
019
019003
4
SƠN TĨNH ĐIỆN.
THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC, NƠI LÀM VIỆC NÓNG, THIẾU KHÔNG KHÍ.
019
019004
4
VẬN HÀNH BÚA MÁY.
CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO, RUNG ĐỘNG LỚN, VÀ TIẾNG ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
019
019005
4
MẠ KIM LOẠI VÀ XYANUA
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI HƠI CHÌ
019
019006
4
SƠN LÕI TÔN SILÍC
TIẾP XÚC VỚI NÒNG VÀ DUNG MÔI PHA SƠN
019
019007
4
SẤY LÕI TÔN SILÍC
TIẾP XÚC VỚI NÒNG VÀ DUNG MÔI PHA SƠN
019
019008
4
HÀN ĐIỆN, HÀN HƠI
TIẾP XÚC VỚI NÓNG VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
019
019009
4
MÀI KHÔ KIM LOẠI
TIẾP XÚC VỚI BỤI ĐÁ, BỤI KIM LOẠI, RUNG VÀ ỒN.
019
019010
4
BẢ MA TÍT VÀ SƠN XÌ THÂN MÁY.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, DUNG MÔI PHA SƠN VÀ HƠI XĂNG.
019
019011
4
TIỆN GANG.
BỤI, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO.
019
019012
4
ĐẬP GANG BẰNG TAY.
NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI GANG.
019
019013
4
PHA TRỘN CÁT, ĐẤT SÉT ĐỂ LÀM KHUÔN ĐÚC.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NÓNG VÀ BỤI.
019
019014
4
PHÁ KHUÔN ĐÚC BẰNG CHẦY HƠI.
NẶNG NHỌC, NÓNG, BỤI, RUNG.
019
019015
4
SÀNG CÁT BẰNG MÁY ĐỀ LÀM KHUÔN ĐÚC.
NẶNG NHỌC, BỤI, ỒN, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ.
019
019016
4
ÉP NHỰA BAKÊLÍT.
TIẾP XÚC VỚI NÓNG, BỤI VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
019
019017
4
SẤY KHUÔN, RUỘT KHUÔN ĐÚC BẰNG LÒ THAN.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NÓNG, BỤI, HƠI KHÍ ĐỘC.
019
019018
4
VẬN HÀNH MÁY ĐỘT DẬP KIM LOẠI.
NÓNG, ỒN, RUNG, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
019
019019
4
LÁI CẦU TRỤC TRONG PHÂN XƯỞNG ĐÚC CƠ KHÍ.
NÓNG, BỤI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
019
019020
4
TIỆN GANG VÀ CAO SU RULÔ XÁT GẠO.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI GANG, BỤI CAO SU.
019
019021
4
KÉO DÂY ĐỒNG VÀ NHÔM.
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN LỚN.
019
019022
4
NUNG ĐỒNG, NHÔM
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
019
019023
4
ÉP ĐỊNH HÌNH ĐỒNG, NHÔM
CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
019
019024
4